Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: S20071

Hankkeen nimi: Arbetskompaniet - Työkomppania

Toimintalinja: 3. Työllisyys ja työvoiman liikkuvuus

Erityistavoite: 6.1. Nuorten ja muiden heikossa työmarkkina-asemassa olevien työllistymisen edistäminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.2.2015 ja päättyy 31.12.2017

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Kimitoöns kommun

Organisaatiotyyppi: Kunta

Y-tunnus: 0133833-7

Jakeluosoite: Vretavägen 19

Puhelinnumero: 0242600

Postinumero: 25700

Postitoimipaikka: Kimito

WWW-osoite: http://www.kimitoon.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: IVARS SVEN VILHELM

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Projektkoordinator

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: sven.ivars(at)kimitoon.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 0404885527

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Vain yksi hakija

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Projektet Arbetskompaniet är ett lokalt sysselsättningsinitiativ av Kimitoöns kommun för att sätta in åtgärder för att motverka den negativa utvecklingstrend gällande sysselsättning som drabbat regionen under de senaste åren. Ett tidigare ESF-projekt (SYKO) har redan påvisat att rätt riktade åtgärder kan ge goda resultat, och avsikten är att bygga på den utveckling med nya och vidareförädlade konkreta åtgärder. Projektet är treårigt, och inleds 2015.

A och O för ett lyckat projekt är ett fungerande samarbete mellan kommunens berörda sektorer, TE-byrån och de lokala företagen. Det faktum är det geografiska målområdet primärt är begränsat till Kimitoön innebär större möjligheter till stor lokal genomslagskraft för sysselsättningsinitiativet - samtidigt som det kräver ett starkt samarbete med företagen och tredje sektor-organisationer. Ett fungerande samarbete med ungdomsverkstaden och uppsökande ungdomsarbetet kommer att lägga grunden för att optimera mervärdet i projektresultaten för målgruppen ungdomar.

Den huvudsakliga målgruppen är personer som har en svag ställning på arbetsmarknaden. Inom ramen för projektet utvecklas konkreta åtgärder som gagnar såväl långtidsarbetslösa och partiellt arbetsföra, som arbetslösa ungdomar och äldre personer. Projektet har även en förebyggande dimension, då även personer som riskerar råka i en svag situation på arbetsmarknaden kan dra nytta att projektverksamheten. Tillvägagångssätten och åtgärderna i projektet bygger på principen att de ska agera som en lägre tröskel för målgruppen att finna sysselsättning och tack vare det steget effektivare kunna finna sin plats på arbetsmarknaden.

Inom ramen för projektet anställs en projektledare samt en verksamhetsledare till den sysselsättande återvinningsverksamhet (Ekocenter) som ska skapas inom projektet. Också en arbetspool kommer att skapas. Effekterna av åtgärderna ska vara mätbara, och de utgör konkreta verktyg för de strategiska målen hållbar utveckling, tillväxt och jobb.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

Projektets egentliga målgrupp är de personer som har en svag ställning på arbetsmarknaden, oberoende av ålder eller kön. I projektet utvecklas olika åtgärder (t.ex. återvinningsverksamheten, arbetspoolen) där vissa gagnar särskilt långtidsarbetslösa och återkommande arbetslösa, eller partiellt arbetsföra. Projektet innehåller samtidigt också åtgärder som inte enbart riktar sig till de mest utmanande grupperna, utan hela den arbetsföra befolkningen som av någon orsak behöver arbetskrafts- eller företagstjänster.

Ändringsansökan 28.4.2017:
Projektets målgrupp ändras inte. Projektets egentliga målgrupp är de personer som har en svag ställning på arbetsmarknaden, oberoende av ålder eller kön. I projektet har utvecklats, och fortsättningsvis utvecklas olika åtgärder där vissa gagnar särskilt långtidsarbetslösa och återkommande arbetslösa, eller partiellt arbetsföra. Under slutet av projektet riktar vi ytterligare in oss på åtgärder som inte enbart riktar sig till de mest utmanande grupperna, utan hela den arbetsföra befolkningen som av någon orsak behöver arbetskrafts- eller företagstjänster.

Under återstoden av projektet koncentrerar vi oss på en mer direkt, uppsökande verksamhet, t.ex. i form av intensivare företagsbesök för att möta personal direkt på arbetsplatserna (samarbetsförhandlingar och permitteringshotade i Dalwire, Björkboda lås, Siwa osv) och eventuellt också kommunens egen personal där det behövs. Den uppsökande verksamheten innebär också att möta ungdomarna i övergångsfaserna mellan skola, yrkesutbildning och arbetslivet. Det innebär kontaktskapande och handledning för ungdomar som slutat skolan (högstadiet, gymnasiet, yrkesskola), sommar- och säsongsjobbarna, t.ex. i samband med utlottningen av sommarjobben och sommarjobbsedlarna, i den utsträckning där den ordinarie studiehandledningen inte räcker till.

