Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: S20083

Hankkeen nimi: Yrittäjämäiset oppimisympäristöt

Toimintalinja: 4. Koulutus, ammattitaito ja elinikäinen oppiminen

Erityistavoite: 9.2. Kasvu- ja rakennemuutosalojen koulutuksen tarjonnan ja laadun parantaminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.1.2015 ja päättyy 31.12.2017

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Kemi-Tornionlaakson koulutuskuntayhtymä Lappia

Organisaatiotyyppi: Ammatillinen oppilaitos

Y-tunnus: 2109309-0

Jakeluosoite: Urheilukatu 6

Puhelinnumero: 010 383 40

Postinumero: 94600

Postitoimipaikka: Tornio

WWW-osoite: http://www.lappia.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: LAIHINEN SANNA KRISTIINA

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: tiimivastaava

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: sanna.laihinen(at)lappia.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 040-5877459

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Hakijoita on useampi kuin yksi (yhteishanke)

Osatoteuttajat

Saamelaisalueen koulutuskeskus, 0244767-4
Rovaniemen koulutuskuntayhtymä, 0973110-9

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Hankkeen tavoitteena on luoda ja kehittää olemassa olevia yrittäjämäistä toimintaa ja yrittäjyyttä ja työelämän prosessien oppimista tukevia oppimisympäristöjä.

- Myymälän suunnittelu ja toteutus
- Osuuskuntatoiminnan kehittäminen
- NY -toiminnan kehittäminen
- Yrittäjyyskoulun työelämälähtöisten projektien kehittäminen
- Verkkokauppa suunnittelu ja toteutus ja opettajien koulutus sähköiseen kauppaan
- Business TOP jaksojen kehittäminen
- Muut asiakastyön pisteet mm. Toivoniemen nahkamuokkaamo ja IT-pysäkit
- Kehitetään mentorimallia yrittäjien ja opiskelijoiden kesken ja lisätään edelleen verkostoyhteistyötä yritysten, elinkeinoyhtiöiden, paliskuntien ja Paliskuntain yhdistyksen kanssa.

Tutke 2- uudistuksessa korostetaan opetuksen työelämä - ja opiskelijalähöisyyttä sekä yksilöllisiä joustavia opintopolkuja. Hankkeella on tarkoitus vastata tähän uudistukseen, koska uusien yrittäjämäisten oppimisypäristöjen avulla mahdollistamme paremmin opiskelijoiden yksilölliset oppimispolut, aidot asiakaspalvelutilanteet jo oppilaitosessa, läpäisyn tehtostamisen ja paremmat työllistymismahdollisuudet.


.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

Projektin kohderyhmään kuuluvat ensisijaisesti oppilaitosten opiskelijat, joita on yhteensä noin 10 000 henkilöä, opetushenkilöstö, yrittäjät (kummit, tavarantoimittajat, käsityöläisyrittäjät)

4.2 Välilliset kohderyhmät

Välillisesti kohderyhmään kuuluvat alueen yrittäjät, erityisesti pienet käsityöläiset, jotka voivat saada hankkeen myötä apua tuotekehitykseen ja uuden myyntikanavan tuotteille.

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 446 103

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 446 103

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 532 163

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 532 163

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Lappi

Seutukunnat: Kemi-Tornion, Rovaniemen, Tunturi-Lapin, Pohjois-Lapin, Torniolaakson, Itä-Lapin

Kunnat: Savukoski, Sodankylä, Posio, Keminmaa, Pelkosenniemi, Inari, Enontekiö, Salla, Pello, Tornio, Muonio, Kolari, Kittilä, Rovaniemi, Simo, Ylitornio, Ranua, Kemijärvi, Tervola, Utsjoki, Kemi

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite:

Postinumero:

Postitoimipaikka:

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Osallistuvien yritysten lukumäärä

