Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: S20068

Hankkeen nimi: MILLI - Myynnin osaamisen ja arvostuksen lisääminen

Toimintalinja: 4. Koulutus, ammattitaito ja elinikäinen oppiminen

Erityistavoite: 9.1. Siirtymävaiheita ja koulutuksellista tasa-arvoa tukevien palveluiden parantaminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.1.2015 ja päättyy 31.12.2017

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Turun ammattikorkeakoulu oy

Organisaatiotyyppi: Ammattikorkeakoulu

Y-tunnus: 2528160-3

Jakeluosoite: JOUKAHAISENKATU 3

Puhelinnumero: 02-330000

Postinumero: 20520

Postitoimipaikka: TURKU

WWW-osoite: http://www.turkuamk.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Jussi Riihiranta

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Projektipäällikkö

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: jussi.riihiranta(at)turkuamk.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 050-5985731

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Hakijoita on useampi kuin yksi (yhteishanke)

Osatoteuttajat

Raision seudun koulutuskuntayhtymä, 0204427-7
Kaarinan kaupunki, 0133226-9
Turun kaupunki, 0204819-8

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Suomalaisen elinkeinoelämän menestymisessä hyväkään tuote tai palvelu eivät vielä riitä, vaan tarvitaan kaupallistamis- ja myyntiosaamista. Tutkimukset osoittavat, että Suomessa - etenkin nuorten keskuudessa - myyntiosaaminen ymmärretään varsin suppeasti ja sitä ei nähdä keskeisenä työllistymistä ja elämänhallintaa edistävänä osaamisalueena.

MILLI – Myynnin osaamisen ja arvostuksen lisääminen –hankkeen tavoitteena on myynnin ymmärryksen, osaamisen ja arvostuksen lisäämiseen erityisesti nuorten ja nuorten aikuisten keskuudessa. Hankkeessa testataan todellisissa oppimistilanteissa uusia innovatiivisia menetelmiä korkeakoulutuksessa, II asteen ammatillisessa koulutuksessa ja lukioissa.

Hankkeessa kehitettävässä toimintamallissa myynnin eri funktioihin perehtyminen on kiinnostavaa ja normaalista opetussuunnitelmasta poikkeavaa. Hankkeen toiminnan kulmakiviin kuuluvat
- Myyntiin liittyvien kilpailujen hyödyntäminen oppimisen välineenä eri kouluasteilla
- Opi opettamalla –konsepti, jossa ylemmän asteen opiskelijat toimivat opettajina alemmilla kouluasteilla
- Alueen rakenteisiin nivoutuvan sidosryhmäfoorumin perustaminen. Siinä oppilaitokset yhdessä elinkeinoelämän ja viranomaisten kanssa edistävät nuorten työllistymistä sekä yritysten kanssa verkottumista. Tämä osa-alue huipentuu hankkeessa vuosittain järjestettävään Voice of Sales –tapahtumaan.

Hanke vastaa erittäin hyvin ESR:n horisontaalisiin periaatteisiin sosiaalisen ja kulttuurisen kestävyyden ja yhdenvertaisuuden sekä taloudellisen kestävyyden osalta. Hankkeen lyhyen aikavälin vaikutukset näkyvät jo projektin toteutusaikaisina positiivisina muutoksina nuorten asenteissa, tietämyksessä ja osaamisessa. Myynnin osaamisen lisääntyminen kasvattaa nuorten työmarkkinakelpoisuutta ja auttaa vähentämään nuorisotyöttömyyttä kolmesta eri näkökulmasta: a) myynti ammattina; b) myynti ammatillisena osaamisalueena; c) oman osaamisen myynti avaintaitona, joka kattaa mm. ihmissuhdetaidot, viestintä– ja vuorovaikutustaidot, kulttuurien väliset taidot, aloitekyky ja yrittäjyys.

Hankkeen positiiviset taloudelliset vaikutukset kohdistuvat maakunnalliseen koulutusjärjestelmään. Opi opettamalla -konsepti on taloudellisessa katsannossa erittäin arvokas työkalu opetussuunnitelmien ylläpitämiseen ja monipuolistamiseen. Tässä hankkeessa mallinnetaan konseptia koskemaan myyntikoulutusta, mutta onnistuessaan se toimii myös esimerkkinä kaikille muille potentiaalisille teemoille.

