Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: S20105

Hankkeen nimi: Nuoret huippumyyjät

Toimintalinja: 3. Työllisyys ja työvoiman liikkuvuus

Erityistavoite: 6.1. Nuorten ja muiden heikossa työmarkkina-asemassa olevien työllistymisen edistäminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.3.2015 ja päättyy 31.5.2016

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Suomen yrittäjäopiston kannatus Oy

Organisaatiotyyppi: Muu oppilaitos

Y-tunnus: 0208850-1

Jakeluosoite: Kauppatie 109

Puhelinnumero: 010-8414000

Postinumero: 62200

Postitoimipaikka: Kauhava

WWW-osoite: http://www.syo.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Pirjo-Riitta Lunnas

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: projektipäällikkö

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: pirjo-riitta.lunnas(at)syo.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 050-3459727

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Hakijoita on useampi kuin yksi (yhteishanke)

Osatoteuttajat

Hämeen ammattikorkeakoulu Oy, 0996167-6

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Nuoret huippumyyjät -hanketta toteuttaa Suomen Yrittäjäopisto (SYO) yhdessä Hämeen Ammattikorkeakoulun (HAMK) kanssa. Asiantuntijakumppanina hankkeessa on Hämeen Yrittäjät ry.

Nuoret huippumyyjät –hanke hioo nuorista timanttisia myyjiä erityisesti pk-yritysten myyntitehtäviin, lukuun ottamatta vähittäiskaupan alaa. Kohderyhmänä ovat nuoret (20-29-v.) myynnin osaajat, jotka ovat suorittaneet kaupalliset opinnot ammattioppilaitoksessa, ammattikorkeakoulussa tai yliopistossa tai ovat niissä loppusuoralla, tai ne nuoret, jotka ovat kiinnostuneet myyntityöstä ja haluavat työllistyä alalle. Hanke sopii myös maahanmuuttajataustaisille nuorille. Hankkeen kautta nuorille tarjoutuu mahdollisuuksia työllistyä pk-yritysten myynti- tai asiantuntijatehtäviin, joissa tarvitaan monipuolista myyntiosaamista.

Nuorten myyntiosaaminen kehittyy osallistujien osaamispääomaa jakamalla. Samalla kehitetään uusia toimintamalleja yritysten käyttöön sekä hankkeen päätyttyä mallinnetaan syntyneitä hyviä käytäntöjä, joista voivat hyötyä jatkossa muutkin yritykset. Hanke lisää myyntitehtävien kiinnostavuutta nuorten keskuudessa ja parantaa myyntityöstä nuorten keskuudessa vallitsevaa yleistä mielikuvaa. Jouni Kosken ja Elina Oksanen-Ylikosken tutkimusten mukaan myyntityö mielletään enemmän miesten ammatiksi, ja muun muassa tätä käsitystä hanke haluaa muuttaa.

Pk-yritysten myyntitoiminta potee kroonista resurssipulaa, koska yrittäjä usein vastaa yksin yritystoimintansa kaikista osa-alueista ja niiden kehittämisestä. Osaaville ja tuloksia aikaansaaville myyjille on erittäin suuri tarve. Hämeen Yrittäjät ry:n tekemän selvityksen mukaan Kanta-Hämeessä on kymmeniä yrityksiä, jotka ovat kiinnostuneet myyntitoiminnan kehittämisestä hankkeen osaajien avulla.

Hankkeeseen valitaan ilmoittautuneista 25-30 myyntitehtäviin parhaiten sopivaa nuorta. Valinnoissa pyritään sukupuolten väliseen tasa-arvoon, joten ilmoittautuneista valitaan hakijatilanteen salliessa puolet naisia ja puolet miehiä. Hankkeeseen valitut, tulevat nuoret huippumyyjät jaetaan alussa osaamistiimeihin heidän osaamispohjansa, motivaationsa ja osallistuvien yritysten tarpeiden perusteella. Tiimejä ohjaavat projektipäällikkö ja myynnin asiantuntijat. Osaamistiimit tarjoavat osaamispääomaansa valittujen case-yritysten tarpeisiin. Tiimit kehittävät yritysten myyntiä yhteistyössä asiantuntijavalmentajien ja yrityksen avainhenkilöiden kanssa.

