Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: S20093

Hankkeen nimi: Nuorisotakuusta toimeen

Toimintalinja: 4. Koulutus, ammattitaito ja elinikäinen oppiminen

Erityistavoite: 9.1. Siirtymävaiheita ja koulutuksellista tasa-arvoa tukevien palveluiden parantaminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.1.2015 ja päättyy 31.1.2018

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Oulun kaupunki

Organisaatiotyyppi: Kunta

Y-tunnus: 0187690-1

Jakeluosoite: PL 17

Puhelinnumero: 0447038263

Postinumero: 90015

Postitoimipaikka: Oulun kaupunki

WWW-osoite: http://www.ouka.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Laitinen Jarmo

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Suunnittelupäällikkö, Sivistys- ja kulttuuripalvelut / Projektitoimisto

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: jarmo.laitinen(at)ouka.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 0447038263

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Vain yksi hakija

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Nuorisotakuusta toimeen -hankkeessa edistetään nuorisotakuun toimeenpanoon liittyviä asioita Sivistys- ja kulttuuripalveluiden näkökulmasta. Työtä toteutetaan kahden sisällöllisen osa-alueen kautta. Ensimmäisessä osa-alueessa vahvistetaan yritysyhteistyötä ja yrittäjyyskasvatusta, lisätään palvelualueen, yritysten ja kolmannen sektorin yhteistyötä, vahvistetaan nuorten osallisuutta ja tietoisuutta nuorisotakuusta sekä kehitetään uusia oppisopimuskoulutuksen malleja. Toisessa osa-alueessa tehostetaan tutkintojen läpäisyä, organisoidaan maahanmuuttajanuorten tukea sekä vahvistetaan opinto-ohjauksen yhteistyötä ja verkostoitumista.

Horisontaaliset periaatteet ja erityisesti kestävä kehitys huomioidaan hankkeen toteutuksessa. Oulun kaupungin sivistys- ja kulttuuripalvelut on sitoutunut Green Office -ohjelmaan, jonka tavoitteena on toimiston ekologisen jalanjäljen pienentäminen ja kasvihuonekaasupäästöjen vähentäminen. Paikallista elinkeinorakennetta tuetaan toteuttamalla hanke moniammatillisena yhteistyönä paikallisten resurssien avulla. Hankkeessa vahvistetaan yritysyhteistyötä ja yrittäjyyskasvatusta sekä lisätään palvelualueen, yritysten ja kolmannen sektorin yhteistyötä. Hankkeessa parannetaan alle 29-vuotiaiden työttömien ja syrjäytymisuhan alla olevien nuorten asemaa, millä on sekä välillisiä että välittömiä vaikutuksia elämänhallintaan, hyvinvointiin ja terveyteen. Tasa-arvoa sekä yhteiskunnallista ja kulttuurista yhdenvertaisuutta edistetään huomioimalla maahanmuuttajanuoret sekä kohdistamalla toimenpiteet kaikkiin alle 29-vuotiaisiin kohderyhmän mukaisiin nuoriin sukupuoleen tai yhteiskuntaryhmiin katsomatta. Lisäksi hankkeessa kehitettävällä poikkihallinnollisella ja moniammatillisella palveluohjausmallilla on positiivisia vaikutuksia kulttuuriympäristöön.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

Hankkeen varsinaiset kohderyhmät ovat Oulun alueen nuorisotakuun toteuttajatahot. Näitä ovat Oulun kaupungin Sivistys- ja kulttuuripalvelujen johto ja työntekijät, Hyvinvointipalveluiden johto ja työntekijät, Oulun kaupungin Työllisyyspalvelut, yhteistyössä toimivat yritykset ja kolmannen sektorin toimijat sekä TE-toimisto. Yrityksiä tulee mukaan arvion mukaan noin 120-150. Alojen kirjo on erittäin laaja kampaamoyrityksistä pajoihin, kauppoihin, kahviloihin ja erikoisliikkeisiin. Mukaan tulevat yritykset tarjoavat perusasteen oppilaille TET-paikkoja ja 2. asteen opiskelijoille työkokeilupaikkoja. Myös 3. sektorin toimijat voivat tarjota nuorille työllistämismahdollisuuksia. Yrityksille ja yhdistyksille järjestetään myös täsmäkoulutuksia ja infotilaisuuksia esimerkiksi kesätyösetelin käytöstä nuorten työllistämisessä.Kohti työelämää -koulukiertueen työpapajoihin osallistuvat nuoret ja Nopo-opinto-ohjauksessa mukana olevat nuoret.

