Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: S20082

Hankkeen nimi: Lapin sosiaalialan osaamiskeskittymä Sociopolis

Toimintalinja: 4. Koulutus, ammattitaito ja elinikäinen oppiminen

Erityistavoite: 9.2. Kasvu- ja rakennemuutosalojen koulutuksen tarjonnan ja laadun parantaminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.1.2015 ja päättyy 31.3.2018

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Lapin Yliopisto

Organisaatiotyyppi: Yliopisto

Y-tunnus: 0292800-5

Jakeluosoite: PL 122

Puhelinnumero: 016 341 341

Postinumero: 96101

Postitoimipaikka: Rovaniemi

WWW-osoite: http://www.ulapland.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: KEMPPAINEN TARJA SISKO

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: tutkimuspäällikkö

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: tarja.kemppainen(at)ulapland.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 040 4844219

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Hakijoita on useampi kuin yksi (yhteishanke)

Osatoteuttajat

Lapin ammattikorkeakoulu, 2528792-5
Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus/Kolpene, 0210574-6

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Hanke perustuu Lapin korkeakoulukonsernin verkostomaiselle Sociopolis-yhteistyörakenteelle, johon kuuluvat Lapin ammattikorkeakoulun sosiaalialan koulutus, Lapin yliopiston yhteiskuntatieteiden tiedekunnan sosiaalityön oppiainepooli sekä Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus. Hankkeen kohderyhmänä ovat Lapissa toimivat sosiaalialan työntekijät (sosiaalityöntekijät ja sosionomit) julkisella, yksityisellä ja järjestösektorilla sekä Lapin korkeakoulujen ja Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskuksen työntekijät (opettajat, tutkijat ja kehittäjät), sosiaalityön ja sosiaalialan korkeakouluopiskelijat.

Hanke vastaa sosiaalialan palvelujen ja osaamisen kehittämishaasteisiin tulevassa sosiaali- ja terveydenhuollon integraatiossa sekä lainsäädännön muutoksissa. Hankkeessa luodaan yksi näkyvä ja selkeä tutkimus-, osaamis- ja innovaatiokeskittymä ja infrastruktuurirakenne sosiaalialalle Lappiin. Hankkeessa parannetaan sosiaalialan korkeakoulutusten laatua työelämälähtöisyyttä korostaen sekä rakennetaan tutkimuksellista ja systemaattista tiedontuotantoa sosiaalialan korkeakoulujen, osaamiskeskuksen ja kuntatoimijoiden yhteistyöhön Lapissa.

Hankkeen konkreettisina toimenpiteinä ovat:
1. Selvitetään sosiaalialan perus- ja erikoisosaamisen tarve ja paikka sekä tehdä tarvittavat muutokset koulutukseen.
2. Vakiinnutetaan yhteistyörakenteet korkeakoulujen, työelämän toimijoiden kanssa ja laajennetaan verkostoa myös terveydenhuollon toimijoihin.
3. Vakiintuneiden vuorovaikutusmuotojen rakentaminen työelämässä olevien osaamisen tukemiseksi (elinikäinen oppiminen).
4. Käytäntöjä tukevan tiedontuotannon rakentaminen, tiedontuotannon kytkeminen alueen kehittämishankkeisiin ja tutkittujen työmenetelmien käyttöönotto (vaikuttavuus).
5. Sosiaalialan vetovoiman kasvattaminen.
6. Hyvien ja toimivien käytäntöjen benchmarkkaus lappilaiseen toimintaympäristöön valtakunnallisesti ja Pohjoismaissa.

Hankkeen päätyttyä sosiaalialan työkäytännöt perustuvat nykykäytäntöjä parempaan tutkittuun tietoon (näyttöön perustuvat työmenetelmät vrt. terveydenhuollon käypähoito - suositukset) ja osaamisen vahvistumisen kautta sosiaalialasta tulee näkyvä ja sillä on tasavertainen asema terveydenhuollon kanssa.
Hanke organisoidaan ekologisesti, taloudellisesti, sosiaalisesti ja kulttuurisesti kestävällä tavalla. Pitkien välimatkojen alueella ympäristövaikutuksia pyritään vähentämään teknologiaa hyödyntämällä. Lapin alueen kulttuuriset erityisyydet huomioidaan hankkeen toiminnassa. Hankkeessa vahvistetaan sosiaalialan yhdenvertaisuutta suhteessa terveydenhuoltoon, erityisesti työelämävastaavuuden ja tiedontuotannon osalta. Ammattilaisten osaamista ja koulutusta vahvistamalla vaikutetaan välillisesti eri instituutioissa sosiaalityön asiakkaina olevien elämään ja tuetaan heikoimmassa asemassa olevien väestöryhmien hyvinvointia ja yhteiskunnallista osallisuutta.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

Sosiaalialan organisaatioiden työntekijät (sosiaalityöntekijät ja sosionomit) julkisella, yksityisellä ja järjestösektorilla sekä Lapin korkeakoulujen ja Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskuksen työntekijät (opettajat, tutkijat ja kehittäjät), sosiaalityön ja sosiaalialan korkeakouluopiskelijat.

