Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: S20106

Hankkeen nimi: Huippuosaamista Jokilaaksoissa - eksperttejä osaamisessa

Toimintalinja: 4. Koulutus, ammattitaito ja elinikäinen oppiminen

Erityistavoite: 9.2. Kasvu- ja rakennemuutosalojen koulutuksen tarjonnan ja laadun parantaminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.1.2015 ja päättyy 28.2.2016

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymä

Organisaatiotyyppi: Kuntayhtymä

Y-tunnus: 0210010-1

Jakeluosoite: PL 72

Puhelinnumero: 08-4592 111

Postinumero: 85501

Postitoimipaikka: Nivala

WWW-osoite: http://www.jedu.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: JOKI-KOLEHMAINEN RITVA KAISA

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: apulaisrehtori

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: ritva.joki-kolehmainen(at)jedu.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 044-7692 401

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Vain yksi hakija

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Hankkeen tavoitteena on kehittää alueen ammatillista verkostoitumista ja osaamista. Hankkeessa kartoitetaan ja kootaan alueellinen Osaavat Jokilaaksot -verkosto, ja sille laaditaan toimintasuunnitelma osaamisen kehittämiseksi. Verkostoa koottaessa selvitetään alueen elinkeinoelämässä tarvittavan erityisosaamisen ja huippuosaamisen tarvetta sekä koulutustarjonnan edellytyksiä vastata näihin tarpeisiin. Hankkeen tavoitteena on selvittää ja kartoittaa alueellista moniammatillista erityisosaamista ja koulutustarpeita. Hankkeen tavoitteena on tehdä näkyväksi osaamista Jokilaaksoissa, ja kehittää toimintamallia, joka tukee huippuosaajaksi kehittymistä.

Hankkeessa järjestetään alueellista ohjaus- ja valmennuskoulutusta sekä ammattialakohtaisia erityisosaamisen koulutuspäiviä. Lisäksi hankkeessa järjestetään tiedotus- ja koulutuspäiviä ajankohtaisista ammatillisen koulutuksen muutoksista, jotka koskettavat työssäoppimisjaksoja ja oppilaitosten työelämäyhteistyötä. Hankkeessa valmistellaan materiaalia ammatillisen kasvun ja osaamisen arvioinnin toteuttamiseksi (osaamisperusteisuus).

Hankkeen toimenpiteitä ovat verkoston kokoaminen, ohjaus- ja valmennuskoulutukset yritysten asiantuntijoille yritysten koulutustarpeiden mukaisesti sekä ammattialakohtaiset teemalliset koulutuspäivät. Hankkeen toimintojen avulla saadaan tietoa alueen asiantuntijuudesta ja sen kehittämistarpeista. Hankkeen vuorovaikutteisilla toimintatavoilla ja verkostoitumisella vahvistetaan (ja luodaan uutta) yhteistyötä yritysten ja oppilaitosten välille. Pidemmällä aikavälillä toiminta tuottaa uutta osaamista, synnyttää mahdollisesti uusia työpaikkoja ja mahdollistaa verkostoitumisen kautta syntyviä uusia toimintamalleja.

Hankkeesta laaditaan raportti, jossa kuvataan toimenpiteiden toteutuminen sekä ehdotukset jatkotoimenpiteiksi.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

Hankkeen koulutusten kohderyhmiä ovat työpaikkaohjaajat, työssä oppimista ohjaavat opettajat, yrittäjät ja julkiset organisaatiot.

Alueen yritysten ja organisaatioiden työntekijät, jotka haluavat parantaa ammatillista osaamistaan.

Alueen yrittäjät, jotka kehittävät toimintaansa sekä palvelujen ja tuotteiden laatua.

Alueen oppilaitosten työntekijät, jotka haluavat parantaa oman alansa osaamista ja ammattitaitoaan.

Hankkeen ensisijaiset kohdealat ovat tekniikan alat(sähkö-, puu- ja metalliala) ja liikenne sekä matkailu-, ravitsemis- ja talousala (ns. marata-ala).