4.2 Välilliset kohderyhmät

Osassa hankkeen toimenpiteissä on välillisenä kohderyhmänä alle 29-vuotiaat nuoret.

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 341 276

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 331 758

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 487 535

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 473 938

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Pohjois-Pohjanmaa

Seutukunnat: Oulun

Kunnat: Oulu

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite:

Postinumero:

Postitoimipaikka:

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Osallistuvien yritysten lukumäärä

Suunniteltu: 116

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 120

7.2 Osallistuvien henkilöiden lukumäärä

Suunniteltu: 410

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
Hankkeen kohderyhmänä ovat Oulun alueen nuorisotakuun toteuttajatahot. Näitä ovat Oulun kaupungin Sivistys- ja kulttuuripalvelujen johto ja työntekijät, Hyvinvointipalveluiden johto ja työntekijät, Oulun kaupungin Työllistämispalvelut, yhteistyössä toimivat yritykset ja kolmannen sektorin toimijat sekä TE-toimisto. Päätoteuttaja on Sivistys- ja kulttuuripalvelut, jonka henkilöstöstä n. 82 % on naisia ja 18 % miehiä. Oulun kaupungin linjan mukaisesti viranomaisen tulee edistää kaikessa toiminnassaan tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta. Sivistys- ja kulttuuripalveluiden tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma valmistuu vuonna 2014. Hanke toteuttaa ko. suunnitelmaa. Välillisenä kohderyhmänä ovat Oulun alueella asuvat alle 29-vuotiaat nuoret. Tästä kohderyhmästä 51 % on miehiä ja 49 % naisia.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Hankkeen kohderyhmänä ovat Oulun alueen nuorisotakuun toteuttajatahot, jonka päätoteuttaja on Oulun kaupungin Sivistys- ja kulttuuripalvelut. Koska enemmistö päätoteuttajan henkilöstöstä on naisia, toimenpiteillä on enemmän vaikutuksia naisiin kuin miehiin. Hankkeen toimenpiteet ovat sukupuolineutraaleja eli kohdistuvat välillisesti kaikkiin alle 29-vuotiaisiin Oulun alueen nuoriin sukupuoleen katsomatta. Hanke toteutetaan huomioimalla sukupuolten tasa-arvo.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Hankkeen päätavoite on edistää hallitusohjelmaan kirjatun nuorisotakuun edistämistä Oulun alueella kehittämällä Oulun kaupungin Sivistys- ja kulttuuripalvelujen palvelutuotantoon toiminnallisia, hallinnollisia ja sisällöllisiä ratkaisuja.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 0 5
Toiminnalla tuotetaan aineettomia palveluita. Matkustamiseen käytetään mahdollisimman suoria lentoyhteyksiä, yhteisiä kyytejä ja julkisia kulkuneuvoja. Oulun kaupungin Sivistys- ja kulttuuripalvelut on sitoutunut Green Office -ohjelmaan, jonka tavoitteena on toimiston ekologisen jalanjäljen pienentäminen ja kasvihuonekaasupäästöjen vähentäminen. Tavoitteiden toteutumista seurataan allaolevilla indikaattoreilla: -sähkönkulutus -kopiopaperinkulutus -henkilökunnan kulutustavat (kulutustapa-mittari)
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 5
Toiminnalla tuotetaan aineettomia palveluita. Matkustamiseen käytetään mahdollisimman suoria lentoyhteyksiä, yhteisiä kyytejä ja julkisia kulkuneuvoja. Oulun kaupungin Sivistys- ja kulttuuripalvelut on sitoutunut Green Office -ohjelmaan, jonka tavoitteena on toimiston ekologisen jalanjäljen pienentäminen ja kasvihuonekaasupäästöjen vähentäminen. Tavoitteiden toteutumista seurataan allaolevilla indikaattoreilla: -sähkönkulutus -kopiopaperinkulutus -henkilökunnan kulutustavat (kulutustapa-mittari)
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Hankkeen painopiste on palvelutuotannon kehittämisessä nuorten työllisyyden edistämiseksi ja syrjäytymisuhan torjumiseksi. Näin ollen toiminnalla ei ole välittömiä tai välillisiä vaikutuksia kasvillisuuteen, elöihin ja luonnon monimuotoisuuteen.
