Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: S20076

Hankkeen nimi: Pk-yritysten laskentatoimen osaaminen

Toimintalinja: 3. Työllisyys ja työvoiman liikkuvuus

Erityistavoite: 7.1. Tuottavuuden ja työhyvinvoinnin parantaminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.11.2014 ja päättyy 31.8.2015

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Pohjois-Karjalan Yrittäjät r.y.

Organisaatiotyyppi: Muu järjestö tai yhdistys

Y-tunnus: 0212392-8

Jakeluosoite: Linnunlahdentie 2

Puhelinnumero: 0500170600

Postinumero: 80110

Postitoimipaikka: Joensuu

WWW-osoite: http://www.pkyrittajat.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: VUOJÄRVI VELI MATTI

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Toimitusjohtaja

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: matti.vuojarvi(at)yrittajat.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 0500170600

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely:

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Hankkeen tavoitteena on aktivoida pohjoiskarjalaisten mikroyritysten laskentatoimen tuottamien tietojen
hyödyntämistä siten, että mikroyritysten elinkelpoisuus ja tuottavuus paranee huomattavasti. Hankkeen tavoitteena on
antaa pk-yritysten tarvitsemaa kohdennettua yritysneuvontaa, antaa yrityksien tarvitsemaa koulutusta ja toteuttaa
muita mahdollisia aktivointitoimenpiteitä, joilla mikroyritysten laskentatoimen hyödyntämistä lisätään. Lisäksi hankkeen
tavoitteena on lisätä vuoropuhelua yritysten ja tilitoimistojen välillä siten, että yritysten tilintoimistoilta tarvitsemaa
palvelua voidaan kehittää yrittäjiä enemmän hyödyntäväksi ja palvelevaksi.

Hanke toteutetaan kontaktoimalla mikroyrityksiä (n. 40-60 kpl) ja käymällä läpi yhdessä yrittäjän kanssa
laskentatoimen osaamisen haasteita sekä mahdollisuuksia. Hankkeessa yrityksille annetaan tarvittaessa
kohdennettua yritysneuvontaa, koulutusta sekä haetaan yhdessä tilitoimistojen kanssa ratkaisuja mikroyritysten
tiedonintresseihin. Hankkeen tavoitteena on, että yritys ja tilitoimisto sopivat yrityksen kehityskohteista ja näitä kehityskohteita seurataan säännöllisesti tilikauden aikana. Hankkeen tavoitteena on rakentaa toimintamalli mikroyritysten yritysneuvonnalle sekä mahdollisuuksien mukaan olemassa olevalle koulutukselle.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

Hankkeen kohderyhmänä ovat Pohjois-Karjalan alueen pk-yritykset, tilitoimiston ja yritysneuvojat.

4.2 Välilliset kohderyhmät

Hankkeen välillisiä kohderyhmiä ovat kehittämisorganisaatiot, joissa tarjotaan yritysneuvontaa.

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 40 000

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 40 000

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 45 000

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 45 000

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Pohjois-Karjala

Seutukunnat: Joensuun, Keski-Karjalan, Pielisen Karjalan

Kunnat: Rääkkylä, Outokumpu, Joensuu, Kontiolahti, Tohmajärvi, Liperi, Lieksa, Nurmes, Polvijärvi, Juuka, Kitee, Ilomantsi

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite: Linnunlahdentie 2

Postinumero: 80110

Postitoimipaikka: Joensuu

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Osallistuvien yritysten lukumäärä

Suunniteltu: 50

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0

7.2 Osallistuvien henkilöiden lukumäärä

Suunniteltu: 0

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
Toimintaympäristön analyysin perusteella valtaosa kirjanpitäjistä on naisia ja yrittäjistä miehiä.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Selvityksen tekemiseksi tarvittavat toimenpiteet kohdennetaan sekä naisille että miehille.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Hankkeella ei odoteta olevan erityisiä tasa-arviovaikutuksia. Lähtökohtana on, että kaikilla on yhtäläisen mahdollisuudet sukupuolesta riippumatta osallistua hankkeen toimintaan ja hyödyntää sen tuloksia.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 0 0
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 0
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 0 0
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 6 8
Pohjoiskarjalaisten pk-yritysten laskentaosaamisen taso vaikuttaa koko maakunnan ja sen yritysten elinvoimaisuuteen ja kilpailukykyyn. Välittömästi saadaan tietoa mitä toimenpiteitä yritysten kehittämiseksi tulisi tehdä.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 6 8
Hankkeen tulosten avulla voidaaan kehittää toimintamalli pk-yritysten yritysneuvontaan ja koulutukseen
Liikkuminen ja logistiikka 0 0
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 0 0
Tasa-arvon edistäminen 0 0
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 0 0
Kulttuuriympäristö 0 0
Ympäristöosaaminen 0 0

9 Loppuraportin tiivistelmä

Loppuraportti toimitettu maksatushakemuksen liitteenä.