Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: S20072

Hankkeen nimi: Tilanne haltuun! Sosiaalisen osallisuuden ja palveluohjauksen hanke Loimaalla 2015-2017

Toimintalinja: 5. Sosiaalinen osallisuus ja köyhyyden torjunta

Erityistavoite: 10.1. Työelämän ulkopuolella olevien työ- ja toimintakyvyn parantaminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.2.2015 ja päättyy 31.12.2017

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Loimaan kaupunki

Organisaatiotyyppi: Kunta

Y-tunnus: 1927453-8

Jakeluosoite: Kauppalankatu 3

Puhelinnumero: 0276110

Postinumero: 32200

Postitoimipaikka: Loimaa

WWW-osoite: http://www.loimaa.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: JAAKKO KAUNISTO

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: sosiaali- ja terveysjohtaja

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: jaakko.kaunisto(at)loimaa.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 02 761 2100

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Vain yksi hakija

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Tilanne haltuun! -hankkeen tarkoituksena on luoda Loimaalle uusi asiakaslähtöinen ja kokonaisvaltainen palveluohjauksen malli, joka on suunniteltu heikoimmassa työmarkkina-asemassa oleville nuorille ja aikuisille. Lisäksi osana mallinnusta Loimaalle luodaan vapaaehtoisuuteen perustuvaa, sosiaalista osallisuutta lisäävää ryhmätoimintaa.

Lyhyen aikavälin vaikutuksena kohderyhmän asiakkaiden elämäntilanne ja kuntoisuus kohenee niin, että he saavat työelämävalmiuksia ja pystyvät tuettujen toimenpiteiden kautta kiinnittymään myöhemmin paremmin työelämään. Palveluohjauksessa tehdään ruohonjuuritason ohjaus- ja neuvontatyötä etsivällä työotteella.

Pidemmällä aikavälillä palvelujärjestelmä pystyy vastaamaan entistä tehokkaammin ja kokonaisvaltaisemmin heikoimmassa työmarkkina-asemassa olevien nuorten ja aikuisten tarpeisiin. Hankkeen aikana kehitetty palautejärjestelmä antaa tietoa siitä, miten tarpeisiin on pystytty vastaamaan ja mihin suuntaan palveluja tulee kehittää jatkossa.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

- täysi-ikäiset asiakkaat, joilla työttömyys on pitkittynyt yli vuoden mittaiseksi, ja joilla on lisäksi joitain terveydellisiä tai sosiaalisia rajoitteita

- täysi-ikäiset asiakkaat, joilla työttömyys on pitkittynyt niin, että työmarkkinatukea on maksettu yli 1000 päivää

4.2 Välilliset kohderyhmät

- Loimaan julkisen sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaiset (ml. työllistämispalvelut)
- Loimaan kaupungin liikunta-, nuoriso- ja kulttuuripalvelut
- Loimaan työväenopisto
- Loimaan Seudun Työkeskuksen Tuki ry
- Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymä, Loimaan ammatti- ja aikuisopisto
- Loimaan Seudun Työttömät ry
- TE-toimiston asiakaspalvelun henkilöstö
- Valtakunnallinen työpajayhdistys

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 225 000

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 200 140

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 307 165

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 273 226

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Varsinais-Suomi

Seutukunnat: Loimaan

Kunnat: Loimaa

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite: -

Postinumero: 32200

Postitoimipaikka: Loimaa

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Osallistuvien yritysten lukumäärä

Suunniteltu: 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0

7.2 Osallistuvien henkilöiden lukumäärä

Suunniteltu: 89

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Ei
Hankkeen kohderyhmä tulee tiettyjen kriteerien mukaisesti "annettuna", ja mukana automaattisesti on sekä miehiä että naisia.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Hankkeeseen rakennetaan monipuolinen sisältö huomioiden sekä miehet että naiset, estetään sukupuolisyrjintää ja edistään aktiivisesti sukupuolten tasa-arvoa.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Päätavoitteet tulevat hankkeen substanssikysymyksistä, mutta kaikissa toimenpiteissä huomioidaan kohdan kaksi mukaisesti sukupuolten tasa-arvoisuuden edistäminen.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 0 0
Ei välittömiä eikä välillisiä vaikutuksia. Hanke ei liity ko kysymyksiin.
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 1 1
Pyritään huomioimaan hankkeen toiminnassa.
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Ei välittömiä eikä välillisiä vaikutuksia. Hanke ei liity ko kysymyksiin.
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 1 1
Pyritään huomioimaan hankkeen toiminnassa.
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Ei välittömiä eikä välillisiä vaikutuksia. Hanke ei liity ko kysymyksiin.
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 2 3
Huomioidaan hankkeen toiminnassa, materiaalihankinnoissa ja jätteiden lajittelussa.
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Hanke ei voi näihin asioihin vaikuttaa.
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 1 1
Pyritään huomioimaan hankkeen toiminnassa.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 2 3
Hankkeen tavoitteena olevan palveluohjauksen paikallinen kehittäminen.
Liikkuminen ja logistiikka 1 1
Huomioidaan hankkeen liikkumista vaativissa toiminnoissa (mm. kimppakyydit, julkinen liikenne)
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 4 6
Sisältyy hankkeen päätavoitteeseen kohderyhmän osalta, vaikutuksia mm. terveyteen, hyvinvointiin, osallisuuteen ja osallistumiseen, harrastemahdollisuuksiin ja luovuuden toteuttamiseen.
Tasa-arvon edistäminen 1 2
Huomioidaan hankkeen kohderyhmän valikoitumisessa ja monipuolisessa toimintasisällössä.
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 0 0
Hankkeen kautta edistetään osallisuuden ja kuulemisen kautta erilaisuuden hyväksymistä, pyritään vähentämään eriarvoisuutta ja vahvistetaan osallistujien kulttuuri-identiteettiä aktiivisen toiminnan kautta
Kulttuuriympäristö 0 0
Hanke ei liity ko kysymyksiin.
Ympäristöosaaminen 0 1
Hanke ei liity suoranaisesti ko kysymyksiin. Toiminnan kautta silti pyritään lisäämään osallistujien tietoisuutta ympäristökysymyksistä arkipäivän valintojen ohjaamisen kautta.

9 Loppuraportin tiivistelmä

Hanke on saavuttanut määrälliset tavoitteensa. Lisäksi laadulliset tavoitteet on saavutettu erinomaisesti. Tästä kertoo toiminnan vakinaistaminen kunnan omaksi toiminnaksi. Wirike pajatoiminta on saanut paljon kiitosta ja näkyvyyttä mm. lehtijuttuen kautta. Järjestetyt seminaarit ovat antaneet virikkeitä ja tietoa seutukunnan sosiaalialan toimijoille matalan kynnyksen toiminnan järjestämisen vaikutuksesta. Toiminnan suuntaaminen erityisesti heikoimmassa asemassa olevien ihmisiin on osoittautunut tärkeäksi osaksi kunnan toimintapalettia ja sillä on saavutettu sellaisia asiakkaita jotka eivät ole tähän mennessä kiinnittyneet mihinkään muuhun palveluun.