Tällä tavoin nuoret saavat kontakteja yrityksiin, kehittävät yrityksen liiketoimintaosaamista ja monipuolistavat omaa myyntiosaamistaan. Samalla pk-yritysten rekrytointimahdollisuudet paranevat uusien osaajien myötä.
Hankkeen päätösseminaarissa esitellään uudet, yleiseen käyttöön mallinnettavat toimintamallit. Seminaariin kutsutaan laajasti yrittäjiä ja yritysten avainhenkilöitä etsimään uusia kykyjä ja toimintamalleja myyntinsä vauhdittamiseksi. Nuorille huippumyyjille tilaisuus tarjoaa erinomaisen mahdollisuuden myydä omaa osaamistaan ja luoda verkostoja yritysmaailman avainhenkilöihin.

Tasavertaisuuden toteutumisesta hankkeessa tehdään analyysi, josta laaditaan julkaisu. Hankkeessa vaalitaan kestävän kehityksen arvoja käyttämällä julkisia kulkuneuvoja, hyödyntämällä sähköisiä välineitä, virtuaalisia neuvotteluja ja sähköisiä materiaaleja. Taloudellista ja kestävää kehitystä tuetaan myös verkkokauppatoimintaa, tilaustoimitusketjujen virtaviivaistamista ja niiden verkostomaisuutta kehittämällä. Ideoita jatkojalostetaan ja voidaan tuoda osaamistiimeissä yritysten käyttöön. Sosiaalisesti ja kulttuurisesti hanke edistää nuorten osallistamista, yhteisöllisyyttä ja taitoa toimia tiimeissä, työllistymismahdollisuuksia, luovuutta ja parantaa yleisesti nuorten mielikuvaa myyntitehtävistä.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

Varsinaisena kohderyhmänä ovat opintonsa päättäneet tai opintojensa loppuvaiheessa olevat merkonomi-, tradenomi- ja yliopistotutkinnon suorittaneet nuoret tai ne nuoret, jotka ovat kiinnostuneet myyntityöstä ja haluavat työllistyä alalle. Kohderyhmällä on kiinnostusta työllistyä myyntitehtäviin pk-yrityksissä ja kehittää omaa myyntiosaamistaan. Hanke sopii myös maahanmuuttajataustaisille nuorille.

4.2 Välilliset kohderyhmät

Välillisesti kohderyhmänä ovat Kanta-Hämeen alueella toimivat pk-yritykset, koko maassa neuvontaorganisaatiot, oppilaitokset, kehittämisyhtiöt ja yrittäjäjärjestöt sekä TE-toimistot.

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 88 011

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 88 011

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 100 348

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 101 348

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Kanta-Häme

Seutukunnat: Forssan, Riihimäen, Hämeenlinnan

Kunnat: Riihimäki, Tammela, Hausjärvi, Hämeenlinna, Humppila, Janakkala, Forssa

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite:

Postinumero:

Postitoimipaikka:

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Osallistuvien yritysten lukumäärä