Positiiviset vaikutukset ulottuvat myös yrityksiin, jotka saavat myynnistä innostuneita nuoria lyhytkestoisiin ja tilapäisluontoisiin työtehtäviin. Pysyvästi työelämään siirtyvien osaajien kohentunut myyntiosaaminen vaikuttaa jo keskipitkällä aikavälillä positiivisesti maakunnassa toimivien yritysten liiketoimintaan ja tätä kautta aikaansaa koko yhteiskuntaa koskevaa taloudellista kasvua.

Hankkeen koordinaattorina toimii Turun ammattikorkeakoulu ja osatoteuttajina Raision seudun koulutuskuntayhtymä sekä Turun ja Kaarinan kaupungit. Hankkeen toimintaan osallistetaan oppilaitoksia koko Varsinais-Suomesta. Hankkeen suunnitteluun alusta saakka osallistuneet elinkeinoelämän edustajat Teknologiateollisuus ry sekä Myynnin ja markkinoinnin ammattilaiset MMA edistävät aktiivisesti hankkeen toteutusta ilman osatoteuttajan statusta.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

Hankkeen varsinaisena kohderyhmänä toimivat Varsinais-Suomessa toimivat koulutusorganisaatiot seuraavan jaottelun mukaisesti:

Hankkeen ensimmäisellä pilottikierroksella kohderyhminä on toteuttajaorganisaatioiden opiskelijat ja oppilaat sekä henkilökunta:
- Turun AMK:sta projektissa on mukana Myynnin opintokokonaisuuksiin osallistuvat opiskelijat
- RASEKOssa mukana ovat erityisesti Kauppaopiston opiskelijat ja soveltuvin osin myös muut opiskelijat
- Turun kaupungin Lyseon lukion opiskelijat
- Kaarinan lukion opiskelijat

Toisella pilottikierroksella mukaan otetaan muita hankkeen toiminnasta kiinnostuneita oppilaitoksia Varsinais-Suomesta. Muita oppilaitoksia houkutellaan toimintaan mukaan erityisesti ensimmäisen toimintavuoden huipentavan Voice of Sales –tapahtuman avulla. Hankkeen toteuttajina toimivat oppilaitospartnerit toimivat koordinaattoreina omaa kouluastetta koskevassa toiminnassa.

Yhteensä hankkeen varsinaiseen kohderyhmään kuuluu satoja opiskelijoita ja oppilaita. Hankkeessa mukana olevien oppilaitosten osalta kohderyhmään kuuluvat myös Myyntiä käsitteleviin opintotapahtumiin liittyvä oppilaitosten henkilökunta.

4.2 Välilliset kohderyhmät

Hankkeen välillisiin kohderyhmiin kuuluvat seuraavat tahot, joihin hankkeen toiminta kohdistuu epäsuorasti:

YRITYKSET
Yrityksiä aktivoidaan osallistumaan hankkeen toimintaan erityisesti Voice of Sales –tapahtuman osalta, jossa yritykset pääsevät markkinoimaan oma toimintaansa sekä rekrytoimaan potentiaalisia työntekijöitä.

Yrityksille tarjotaan myös mahdollisuutta antaa oma tuote tai palvelu eri oppiasteilla käytävien kilpailujen aineistoksi (valinnan koulutuksessa esimerkkinä käytettäviksi tuotteiksi tekee kaikista osatoteuttajista koostuva projektiryhmä).

PERUSASTEEN OPPILAITOKSET
Soveltuvin osin koulutuksia voidaaN testata myös seuraavissa kohderyhmissä:
- Turun kaupungin Luostarivuoren koulun 9. luokan oppilaat
- Kaarinan Valkeavuoren koulussa 9. luokan oppilaat

HANKKEEN TOIMENPITEIDEN KOHTEENA OLEVIEN OPPILAIDEN PERHEET
Opiskelijoille ja oppilaille annettavien myyntikoulutuksiin liittyvien tehtävien tekemisessä toivotaan heidän osallistavan myös perheensä tehtävien tekemiseen. Näin saadaan laajennettua hankkeen kohderyhmää todella vaikuttavaksi.

