Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: S20080

Hankkeen nimi: Áilegas giellasiida: saamenkielisten palveluiden kehittäminen

Toimintalinja: 3. Työllisyys ja työvoiman liikkuvuus

Erityistavoite: 7.1. Tuottavuuden ja työhyvinvoinnin parantaminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.1.2015 ja päättyy 30.6.2018

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Utsjoen kunta

Organisaatiotyyppi: Kunta

Y-tunnus: 9129466-4

Jakeluosoite: PL 41

Puhelinnumero: 040-188611

Postinumero: 99980

Postitoimipaikka: Utsjoki

WWW-osoite: http://www.utsjoki.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: AIKIO EEVA-MAARIT

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Kehittämis- ja elinkeinopäällikkö

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: eeva-maarit.aikio(at)utsjoki.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 0400-151294

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Vain yksi hakija

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Hankkeen tavoitteena on kehittää Utsjoen kuntaa palveluorganisaationa ja vahvistaa työntekijöiden työhyvinvointia monikielisen ja -kulttuurisen toimintaympäristön näkökulmasta. Näiden tavoitteiden kautta parannetaan pitkällä aikavälillä saamenkielisen ja saamelaiskulttuurin mukaisen palvelutuotannon laatua, tuottavuutta sekä määrää. Saamen kielilain mukaan saamelaisten kotiseutualueella toimivien sekä valtion että kunnallisten viranomaisten velvollisuus on huolehtia siitä, että saamenkieliset palvelut turvataan.

Konkreettisena tavoitteena on Utsjoen kunnan johtavien viranhaltijoiden henkilöstöjohtamisen osaamisen parantaminen ja sen seurauksena koko henkilöstön työhyvinvoinnin ja tuottavuuden parantaminen. Johtamisen osaamisen kehittämisen lisäksi muina konkreettisina tavoitteina tuottavuuden parantamisen näkökulmasta ovat raja-alueosaamisen, sähköisten palvelujen ja viestinnän osaamisen kehittäminen koko organisaatiossa.

Hankkeen avulla tehtävillä toimenpiteillä tartutaan niihin ongelmakohtiin, jotka vaikuttavat työntekijöiden työhyvinvointiin ja työssä jaksamiseen. Näitä toimenpiteitä ovat muun muassa strategisen johtamisen oppimisprosessi, työhyvinvointikyselyt, johdon koulutukset, viestintä- ja tiedotuskäytäntöjen kehittäminen, raja-alueyhteistyöhön liittyvä osaaminen sekä kielen ja kulttuurin koulutukset.

Hankkeen tuloksena Utsjoen kunnan työntekijöiden työhyvinvointi ja työssä jaksaminen ovat parantuneet, koska johtavien viranhaltijoiden henkilöstöjohtamisen osaaminen on lisääntynyt. Pitkällä aikavälillä erityisesti saamenkielinen palvelutarjonta on lisääntynyt, sen laatu ja tuottavuus ovat parantuneet.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

Utsjoen kunnan henkilöstö ja johto

4.2 Välilliset kohderyhmät

Utsjoen kunnan asukkaat ja sidosryhmät

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 319 248

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 283 837

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 399 060

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 354 797

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Lappi

Seutukunnat: Pohjois-Lapin

Kunnat: Utsjoki

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite:

Postinumero:

Postitoimipaikka:

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Osallistuvien yritysten lukumäärä