Suunniteltu: 12

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 12

7.2 Osallistuvien henkilöiden lukumäärä

Suunniteltu: 30

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
Jouni Kosken ja Elina Oksanen-Ylikosk tutkimusten mukaan myyntityö mielletään enemmän miesten ammatiksi, ja tätä käsitystä halutaan muuttaa hankkeen avulla. Hankkeeseen valitaan puolet naisia ja puolet miehiä tasavertaisuuden varmistamiseksi. Tasavertaisuuden toteutumisesta hankkeessa tehdään analyysi, josta laaditaan julkaisu (HAMK).
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Hankkeeseen valitaan ilmoittautuneista 25-30 myyntitehtäviin parhaiten sopivaa nuorta, ja valinnoissa pyritään sukupuolten tasa-arvoon, jolloin puolet olisi naisia ja puolet miehiä. Hankkeella halutaan myös vähentää myyntityössä vallalla olevaa käsitystä, jonka mukaan miehet ovat alalla paremmin menestyviä.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Myyntiala mielletään pääsääntöisesti maskuliiniseksi. Hankkeen päätavoite ei ole sukupuolten tasa-arvon edistäminen, mutta hankkeen avulla pyritään murtamaan käsitystä alan miesvaltaisuudesta. Myyntiala on mahdollinen sukupuolesta riippumatta. Hankkeen osallistujista puolet on naisia ja puolet miehiä.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 0 2
Hankkeessa vaalitaan kestävän kehityksen arvoja käyttämällä julkisia kulkuneuvoja, hyödyntämällä sähköisiä välineitä, virtuaalisia neuvotteluja ja sähköisiä materiaaleja. Asiaa pidetään esillä myös osallistujien tapaamisissa.
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 3
Hankkeessa vaalitaan kestävän kehityksen arvoja käyttämällä julkisia kulkuneuvoja, hyödyntämällä sähköisiä välineitä, virtuaalisia neuvotteluja ja sähköisiä materiaaleja. Myynnin toimenpiteissä hyödynnetään enenevässä määrin verkkokauppa, verkostoidutaan tilaustoimitusketjujen virtaviivaistamiseksi ja järjestetään yhteisiä logistiikkaketjuja. Asiaa pidetään esillä myös osallistujien tapaamisissa.
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 1
Kaupankäynnin sähköistämiseen ja paperin käytön vähentämiseen pyrkimällä sekä liikenteen päästöjä vähentämällä (julkiset liikennevälineet ja yhteiskyydit tilaisuuksiin ja yrityskäynteihin) säästetään luontoa ja säilytetään luonnon monimuotoisuutta ja vähennetään saastumista.
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 1
Hankkeessa vaalitaan kestävän kehityksen arvoja käyttämällä julkisia kulkuneuvoja, hyödyntämällä sähköisiä välineitä, virtuaalisia neuvotteluja ja sähköisiä materiaaleja. Asiaa pidetään esillä myös osallistujien tapaamisissa.
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Ei suoraa vaikutusta Natura-alueen kohdistuviin toimenpiteisiin.
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 0 2
Hankkeen toimenpiteissä käytetään ensi sijassa sähköisiä materiaaleja, paperikopioiden ja -tulosteiden määrä pyritään minimoimaan. Hankkeen toimenpiteet eivät tuota suoranaisesti jätettä. Tarjoiluista syntyy jonkin verran jätettä, mikä pyritään hoitamaan kierrätyksen avulla.
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Ei suoraa vaikutusta uusiutuvien energialähteiden käyttöön.
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 7 0
Hanke tehostaa yritysten myyntiprosesseja ja keskittyy verkostojen luomiseen omalla alueella. Hanke edistää työllistymistä case-yrityksiin.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 0 7
Hankkeessa kehitetään uusia toimintamalleja, joiden avulla yritysten toimintaa tehostetaan mm. sähköisiä välineitä käyttämällä.
Liikkuminen ja logistiikka 0 7
Fyysisen liikkumisen sijasta hyödynnetään virtuaalipalavereita, sähköisiä viestintävälineitä ja julkisia kulkuvälineitä sekä kehitetään yrityspuolella sähköisen kaupan edellytyksiä.
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 7 0
Hanke edistää hyvinvointia tarjoamalla nuorille työllistymisvaihtoehtoja sekä mahdollisuuksia kehittää omaa osaamista.
Tasa-arvon edistäminen 5 0
Hankkeen toimenpiteillä vähennetään nuorten, erityisesti naisten, mielikuvaa myyntityöstä alana, jolla miehet pärjäävät paremmin. Hankkeen toimenpiteiden tarkoitus on perinteisten sukupuolikäsitysten purkaminen myyntialalla.
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 0 7
Maahanmuuttajien paljolti hyödyntämätön osaamispääoma pyritään saamaan käyttöön. Osaamistiimeissä eri tavoin profiloituneet myynnin osaajat jakavat keskenään osaamistaan ja näin rikastuttavat yhteistä toimintaympäristöä ja hyödyttävät samalla yritysten toimintaa.
Kulttuuriympäristö 0 0
Ei suoraa vaikutusta kulttuuriympäristöön.
Ympäristöosaaminen 0 0
Ei suoraa vaikutusta ympäristöosaamiseen.