VARSINAIS-SUOMEN ULKOPUOLELLA SIJAITSEVAT OPPILAITOKSET
Hankkeen tuloksia levitetään aktiivisesti myös Varsinais-Suomen ulkopuolelle. Tarkoituksena on antaa kokemuspohjaista tietoa kehitettävän toimintamallin yksityiskohdista ja toimivuudesta. Oppilaitosten henkilökunnalle järjestetään tietoiskuja/koulutuksia uuden toimintamallin yksityiskohdista ja kokemuksista.

KANSALAISET
Erityisesti hankkeeseen sisältyvän Voice of Sales –tapahtuman avulla levitetään realistisen positiivista kuvaa myynnin merkityksestä hyvinvoinnin kasvattajana sekä yksilö- että yhteiskunnan tasolla. Vuosittainen tapahtuma on suunnattu erityisesti oppilaitoksille sekä potentiaalisille työllistäjille, mutta se on kaikille avoin.

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 272 437

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 251 743

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 354 527

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 327 686

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Varsinais-Suomi

Seutukunnat: Turun, Loimaan, Salon, Åboland-Turunmaan, Vakka-Suomen

Kunnat: Sauvo, Pyhäranta, Salo, Lieto, Kemiönsaari, Pöytyä, Rusko, Paimio, Taivassalo, Kustavi, Aura, Masku, Oripää, Vehmaa, Turku, Somero, Koski Tl, Mynämäki, Nousiainen, Naantali, Uusikaupunki, Marttila, Parainen, Loimaa, Laitila, Raisio, Kaarina

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite:

Postinumero:

Postitoimipaikka:

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Osallistuvien yritysten lukumäärä