4.2 Välilliset kohderyhmät

Lappilaista sosiaalialan osaamista ja työvoiman kilpailukykyä vahvistamalla vaikutetaan välillisesti eri instituutioissa sosiaalipalvelujen käyttäjien elämään ja tuetaan heikoimmassa asemassa olevien väestöryhmien hyvinvointia ja yhteiskunnallista osallisuutta.

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 662 772

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 646 544

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 840 465

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 830 589

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Lappi

Seutukunnat: Kemi-Tornion, Rovaniemen, Tunturi-Lapin, Pohjois-Lapin, Torniolaakson, Itä-Lapin

Kunnat: Savukoski, Sodankylä, Posio, Keminmaa, Pelkosenniemi, Inari, Enontekiö, Salla, Pello, Tornio, Muonio, Kolari, Kittilä, Rovaniemi, Simo, Ylitornio, Ranua, Kemijärvi, Tervola, Utsjoki, Kemi

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite:

Postinumero:

Postitoimipaikka:

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Osallistuvien yritysten lukumäärä

Suunniteltu: 2

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0

7.2 Osallistuvien henkilöiden lukumäärä

Suunniteltu: 135

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
Sosiaalialalla työskentelevistä 5-10 % on miehiä.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Hankkeessa pyritään lisäämään sosiaalialan houkuttelevuutta miesten osalta.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Hankkeen päätavoite liittyy sosiaalialan tiedontuotannon ja osaamisen vahvistamiseen.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 0 5
Hanke organisoidaan ekologisesti, taloudellisesti, sosiaalisesti ja kulttuurisesti kestävällä tavalla. Pitkien välimatkojen alueella ympäristövaikutuksia pyritään vähentämään teknologiaa hyödyntämällä. Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskuksella on vahvaa kokemusta teknologiavälitteisten palvelujen kehittämisestä Pohjois-Suomen alueella. Lapin ammattikorkeakoululla ja Lapin yliopistolla on vahvaa osaamista etäopetuksen kehittämisessä. Lapin alueen kulttuuriset erityisyydet huomioidaan hankkeen toiminnassa.
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 5
Teknologian ja etäyhteyksien käyttö vähentää päästöjä ja riskejä.
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 1
Teknologian ja etäyhteyksien käyttö vähentää päästöjä ja riskejä.
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 4
Teknologian ja etäyhteyksien käyttö vähentää päästöjä ja riskejä.
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 1
Teknologian ja etäyhteyksien käyttö vähentää päästöjä ja riskejä.
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 0 6
Otetaan käyttöön sähköisiä järjestelmiä ja siten vähennetään paperin käyttöä.
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 6
Otetaan käyttöön sähköisiä järjestelmiä ja siten vähennetään paperin käyttöä.
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 0 7
Syrjäytymisen ehkäisy, lappilaisten osallisuus ja yritystoiminnan kehittäminen sosiaali- ja terveysalalla.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 10 0
Sosiaali- ja terveyspalveluiden kehittäminen ja osaamisen vahvistaminen.
Liikkuminen ja logistiikka 0 5
Matkustamisen vähentäminen ja teknologian hyödyntäminen logistiikan osalta.
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 10 0
Sosiaali- ja terveyspalveluiden kahittäminen ja ihmisten hyvinvoinnin edistäminen.
Tasa-arvon edistäminen 8 0
Sosiaali- ja terveyspaveluiden tasa-arvoisuuden lisääminen, lappilaisten osallisuus, syrjäytymisen ehkäisy sekä sukupuolten välinen tasa-arvo.
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 7 0
Hankkeessa vahvistetaan sosiaalialan yhdenvertaisuutta suhteessa terveydenhuoltoon, erityisesti työelämävastaavuuden ja tiedontuotannon osalta. On vaarana, että sosiaalisen asiantuntijuus kapeutuu ja medikalisoituu käynnissä olevassa muutoksessa. Hankkeessa kehitetään sosiaalialan koulutusta ja osaamista alalla. Ammattilaisten osaamista ja koulutusta vahvistamalla vaikutetaan välillisesti eri instituutioissa sosiaalityön asiakkaina olevien elämään ja tuetaan heikoimmassa asemassa olevien väestöryhmien hyvinvointia ja yhteiskunnallista osallisuutta. Sosiaalialan koulutuksen työelämäsidosta systematisoimalla vahvistetaan ammatillisia käytäntöjä, jotka perustuvat syrjäytymisen ja syrjinnän torjuntaan.
Kulttuuriympäristö 6 0
Saamen kultuurin erityisyyden huomioiminen.
Ympäristöosaaminen 0 4
Esteettömyyden huomioiminen.

