Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: S20103

Hankkeen nimi: Oma Reitti

Toimintalinja: 4. Koulutus, ammattitaito ja elinikäinen oppiminen

Erityistavoite: 9.1. Siirtymävaiheita ja koulutuksellista tasa-arvoa tukevien palveluiden parantaminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 2.1.2015 ja päättyy 31.5.2016

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Keski-Pohjanmaan Koulutuskuntayhtymä

Organisaatiotyyppi: Ammatillinen oppilaitos

Y-tunnus: 0208916-8

Jakeluosoite: Närvilänkatu 8

Puhelinnumero: 06-8250000

Postinumero: 67100

Postitoimipaikka: Kokkola

WWW-osoite: http://www.kpedu.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: ETELÄAHO ANNE

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Opiskeluhuollon koordinaattori

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: anne.etelaaho(at)kpedu.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 0447250106

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely:

Osatoteuttajat

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Oma reitti- hanke
Hankkeen avulla haetaan ratkaisua koko ikäluokan kouluttamiseen, jotta toisen asteen ammatillinen koulutus mahdollistaisi entistä enemmän tasa-arvoisen ja yhdenvertaisen koulutuspalvelun nuorille ja mahdollistaisi koulutustakuun toteutumisen. Tavoitteena on lisätä opintojen läpäisyä ja ehkäistä keskeyttämistä.
Hanketta on valmisteltu yhteistyössä Keski-Pohjanmaan ammattiopiston toimijoiden kanssa, mutta myös hankkeen verkoston kanssa, mukana ovat olleet Keski-Pohjanmaan aikuiskoulutus, Kokkotyö-säätiö. Hankkeen valmistelussa on kiinnitetty huomiota siihen, että aiemmissa hankkeissa luodut hyvät käytännöt otetaan huomioon ja niitä kehitetään edelleen uutta hakemusta tehtäessä. Oma polku-hanke, Reimari-hankkeet sekä 3T ja Uva 2, Step Up ja Askel-projektit ovat toimineet suunnittelun pohjalla.

Tavoitteena on lisätä työelämälähtöisyyttä, oppimisympäristöjen monipuolisuutta, työvaltaista koulutusta, opiskelijoiden hyvinvointia sekä osallisuuden vahvistamista. Hankkeen tavoitteena on ottaa huomioon tutkinnon perusteiden uudistus, osaamisperusteisuus, ecvet, osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen, Valma uudistus sekä osaamispisteet.
Hankkeessa pilotoidaan pysäkit, joihin ohjataan ne nuoret, jotka ovat tippumassa järjestelmästä. Pysäkeissä toimii reittisuunnittelija ja reittiohjaaja, jotka ottavat kokonaisvaltaisen vastuun niistä nuorista, jotka uhkaavat tippua järjestelmästä. Reittisuunnittelijan tehtävänä on räätälöidä opiskelijalle yksilöllinen polku ja olla mukana kehittämässä opiskelijoiden työelämätaitoja.
Opiskelijoiden avuksi kehitetään avoin ammattiopisto tyyppinen palvelutarjotin. Kuvataan erilaiset moduulit kuten:
- vapaasti valittavat opinnot
- atto-aineet/yhteiset opinnot
- koulutuskokeilu
- arviointijakso
- valma ja oppisopimuksen ennakkojakso
- Kokkotyö-säätiön moduulit kuvataan, joita voidaan tunnistaa osaksi ammatillista tutkintoa. Muodostetaan erilaisia reittejä ja laaditaan oma reittiopas.
 Laajennettu työssäoppiminen
 Työvaltainen koulutus
 Tuotantokoulu
 Pajalta opintoihin osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen kautta

Ammatillisen koulutuksen opetussuunnitelmat uudistuvat 1.8.2015, keskeistä uudistuksessa on osaamisperusteisuuden, työelämälähtöisyyden ja nopean reagointikyvyn korostaminen. Opiskelijoiden ohjaamisessa korostetaan joustavuutta, valinnaisuutta, yksilöllisiä opinpolkuja, osaamisen tunnistamista ja tunnustamista. Myös yhteiset tutkinnon osat uudistuvat samaan aikaan. Niistä muodostetaan neljä laajaa kokonaisuutta. Yhteiset tutkinnon osat puretaan myös työvaltaisuutta ajatellen ja niin että niitä voi tehdä myös muissa ympäristöissä kuin oppilaitoksissa. Muutamista ammatillisista tutkinnon osista tehdään myös paketeiksi.

Lisäksi aiemmat valmistavat ja valmentavat koulutukset järjestetään uudestaan ammatilliseen peruskoulutukseen valmistavaksi koulutukseksi eli Valma-koulutukseksi, joka koostuu eri moduuleista. Valmistaudutaan Valma koulutuksen hyödyntämiseen osana avoimen amamattiopiston tarjontaa.

