Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: S20107

Hankkeen nimi: Farmis - muuntokoulutus farmaseutiksi

Toimintalinja: 4. Koulutus, ammattitaito ja elinikäinen oppiminen

Erityistavoite: 9.2. Kasvu- ja rakennemuutosalojen koulutuksen tarjonnan ja laadun parantaminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 5.1.2015 ja päättyy 30.11.2017

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Oulun Yliopisto

Organisaatiotyyppi: Yliopisto

Y-tunnus: 0245895-5

Jakeluosoite: Täydentävien opintojen keskus, TOPIK , PL 7910

Puhelinnumero: 0294487339

Postinumero: 90014

Postitoimipaikka: Oulun yliopisto

WWW-osoite: http://www.oulu.fi/yliopisto/

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: SIMOJOKI KRISTIINA

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Suunnittelija/Projektipäällikkö

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: kristiina.simojoki(at)oulu.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 0294487339

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Hakijoita on useampi kuin yksi (yhteishanke)

Osatoteuttajat

Helsingin yliopisto, 0313471-7

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Pohjolan apteekkari yhdistyksen (PAY) vuonna 2012 tekemän kyselytutkimuksen mukaan Pohjolan alueen apteekeissa on farmaseuttipula. Tutkimushetkellä välitön tarve oli 15 farmaseutille, ja arvioitu työvoiman tarve vuonna 2017 on eläköitymisen, erilaisten vapaiden ja alalta poissiirtymisen takia liki 100 farmaseuttia. Tällä hetkellä työntekijöiden saanti, jopa lyhyisiinkin sijaisuuksiin on äärimmäisen hankalaa. Tämä tarve heijastuu koko Suomeen vuokratyöyritysten kautta.

Tulevaan farmaseuttien tarpeeseen pyritään puuttumaan kouluttamalla farmaseutteja Oulussa. Tavoitteena on muuntokouluttaa 40 farmaseuttia. Koulutuksen kohderyhmänä ovat soveltuvan korkeakoulututkinnon suorittaneet työttömät tai työttömyysuhan alaiset henkilöt. Soveltuvan aikaisemman korkeakoulututkinnon suorittaneita on pelkästään Oulun alueella reilusti toista sataa (kemia, biokemia, terveystieteet). Lisäksi ala saattaa kiinnostaa ict-alalta Oulussa työttömäksi jääneitä korkeakoulutettuja. Hankkeen kohdealueena ovat Oulun seutu, Kainuu ja Lappi. Tavoitteena on jokaisen opiskelijan työllistyminen joko välittömästi opintojen päätyttyä tai vähintään puolen vuoden kuluessa opintojen päättymisestä. Muuntokoulutuksen ehdoton etu on koulutuksen suuri alueellinen vaikuttavuus, mm. Oulun aikaisemmista muuntokoulutusprojekteista lähestulkoon kaikki valmistuvat farmaseutit hakeutuivat töihin hankkeen vaikuttavuusalueelle. Etuna on myös koulutuksesta valmistumisnopeus, johon vaikuttaa muuntokoulutuksessa hyväksi luettavat aiemmat opinnot. Farmaseutin tutkinto on alempi korkeakoulututkinto (180 op) ja sen suorittaminen kestää pelkältä ylioppilaspohjalta kolme vuotta, muuntokoulutuksena yksilöllisen henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman mukaan sen kesto on noin 2,5 vuotta. Opintoihin sisältyy yhteensä kuuden kuukauden harjoittelujakso.

Tavoitteena on myös kehittää ja testata nykyaikaisten etäopetustekniikoiden käyttöä akateemiseen loppututkintoon johtavan koulutuksen toteutuksessa sekä opetushenkilöstön koulutusteknologiaosaamisen edistäminen. Lisäksi kehitetään oppikursseja verkkoympäristössä toteutettaviksi. Kokemuksia voidaan hyödyntää perusopetuksessa ja apteekkialan täydennyskoulutuksessa. Tulokset ovat vapaasti hyödynnettävissä projektin jälkeen.

Hanketta koordinoi Oulun yliopiston täydentävien opintojen keskus. Opetuksesta vastaavat Helsingin yliopiston farmasian tiedekunta ja Oulun yliopisto. Opetus perustuu Helsingin yliopiston farmasian tiedekunnan farmaseutin koulutusohjelmaan ja tutkinnon antaa Helsingin yliopiston farmasian tiedekunta. Opetus tapahtuu fyysisesti pääosin Oulun yliopiston tiloissa ja pieneltä osin Helsingin yliopiston tiloissa.