Suunniteltu: 50

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 17

7.2 Osallistuvien henkilöiden lukumäärä

Suunniteltu: 840

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
Myyntityön pääaineopiskelijoista on lähivuosien tilastojen perusteella noin 60 % naisia. Miesten ja poikien aktivointi myyntityöhön on erittäin tarpeellista, sillä nykyisin yhä useammassa miesvaltaisessa ammatissa (mm. insinöörialat, joissa palvelumyynnin osuus on nousussa) edellytetään myyntiosaamista. Miehet eivät ole perinteisesti niin kiinnostuneita myynnin opiskelusta kuin naiset, tämä näkyy myös opinnoissa sivuainevalinnoissa.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Sekä AMK:ssa että II asteella myyntivalmennusta ja -opetusta kohdistetaan erityisesti miesvaltaisiin aloihin, jotka eivät ole perinteisesti niin kiinnostuneita myynnin opiskelusta. Lukion osalta toimenpiteet kohdistetaan tasapuolisesti kaikkiin oppilasryhmiin.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Asia huomioidaan hankkeen toiminnassa, mutta se ei ole hankkeen ensisijainen päätavoite.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 0 0
Ei havaittavaa vaikutusta kumpaankaan suuntaan.
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 0
Ei havaittavaa vaikutusta kumpaankaan suuntaan.
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Ei havaittavaa vaikutusta kumpaankaan suuntaan.
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
Ei havaittavaa vaikutusta kumpaankaan suuntaan.
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Ei havaittavaa vaikutusta kumpaankaan suuntaan.
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 0 0
Ei havaittavaa vaikutusta kumpaankaan suuntaan.
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Ei havaittavaa vaikutusta kumpaankaan suuntaan.
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 8 9
EU2020-strategiaan kuuluvan Innovaatiounionin eräs neljästä painopisteestä on "Hyvien ideoiden kaupallistaminen". Tuotteiden ja palveluiden menestyksekäs kaupallistaminen edellyttää vahvaa myyntiosaamista. Suomessa syntyy koko ajan lupaavia innovaatioita ja niihin pohjautuvia tuotteita. Me haluamme vaikuttaa siihen, että jatkossa teollisuus saa entistä laadukkaampaa työvoimaa, jonka avulla tuotteissa oleva potentiaali saadaan realisoitua kaupalliseksi menestykseksi. Suomalaisten yritysten tulevaisuuden kannalta on kohtalonkysymyksiä, miten tuotteita ja palveluita kyetään myymään. Tämän hankkeen toiminnan kohdistamisella jo nuorisoon kyetään muokkamaan nuorten asenteita sekä kasvattamaan heidän osaamistaan myynnissä. Yritykset saavat tämän ansiosta aiempaa motivoituneempaa ja osaavampaa henkilöstöä myynnillisiin tehtäviin.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 9 9
Suomen hallitusohjelmassa peräänkuulutetaan oppilaitosrajat ylittävää opettajaresurssien käyttöä. Tämän hankkeen keskiössä oleva Opi opettamalla -konsepti sekä Voice of Sales - tapahtuma ovat aitoa oppilaitosten ja sidosryhmien välistä konkreettista yhteistyötä. Valituilla menetelmillä saavutetaan myös merkittävää taloudellista säästöä ylempien kouluasteiden opiskelijoiden toimiessa myyntiä käsittelevien oppituntien suunnittelijoina ja toteuttajina muilla kouluasteilla.
Liikkuminen ja logistiikka 0 0
Ei havaittavaa vaikutusta kumpaankaan suuntaan.
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 9 9
Eurooppalaisen työllisyysstrategian työllisyyspakettiin kuuluu tavoite työmarkkinoiden dynamiikan palauttamisesta investoimalla taitoihin osaamistarpeiden paremman seurannan ja ennakoinnin pohjalta. Samoja asioita painotetaan myäs Varsinais-Suomen maakunnallisissa strategioissa. Myynti on Suomen menestymisen kannalta keskeisen teknologiateollisuuden tekemien tutkimusten mukaan eräs ratkaisevimpia osaamisalueita työllisyyden turvaamisen kannalta. Nuorten myyntivalmiuksia tulee kasvattaa perusasteelta saakka ja jatkaa ylemmillä kouluasteilla kohti ammatillista myyntiosaamista. Työllistyminen lisää suoraan nuorten hyvinvointia.
Tasa-arvon edistäminen 8 8
Tutkimusten mukaan jopa 10 prosenttia suomalaisista kärsii lukivaikeuksista. Samaan aikaan kirjalliseen ilmaisuun perustuvat kokeet ovat eri kouluasteilla yleisin tapa testata oppimista ja osaamista, vaikka monissa ammateissa - mm. myynnissä - korostuvat vahvasti muutkin ominaisuudet. Sekä kilpailujen käyttö osaamisen arvioinnissa että ns. hissipuheiden tuominen opintosuunnitelmiin antavat myös lukivaikeuksista kärsiville mahdollisuuden menestyä aiempaa paremmin opinnoissa ja työmarkkinoilla.
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 9 9
Hankkeessa kehitettävällä toimintamallilla on vahva sosiaalinen ulottuvuus. Keskeisten avaintaitojen kehittäminen voimakkaasti nuoria osallistavalla koulutuksella lisää aktiivista kansalaisuutta, vahvistaa työllistymismahdollisuuksia ja pienentää nuorten syrjäytymisriskiä. Oman osaamisen myynnin harjoittelu auttaa työpaikan - myös kesätyöpaikan - saannissa ja luo hyvän pohjan myöhemmille opinnoille.
Kulttuuriympäristö 0 0
Ei havaittavaa vaikutusta kumpaankaan suuntaan.
Ympäristöosaaminen 0 0
Ei havaittavaa vaikutusta kumpaankaan suuntaan.

9 Loppuraportin tiivistelmä

TAVOITE: Suomalaisen elinkeinoelämän menestymisessä hyväkään tuote tai palvelu eivät vielä riitä, vaan tarvitaan kaupallistamis- ja myyntiosaamista. Tutkimukset osoittavat, että Suomessa - etenkin nuorten keskuudessa - myyntiosaaminen ymmärretään varsin suppeasti ja sitä ei nähdä keskeisenä työllistymistä ja elämänhallintaa edistävänä osaamisalueena.
MILLI – Myynnin osaamisen ja arvostuksen lisääminen – hankkeen tavoitteena oli myynnin ymmärryksen, osaamisen ja arvostuksen lisäämiseen erityisesti nuorten ja nuorten aikuisten keskuudessa.
Myyntiosaamista tarvitsevat elinkeinoelämän lisäksi myös yksityiset ihmiset. Työllistymiseen, työelämässä menestymiseen ja elämänhallintaan omien ajatusten, osaamisen ja tekemisen esille tuomisen taidoilla on olennainen merkitys.