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 3
Toiminnalla tuotetaan aineettomia palveluita. Matkustamiseen käytetään mahdollisimman suoria lentoyhteyksiä, yhteisiä kyytejä ja julkisia kulkuneuvoja.
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Hankkeen toiminta ei liity Natura 2000 –ohjelman kohteisiin.
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 5 5
Toiminnalla tuotetaan pääasiassa aineettomia palveluita. Oulun kaupungin Sivistys- ja kulttuuripalvelut on sitoutunut Green Office -ohjelmaan, jonka tavoitteena on toimiston ekologisen jalanjäljen pienentäminen ja kasvihuonekaasupäästöjen vähentäminen. Tavoitteiden toteutumista seurataan allaolevilla indikaattoreilla: -sähkönkulutus -kopiopaperinkulutus -henkilökunnan kulutustavat (kulutustapa-mittari)
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Hankkeen painopiste on palvelutuotannon kehittämisessä nuorten työllisyyden edistämiseksi ja syrjäytymisuhan torjumiseksi. Näin ollen toiminnalla ei ole välittömiä tai välillisiä vaikutuksia uusiutuvien energialähteiden käyttöön.
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 5 5
Hanke toteutetaan moniammatillisena yhteistyönä paikallisten resurssien avulla. Hankkeessa vahvistetaan yritysyhteistyötä ja yrittäjyyskasvatusta sekä lisätään palvelualueen, yritysten ja kolmannen sektorin yhteistyötä.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 5 5
Hankkeen välitön tavoite on nuorisotakuun edistäminen Oulun alueella. Välillisenä vaikutuksena kehitetään Oulun kaupungin Sivistys- ja kulttuuripalvelujen aineettomaan palvelutuotantoon toiminnallisia, hallinnollisia ja sisällöllisiä ratkaisuja. Viestinnässä ja palveluissa pyritään myös suosimaan sähköisiä työkaluja.
Liikkuminen ja logistiikka 0 0
Matkustamiseen käytetään mahdollisimman suoria lentoyhteyksiä, yhteisiä kyytejä ja julkisia kulkuneuvoja.
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 10 10
Toiminnalla pyritään parantamaan alle 29-vuotiaiden työttömien ja syrjäytymisuhan alla olevien nuorten asemaa, millä on sekä välillisiä että välittömiä vaikutuksia elämänhallintaan, hyvinvointiin ja terveyteen. Hankkeessa parannetaan nuorten työllisyystilannetta mm. rakentamalla nuoren tuen palveluohjausmalli sekä lisäämällä Oulun kaupungin, yritysten ja kolmannen sektorin yhteistyötä nuorten työllistämiseksi. Tiedon saatavuutta ja osallisuutta edistetään mm. vahvistamalla yrittäjyyskasvatusta osana perusopetuksen ja lukio-opetuksen opetussuunnitelman toteuttamista sekä mahdollistamalla nuorten aito osallistuminen ja vuorovaikutus. Lisäksi hankkeessa tehostetaan tutkintojen läpäisyä, vähennetään opintojen keskeyttämisiä sekä kehitetään uusia oppisopimuskoulutuksen malleja.
Tasa-arvon edistäminen 5 5
Hankkeen toimenpiteet kohdistuvat kaikkiin alle 29-vuotiaisiin työttömiin ja syrjäytymisuhan alla oleviin nuoriin sukupuoleen katsomatta. Hankkeessa huomioidaan myös maahanmuuttajanuoret, joiden tukea johdonmukaistetaan.
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 5 5
Hankkeen toimenpiteet kohdistuvat kaikkiin alle 29-vuotiaisiin työttömiin ja syrjäytymisuhan alla oleviin nuoriin sukupuoleen tai yhteiskuntaryhmiin katsomatta. Hanke toteutetaan yhteiskunnallisen yhdenvertaisuuden periaatteiden mukaisesti. Hankkeessa organisoidaan mm. maahanmuuttajien tukea johdonmukaisemmaksi. Tässä yhteydessä huomioidaan myös monikulttuurisuus ja kulttuuristen oikeuksien toteutuminen.
Kulttuuriympäristö 3 3
Hankkeessa uudistetaan nuoren tuen palveluohjausmalli. Tällä hetkellä usea taho Oulussa tarjoaa tukea, mutta koordinaatio puuttuu. Hankkeessa rakennetaan poikkihallinnollinen ja moniammatillinen palveluohjausmalli, jonka keskeisenä ajatuksena on "yhden aikuisen tuki ja kanssakulkija". Tällä on vaikutuksia kaupunkirakenteeseen.
Ympäristöosaaminen 0 2
Hankkeen kohderyhmänä ovat Oulun alueen yritykset ja kolmannen sektorin toimijat, joilla on omat kaupungista riippumattomat kestävän kehityksen suunnitelmat.

