Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: S20084

Hankkeen nimi: Hoitotyön Simulaatiot Näkyväksi

Toimintalinja: 4. Koulutus, ammattitaito ja elinikäinen oppiminen

Erityistavoite: 9.2. Kasvu- ja rakennemuutosalojen koulutuksen tarjonnan ja laadun parantaminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.1.2015 ja päättyy 31.3.2017

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Lapin ammattikorkeakoulu Oy

Organisaatiotyyppi: Ammattikorkeakoulu

Y-tunnus: 2528792-5

Jakeluosoite: Jokiväylä 11 C

Puhelinnumero: +358 20 798 6000

Postinumero: 96300

Postitoimipaikka: Rovaniemi

WWW-osoite: http://www.lapinamk.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Paula Poikela

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Lehtori

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: paula.poikela(at)lapinamk.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 0407784798

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Vain yksi hakija

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Terveydenhuoltoalan simulaatio-opetuksen ja simulaatiokeskuksien lisääntyminen on nostanut tarpeen simulaatiokoulutukseen liittyvien käytäntöjen yhtenäistämiselle. Simulaatiolla korvataan osittain käytännön harjoitteluja terveydenhuollon koulutuksissa, joten hoitotyön koulutuksen tulee olla laadukasta pohjautuen näyttöön perustuvaan toimintaan sekä perustua samoihin kriteereihin Suomessa. Käytäntöjen yhtenäistämiseksi järjestelmällinen verkostoituminen on tarpeellista. Hoitotyön Simulaatiot Näkyviksi (HoiSim) hankkeen tavoitteena on verkostoitua Suomen hoitotyön opetusta antavien ammattikorkeakoulujen kanssa.

Simulaatiota on toteutettu laaja-alaisesti terveydenhuollossa niin lääketieteen kuin hoitotyön osalta erityisesti erikoissairaanhoidossa. Perusterveydenhuollossa simulaatiot ovat vielä hyvin vähäisiä keskittyen pääasiassa elvytyskoulutuksiin. Projektin tavoitteena on tuottaa ja pilotoida simulaatiokoulutusmalli, jota voidaan hyödyntää perusterveydenhuollossa käytännön tarpeiden mukaisesti sekä tehdä näkyväksi hoitotyön simulaatioiden käytön suomat mahdollisuudet täydennyskoulutuksessa.

Simulaatio-opetus on laajentunut simulaattorikeskeisestä akuuttihoidosta myös vuorovaikutustaitojen ja eettisen osaamisen vahvistamiseen, psykiatrisen potilaan kohtaamiseen, potilaan tai asiakkaan ohjaukseen eri menetelmin sekä omaisten huomioimiseen hoitoprosessin aikana. Näissä simulaatioissa käytetään potilassimulaattorin tilalta simulaatiopotilaita (standardized patients). Hoitotyön simulaation moninaisuuden toteuttamiseksi laaditaan projektin aikana simulaatiopotilaiden koulutussuunnitelma.

Projektissa on neljä toimenpidepakettia: Hoitotyön simulaatioverkoston luominen, kuntien simulaatiokoulutusmallin laatiminen ja pilotointi, simulaatiopotilaiden koulutussuunnitelman laatiminen sekä näkyvyyden varmistaminen sisältäen tiedottamisen, julkaisut, seminaarit, konferenssit sekä toimenpiteiden arvioinnin. Tuloksena toimenpiteet tuottavat toimivan ja vahvan hoitotyönsimulaatioverkoston Suomeen, kunnille smulaatioon pohjautuvan koulutusmallin sekä simulaatiopotilaiden koulutussuunnitelma. Näitä toimenpiteitä arvioidaan kaikkien työpakettien osalta projektin alku-, keski- ja loppuvaiheissa.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

Hankkeen kohderyhmät ovat Suomen ammattikorkeakoulut ja niiden hoitotyön koulutusohjelmat. Toisena kohderyhmänä on kuntien terveydehuollon työntekijät, joille järjestetään simulaatiokoulutusta. Koulutus järjestetään joko Envi- ja SKY simulaatiokeskuksissa tai in-situna työntekijöiden omissa työympäristöissä. Kolmantena ryhmänä on simulaatio potilaat, joita voivat olla esimerkiksi kokemuskouluttajat, alumnit ja muut kiinnostuneet.

4.2 Välilliset kohderyhmät

Hankkeen välillisenä kohderyhmänä on terveydenhuollon potilaat ja asikkaat potilasturvallisen hoidon takaamiseksi. Välillisesti kehittämistyöllä on annettavaa myös ajankohtaiseen SOTE – rakenneuudistukseen. Pitemmällä aikavälillä hyötyjinä ovat kaikki lappilaiset.

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 343 122

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 341 653

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 428 902

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 427 066

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Lappi

Seutukunnat: Rovaniemen, Itä-Lapin, Kemi-Tornion, Pohjois-Lapin, Tunturi-Lapin, Torniolaakson

Kunnat: Kolari, Simo, Muonio, Rovaniemi, Inari, Ranua, Posio, Pelkosenniemi, Ylitornio, Keminmaa, Pello, Savukoski, Tornio, Sodankylä, Enontekiö, Salla, Kittilä, Kemijärvi, Tervola, Utsjoki, Kemi

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite: Jokiväylä 11 C

Postinumero: 96300

Postitoimipaikka: Rovaniemi

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Osallistuvien yritysten lukumäärä