9 Loppuraportin tiivistelmä

Lapin sosiaalialan osaamiskeskittymä Sociopolis –hanke toteutettiin ajalla 1.1.2015-31.3.2018 ja siitä vastasivat Lapin yliopiston sosiaalityön oppiaine, Lapin ammattikorkeakoulu ja Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus. Hankkeen tavoitteena oli vahvistaa sosiaalialan näkyvyyttä ja osaamista korkeakoulujen työelämäyhteistyön vakiintumisen kautta. Hankkeessa vastattiin sosiaalialan palvelujen ja osaamisen sekä koulutuksen kehittämishaasteisiin tulevassa sosiaali- ja terveydenhuollon integraatiossa ja vahvistettiin sosiaalialan työkäytäntöjen tieto- ja tutkimusperustaisuutta sekä sosiaalialan osaamisen ja asiantuntijuuden asemaa tulevaisuudessa.

Hankkeen konkreettisia toimenpiteitä olivat:
1. Selvitettiin sosiaalialan perus- ja erikoisosaamisen tarve ja paikka Lapissa. Kuntakäyntien aikana kerättiin laaja kyselylomakeaineisto Webropolilla (N=256) sekä tehtiin 37 ryhmähaastattelua sosiaalityöntekijöille ja sosionomeille. Aineisto on analysoitu ja siitä on kirjoitettu erillinen julkaisu sekä useita artikkeleita sekä opinnäytetöitä.
2. Vakiinnutettiin yhteistyörakenteita korkeakoulujen, työelämän toimijoiden kanssa ja laajennettiin verkostoa myös terveydenhuollon toimijoihin.
3. Työelämässä olevien sosiaalityöntekijöiden ja sosionomien ammatillista osaamista tuettiin järjestämällä mm. Sosiaalialan ajankohtaisfoorumeita, omavalvonta –pilotti sekä lainsäädäntöön, rakenteelliseen sosiaalityöhön ja sote –uudistukseen liittyviä tilaisuuksia.
4. Sosiaalialan käytäntöjä tukevan tiedontuotannon tueksi toteutettiin käypä hoito –pilotti, osallistavaa kirjaamista, asiakkaiden osallistamista sekä tehtiin yhteistyötä alueen muiden kehittämishankkeiden kanssa. Korkeakoulujen opinnäytteitä suunnattiin hankkeen toimintoihin.
5. Sosiaalialan vetovoimaisuutta ja positiivista imagoa kasvatettiin erityisesti some -kamppanjan avulla. Erityistä huomiota kiinnitettiin miespuolisten opiskelijoiden rekrytointiin.
6. Hyviä ja toimivia käytäntöjä benchmarkattiin Ruotsiin tapahtuvan opintomatkan aikana.

Hankkeen merkittävimmät tulokset liittyvät sosiaalialan eli sosiaalityöntekijöiden ja sosionomien osaamisen tämän hetkisen osaamisen tarkkaan kuvaamiseen sekä tulevaisuuden osaamistarpeiden ennakointiin. Tuloksia voidaan hyödyntää molempien korkeakoulujen opetuksen suunnittelussa, käytännössä toimivien työntekijöiden osaamisen päivittämisessä ja ylläpitämisessä sekä kehittämistyön suunnittelussa.
Hanke on osaltaan vastannut sosiaalialan tiedon tuotannon akuuttiin tarpeeseen sekä työkäytäntöjen kehittämiseen. Sekä sosiaalialan opiskelijoiden että alalla toimivien työntekijöiden osaamisen vahvistumisen kautta sosiaalialasta tulee näkyvä ja sillä on tasavertainen asema terveydenhuollon kanssa. Työelämälähtöinen tiedontuotanto on alkanut organisoitua osaksi sosiaalialan korkeakoulujen opetusta ja tutkimusta sekä Posken kehittämistyöhön.