9 Loppuraportin tiivistelmä

Nuorisotakuusta toimeen –hankkeessa kehitettiin ns. Nopo-opinto-ohjausta. Nivelvaiheen opinto-ohjaajat toimivat perusopetuksen opinto-ohjaajan tukena ja perusopetuksen yläkouluikäisten oppilaiden toisena opinto-ohjajana. Nivelvaiheen opinto-ohjaus tuo uudenlaisen toimintatavan ja lisäresurssin nuoren tukemiseen ja ammatinvalintaan. Mallin tavoitteena on tukea oppilaan ammatinvalintaa ja parantaa hänen mahdollisuuksiaan päästä haluamaansa jatko-opiskelupaikkaan. Tavoitteena on myös tukea tutkintojen läpäisyä ja ehkäistä niiden keskeytymistä. Hankkeen kokeilussa toimi kaksi Nopoa ja palvelussa mukana olleita nuoria oli 56. Nopo-opinto-ohjaus jatkuu hankkeen päättymisen jälkeen.

Hankkeessa kehitettiin myös ns. Yhden aikuisen tuen -malli, jossa tukea tarvitsevat nuoret saavat rinnalleen yhden aikuisen, joka auttaa ja tukee nuorta eri tilanteissa eikä nuori joudu toimimaan yksin monien eri organisaatioiden ja viranomaisten kanssa. Yksi aikuinen on nuorta varten ja tukee nuorta matkalla itsenäisyyteen ja aikuisuuteen. Mallin tavoitteena on selkiyttää ja johdonmukaistaa nuoren tuen polkua.

Nuorisotakuusta toimeen -hankkeessa kehitettiin useampia malleja tukemaan käytännön yrittäjyyskasvatusta. Heti hankkeen alussa aktivoitiin Sivistys- ja kulttuuripalveluiden työelämäluotsitoiminta. Työelämäluotsit ovat työelämän edustajia ja yrittäjiä, jotka kertovat nuorille työelämästä ja yrittäjyydestä oman tarinansa kautta.

Vuoden 2016 aikana kokeiltiin uudenlaista TET-mallia, ns. Demola TET-toimintaa. Mallin kehittäminen toteutettiin yht,eistyössä viiden koulun kanssa. Mukana kehittämisessä oli myös Demola Oulu, josta nimikin luonnollisesti syntyi. TET-jakso koostui yksittäisistä päivistä, joita oli 6-8 kpl.

Koulukiertueen avulla tuotiin kouluille käytännön työkaluja työelämätaitojen vahvistamiseksi. Kohti työelämää -koulukiertue sisälsi kolme työpajaa: CV-työpaja, videoprofiilityöpaja ja työhaastattelutyöpaja. Byströmin nuorten palvelut esittelivät kiertueella omia nuorille tarjoamiaan palveluita. Keväällä 2017 kiertueen teemana oli kesätyöseteli ja nuorilla oli mahdollisuus osallistua kesätyöpaikkahaastatteluun. Hankkeen aikana koulukiertue kiersi 9 Oulun kaupungin ylläpitämää lukiota. Niissä kouluissa, joissa perusaste toimi samoissa tiloissa, myös koulun 9. luokat osallistuivat tapahtumaan.

Opettajien ja yrittäjien verkostoitumistilaisuus tai tutummin aamiaistreffit -niminen tilaisuus on Business Oulun kanssa yhdessä järjestetty konsepti koulu-yritysyhteistyöstä kiinnostuneille opettajille ja yrityksille. Treffejä on pyritty järjestämään kaksi kertaa vuodessa, aina kevät- ja syyslukukaudella. Tilaisuuksiin on osallistunut noin 50 henkilöä kerralla.
Lisäksi keväällä 2015 järjestettiin Nuorille töitä! -kampanja, jonka avulla työllistettiin reilut 140 nuorta. Hankkeen työntekijät ovat myös olleet mukana Työelämään ja Paikka haltuun tapahtumien toteutuksessa. Hankehenkilöstö järjesti useita kiitettyjä koulutuksia nuorisotakuutoimijoille. Lisäksi työryhmän avulla mallinnettiin maahanmuuttajanuorten palveluohjaus Sivistys- ja kulttuuripalveluissa.