4.2 Välilliset kohderyhmät

Hankkeen välillisenä kohderyhmänä ovat henkilöt, joille ammatinvalinta on ajankohtaista. Hanke tuo esille erilaisia urapolkuja ja mahdollisuuksia, tiedotusta osaamisesta ja erilaisista ammattialoista. Hanke mahdollistaa myös aikuisille omaa ammattialaa syventävää ja ajantasaistavaa koulutusta kuten esim. uudistuva teknologia ja uudet ammattialakohtaiset trendit. Välillisiä kohderyhmiä ovat muut elinkeinoelämän toimijat ja palvelujen tuottajat, yritysten työntekijät ja jopa opiskelijoiden vanhemmat. Hankkeen välillisenä kohderyhmänä ovat myös ammatillista koulutusta suorittavat nuoret ja aikuisikäiset, jotka hyötyvät oppilaitosten opetus- ja ohjaushenkilöstön ja työpaikkaohjaajien koulutuksesta.

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 61 760

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 61 760

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 77 200

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 79 088

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Pohjois-Pohjanmaa

Seutukunnat: Haapavesi-Siikalatvan, Ylivieskan, Nivala-Haapajärven

Kunnat: Merijärvi, Oulainen, Kalajoki, Ylivieska, Alavieska, Sievi, Kärsämäki, Reisjärvi, Siikalatva, Pyhäjärvi, Pyhäntä, Haapajärvi, Nivala, Haapavesi

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite:

Postinumero:

Postitoimipaikka:

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Osallistuvien yritysten lukumäärä