Hanke vahvistaa hyvinvointia lisäävää osaamista sekä turvaa korkeasti koulutetun työvoiman saatavuutta Pohjois-Suomessa. Valmistuneet pyrkivät yleensä jäämään opiskelupaikkakunnillensa tai lähimaakuntien työpaikkoihin, joten oletus on, että tästä farmaseutin muuntokoulutuksesta valmistuvat jäävät korjaamaan hankkeen kohdealueen farmaseuttivajetta.

Hankkeen seurauksena farmasian alaan liittyvä osaamispääoma ja innovaatiotoiminta lisääntyvät Pohjois-Suomessa. Farmaseuttikoulutuksen suunnittelussa ja toteutuksessa Helsingin ja Oulun yliopistot tekevät keskenään uudenlaista ja ainutkertaista yhteistyötä, mikä luo edellytyksiä ja mahdollisuuksia myös tutkimusyhteistyön lisäämiselle.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

Hankkeessa suunniteltavan ja toteutettavan farmaseutin koulutuksen (180 op) pääasiallisena kohderyhmänä ovat luonnontieteiden, biotieteiden, terveystieteiden, kemian tekniikan tai muun soveltuvan tekniikan alan korkeakoulututkinnon yliopistossa tai ammattikorkeakoulussa suorittaneet työttömät tai työttömyysuhan alaiset työnhakijat ja työmarkkinoiden ulkopuolella olevat miehet ja naiset Pohjois-Pohjanmaan sekä Kainuun ja Lapin alueilta. Ulkomaisen tutkinnon suorittaneilta vaaditaan virallinen rinnastus suomalaiseen tutkintoon. Hakijoilta edellytetään myös hyvää suomen tai ruotsin kielen taitoa, joka todennetaan Helsingin yliopiston päätöksen mukaisesti hakuvaiheessa. Mikäli hakija ei ole suorittanut peruskoulua, lukiota tai korkeakoulututkintoa suomen tai ruotsin kielellä, hakijalta vaaditaan todistus kielitaidosta. Kielitaidon todentamistavat on kerrottu täällä: https://university.helsinki.fi/fi/suomen-kielen-taidon-osoittaminen-farmasian-tiedekunta.

Valinta koulutukseen tapahtuu aiemmassa korkeakoulututkinnossa suoritettujen opintojen arvosanatason, aiemman tutkinnon soveltuvuuuden ja aiemmista opinnoista farmaseutin tutkintoon hyväksiluettavien opintojen määrän (hyväksiluettavien opintojen on oltava alle 10 vuotta vanhoja), mahdollisen farmasian alaan liittyvän työkokemuksen sekä tarvittaessa järjestettävien ryhmähaastattelujen perusteella. Tarvittaessa haastatteluihin kutsutaan enintään 60 hakijaa. Valintakriteerit käsitellään ennen haun aloittamista Helsingin yliopiston farmasian tiedekunnan valintalautakunnassa (29.1.2015) ja vahvistetaan tiedekuntaneuvostossa 10.2.2015.

Koulutukseen valitaan 40 opiskelijaa. He tulevat olemaan Helsingin yliopiston opiskelijoita ja farmaseutin tutkinnon myöntää Helsingin yliopiston farmasian tiedekunta. Opiskelijat kuitenkin opiskelevat pääosin Oulussa.

Kukin opiskelija selvittää mahdolliset opintososiaaliset etuutensa Kelan kanssa. Opiskelijoiden tilanteet ovat niin yksilöllisiä, että etuisuuksien ratkaisemiseen tarvitaan alan asiantuntemusta.

4.2 Välilliset kohderyhmät

Hankkeen välillisinä kohderyhminä ovat opetusharjoitteluapteekkien farmaseutit sekä muu henkilöstö. Toteutettava farmaseuttikoulutus antaa ko. henkilöstölle mahdollisuuden tutustua opiskelijoiden harjoittelun kautta uusimpaan tieto/taitoon farmasian koulutuksessa.

