Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: S20075

Hankkeen nimi: Etelä-Savon Varikko

Toimintalinja: 5. Sosiaalinen osallisuus ja köyhyyden torjunta

Erityistavoite: 10.1. Työelämän ulkopuolella olevien työ- ja toimintakyvyn parantaminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.1.2015 ja päättyy 31.12.2017

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: ViaDia Mikkeli ry

Organisaatiotyyppi: Muu järjestö tai yhdistys

Y-tunnus: 2551672-4

Jakeluosoite: Savilahdenkatu 26

Puhelinnumero: 0445237027

Postinumero: 50100

Postitoimipaikka: Mikkeli

WWW-osoite: http://www.viadiamikkeli.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Vesa Nyrhinen

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: toiminnanjohtaja

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: vesa.nyrhinen(at)viadia.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 0445237027

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Vain yksi hakija

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Hankkeessa kehitetään Varikko – matalan kynnyksen kuntouttavat päivä- ja työtoimintapisteet Etelä-Savossa (Mikkeli ja Pieksämäki).

Hankkeen tavoitteena on vastata sosiaalisen osallisuuden ja köyhyyden torjuntaan liittyvän ESR-toimintalinjan (5) esille nostamiin ongelmiin. Ratkaisuja haetaan vaikeasti työllistyvien työhön osallistumiseen ja työelämävalmiuksiin. Varikoilla tuetaan erityisesti väestöryhmiä, joiden sosiaalinen osallisuus on uhatuin ja jotka tarvitsevat työ- ja toimintakyvyn parantamista ja sosiaalisen osallisuuden tukemista, ennen kuin työllistyminen avoimille työmarkkinoille on mahdollista. Näitä ryhmiä ovat mm. pitkäaikaistyöttömät, asunnottomat, rikoskierteissä olevat ja kulttuuritaustansa vuoksi vaikeasti työllistyvät henkilöt.

Tavoitteena on kehittää uusia, syrjäytyneitä saavuttavia, omaehtoisia ja aktivoivia toimintamalleja ja asiakkaiden tarpeista lähteviä matalan kynnyksen palveluja yhteistyössä kuntien sosiaalihuollon ja terveys- ja kuntoutuspalvelujen, työ- ja elinkeinohallinnon, rikosseuraamusviraston sekä ViaDia –yhdistysten kanssa.


Hankkeen tavoitteena on kehittää:

1. Matalan kynnyksen periaatteella toimivan kuntouttavan päivä- ja työtoiminnan toimintamallit
2. Sosiaalisen isännöinnin toimintamallit
3. Varikon asiakkaiden elämänhallintaa, työllisyyspolkuja ja osallistumista tukevat toimintamallit


Tavoitteisiin liittyvät toimenpiteet:

1. Perustetaan matalan kynnyksen päivä- ja työtoiminnan Varikko-pisteet, joihin ohjautuu asiakkaita muun muassa sosiaalihuollon ja terveys- ja kuntoutuspalvelujen, työ- ja elinkeinohallinnon ja rikosseuraamuslaitoksen kautta. Yksittäisillä Varikko-pisteillä toimii päihdealan ohjaaja, joka yhdessä viranomaistahon kanssa rakentavaa kuntoutus- ja työllisyyspolkuja asiakaslähtöisesti. Maakunnissa toimii lisäksi projekti-päällikkö, joka vastaa hankkeen hallinnoinnista ja koordinoinnista, ohjaajien tuesta ja koulutuksesta, verkosto- ja kehittämistyöstä sekä yksittäisten asiakkaiden ohjauksesta.

2. Kuntien sosiaalitoimi ohjaa hankkeeseen sellaisia asiakkaita, joilla on toistuvia ongelmia mm. asumisen, talouden, hoitamattomien psykosomaattisten ongelmien tai päihteidenkäytön suhteen. Yhdessä hankkeen ohjaajien ja sosiaalityöntekijöiden ym. asiakaan verkostojen kanssa rakennetaan kotiin annettavia sosiaalisen isännöinnin palveluja, jonka turvin asiakkaan syrjäytymiskierre, häädöt, asunnottomuus ym. saadaan katkaistua.