Suunniteltu: 20

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 19

7.2 Osallistuvien henkilöiden lukumäärä

Suunniteltu: 54

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
Hankkeen kohderyhmänä olevat ammattialat edustavat sekä perinteisesti nais- että miesvaltaisia ammattialoja, jolloin samaan verkostoon saadaan tasa-arvoisesti eri sukupuolten edustajia. Tämän yhteisen verkostotoiminnan oletetaan edistävän sukupuolten välistä tasa-arvoja ja yhdenvertaisuutta.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Toimijoiden moniammatillisen verkoston avulla pyritään edistämään sukupuolten välistä tasa-arvoa. Tekniikan alojen ja palvelualojen yhteisissä toiminnoissa kohtaavat sekä nais- että miesvaltaiset alat, jolloin edistetään tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden tavoitteita. Hankkeen toimintaan voivat osallistua sekä naiset että miehet.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Hankkeen päätavoite ei ole sukupuolten tasa-arvon edistäminen. Hankkeen toimintatapojen ja verkoston toiminnan oletetaan edistävän sukupuolten välistä tasa-arvoa.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 4 8
Kestävä kehitys ja luonnonvarojen kestävä käyttö kuuluvat olennaisesti asiantuntijuuteen kaikilla ammattialoilla. Hankkeessa järjestettävissä koulutuksissa korostetaan luonnonvarojen kestävää käyttöä ja kilpailukyvyn parantamista sen kautta. Hankkeen toimenpiteet kohdistuvat suoraan immateriaaliseen asiantuntijuuteen, mutta välilliset vaikutukset ovat suurempia. Ympäristöosaaminen ja vastuullisuus ovat osa hankkeen edistämää asiantuntijuutta.
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 4 7
Hankkeessa etsitään ja korostetaan hankealueen erityispiirteiden ja osaamisen hyödyntämistä alueen kilpailukyvyn parantamiseksi. Huippuosaamista on myös ilmastonmuutoksen vaikutusten ennakointi ja ilmastonmuutoksen vähentäminen omalla osaamista hyödyntäen. Hankkeessa edistetään ympäristöosaamista ja vastuullisuutta kaikilla kohdealoilla.
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 4 6
Hankkeen toimenpiteet eivät suoraan kohdistu alueen kasvillisuuteen, eliöihin tai luonnon monimuotoisuuteen. Luonnon monimuotoisuuden huomioimiseen kiinnitetään erityistä huomiota hankealueelle.
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 4 6
Pinta- ja pohjavesin, maaperän ja ilman huomioiminen on erityisen tärkeää luonnonvara-aloilla. Myös muilla ammattialoilla kuten elintarviketuotannossa tulee huomioida maaperän tilanne ja kasvihuonekaasujen väheneminen.
Natura 2000 -ohjelman kohteet 2 3
Hankkeen toimenpiteet eivät suoraan kohdistu Natura 2000-ohjelman kohteisiin. Koulutusten sisältö lisää tietoutta ko. ohjelmasta.
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 7 7
Hankkeen avulla tuetaan asiantuntijuutta, joka huomioi materiaalien säästämisen ja jätteiden vähentämisen kaikilla hankkeen kohdealoilla. Myös tuotteiden valmistuksessa syntyvien sivuvirtojen hyödyntäminen ja ympäristöystävälliset materiaalit voivat olla osa hankkeen järjestämää koulutusta.
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 3 6
Hankkeessa keskitytään Jokilaaksojen ammatillisen huippuosaamisen tukemiseen. Eri aloilla voidaan saada kilpailuetua ja vahvistaa alueen taloudellista kestävyyttä keskittymällä uusiutuvien energialähteiden käyttöön nykyistä enemmän. Välilliset vaikutukset ovat suuremmat kuin hankkeen suorat vaikutukset.
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 8 9
Hankkeessa tuetaan ennen kaikkea paikallista elinkeinorakennetta tukemalla yrityskentän tarvitsemaa huippuosaamista Jokilaaksojen alueella ammattioppilaitoksen ja yhteistyökumppaneiden keinoilla. Hankkeen toimenpiteet perustuvat alueen yritysten osoittamaan tarpeeseen ja hankkeessa luotava verkosto tukee elinkeinoelämää myös hankkeen päätyttyä.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 9 8
Hankkeen suorat toimenpiteet kohdistuvat nimenomaan aineettoman osaamisen, tuotteiden ja palveluiden kehittämiseen. Esimerkkejä hankkeen koulutussisällöistä ovat sähköisten järjestelmien ja sosiaalisen median markkinointikäyttö yrityksissä. Myös verkkokauppa, sähköiset virtuaalivarastot ja muut aineettomat palvelut voivat tukea haja-asutusalueen elinkeinoelämää.
Liikkuminen ja logistiikka 5 8
Pohjoisen Suomen haja-asutusalueella välimatkat ovat pitkiä, mutta tuotteiden ja ihmisten liikkuminen on välttämätöntä. Logistiselle suunnittelulla ja sähköisten palveluiden kehittämisellä voidaan liikkumisen ympäristökuormitusta vähentää. Hankkeen järjestämässä koulutuksessa huomioidaan tämä hankealueelle keskeinen taloudellisen kestävyyden osa-alue.
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 7 8
Työllisyys lisää hyvinvointia alueelle. Hankkeen tavoitteena on tukea alueen yritysten työllistämismahdollisuuksia. Lisäksi hankkeen kohdeammattialoista erityisesti majoitus-, ravitsemis- ja palvelualojen kehittämisellä on suora vaikutus alueen asukkaiden hyvinvointiin. Koulutuksella voidaan vaikuttaa palvelujen laatuun ja sen arvioimiseen, joka parantaa hyvinvointia.
Tasa-arvon edistäminen 7 7
Ammatillista huippuosaamista tukemalla mahdollistetaan myös Pohjoisessa Suomessa osaajien parempi työllistyminen sekä nais- että miesvaltaisille aloille. Ns. nivelvaiheessa olevien opiskelijoiden tukeminen siirtymässä opiskeluista työelämään ehkäisee syrjäytymistä ja työelämästä pois jäämistä. Myös maahanmuuttajataustaisten opiskelijoiden työllistymismahdollisuudet huomioidaan hankkeessa.
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 7 7
Hankkeella halutaan edistää eri ammattialojen opiskelijoiden yhdenvertaisia mahdollisuuksia edetä oman ammattialansa huippuosaajaksi ja työllistyä alueen yrityksissä. Hankkeen toimenpiteissä ei eritellä osallistua sukupuolen, iän tai muun taustatekijän perusteella, mutta opetushenkilökunnan koulutuksella pyritään tunnistamaan opiskelijoiden erityislahjakkuudet nykyistä paremmin.
Kulttuuriympäristö 2 4
Hankkeen toimenpiteet eivät suoraan kohdistu alueen kulttuuriympäristöön. Soveltuvilla aloilla voidaan alueen kulttuuriympäristö huomioida esimerkiksi erilaisia hyvinvointipalveluita suunniteltaessa. Asiantuntijoiden koulutuksessa otetaan esille kulttuuriympäristön huomioiminen esimerkiksi uusia liiketiloja suunniteltaessa.
Ympäristöosaaminen 8 8
Ympäristöosaaminen kuuluu olennaisesti asiantuntijuuteen kaikilla ammattialoilla. Ympäristöä huomioivat toimenpiteet voivat auttaa yrityksiä lisäämään kilpailuetuaan ja niitä voidaan hyödyntää yritysten markkinoinnissa.

