Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: S20100

Hankkeen nimi: Tulevaisuusloikka - Etelä-Savon ennakointihanke 2015 - 2017

Toimintalinja: 4. Koulutus, ammattitaito ja elinikäinen oppiminen

Erityistavoite: 9.2. Kasvu- ja rakennemuutosalojen koulutuksen tarjonnan ja laadun parantaminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.4.2015 ja päättyy 31.3.2017

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Etelä-Savon maakuntaliitto

Organisaatiotyyppi: Kuntayhtymä

Y-tunnus: 0215839-7

Jakeluosoite: Mikonkatu 5

Puhelinnumero: 015 321 130

Postinumero: 50100

Postitoimipaikka: Mikkeli

WWW-osoite: http://www.esavo.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: KAUTIAINEN HANNA

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Ennakointiasiantuntija

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: hanna.kautiainen(at)esavo.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 044 770 0519

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Vain yksi hakija

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Hankkeen tavoitteena on tukea ennakointitiedon avulla aluekehitystä keskittyen tiedontuotannossa erityisesti maakuntaohjelmatyössä esiin nostettuihin strategisiin valintoihin ja painopistealoihin, sekä kasvu- ja rakennemuutosaloihin. Hankkeessa tuotettu tieto helpottaa myös tulevaisuuden potentiaalisten kasvun kärkien ja uusien avausten tunnistamista. Tavoitteena on kehittää maakunnan tilan ja muutostrendien reaaliaikaista seurantaa. Hankkeella pyritään myös saamaan lisää vaikuttavuutta kehittämistyöhön sekä tuomaan tulevaisuustietoa entistä kiinteämmin osaksi päätöksentekoa ja strategiatyötä. Hankkeen aikana määritellään Etelä-Savossa säännöllisesti toistuva ennakointityö, siitä vastuussa olevat tahot sekä ennakointitiedon levityskanavat. Tavoitteena on muodostaa maakunnallinen ennakointiverkosto, jossa ennakoinnin perusprosessit vakinaistetaan pysyväksi osaksi toimijoiden työtä. Tavoitteena on myös tiivistää ennakoinnin Itä- ja Pohjois-Suomi yhteistyötä sekä ylläpitää yhteyksiä valtakunnalliseen ennakointiin.

Hankkeessa hankitaan, tuotetaan ja jalostetaan tilasto- ja ennakointitietoa (selvityksiä, katsauksia, analyyseja, tilastoja…). Tietoa kootaan jo toteutuneista kehityssuunnista sekä ennakoidaan tulevaa kehitystä hanketoimijoiden toimesta sekä osin ostopalveluna. Työssä käytetään hyväksi globaaleja ja valtakunnallisia trendejä ja signaaleja, sekä pohditaan niiden merkitystä Etelä-Savon maakuntaan. Hankkeessa tehdyistä analyyseista ja katsauksista tiedotetaan alueen tiedotusvälineissä ja viestitään myös maakunnan ulkopuolelle. Analysoidulle ja kootulle tiedolle pyritään löytämään reaaliaikainen väylä, joka parhaiten palvelee tiedon käyttäjiä. Tietoa jaetaan vuorovaikutteisesti eri toimijoiden kanssa keskustelu- esittely- ja seminaaritilaisuuksissa. Lisäksi tieto asetetaan kaikkien saataville hankkeen ylläpitämille www-sivuille. Tuotettu tieto palvelee laajasti alueen toimijoita. Hankkeessa tehdään jatkuvasti verkostomaista yhteistyötä maakunnan ennakointiin osallistuvien tahojen, Itä- ja Pohjois-Suomen ennakointitoimijoiden sekä valtakunnan ennakoijien kanssa. Toimijoille järjestetään tapaamisia ja tilaisuuksia maakunnassa sekä osallistutaan videopalavereihin ja ohjaavien tahojen koulutustilaisuuksiin valtakunnallisesti.

Hankkeen varsinaisia kohderyhmiä ovat alueen viranomaistoimijat, elinkeinoelämä, kunnat, kehittämis- ja koulutusorganisaatiot sekä muut ennakointitoimintaan osallistuvat ja aluekehittämisestä kiinnostuneet tahot. Lisäksi hankkeen yhteistyötahoina toimivat Itä- ja Pohjois-Suomen maakuntaliitot sekä valtakunnalliset ennakointitoimijat. Hankkeen välillisiä kohderyhmiä ovat muut ennakointitiedon hyödyntäjät, kuten media ja kansalaiset.