3. Asiakkaille laaditaan yksilölliset palvelumallit, jotka tukevat kuntoutumista ja asteittaista siirtymistä työ- ja koulutuspolulle tai eläkeratkaisuun. Varikko-pisteillä järjestetään monipuolista kuntouttavaa työtoimintaa, esimerkiksi ruoka-aputyön elintarvikkeiden noutamiseen, ruuan vastaanottoon, lajitteluun, jakamiseen ja valmistukseen liittyviä tehtäviä. Lisäksi järjestään kiinteistöhuolto-, siivous- ja keittiötehtäviä, työpaja- ja kirpputoritoimintaa, muuttoapua tai muuta yleishyödyllistä toimintaa kunkin Varikon omista tarpeista ja erityispiirteistä lähtien. Varikoilla järjestetään viikoittain myös päihde- ja mielenterveysaiheisia ryhmiä, elämänhallintaryhmiä ja hengellisiä ryhmiä sekä yhteisöpalavereja niillekin asiakkaille, jotka eivät ole työtoiminnassa.


Toimenpiteitä seuraavat tulokset:

Hankkeen tuloksena syntyy itäsuomalainen Varikko - matalankynnyksen päivä- ja työtoimintamalli sekä sosiaalinen isännöinti on ammattimaistunut tuotteeksi/palveluksi, jota kunnat voivat jatkossa ostaa ViaDia –yhdistyksiltä hankemaakuntien alueilla. Varikko-mallia voi soveltaa myös valtakunnallisesti.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

- haasteellisessa ja tukea tarvitsevassa elämäntilanteessa olevat pitkäaikaistyöttömät
- kuntouttavan työtoiminnan elämänhallinnan ongelmien vuoksi keskeyttäneet henkilöt
- päihde- ja rikostaustaiset henkilöt
- avovankilasta työharjoitteluun pääsevät henkilöt
- kulttuuritaustansa vuoksi vaikeasti työllistyvät henkilöt
- sosiaalista osallistumista sekä sosiaalista isännöintiä tarvitsevat henkilöt, kuten mielenterveys- ja päihdekuntoutujat, sairauksien vuoksi työkyvyttömät tai työkyvyttömyyseläkkeellä olevat

Hankkeen kohderyhmänä on kaikkein vaikeimmassa työmarkkina- ja koulutusasemassa olevat henkilöt, joille ei vielä ole olemassa palveluja tai jotka ovat syrjäytyneet olemassa olevasta palvelujärjestelmästä. ViaDia Mikkelin ruoka-avun piirissä olevat henkilöt.

Kohderyhmät täsmentyvät hankepaikkakunnilla kunkin kunnan/kaupungin tarpeiden pohjalta. Kohderyhmien asiakkaat tulevat Varikoiden päivä- ja työtoimintaan tai sosiaalisen isännöinnin piiriin sekä kuntien sosiaalitoimen ja työ- ja elinkeinohallinnon ohjaamina. Lisäksi asiakuuteen voi ohjautua suoraan esimerkiksi ruoka-avun kautta. Myös itse ohjautuvien asiakkaiden kohdalla keskeistä on yhteistyö erityisesti sosiaalityöntekijän kanssa. Kohderyhmän asiakas voi tulla Varikoille myös lyhyt- tai pitkäaikaiseen vapaaehtoistoimintaan tai ryhmiin.

4.2 Välilliset kohderyhmät

Hankkeen välilliset kohderyhmät ovat hankealueen kuntien sosiaalihuollon ja terveys- ja kuntoutuspalvelujen, työ- ja elinkeinohallinnon ja rikosseuraamuslaitoksen henkilöstö, paikalliset ViaDia -yhdistykset ja kolmannen sektorin verkostot Etelä-Savossa.

Maakunnan oppilaitokset: ammatti- ja aikuisopistot, ammattikorkeakoulut, Itä-Suomen yliopisto

Välillinen kohderyhmä on lisäksi Suomen Vapaakirkon diakoniatyön kattojärjestö ViaDia ry ja Sininauhaliitto.

Varikoissa kehitetyistä toimintamalleista, kokemuksista ja hyvistä käytännöistä hyötyvät kaikki varsinaiseen ja välilliseen kohderyhmään kuuluvat toimijat jo hankkeen aikana ylimaakunnallisesti.