9 Loppuraportin tiivistelmä

Hankkeen tavoitteena oli kehittää alueen ammatillista verkostoitumista ja osaamista, selvittää moniammatillisia erityisosaamisia ja koulutustarpeita Haapavesi-Siikalatva, Nivala-Haapajärvi ja Ylivieskan seutukunnassa. Hanke käynnistyi tammikuussa 2016 ohjausryhmän ja toimintasuunnitelman tarkentamisella rahoituspäätöksen mukaisesti. Projektipäällikkö kartoitti oppilaitosten ja yrityselämän koulutustarpeita jalkautumalla oppilaitoksiin ja kohderyhmän elinkeinoelämän edustajien luo. Verkostossa selvitettiin ja kartoitettiin elinkeinoelämän tarvitsemaa huippuosaamisen ja ohjausosaamisen tarpeita.

Teemana hankkeessa oli asiantuntijasta ekspertiksi eli ammatillisen verkostoitumisen ja osaamisen syventäminen Oulun eteläisellä alueella. Kohderyhmään kuuluivat tekniikan aloilta puu-, rakennus- ja metallialan sekä matkailu- ja ravitsemisalalla työskentelevät ammattilaiset, ammattiin opiskelevat sekä ammatilliset oppilaitokset.

Hankkeessa järjestettiin ohjaus- ja valmennuspäiviä, ammattialakohtaisia koulutuspäiviä sekä koulutuspäiviä ajankohtaisista ammatillisen koulutuksen muutoksista. Hankkeessa valmisteltiin materiaalia ammatillisen kasvun ja osaamisen arvioinnin toteuttamiseen (osaamisperusteisuus). Koulutuspäivissä osallistujat saivat tietoa työelämään siirtymisestä ja oman ammattialan etenemismahdollisuuksista.

Hankkeessa toteutettiin moniammatillinen ohjaus- ja valmennuskoulutus Hämeen ammattikorkeakoulun kanssa. Koulutukseen osallistui opettajia, ohjaajia ja työelämänedustajia. Koulutuskokonaisuuden tavoitteena oli vastata konkreettisesti yritysten kehittämis- ja innovaatiotarpeisiin vahvistaen osallistujien ammatillista huippuosaamista, johtamista ja valmentamista niin työpaikoilla kuin oppilaitoksissa. Tämän koulutuskokonaisuuden myötä saatiin lisää innostusta myös ammattitaitokilpailutoimintaan. Huippuosaamisen teemapäivillä ja ammattialakohtaisilla koulutuspäivillä lisättiin kohdejoukon tietämystä ajankohtaisista ammatillisen koulutuksen muutoksista. Ohjaus- ja valmennuskoulutuksilla innostettiin opettajia, ohjaajia ja elinkeinoelämänedustajia osallistumaan ammattialakohtaisiin kilpailuihin ja sitä kautta tuoden näkyvyyttä eri ammattialoille. Ammattialakohtaisia merkittäviä koulutustapahtumia olivat Suomen kokkimaajoukkueen vierailu, hevosalan huippuosaaja Kari Vepsän koulutuspäivä, Huippuosaamisen teemapäivät sekä takymetri että pintamallennuksen koulutuspäivät.Lisäksi hankkeessa tehtiin näkyväksi eri alojen ammatillista osaamista ja tuettiin koulutuksellisin keinoin huippuosaamiseksi kehittymistä

Hankkeen yhtenä tavoitteena oli koota monialaista alueellista verkostoa, joka kartoittaa ja innovoi uusia toimenpiteitä koulutuksen ja yritysyhteistyön kehittämiseksi. Osaavat Jokilaaksot -verkosto tulee jatkossa kokoontumaan kaksi kertaa vuodessa tarkentaen toimintasuunnitelmansa vuosittain.

Hankkeen loppuseminaari "Matkalla huippuosaajaksi" toi näyttävästi esille ammattitaitokilpailutoimintaa, ja eri alojen huippuosaajia. Seminaarin näkökulmana oli niin ohjaajan kuin ohjattavien osaamistarpeet. Pidemmällä aikavalillä vuorovaikutteinen toimintatapa tuottaa uutta osaamista, synnyttää mahdollisesti uusia työpaikkoja ja mahdollistaa verkostoitumisen kautta syntyviä uusia toimintatapoja.