9 Loppuraportin tiivistelmä

Nuoret huippumyyjät -hanke haki ratkaisua kohderyhmän – nuorten 20-29-vuotiaiden osaajien – työllistymismahdollisuuksien paranemiseen, työllistymiseen ja osaamisen kehittymiseen myynnin tehtävissä. Hankkeeseen osallistui koko sen keston aikana yhteensä 39 nuorta, jotka tiimeinä toteuttivat case-yritysten todellisia myyntitoimeksiantoja. Case-yrityksinä toimi yhteensä 12 kantahämäläistä yritystä eri aloilta.

Toimeksiantoja toteutettiin tiimien valmentajan ja yritysten yhteyshenkilöiden kanssa yhteistyössä projekteina noin 4 kk kerrallaan. Toimeksiantojen tueksi ja myyntitaitojen kehittämiseksi järjestettiin käytännön myyntivalmennuksia, myyntiä käsitteleviä luentoja, seminaareja ja ohjausta. Myös yritysten edustajien oli mahdollista osallistua valmennuksiin, joiden teemoina olivat muun muassa sosiaalisen median kanavat, myyntityössä kehittyminen ja huippumyyjän ominaisuudet, tavoitteiden asettaminen ja myynnin tehostaminen, B2B-myynti, asiakassuhteiden kehittäminen, kaupan päättäminen ja jälkihoito, asiakaslähtöinen palvelusuunnittelu ja asiakkaan kohtaaminen.

Valmennusten avulla ja projekteissa työskennellessään nuoret saivat kontakteja yrityksiin ja yrityselämään, laajensivat käsitystään yritysten myynnin tehtävistä ja niiden vaatimuksista, kehittivät myynti-, tiimityö- ja projektityötaitojaan, paransivat työllistymismahdollisuuksiaan ja saivat käytännön kokemusta myyntityön arjesta ja haasteista. Hankkeen aikana nuoret laajensivat verkostojaan ja saivat realistisen käsityksen myynnin suunnittelusta ja itse myyntityöstä.

Yritykset saivat vastavuoroisesti nuorten tiimeiltä muun muassa tuoreita näkökulmia sähköisten välineiden ja erityisesti sosiaalisen median hyödyntämiseen myynnin ja markkinoinnin tukena, ideoita tapahtumien järjestämiseen, palvelujen markkinointiin ja käytännön apua markkinointikampanjan suunnitteluun, verkkomyynnin analyysin tekemiseen, potentiaalisten asiakkaittensa tarpeiden kartoittamiseen, asiakasprofiilien luomiseen, kilpailijavertailun tekemiseen asiakkaan nettisivuista ja verkkomyynnistä ja uusien jälleenmyyjien kartoittamiseen ja hankkimiseen. Lisäksi hanke tehosti kahdentoista yrityksen myyntiprosesseja ja osallistujien mahdollisuuksia työllistyä myyntityöhön.

Hanketta toteutti Suomen Yrittäjäopisto yhteistyössä Hämeen ammattikorkeakoulun kanssa. Asiantuntijakumppanina mukana oli Hämeen Yrittäjät. Hankkeesta saa lisätietoja Suomen Yrittäjäopiston sivulta www.syo.fi/muut-palvelut/hankkeet/huippumyyjat, Hämeen ammattikorkeakoulun hankeportfoliossa osoitteesta www.hamk.fi/tyoelamalle/hankkeet/Sivut/default.aspx?RepoProject=7721523 sekä hankkeen blogista osoitteessa www.huippumyyjat.blogspot.fi ja Facebook-sivulta www.facebook.com/huippumyyjat .

Hankkeen keskeinen sisältö ja kokemukset tiivistyvät ammattilaisten ja kohderyhmän opiskelijoiden laatimassa verkkojulkaisussa, artikkelikokoelmassa. Kokoelma on luettavissa Hämeen ammattikorkeakoulun open access -julkaisuportaalissa osoitteessa: https://unlimited.hamk.fi/nuoret-huippumyyjat/