Hankkeen aikana käydään läpi uudet tutkintojen perusteet työvaltaisen koulutuksen ja opinnollistamisen näkökulmasta. Koska syksyllä 2015 astuu voimaan tutkinnon perusteiden uudistus, suoritetaan Kokkotyö-säätiön pajojen opinnollistaminen uusien opetussuunnitelmien perusteiden mukaisesti. Näin avoimen ammattiopiston palvelutarjonta laajenee. Resursoidaan ammattiopintojen opettajille ja Kokkotyö-säätiön työvalmentajille työaikaresurssia opinnollistamistyöhön. Näin myös pajoilla olevat nuoret voidaan saada helpommin opintojen ääreen pajoilla opitun osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen kautta. Kokkotyö-säätiö laajentaa pajatoimintaa Kaustiselle, tätä työpajaa myös opinnollistetaan, näin syrjäseutujen nuorille tarjotaan myös vaihtoehtoinen oppimisympäristä tilanteessa missä opinnot ovat jääneet kesken tai uhkaavat jäädä kesken. Näin voidaan saada aikaan uusia oppimisympäristöjä ja tapoja suorittaa opinnot. Ammatillisen koulutuksen saatavuus alueellisesti paranee kun tutkinnon osia voidaan suorittaa enenevässämäärin yrityksissä ja työpajoilla.
Tarjotaan kaikille opintonsa aloittaville opiskelijoille ryhmäyttämistilaisuuksia sekä ohjauksellisia ja elämyksellisiä moduuleita, joita voidaan käyttää ohjauksen ja opetuksen tukena.
Kohderyhmänä:
Kaikki Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymässä aloittavat opiskelijat.
Ne opiskelijat, jotka uhkaavat tippua koulutusjärjestelmästä
Ne, opiskelijat jotka edellyttävät erityistä tukea mm. maahanmuuttajat.
Ne opiskelijat joiden opinnot uhkaavat viivästyä
Heikossa koulutusasemassa olevat opiskelijat,HOJKS-opiskelijat, maahanmuuttaja, romaanit jne.
Kokkotyö-säätiö pajoilla olevat nuoret.
Välillisesti kohderyhmänä ovat opettajat, pajaohjaajat, ohjaajat, opiskeluhuoltohenkilöstö, vanhemmat, verkosto.
Hankkeen tulokset: Avoin ammattiopisto palvelutarjotin (sisältää omat ja yhteistyökumppaneiden tuottamat moduulit).
Opinnollitetut työpajat Kokkotyö-säätiö.
Työvaltaiset toteutussuunnitelmat osasta perustutkintoja (sekä opetussuunnitelma, että näyttötutkinnot) myös yhteiset tutkinon osat.
Ryhmäyttämismalli
Reittiopas ja reittikuvaus (eri tavoista suorittaa tutkinto)
Pysäkit keskeyttämisvaarassa oleville ja reittisuunnittelija ja reittiopas tuotekortti ja toiminnan pilotointi.

Hanketoiminnan keskeinen ajatus on se, että uudet alottavat opiskelijat saavat ryhmäyttämistoimien ansiosta paremmat mahdollisuudet kiinnittyä opintoihinsa ja opiskelijat saavat suoritettua tutkinnon ja siten lisäävät mahdollisuuksiaan työllistyä.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

Kaikki Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymässä aloittavat opiskelijat.
Ne opiskelijat, jotka uhkaavat tippua koulutusjärjestelmästä
ne opiskelijat joiden opinnot uhkaavat viivästyä
Heikossa koulutusasemassa olevat opiskelijat,HOJKS-opiskelijat, maahanmuuttaja,romaanit jne.
Kokkotyö-säätiö pajoilla olevat nuoret

4.2 Välilliset kohderyhmät

Opettajat, pajaohjaajat, ohjaajat, opiskeluhuoltohenkilöstö, vanhemmat, verkosto.

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 212 654

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 202 163

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 310 440

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 252 708

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Keski-Pohjanmaa

Seutukunnat: Kaustisen, Kokkolan

Kunnat: Toholampi, Perho, Kaustinen, Kannus, Kokkola

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite:

Postinumero:

Postitoimipaikka:

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Osallistuvien yritysten lukumäärä