Hankkeen toimesta syntyy tilasto- ja ennakointimateriaalia suunnittelun ja päätöksenteon tueksi, minkä tuloksena Etelä-Savon elinkeinoelämä ja aluetalous kehittyvät myönteiseen suuntaan. Hankkeen tuottama tieto voi luoda mahdollisuuksia uusille avauksille ja innovaatioille. Hanke myös monipuolistaa Etelä-Savosta välittyvää kuvaa muualle Suomeen ja kansainvälisesti. Hankkeen tuottama tieto voi luoda mahdollisuuksia uusille avauksille ja innovaatioille. Hankkeen ansiosta aluekehittämisen kansainvälinen ulottuvuus ja vertailtavuus vahvistuu. Hankkeen aikana luodaan myös toimintamalli sille, miten ennakointityö Etelä-Savossa organisoidaan sen päätyttyä.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

Hankkeen varsinaisia kohderyhmiä ovat alueen viranomaistoimijat, elinkeinoelämä, kunnat, kehittämis- ja koulutusorganisaatiot sekä muut ennakointitoimintaan osallistuvat ja aluekehittämisestä kiinnostuneet tahot. Lisäksi hankkeen yhteistyötahoina toimivat Itä- ja Pohjois-Suomen maakuntaliitot sekä valtakunnalliset ennakointitoimijat.

4.2 Välilliset kohderyhmät

Muut aluekehittämisessä mukana olevat toimijat mukaan lukien media sekä kansalaiset. Hankkeen ylläpitämät www-sivut (esavoennakoi.fi) ovat kaikkien hyödynnettävissä.

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 272 000

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 260 756

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 340 000

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 325 945

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Etelä-Savo

Seutukunnat: Mikkelin, Savonlinnan, Pieksämäen

Kunnat: Rantasalmi, Kangasniemi, Mikkeli, Pieksämäki, Pertunmaa, Puumala, Enonkoski, Hirvensalmi, Sulkava, Mäntyharju, Joroinen, Savonlinna, Heinävesi, Juva

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite:

Postinumero:

Postitoimipaikka:

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Osallistuvien yritysten lukumäärä

Suunniteltu: 15

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 10

7.2 Osallistuvien henkilöiden lukumäärä

Suunniteltu: 0

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
Asia on huomioitu ja selvitetty hankkeen valmistelun aikana. Hankkeessa tuotettu tieto palvelee kaikkia kansalaisia yhtä lailla sukupuolesta riippumatta.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Hankkeessa tuotetaan tietoa mm. työllisyydestä, koulutusrakenteesta ja hyvinvoinnista, jonka tuloksena toimenpiteitä voidaan suunnata erojen tasaamiseksi.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Hankkeen päätavoite on ennakointitiedon tuotanto koskien maakunnan strategisia painotuksia ja toimialoja.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 0 1
Hankkeessa tuotetaan tietoa luonnonvarataloudesta maaakunnan menestystekijänä. Maakunnan merkittävin luonnonvaranto on uusiutuva metsäbiomassa, sen sijaan uusiutumattomien, kuten kaivannaisten merkitys on vähäinen.
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 2
Hankkeessa tuotetaan tietoa globaaleista megatrendeistä, kuten ilmastonmuutos, ja niiden merkityksestä Etelä-Savon kehitykselle.
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 2 2
Hankkeessa panostetaan sähköiseen viestintään ja tiedonjakeluun esimerkiksi julkaisuja tehtäessä.
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 1
Hankkeessa tuotetaan tietoa uusiutuviin energialähteisiin painottuvasta hajautetusta energiantuotannosta ja sen merkityksestä tulevaisuudessa.
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 0 3
Hankkeessa tuotetaan tietoa Etelä-Savon elinkeinorakenteen muutossuunnista. Ollakseen kestävää maakunnan kehityksen kannalta elinkeinorakenteen on monipuolistuttava ja maakunnassa tehdyn tuotannon oltava vaikeasti siirrettävissä.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 0 2
Hankkeessa tuotetaan tietoa uusista avauksista ja innovaatioista. Ajasta ja paikasta riippumaton, verkostomainen tuotantorakenne, jossa hyödykkeiden jakelu tapahtuu sähköisesti, palvelee harvaan asutun seudun kehittämisen tarpeita.
Liikkuminen ja logistiikka 0 0
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 0 2
Hankkeessa tuotetaan tietoa alueen hyvinvoinnin indikaattoreista, jonka tuloksena toimenpiteitä voidaan suunnata hyvinvointierojen tasaamiseksi.
Tasa-arvon edistäminen 0 1
Hankkeessa tuotetaan tietoa mm. työllisyydestä, koulutusrakenteesta ja hyvinvoinnista, jonka tuloksena toimenpiteitä voidaan suunnata erojen tasaamiseksi.
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 0 0
Kulttuuriympäristö 0 0
Ympäristöosaaminen 0 0

9 Loppuraportin tiivistelmä

Tulevaisuusloikka -hankkeen tavoitteena oli tukea ennakointitiedon avulla aluekehitystyötä keskittyen tiedontuotannossa erityisesti maakunnan strategisiin valintoihin ja painopistealoihin, kehittää maakunnan tilan ja muutostrendien reaaliaikaista seurantaa, sekä lisätä kehittämistyön vaikuttavuutta ja tuoda tulevaisuustietoa entistä kiinteämmäksi osaksi päätöksentekoa ja strategiatyötä.