En helt ny målgrupp är de nyanlända syrierna, för vilka sysselsättningsåtgärder med fördel ingår i integrationsverksamheten. Åtgärderna består av skräddarsydda insatser med t.ex. tolkhjälp, arbetshandledning, specialskolning osv. Arbetskompaniet samarbetar ännu tätare med flyktingskoordinator Sini-Tuulia Numminen.

4.2 Välilliset kohderyhmät

Som indirekt målgrupp bör lyftas fram de som har möjlighet att sysselsätta: de lokala företagen, tredje sektorn, kommunen och hushållen. På sikt gagnar en förbättrad sysselsättning hela samhället, varför också lokalsamhället bör räknas som en indirekt målgrupp.

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 176 947

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 171 044

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 235 930

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 228 058

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Varsinais-Suomi

Seutukunnat: Åboland-Turunmaan

Kunnat: Kemiönsaari

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite:

Postinumero:

Postitoimipaikka:

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Osallistuvien yritysten lukumäärä

Suunniteltu: 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0

7.2 Osallistuvien henkilöiden lukumäärä

Suunniteltu: 120

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Ei
Projektet har hela den arbetsföra befolkningen på Kimitoön som målgrupp. Alla personer oberoende av kön, ryms i den målgrupp som projektet omfattar.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Ei
Projektet har hela den arbetsföra befolkningen på Kimitoön som målgrupp. Alla personer oberoende av kön, ryms i den målgrupp som projektet omfattar.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Jämställdhet är en självklarhet i projektet, inte en målsättning.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 10 10
Den konkreta åtgärden med skapande av en återvinningscentral befrämjar hållbar utveckling både direkt (återvinning av material) och indirekt (imagebygge).
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 2 5
Återvinning innebär mindre slöseri med resurser, som i sin tur inverkar på koldioxidutsläppen.
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 10 10
Den konkreta åtgärden med skapande av en återvinningscentral befrämjar hållbar utveckling både direkt (återvinning av material) och indirekt (imagebygge).
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 5
Projektet kan komma att kunna dra nytta av utvecklingen av CleanTech-branschen på Kimitoön
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 10 10
Större sysselsättningsgrad inverkar positivt direkt och indirekt på den lokala näringsstrukturen.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 5 5
Inom projektet utvecklas formerna för hur man bäst kan stöda arbetssökande och företag i sysselsättningsfrågor. Arbetskraftspoolen är en konkret åtgärd för immateriella tjänster.
Liikkuminen ja logistiikka 3 3
Inom projektet utvecklas en modell för hur återvinningsbart material ska kunna samlas in och transporteras i samarbete med avfallshanteringen.
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 10 10
Sysselsättning är en av de viktigaste grunderna för välfärd.
Tasa-arvon edistäminen 0 0
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 0 0
Kulttuuriympäristö 5 5
Den lokala kulturmiljön spelar en roll inom återvinningen, t.ex. kan gammalt byggnadsmaterial återvinnas och användas på nytt.
Ympäristöosaaminen 5 5
I samband med projektet och imagearbetet för återvinningscentralen kan miljökompetensen höjas på lokal nivå.

9 Loppuraportin tiivistelmä

Arbetskompaniet-projektet har under sina tre år (2015-2017) verkat för att lyfta sysselsättningsverksamhetens profil i Kimitoöns kommun. Inom projektet har man utifrån rådande dagsläge och med sikte på kommande tider inom den kommunala verksamheten byggt upp ett samarbetsnätverk som omfattar kommunens olika sektorer, företag, föreningar och arbetskraftsmyndigheterna. Inom ramen för projektets grundades bland annat Ekocenter, som ett verksamhetsställe för sysselsättande åtgärder. Man har även arrangerat handledning för sina kunder, vägledning, samt utbildning i form av kurser och föreläsningar. Målsättningarna har innehållsmässigt förverkligats väl. Utvecklingen stannar inte i och med projektets slut, utan fortsätter både strategiskt och konkret.
Projektpersonalen beräknar att projektmålsättningarna har nåtts, och responsen från omgivningen har överlag varit god. Man kan konstatera att projektet har förverkligat planerade åtgärder och skapat nya modeller för sysselsättningsverksamheten på Kimitoön. Projektet har förverkligats enligt plan vad gäller åtgärderna, med undantag av den kvantitativa registreringen av deltagare i ESR-Henkilö-systemet. Registreringen av deltagare visade sig vara svår att förverkliga från början till slut. Det mest beklagliga med ESR-Henkilö-systemet är att det i sin nuvarande form till och med i vissa fall inverkat negativt på projektets målsättning om att vara en ”lågtröskelverksamhet” där alla personer oberoende av grad av arbetslöshet och ålder, ska känna sig välkommen.