Suunniteltu: 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0

7.2 Osallistuvien henkilöiden lukumäärä

Suunniteltu: 816

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymässä on tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma ja opiskelijoille tehdään kyselyitä joissa otetaan huomioon myös tasa-arvoon liittyvät kysymykset ja joiden esiinnostamiin puutteisiin pyritään vaikuttamaan.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymässä on tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma ja opiskelijoille tehdään kyselyitä joissa otetaan huomioon myös tasa-arvoon liittyvät kysymykset ja joiden esiinnostamiin puutteisiin pyritään vaikuttamaan.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Kyllä
Kaikessa hanketoiminnassa huomioidaan tasa-arvon edistäminen.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 4 3
T1 tasolle purettavassa fysiikan ja kemian kurssissa käydään kestävää kehitystä läpi.
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 4 3
T1 tasolle purettavassa fysiikan ja kemian kurssissa käydään kestävää kehitystä läpi.
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 3 2
T1 tasolle purettavassa fysiikan ja kemian kurssissa käydään kestävää kehitystä läpi.
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 4 3
T1 tasolle purettavassa fysiikan ja kemian kurssissa käydään kestävää kehitystä läpi
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 6 4
T1 tasolle purettavassa fysiikan ja kemian kurssissa käydään kestävää kehitystä läpi
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 7 4
T1 tasolle purettavassa fysiikan ja kemian kurssissa käydään kestävää kehitystä läpi
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 3 2
T1 tasolle purettavassa fysiikan ja kemian kurssissa käydään kestävää kehitystä läpi.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 2 2
T1 tasolle purettavassa fysiikan ja kemian kurssissa käydään kestävää kehitystä läpi.
Liikkuminen ja logistiikka 0 0
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 7 6
Mahdollisuus opiskella vaihtoehtoisin menetelmin. Ryhmäyttämistoimet. Pysäkki ja ohjaajien tarjoama tuki. Avoin ammattiopisto tarjonta.
Tasa-arvon edistäminen 9 9
Mahdollisuus kouluttautua vaihtoehtoisin menetelmin. Ryhmäyttämistoimet. Pysäkki ja ohjaajien tarjoama tuki. Avoin ammattiopisto tarjonta.
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 7 0
Mahdollisuus kouluttautua vaihtoehtoisin menetelmin. Ryhmäyttämistoimet. Pysäkki ja ohjaajien tarjoama tuki.Avoin ammattiopisto tarjonta. Maahamuuttajien huomioiminen.
Kulttuuriympäristö 4 3
Mahdollisuus kouluttautua vaihtoehtoisin menetelmin. Ryhmäyttämistoimet. Pysäkki ja ohjaajien tarjoama tuki.Avoin ammattiopisto tarjonta. Maahamuuttajien huomioiminen.
Ympäristöosaaminen 5 3
Mahdollisuus kouluttautua vaihtoehtoisin menetelmin. Ryhmäyttämistoimet. Pysäkki ja ohjaajien tarjoama tuki.Avoin ammattiopisto tarjonta. Maahamuuttajien huomioiminen.

