Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: S20090

Hankkeen nimi: Toimintakykyä ja osallisuutta luontolähtöisillä menetelmillä ja palveluilla

Toimintalinja: 5. Sosiaalinen osallisuus ja köyhyyden torjunta

Erityistavoite: 10.1. Työelämän ulkopuolella olevien työ- ja toimintakyvyn parantaminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.1.2015 ja päättyy 31.12.2017

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Lapin ammattikorkeakoulu Oy

Organisaatiotyyppi: Ammattikorkeakoulu

Y-tunnus: 2528792-5

Jakeluosoite: Jokiväylä 11

Puhelinnumero: 020 798 6000

Postinumero: 96300

Postitoimipaikka: Rovaniemi

WWW-osoite: http://www.lapinamk.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Leppänen Tero

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Projektipäällikkö

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: tero.leppanen(at)lapinamk.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 040 770 8560

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely:

Tuen siirronsaajat

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Hankkeen päätavoitteena on vahvistaa syrjäytymisvaarassa olevien, etenkin nuorten, pitkäaikaistyöttömien ja päihdekuntoutujien toimintakykyä ja osallisuutta luontolähtöisin menetelmin. Tavoitteena on luoda yksilö- ja ryhmämuotoisia osallisuuden vahvistamisen ja toiminnallisen kuntoutuksen malleja. Tavoitteena on tuottaa kehittämistietoa luontolähtöisistä menetelmien soveltamisesta osallisuuden vahvistamisessa ja kuntoutuksessa.

Hankkeen osatoteuttajat ovat Lapin ammattikorkeakoulu, Eduro-säätiö Rovaniemeltä, Kemijärven kaupunki ja Sallan kunnan nuorisotoimi. Hanketoimintaan osallistuvat perehtyvät Green Care -toimintaan ja yksilökeskeisen elämänsuunnittelun malliin. Osatoteuttajat kokeilevat Green Care -menetelmiä erilaisissa luontoympäristöissä osallistujien tarpeiden mukaisesti. Kokeilujen perusteella luodaan Green Care -toimintamalleja toimintakyvyn ja osallisuuden vahvistamiseksi.

Toimintaan osallistuvat ovat pääasiassa alle 29-vuotiaita naisia ja miehiä, joille ei ole tarjolla tilanteeseensa sopivaa ja/tai palvelujärjestelmässä saatavilla olevaa sosiaalista osallisuutta tukevaa kuntoutuspalvelua. Kohderyhminä ovat myös yli 29-vuotiaat miehet ja naiset, jotka ovat mielenterveys- ja päihdeongelmansa tai pitkäaikaistyöttömyyden vuoksi syrjäytymisvaarassa.
Lisäksi kohderyhmänä ovat työelämän ulkopuolella oleville nuorille palveluja tarjoavat toimintayksiköt sekä luontoyrittäjät, jotka saavat hankkeen myötä uusia palvelumalleja käyttöönsä.

Hankkeen tuloksena saadaan Green Care -menetelmiä hyödyntävät yksilö- ja ryhmäkuntoutuksen toimintamallit, "seinätön työpaja luontoympäristössä" -toimintamalli, luonto-osaamisen hyödyntämisen toimintamalli ja kehittämistietoa Green Care -menetelmien soveltamisesta sosiaalisessa kuntoutuksessa.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

Kohderyhmänä ovat henkilöt, joille ei ole tarjolla tilanteeseensa sopivaa ja/tai palvelujärjestelmässä saatavilla olevaa sosiaalista osallisuutta tukevaa kuntoutuspalvelua. Lisäksi kohderyhmänä ovat henkilöt, jotka ovat mielenterveys- ja päihdeongelmansa vuoksi syrjäytymisvaarassa.

Kohderyhmänä ovat myös työelämän ulkopuolella oleville palveluja tarjoavien toimintayksiköiden henkilöstö sekä luontoyrittäjät, jotka saavat hankkeen myötä uusia palvelumalleja käyttöönsä.

4.2 Välilliset kohderyhmät

Hankkeen kehittämistoiminnasta hyötyvät välillisesti myös muut Lapin alueen toimijat, jotka ovat kiinnostuneita kehittämään Green Care -palveluja.Kehittämistieto hyödyttää valtakunnallisesti palveluntuottajia ja kehittäjiä Green Care -toiminnan soveltamisessa sosiaalisessa kuntoutuksessa ja osallisuuden vahvistamisessa.

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 839 182

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 837 336

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 994 453

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 994 442

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Lappi

Seutukunnat: Rovaniemen, Itä-Lapin

Kunnat: Ranua, Salla, Rovaniemi, Kemijärvi

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite:

Postinumero:

Postitoimipaikka:

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Osallistuvien yritysten lukumäärä