Hankkeessa julkaistiin tilasto- ja ennakointimateriaalia seuraavasti: 8 tilastopohjaista katsausta Etelä-Savon eri indikaattorien kehityksestä (muuttoliike, väestöennuste, ikääntyminen, kansainvälisyys, yritystoiminta, aluetalous, vienti, GPI-indeksi.) Laadittiin myös 2 laadullista ennakointiselvitystä (tulevaisuuden osaamistarpeet, ennakoinnin toimintamalli). Hankkeen toimesta päivitettiin, ylläpidettiin ja kehitettiin esavoennakoi.fi -verkkosivustoa. Erilaisia laadullisia ja määrällisiä aineistoja jalostettiin presentaatioiksi erilaisia yksittäisiä tietopyyntöjä varten (mm. sote, matkailu). Katsauksia, selvityksiä, verkkosivustoa ja tietopyyntöjä varten hankittiin erilaisia aineistoja ostopalveluna. Hankkeessa osallistuttiin NSPA-alueen (Northern Sparsely Populated Areas) tutkimushankkeen tiedontuotantoon ennakointiasiantuntijoiden työpanosta käyttämällä. OECD:lta tilattuun tutkimukseen toimitettiin hankkeen toimesta taustamateriaalia, järjestettiin haastattelukäynti ja verkostoseminaari alueella, kommentoitiin työtä useampaan kertaan sen luonnosvaiheessa, sekä osallistuttiin NSPA-verkoston tilaisuuksiin ja tapahtumiin. Hankkeessa toteutettiin myös Etelä-Savon skenaariot 2030 -tulevaisuustyö ostopalveluna ja konsulttivetoisesti. Skenaariotyöskentelyyn osallistui n.70 alueen toimijaa. Tuloksena saatiin neljä erilaista ulkoisen toimintaympäristön mahdollista kehityskulkua vuoteen 2030 mennessä. Skenaariot jalkautettiin toimijoiden käyttöön maakuntastrategiatyön yhteydessä. Työvoima-, koulutus- ja osaamistarpeiden ennakointiin osallistuttiin tuottamalla taustamateriaalia ja kommentoimalla VATT:n lukuja alueellisilla tavoiteluvuilla.

Hankkeessa järjestettiin laaja joukon tulevaisuusfoorumeita (Tulevaisuuspolkuja, Silta-seminaari, NSPA-foorumi, maakuntastrategia), työpajoja (mm. tulevaisuuden koulutus-, osaamis- ja työvoimatarpeisiin liittyen) ja keskustelutilaisuuksia alueen eri toimijoille. Hankkeen loppuseminaari järjestettiin 14.2.2017. Itä- ja Pohjois -Suomen yhteistyössä järjestettiin ennakointiwebinaari 16.1.2017. Hankkeessa tiivistettiin yhteistyötä ulkoisten toimijoiden suuntaan, mm. Itä- ja Pohjois-Suomi yhteistyö kulminoitui yhdessä järjestettyyn ennakointiwebinaariin 16.1.2017, joka järjestettiin videoneuvotteluna ja jossa alustajien puheenvuorojen jälkeen työskentelyyn osallistuivat alueraadit neljässä maakunnassa (Etelä-Savo, Pohjois-Karjala. Kainuu ja Lappi). Hankkeessa myös ylläpidettiin ja tiivistettiin yhteyksiä kansalliseen ja kansainväliseen ennakointiin. Osallistuttiin mm. seuraavien verkostojen toimintaan: TEM/maakuntaliitot, Kansallinen ennakointiverkosto, NSPA. Hankkeessa laadittiin Etelä-Savon ennakoinnin toimintamalli osana hankkeen työntekijöiden suorittamaa Turun yliopiston tulevaisuuden tutkimuskeskuksen Certified Foresight Professional -koulutusta. Vertaisopiskelijat ja Tulevaisuuden tutkimuskeskuksen ohjaajat toimivat sparraajina toimintamallin kehittämisessä.

Hankkeessa tuotettua tietoa sekä tilaisuuksissa muodostettua tulevaisuusnäkymää on hyödynnetty alueella laajasti päätöksenteon tukena, strategiatyössä sekä suunnittelussa. Hanke on monipuolistanut Etelä-Savosta välittyvää kuvaa muualle (mm. skenaariotyö uutisoitiin myös alueen ulkopuolella) sekä vahvistanut kansainvälistä vertailtavuutta (NSPA -raportti). Hankkeessa on kehitetty alueellista ennakointia yhä enemmän tiedontuotannosta verkostotyön suuntaan.