Suunniteltu: 20

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 25

7.2 Osallistuvien henkilöiden lukumäärä

Suunniteltu: 1000

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Ei
Hankkeessa ei ole tehty varsinaista toimintaympäristöanalyysia, mutta oppilaitoksilla on tarkat tiedot omista opiskelijoista ja yhteistyökumppaneista. Toimintaympäristö on pitkälti sama kuin Yrittäjyyskoulun hankkeissa, joten meillä on käytettävissä hankkeissa kerätyt tiedot.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Otamme huomioon sukupuolinäkökulman hankkeen toiminnassa ja meillä on runsaasti kokemusta jo aiempien hankkeiden parista, joissa kohderyhmä on pitälti sama. Hanke on sukupuolineutraali.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Hankkeen päätavoite on luoda ja kehittää olemassa olevia yrittäjämäisiä oppimisympäristöjä. Sukupuolten tasa-arvon edistämisen periaatteet on kirjattu oppilaitosten tasa-arvo ja yhdenvertaisuussuunnitelmiin.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 3 3
Hankkeessa huomioidaan vahvasti kestävän kehityksen asiat. Myymälöiden ja valmistettavien tuotteiden kantavana teemana on käsillä tekeminen ja ekologisuus.
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 2 2
Huomioimme tuotteiden suunnittelussa ja toiminnassamme materiaalien tehokkaan hyötykäytön. Korostamme paikallisuutta kaikessa toiminnassa.
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 7 7
Hankkeeseen voivat osallistua myös luoto-alat mm. poronhoitajaopiskelijat ja kala- ja maatalous.
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 2 2
Pyrimme käyttämään palveluja ja tuottamaan totteita mahdollisimman ekologisesti. Käytämme ohjauksessa ja yhteydenpidossa mahdollisimma paljon sähköisiä välineitä.
Natura 2000 -ohjelman kohteet 5 5
Toiminta-alueellamme on useita Natura 2000 ohjelman kohteita, jotka huomoimme toiminnassamme ja jotka vaikuttavat meidän arkeemmme.
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 6 6
Myytävien tuotteiden valmistus on pääosin käsityötä ja hyödynnämme aktiivisesti kertätysmateriaaeja ja mahdolisuuksia.
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 2 2
Näkemyksemme mukaan hankkeen toiminta ei vaadi juurikaan energialähteitä, mutta pyrimme hyödyntämään uudistuvien energialähteiden käyttöä.
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 5 7
Myymälöiden, verkkokauppojen ja nahkamuokkaamon avulla voimme edesauttaa paikallisen elinkeinorakenteen kestävää kehitystä.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 6 7
Osuuskunnan kautta opiskelijat voivat kehittää ja myydä omia aineettomia tuotteita ja palveluja. Lisäksi Hankkeessa hyödynnetään sosiaalisen median tuomia mahdollisuuksia.
Liikkuminen ja logistiikka 2 2
Verkkokaupan kuljetukset pyritään hoitamaan kestvävän kehityksen periaatteiden mukaisesti. Prymme hoitamaan hankkeen yhteydenpidon sähköisen välineiden kautta mahdollisimman paljon.
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 7 7
Työ luo hyvinvoinia ja uudet menetelmät tukevat opiskelioiden osallisuutta, opintojen läpäisyä ja työllistymistä.
Tasa-arvon edistäminen 5 5
Edistämme yhdenvertaisuutta ja tasarvoa yhdessä tekemällä ja nopealla puuttumisella (syrjinnän ehkäieminen, sukupuolten välinen tasa-arvo, ikä ja etnisyys sekä yhdenvertainen kohtelu)
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 4 4
Hankkeessa edistetään saamelaisen käsityökulttuurin ylläpitämistä ja kehittämistä (nahkamuokkaamo).
Kulttuuriympäristö 8 9
Hankkeessa vaalitaan ja edustetään Saamelaista ja pohjoista kulttuuria ja sekä pohjoista elämäntapaa.
Ympäristöosaaminen 2 3
Monialaisissa oppilaitoksissa myös ympäristöosaaminen on vahvaa ja tätä hyödynnämme myös tässä hankkeessa.

9 Loppuraportin tiivistelmä

Yrittäjämäiset oppimisympäristöt –hankkeen aloittamisen aikaan TUTKE2 -säädösten tavoitteet ohjasivat voimakkaasti ammatillisten oppilaitosten toiminnan suuntaa. Opetuskeskeisestä ajattelusta haluttiin oppimiskeskeiseen toimintaan. Ja tämä suuntaus on vahvistunut edelleen ammatillisen koulutuksen reformin myötä. Osaaminen ja ammattitaito ovat niitä tavoitteita, joita ammatillisella koulutuksella halutaan saada aikaan. Huomiota kiinnitetään oppimisympäristöjen monipuolistamiseen ja työpaikalla tapahtuvaa oppimista lisätään.

Yrittäjämäiset oppimisympäristöt –hankkeella haluttiin vastata tähän muutokseen luomalla uusia ja kehittämällä olemassa olevia oppimisympäristöjä, joissa opiskelijalla on aidoissa työtehtävissä ja –tilanteissa mahdollisuus hankkia osaamista työtä tekemällä ja kehittää omaa ammattitaitoaan. Kaikilla kolmella hankkeessa mukana olleella oppilaitoksella oli tarve kehittää uusia oppimisympäristöjä. Opetuskeskeisestä toiminnasta siirtymällä tekemällä oppimiseen erilaisissa yrittäjämäisissä oppimisympäristöissä haluttiin ohjata toimintaa kohti joustavia opintopolkuja, parantaa opiskelijoiden motivaatiota sekä lisätä yrittäjämäistä toimintaa ja vastuunkantoa. Hankkeessa kehitettyjä oppimisympäristöjä ovat:

Ammattiopisto Lappiassa
- Ilovakka-myymälä ja sen pop up-myymälä
- Ilovakan verkkokauppa
- Tekevä Lappia osuuskunta
- NY –vuosi yrittäjänä
- Työelämälähtöiset projekti
- Kyberkeskus (IT-stop)
- Tilivakka- harjoitustoimisto

Lapin ammattiopistossa
- Kauppapaikka-myymälä ja sen pop up-myymälä
- Kauppapaikan verkkokauppa
- Palveluraito-osuuskunta
- Yrittäjyyden teemapäivät
- Työelämälähtöiset projektit
- Business TOP-jaksot

Saamelaisalueen koulutuskeskuksessa
- Pop up-myymälät
- NY 24 h –leiri, Poroleiri ja Starttileirit
- Työelämälähtöiset projektit
- TOI –jaksot
- Toivoniemen nahkamuokkaamo
- Yrittäjien ja opiskelijoiden mentorimalli

Kaikissa kolmessa oppilaitoksessa saavutettiin hankkeen tavoitteet. Oppimisympäristöt ovat vakiinnuttaneet oman paikkansa oppilaitosten arjessa ja jatkavat edelleen toimintaansa oppilaitoksen omana opetussuunnitelmaan kuuluvana toimintana koulutuksen perusrahoituksella. Ne on koettu tärkeiksi opetusmenetelmiksi sekä opettajien että opiskelijoiden keskuudessa.