Suunniteltu: 20

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 17

7.2 Osallistuvien henkilöiden lukumäärä

Suunniteltu: 167

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Ei
Ei ole tässä vaiheessa tehty systemaattista asiantuntijan tekemää analyysiä, mutta hankkeen osatoteuttajien mukaan hankkeen toiminnassa tulee olemaan mukana sekä naisia että miehiä heille luontaisessa toimintaympäristössä,luonnossa.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Hankkeen toiminnassa on mukana sekä naisia että miehiä. Hankkeen toimintamalleja arvioidaan myös sukupuolten tasa-arvon näkökulmasta.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Tämä ei ole päätavoite, mutta osaltaan edistää sukupuolten tasa-arvoa esimerkiksi luontotoiminnan mahdollisuuksien järjestäminen miesten ja naisten lappilaisen elämäntavan mukaan.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 7 7
Luontolähtöisen toiminnan yksi keskeinen periaate ja kriteeri on kestävä kehitys, jota pyritään noudattamaan kaikilla sen osa-alueilla.
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 0
Ei koske tämän hankkeen toimintaa.
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 8 8
Toiminnasa pyritään vaalimaan ja ottamaan huomioon kasvillisuuden ja luonnon monimuotoisuutta kaikin tavoin.
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
Ei koske tämän hankkeen toimintaa.
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Ei koske tämän hankkeen toimintaa.
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 3 3
Toiminnassa suositellaan käytettävien materiaalien kierrätystä ja luonnonmateriaalien kestävää käyttöä.
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Ei erityisesti koske tätä hanketta.
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 9 9
Hyödynnetään ja vahvistetaan paikallisia palveluita, luonnonvaroja, luonnon olosuhteita ja raaka-aineita.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 4 4
Hankkeessa luotavat toimintamallit ja palvelujen kehittäminen ovat osittain aineettomia, osittain perustuvat luonnon hyödyntämiseen.
Liikkuminen ja logistiikka 0 0
Ei erityisesti koske tätä hanketta.
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 10 10
Hankkeella pyritään voimakkasti edistämään osallistujien hyvinvointia, osallisuutta, terveyttä ja työllisyyttä.
Tasa-arvon edistäminen 8 8
Tasa-arvoon pyritään sekä sukupuolten että taloudellisen tasa-arvon näkökulmasta osallisuutta ja toimintakykyä sekä työllistymismahdollisuuksia tukemalla.
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 9 9
Hanke lisää lappilaisen luontoperustaisen kulttuurin arvostamista. Hanke lisää syrjäytymisvaarassa olevien mahdollisuutta osallisuuteen yhteisöissä ja yhteiskunnassa.
Kulttuuriympäristö 8 8
Lappilaisen kulttuuriympäristön hyödyntäminen ja vaaliminen.
Ympäristöosaaminen 9 9
Tietoisuuden ja osaamisen lisääminen luonnon käyttämisestä toimintaympäristönä on yhtenä hankkeen tavoitteena.

9 Loppuraportin tiivistelmä

Luontoa elämään – toimintakykyä ja osallisuutta luontolähtöisillä menetelmillä ja palveluilla hankkeen osatoteuttajat olivat Lapin ammattikorkeakoulu, Eduro-säätiö Rovaniemeltä, Kemijärven kaupunki ja Sallan kunnan nuoristotoimi. Lapin amk koulutti osahankkeiden toimijoita ja luontopalveluyrittäjiä Green Care –toiminnasta ja yksilökeskeisestä elämänsuunnittelun mallista. Osatoteuttajat kokeilivat Green Care menetelmiä erilaisissa luontoympäristöissä osallistujien tarpeiden mukaisesti.
Kokeilujen perusteella luotiin yksilö- ja ryhmämuotoisia osallisuuden vahvistamisen ja toiminnallisen kuntoutuksen malleja, joista esimerkkeinä seinätön työpaja luontoympäristössä –toimintamalli, patikkatoiminnan malli, maatilatoiminnan malli, luonnosta voimaa –luontokuntoutuksen malli ja luonto-osaamisen tunnistamisen malli. Toimintamallit on otettu käyttöön hankkeen osatoteuttajien kuntoutusorganisaatioiden palveluvalikoimassa.
Syrjäytymisvaarassa olevien, etenkin nuorten, pitkäaikaistyöttömien ja päihdekuntoutujien toimintakyky ja osallisuus vahvistuivat luontolähtöisin menetelmin. Toimintakyvyn ja osallisuuden vahvistuminen voitiin todeta hankkeen aikana tehdyillä toimintakykymittauksilla ja osallisuushaastatteluilla. Hankkeen toimijat ja luontopalveluyrittäjät verkostoituivat keskenään.
Hanke julkaisi luontoon tukeutuvasta kuntoutuksesta kolme teemajulkaisua verkkojulkaisuina ja painettuina. Ensimmäinen kuvaa hankkeessa luotua osallisuutta vahvistavan, luontoon tukeutuvan kuntoutustoiminnan mallia, toinen käytännön työvälineitä yksilökeskeisen luontotoiminnan suunnitteluun ja kolmas on yhdessä hanketoimijoiden, osallistujien ja luontopalveluyrittäjien kanssa tuotettu artikkelijulkaisu hankkeen kokeiluista ja tuloksista. Hankkeen aikana on tehty lukuisia opinnäytetöitä ja kehittämistehtäviä, joissa on käsitelty eri näkökulmista luontoon tukeutuvaa kuntoutustoimintaa. Osa julkaisuista on käännetty ruotsin kielelle pohjoismaisen Green Care –yhteistyön vahvistamiseksi.
Hankkeessa saatu monipuolinen tieto luontoon tukeutuvan kuntoutustoiminnan soveltuvuudesta osallisuuden ja toimintakyvyn vahvistamiseen on dokumentoitu. Tieto ja kokemukset ovat kaikkien kuntoutus- ja luontopalveluja tarjoavien toimijoiden ja muiden kiinnostuneiden luettavissa, käytäntöön sovellettavissa ja kehitettävissä edelleen.
Julkaisujen pysyvä osoite on:
http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-316-148-1
http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-316-161-0
http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-316-202-0