Suunniteltu: 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0

7.2 Osallistuvien henkilöiden lukumäärä

Suunniteltu: 305

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
Hankkeen toimintaympäristö on naisvaltainen, jonka vuoksi hankkeen osallistujat ja kohderyhmä on naisvaltainen.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Hankkeessa toteutetaan koulutusta ja sillä tuetaan naisten ammattitaidon ylläpitämistä ja kehittymistä. Hanke auttaa siirtymistä perhevapailta takaisin työelämään.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Hanke edistää molempien sukupuolten ammattillista kehittymistä tasapuolisesti.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 0 0
Ei oske HoiSim hanketta.
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 0
Ei koske HoiSim hanketta.
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Ei koske kettahane.
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
Ei koske HoiSim hanketta.
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Ei koske HoiSim hanketta.
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet -1 5
Välitön vaikutus: koulutuksesta aiheutuvat materiaalin kulutukset. Välillinen vaikutus: jo olemassa olevia kalliita simulaattoreita pystytään hyödyntämään Lapin alueen terveysalan koulutuksissa ilman jokaisen omaa kalliita investointeja.
Uusiutuvien energialähteiden käyttö -1 -1
Ei tiedetä mitä energiaa käytetään.
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 8 8
Välitön vaikutus: Hankkeessa hyödynnetään paikallista. Väliillinen: osaamisen kerrannaisvaikutus.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 10 6
Verkoston tuottaminen hoitotyön simulaatio opetuksen tueksi, simulaatiokoulutusmalli perusterveydenhuoltoon, sekä simulaatiopoitlaiden koulutuksen tuote.
Liikkuminen ja logistiikka 4 -2
Välitön vaikutus: Kouluttaja liikkuu koulettavien sijasta ja keskitetään samalla suunnalla olevat koulutukset. Välillinen vaikutus:Hanke aiheuttaa matkustamista.
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 10 9
Välitön vaikutus: Hyvinvointia Lapin läänin potilaille ja asiakkaille potilasturvallisuuden tukemiseksi, koulutuksen saatavuus kuntiin, ammattitaidon kehittyminen. Välillinen: Otetaan huomioon kyseisen alueen asukkaiden erityispiirteet hyvivoinnin edistämiseksi.
Tasa-arvon edistäminen 6 3
Välitön vaikutus: Koulutus kohdistuu terveysalan ammattilaisiin, joita ovat sekä miehet ja naiset. Välillinen vaikutus: Sosiaalinen tasa-arvoisuus sukupuoletn välillä.
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 3 10
Pitkässä tähtäimessä kaukana keskussairaalasta mahdollisuus yhdenvertaisuuteen hoidon laadun suhteen.
Kulttuuriympäristö 8 0
Välillinen vaikutus: Kohderyhminen koulutustarpeet huomioidaan heidän työkulttuurin näkökannalta. Välillinen: Jokainen koulutus on räätälöity sen toimintakulttuurin huomioiden.
Ympäristöosaaminen 0 0
Ei koske HoiSim hanketta.

9 Loppuraportin tiivistelmä

Terveydenhuoltoalan simulaatio-opetuksen ja simulaatiokeskuksien lisääntyminen on nostanut tarpeen simulaatiokoulutukseen liittyvien käytäntöjen yhtenäistämiselle. Simulaatiolla korvataan sittain käytännön harjoitteluja terveydenhuollon koulutuksissa, joten hoitotyön koulutuksen tulee olla laadukasta pohjautuen näyttöön perustuvaan toimintaan sekä perustua samoihin kriteereihin Suomessa. Käytäntöjen yhtenäistämiseksi järjestelmällinen verkostoituminen on tarpeellista. Hoitotyön Simulaatiot Näkyviksi (HoiSim) hankkeen tavoitteena oli verkostoitua Suomen hoitotyön
opetusta antavien ammattikorkeakoulujen kanssa. Verkosto muodostettiin ja toimintasuunnitelma laadittiin.

Simulaatiota opetuksessa on toteutettu laaja-alaisesti terveydenhuollossa niin lääketieteen kuin hoitotyön osalta erityisesti erikoissairaanhoidossa. Perusterveydenhuollossa simulaatiot ovat vielä hyvin vähäisiä, keskittyen pääasiassa elvytyskoulutuksiin. Projektin tavoitteena oli tuottaa ja pilotoida simulaatiokoulutusmalli, jota voidaan hyödyntää perusterveydenhuollossa käytännön tarpeiden mukaisesti, sekä tehdä näkyväksi hoitotyön simulaatioiden käytön suomat mahdollisuudet perusterveydenhuollon täydennyskoulutuksessa.

Hoitotyön simulaatiot näkyväksi jo nimessään lupasi tuoda esille hoitotyön Lapin terveydnehuollon simulaatio-osaamista. Projektista on tehty julkaisu. Kolme kansainvälistä artikeelia. Projekti on ollut näyttävästi esillä myös radiossa ja televisiossa ja kansainvälisen konferenssin välityksellä.Simulaatio-opetus on laajentunut simulaattorikeskeisestä akuuttihoidosta myös vuorovaikutustaitojen ja eettisen osaamisen vahvistamiseen,psykiatrisen potilaan kohtaamiseen, potilaan tai asiakkaan ohjaukseen eri menetelmin sekä omaisten huomioimiseen hoitoprosessin aikana. Näissä simulaatioissa käytetään potilassimulaattorin tilalta simulaatiopotilaita (standardized patients). Hoitotyön simulaatio-oppimisen moninaisuuden toteuttamiseksi laadittiin projektin aikana simulaatiopotilaiden koulutussuunnitelma.