TOTEUTUS: Hankkeessa testattiin innovatiivisia oppimismenetelmiä korkeakoulutuksessa, toisen asteen ammatillisessa koulutuksessa ja lukioasteella. Hankkeessa kehitetyn ja testatun toimintamallin avulla perehtyminen myynnin eri osa-alueisiin kiinnostavalla ja normaalista opetussuunnitelmasta poikkeavalla tavalla. Menetelmiä olivat myyntiin liittyvät kilpailut, Opi opettamalla – konsepti ja sidosryhmäfoorumin eli vuosittaisen Voice of Sales – tapahtuman perustaminen.

Opi opettamalla – tapahtumissa amk-opiskelijoista koostuvat tiimit suunnittelivat ja toteuttivat myynnin merkitystä käsitteleviä kolmen oppitunnin kokonaisuuksia. Toisen asteen opiskelijat opettivat taitoja edelleen muille toisen asteen opiskelijoille. Sidosryhmäfoorumin perustamisessa oppilaitokset,elinkeinoelämä ja viranomaiset edistivät nuorten työllistymistä sekä yritysten kanssa verkostoitumista.
On myös julkaistu hankeopas ’Luokkahuoneista Logomon lavoille’.

TULOKSET:
1. Myyntivalmennus AMK:ssa, jonka osallistujina Turun AMK:n Tradenomiopiskelijat.
2. Turun AMK:n opiskelijoiden suunnittelemat ja toteuttamat myyntiä käsittelevät tapahtumat II asteen ammatillisessa koulutuksessa (RASEKO) sekä lukiossa (Kaarinan lukio ja Turun Lyseon lukio), jotka toteutettiin Opi opettamalla -konseptin mukaisesti.
3. MILLI-hanke onnistui luomaan eri kouluasteita, viranomaisia ja elinkeinoelämän edustajia yhdistävän toiminnallisen sidosryhmäfoorumin, jonka avulla lisättiin nuorten työllistymisvalmiuksia sekä helpotettiin kouluasteelta toiselle siirtymistä. Käytännössä sidosryhmäfoorumi oli vuosittain järjestettävä Voice of Sales -tapahtuma.
4. Kehitetyn toimintamallin dokumentointi sekä kansallinen ja kansainvälinen levittäminen onnistuivat mm. nettisivujen, postereiden, hankeoppaan sekä lukuisten hankkeen toimintaa ja tuloksia promoavien esitysten myötä.

Hankkeen lyhyen aikavälin vaikutusten odotetaan näkyvän positiivisina muutoksina paikallisten nuorten asenteissa, tietämyksessä ja osaamisessa myyntityön suhteen. Myynnin osaamisen lisääntyminen kasvattaa nuorten työelämäkelpoisuutta tulevaisuudessa ja auttaa vähentämään nuorisotyöttömyyttä. Hanke avartaa nuorten katseita ja asenteita kolmesta eri näkökulmasta:
Myynti ammattina
Myynti ammatillisena osaamisalueena
Oman osaamisen myynti avaintaitona, joka on ratkaisevassa asemassa työnhaussa ja mielipiteiden ilmaisussa.

Hankkeen positiiviset taloudelliset vaikutukset kohdistuvat maakunnalliseen koulutusjärjestelmään. Opi opettamalla -konsepti on taloudellisessa katsannossa arvokas työkalu opetussuunnitelmien ylläpitämiseen ja niiden monipuolistamiseen. Myyntikoulutuksen konsepti toimii onnistuessaan esimerkkinä kaikille muille potentiaalisille teemoille.

Yritykset saavat myynnistä innostuneita nuoria lyhytkestoisiin ja tilapäisluontoisiin työtehtäviin. Pysyvästi työelämään siirtyvien osaajien kohentunut myyntiosaaminen ja innostuneisuus asiaan vaikuttavat jo keskipitkällä aikavälillä positiivisesti maakunnassa toimivien yritysten liiketoimintaan ja tätä kautta aikaansaa koko yhteiskuntaa koskevaa taloudellista kasvua.