9 Loppuraportin tiivistelmä

Oma Reitti – hanke käynnistyi 1.2.2015 ja päättyi 31.5.2016
Hankkeen tavoitteena oli löytää ratkaisuja koko ikäluokan kouluttamiseen, lisätä opintojen läpäisyä sekä ehkäistä opintojen keskeyttämistä. Hankkeessa pyrittiin monipuolistamaan oppimisympäristöjä, työvaltaistamaan koulutusta sekä vahvistamaan opiskelijoiden hyvinvointia sekä osallisuutta.
Hankkeen kohderyhmänä oli Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymän ne opiskelijat, joilla opinnot olivat vaarassa keskeytyä tai muuten opinnot eivät edenneet alkuperäisen suunnitelman mukaan, opiskelijoilla oli erityisen tuen tarve sekä Kokkotyösäätiön pajoilla olevat nuoret.
Oma Reitti – hankkeessa hyödynnettiin aikaisemmissa hankkeissa kehitettyjä toimintamalleja ja sovellettiin niitä tässä hanketyössä esille tulleisiin ongelmatilanteisiin.
Oma Reitti- hankkeen tarve tuli esille kun perustutkinto opiskelija ei kyennyt opiskelemaan oman ryhmänsä mukana ja etenemään opinnoissa ryhmän aikataulun mukaan. Hankkeen antamalla lisätuella kyettiin tukemaan näitä opiskelijoita ja varmistamaan heidän opintojensa eteneminen ja opintojen valmistuminen. Hankkeen aikana tuli esille, että osa opiskelijoista tarvitsee enemmän yksilöohjausta kuin oppilaitoksen olemassa olevilla resursseilla kyetään antamaan. Opiskelijan tarvitseman lisätuen tarve tuli esille tilanteissa, jotka muistuttivat opiskelijaa aikaisempina vuosina esille tulleista lukuisista epäonnistumisista ja tilanne olisi johtanut opintojen keskeyttämiseen. Luottamuksen saamiseen tarvittiin pysyvien aikuisten läsnäoloa arjessa.
Reittisuunnittelijan ja reittiohjaajan työskentelytapa oli työparityöskentely, jossa ohjaajan tehtävänä oli tehdä opiskelijan, ryhmänohjaajan tai opiskelijahuollon edustajan kanssa suunnitelmaa ohjauksen tueksi ja reittisuunnittelijan tehtävänä oli kulkea opiskelijan rinnalla ja seurata suunnitelman toteutumista sekä ohjata opiskelijaa tukea tarvittavissa tilanteissa. Työpisteenä ohjaajalla ja suunnittelijalla oli pysäkki, johon opiskelijat ohjautuivat kun opinnot eivät edenneet. Yhteydenotot tulivat pysäkille ryhmänohjaajilta, opinto- ohjaajilta, kuraattoreilta tai opiskelijoilta itseltään.
Reittisuunnittelijana toimi osa-aikaisesti opinto-ohjaaja ja ammatillinen erityisopettaja Evelina Tyynelä. Hän tapasi opiskelijan ensimmäisen kerran opiskelijan lähettäneen henkilön kanssa tai opiskelija tuli suoraan pysäkille. Suunnittelija teki alkukartoituksen opiskelijan tilanteesta, haastattelemalla opiskelijaa, kartoittamalla keskeneräiset opinnot ja otti yhteyttä opettajiin ja sopi suoritettavista opinnoista. Alkukartoituksen jälkeen opiskelijan kanssa tehtiin suunnitelma päivä ja viikko tasolla ja tarkistukset suunnitelman toteutumisesta tehtiin viikottain.
Reittiohjaajana toimi Jaakko Ojatalo. Reittiohjaaja tavoitteli ja etsi opiskelijat, joiden oli tarkoitus tulla pysäkkiin. Ohjaaja huolehti, että opiskelija oli siellä missä piti olla. Lisäksi hän ohjasi käytännön tilanteissa opiskelijoita.
Opiskelijoiden ohjauksessa hyödynnettiin sähköiseen muotoon tuotettuja opiskelupaketteja yhteisistä opinnoista ja ammatillisista opinnoista. Hankkeen aikana opiskelijoilla oli mahdollisuus osallistua Kokkotyö-säätiöllä kahden viikon mittaiseen arviointijaksoon. Arviointijakson jälkeen opettaja ja kuraattori saivat arviointiraportin opiskelijan työkuntoisuudesta ja soveltuvuudesta arvioitavan alan työtehtäviin.

Hankkeen toimintakauden aikana ohjauksessa oli 31 opiskelijaa ja lisäksi 20 opiskelijaa tavattiin yksittäisiä kertoja, mutta tapaamiset eivät johtaneet jatkotoimiin.
Näiden 31 opiskelijan kanssa ohjauksen kestoajat vaihtelivat 2 viikosta 6 kuukauteen, riippuen opintojen tilanteesta ja ohjauksen tarpeesta.
Hankkeessa resursoitiin 25:lle opettajalle työaikaresurssia joko opetussuunnitelmien purkamiseen työvaltaista koulutusta ajatellen, ammatillisten aineiden tehtäväpakettien tekemiseen tai yhteisten tutkinnon osien tehtäväpakettien tekemiseen työvaltaista koulutusta ajatellen.
Tuotetut materiaalit vietiin kpedun avoin ammattiopisto sivulle sekä hankkeen www.sivulle, ja ne ovat eri oppilaitosten opiskelijoiden ja henkökunnan käytössä.
Hankkeen aikana Keski-Pohjanmaan ammattiopiston aloittavat opiskelijat osallistuivat ryhmäytymistapahtumaan Villa Elbassa. Muutamia ryhmiä ja yksittäisiä opiskelijoita osallistui Villa Elban tuottamiin moduuleihin. Hankkeessa tehtiin ryhmäyttämiseen liittyvä ohjekirja.
Opiskelijat ovat antaneet palautetta ESR- järjestelmän kautta siitä, miten hankkeessa annetut tukitoimet ovat edistäneet heidän opintojaan, valmistumistaan sekä työllistymistä.
Hankkeen omareitti ohjaajasta, oma reitti suunnittelijasta ja avoimesta ammattiopistosta tehtiin tuotekortit. Hankkeessa tehtiin myös Oma reitti opas.
Hankkeeseen osallistui yhteensä 425 opiskelijaa ja hankkeessä päätti 31.5.2016 yhteensä 425 opiskelijaa.

Hankkeen päättöseminaari järjestettiin Villa Elbassa 18.5.2016.
http://projekti.kpedu.fi/default.aspx?id=3261&pid=3261&pid1=3261&siteid=901
http://www.kpedu.fi/kampanjat/avoin-ammattiopisto