Suunniteltu: 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0

7.2 Osallistuvien henkilöiden lukumäärä

Suunniteltu: 67

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
Saamen kielikeskus Utsjoelle esiselvitys hankkeessa on tehty raportti Saamen kielen käyttö Utsjoella (länsman ja Tervaniemi 2012).
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Hankkeessa huomioidaan kaikkien työntekijöiden työhyvinvoinnin parantaminen.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Hankkeen päätavoitteena ei ole sukupuolten tasa-arvon edistäminen.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 0 0
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 0
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 0 0
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 0 0
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 3 0
Hankkeen tavoitteena on vahvistaa Utsjoen kunnan elinkeinorakennetta saamen kieleen ja kulttuuriin pohjautuvien palveluiden kautta. Kehittäminen tähtää palvelujen tuottamisessa ja saavutettavuudessa virtuaalisiin ratkaisuihin sekä laajaan kumppanuuteen. Hankkeessa kehitetään uutta oppimismallia, kulttuurikursseja. Oppimisessa hyödynnetään monikanavaisuutta sekä Utsjoelle tulevan koulutuksen suhteen, että Utsjoelta käsin toteutettavan koulutuksen suhteen. Paikallinen koulutustarjonta vähentää huomattavasi matkustamista.
Liikkuminen ja logistiikka 7 0
Luomalla paikallisia ja monikanavaisia koulutus- ja palveluratkaisuja liikkumisen määrä vähenee selkeästi. Hankkeen yhtenä tavoitteena on vähentää pitkistä etäisyyksistä johtuvaa matkustamista.
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 10 0
Hankkeen tavoitteena on parantaa työntekijöiden hyvinvointia mm. vahvistamalla monikulttuurisen toimintaympäristön ja työyhteisön johtamista, lisäämällä työntekijöiden osaamista ja toimintaympäristöön liittyvää ymmärtämistä työntekijän omista tarpeistä käsin mm. henkilökohtaisten oppimispolkujen kautta.
Tasa-arvon edistäminen 0 0
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 10 0
Hankkeen tavoitteena on vahvistaa saamelaisten yhdenvertaisuutta julkisten palveluiden saatavuuteen liittyen -oikeuteen käyttää omaa kieltään julkisissa palveluissa. Tämä vahvistaa kulttuuri-identiteettiä ja toteuttaa saamelaisten kulttuurisia oikeuksia. Yhdenvertaisuus nähdään nimenomaan oikeutena käyttää omaa kieltä sekä toimia ja saada palveluita oman kultturin mukaisesti.
Kulttuuriympäristö 0 0
Ympäristöosaaminen 0 0

9 Loppuraportin tiivistelmä

Hankkeen tavoitteena oli kehittää Utsjoen kuntaa monikielisenä ja -kulttuurisena palveluorganisaationa ja parantaa henkilöstön työhyvinvointia ja tuottavuutta.
Lähtökohdaksi Utsjoen kunnan henkilöstön työhyvinvoinnin kehittämiselle otettiin esimiesten osaamisen parantaminen strategiaosaamisessa, henkilöstöjohtamisessa ja viestinnässä. Tuottavuuden parantamisen ja palvelujen saatavuuden kehittämisen lähtökohdaksi otettiin lisäksi sähköisten palvelujen ja raja-alueosaamisen kehittäminen. Olennaisena asiana oli myös parantaa henkilöstön saamenkielen taitoa, jotta työssä jaksaminen paranisi ja palveluja voitaisiin tuottaa molemmilla kielillä, suomeksi ja saameksi.

Kehittämistarpeita toteutettiin viiden toimenpidekokonaisuuden kautta ja niiden konkreettinen sisältö muotoutui organisaation käytännön tarpeista. Tarvelähtöisesti hankkeen aikana pidettiin lukuisia erisisältöisiä työpajoja, joissa saatiin luotua organisaation työhyvinvointijohtamiseen ja tuottavuuden parantamiseen toimintaedellytyksiä mm. erilaisten asiakirjojen ja niiden käytännön ohjeistusten muodossa.

Hankkeella ja sen antamilla resursseilla on ollut ratkaiseva merkitys Utsjoen kunnan sisäisten asioiden kehittymiseen jo hankkeen aikana. Työhyvinvoinnin ja tuottavuuden parantamiseen tähdätyt toimenpiteet onnistuivat lukuun ottamatta verkostoitumista ja yhteistyön laajentumista norjalaisten kanssa. Myöskään saamen kielen kurssien järjestäminen ei onnistunut odotusten mukaan, vaikka niiden järjestämiselle oli erittäin hyvät perusteet ja ennen kaikkea tarve. Vaikuttavuuden kannalta on tärkeää, että kaikkia hankkeella saatuja tuloksia hyödynnetään ja kehitetään vielä lisää. Työhyvinvoinnin näkökulmasta on syytä jatkaa työyhteisötaitojen kehittämistä. Tämä pitää sisällään sekä esimiestaitojen osaamisen vahvistamista että alaistaitojen kouluttamista ja kehittämistä.