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 367 038

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 364 562

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 455 838

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 453 695

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Etelä-Savo

Seutukunnat: Mikkelin, Pieksämäen

Kunnat: Mikkeli, Pieksämäki

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite:

Postinumero:

Postitoimipaikka:

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Osallistuvien yritysten lukumäärä

Suunniteltu: 1

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 1

7.2 Osallistuvien henkilöiden lukumäärä

Suunniteltu: 130

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
Hankkeen kautta kohdataan enemmän miehiä kuin naisia, koska tilastollisesti miehiä syrjäytyy enemmän.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Hankkeessa huomioidaan molempien sukupuolien erityistarpeet jo alkukartoituksesta lähtien. Naisille toteutetaan mm. omia eheytymis-ja kädentaitoryhmiä. Naisten ryhmille käytetään naisohjaajaa.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Hankkeessa otetaan huomioon sukupuolten tasa-arvo, mutta tämä ei ole päätavoite.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 0 0
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 0
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 5 0
Hankkeen ruoka-aputoiminta perustuu kauppojen ylijäämäelintarvikkeiden hyötykäyttöön ja edistää elintarvikkeiden hävikin pienenemistä.
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 0 0
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 8 8
Hankkeessa kehitettävä kuntouttavan päivä- ja työtoiminnan sekä sosiaalisen isännöinnin malli on tuote, joka mahdollistaa kuntien ja ViaDia - yhdistysten yhteistyön kaikkein haasteellisimmassa yhteiskunnallisessa asemassa olevien kansalaisten palveluissa.
Liikkuminen ja logistiikka 0 0
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 9 9
Hankkeessa kehitettävät yksilölliset ja yhteisölliset toimintamallit edistävät monipuolisesti kohderyhmien hyvinvointia.
Tasa-arvon edistäminen 0 0
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 9 9
Hankkeen myötä kaikkein haasteellisimmassa elämäntilanteissa, työmarkkina-asemassa ja yhteiskunnallisessa asemassa olevien kansalaisten mahdollisuudet yhdenvertaisuuteen kohenevat. Erilaisista kulttuuritaustoista tulevien kansalaisten kulttuurinen yhdenvertaisuus kohenee hankkeeseen osallistumisen myötä ja sen jälkeen työmarkkinoilla.
Kulttuuriympäristö 0 0
Ympäristöosaaminen 0 0

9 Loppuraportin tiivistelmä

Etelä-Savon Varikon tavoitteena oli vaikeasti työllistyvien työhön osallistumisen ja työelämävalmiuksien edistäminen matalan kynnyksen kuntouttavan päiväkeskusten eli Varikoiden avulla.

Hankkeen tuloksena syntyi Etelä-Savon Varikko toimintamalli, joka sisältää sosiaalisen ohjauksen palvelumallin sekä Varikko-toimipisteet Mikkelissä ja Pieksämäellä. Päiväkeskukset tarjosivat monipuolista työ- ja kuntouttavaa toimintaa, omaohjaaja -palveluja ja sosiaalista isännöintiä Etelä-Savossa.
Hankkeessa tavoitettiin hankesuunnitelman mukainen kohderyhmä. Hankkeen tavoitteena oli tavoittaa kolmen vuoden aikana 130 henkilöä. Hankkeeseen osallistui 183 henkilöä, joista naisia 91.
Hankkeen tuloksena syntyi Varikko – matalan kynnyksen päivä- ja työtoiminta/päiväkeskusmalli. Malli on järjestölähtöinen palvelutuote, joka sisältää päiväkeskustoiminnan, omaohjaaja -toiminnan ja sosiaalisen isännöinnin kuvaukset ja prosessit. Varikko -malli on hyödynnettävissä sekä Viadia yhdistyksissä että Sininauhaliiton jäsenyhteisöissä valtakunnallisesti. Tuote saatiin myytyä molemmilla hankepaikkakunnilla.
Toiminnan kohderyhmänä on:
• haasteellisessa elämäntilanteessa olevat pitkäaikaistyöttömät
• elämänhallinnan ongelmissa olevat henkilöt
• päihde- ja rikostaustaiset henkilöt
• koevapaudessa olevat vangit
• kulttuuritaustaiset, vaikeasti työllistyvät henkilöt
• sosiaalista osallistumista tarvitsevat henkilöt
• sosiaalista isännöintiä tarvitsevat henkilöt (mielenterveys- ja päihdekuntoutujat, sairauksien vuoksi työkyvyttömät, sekä työkyvyttömyyseläkkeellä olevat henkilöt)