Hanke vaikuttaa oleellisesti alueen apteekkien toimintaan,koska valmistuvat farmaseutit vastaavat akuuttiin farmaseutttien rekrytointitarpeeseen kohdealueella.Hankkeessa vahvistetaan hyvinvointia lisäävää osaamista sekä turvataan korkeasti koulutetun työvoiman saatavuutta Pohjois-Suomessa. Farmaseuttipulan takia monissa kohdealueen apteekeissa apteekkarit eivät ole pystyneet esim. pitämään kesälomiaan, koska ovat joutuneet lomittamaan omia työtekijöitään farmaseuttipulan takia.

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 518 586

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 496 184

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 661 961

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 528 853

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Pohjois-Pohjanmaa, Lappi, Kainuu

Seutukunnat: Kemi-Tornion, Rovaniemen, Tunturi-Lapin, Pohjois-Lapin, Raahen, Torniolaakson, Itä-Lapin, Oulunkaaren, Haapavesi-Siikalatvan, Kajaanin, Oulun, Ylivieskan, Kehys-Kainuun, Nivala-Haapajärven, Koillismaan

Kunnat: Savukoski, Siikajoki, Sodankylä, Posio, Merijärvi, Taivalkoski, Oulainen, Keminmaa, Lumijoki, Kalajoki, Paltamo, Pelkosenniemi, Inari, Suomussalmi, Enontekiö, Salla, Pello, Ylivieska, Tyrnävä, Tornio, Muonio, Oulu, Alavieska, Kolari, Sievi, Kittilä, Rovaniemi, Kärsämäki, Ii, Reisjärvi, Utajärvi, Simo, Ristijärvi, Muhos, Hailuoto, Siikalatva, Ylitornio, Raahe, Kempele, Ranua, Pyhäjärvi, Kuusamo, Pyhäjoki, Pyhäntä, Pudasjärvi, Vaala, Puolanka, Kajaani, Kemijärvi, Liminka, Haapajärvi, Nivala, Sotkamo, Tervola, Utsjoki, Haapavesi, Hyrynsalmi, Kemi, Kuhmo

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite: PL 7910

Postinumero: 90014

Postitoimipaikka: Oulun yliopisto

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Osallistuvien yritysten lukumäärä

Suunniteltu: 41

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 30

7.2 Osallistuvien henkilöiden lukumäärä

Suunniteltu: 80

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
Farmasia-ala on naisvaltainen. Aikaisemmin toteutettujen farmaseuttikoulutusten osallistuijat ovat olleet lähes sataprosenttisesti naisia. Odotettavissa on, että tähän farmaseutin koulutukseen hyväksyttävistä neljästäkymmenestä opiskelijasta noin kuusi tulee olemaan miehiä. Helsingin yliopiston farmaseutin tutkintoa suorittavista opiskelijoista tällä hetkellä 28 % on miehiä. Vuonna 2013 suoritetuista farmaseutin tutkinnoista 18 % oli miehiä. Kaiken kaikkiaankin Suomessa yliopisto-opiskelijoista selvästi suurempi osa on naisia kuin miehiä.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Hanke edistää miesten ja naisten asioita tasapuolisesti.Toisaalta muuntokouutus voi edistää miesten hakeutumista farmasian alalle, sillä miesten määrä on suurempi luonnontieteellisillä ja teknisillä aloilla ja kohderyhmää ovat mm. luonnontieteellisen tai tekniikan alan korkeakoulututkinnon suorittaneet.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Hankkeen päätavoite ei ole sukupuolten tasa-arvon edistäminen, vaan koulutetun työvoiman saaminen apteekkialalle. Hanke edistää miesten ja naisten asioita tasapuolisesti.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 0 0
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 2 1
Etäopetuksen hyödyntäminen vähentää matkustamista.
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 3 3
Koulutus lisää osallistujien tietämystä mm. lääkejätteiden ja myrkkyjen käsittelystä sekä ympäristölaatujärjestelmistä.
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 5 5
Koulutus lisää osallistujien tietämystä mm. lääkejätteiden ja myrkkyjen käsittelystä sekä ympäristölaatujärjestelmistä.
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 4 4
Työttömöt akateemiset työllisytvät hankkeen seurauksena. Vastataan apteekkien työvoimatarpeeseen.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 5 5
Hankkeessa kehitetään etäopetustekniikoiden käyttöä akateemisessa koulutuksessa.
Liikkuminen ja logistiikka 7 3
Etäopetuksen lisääminen mahdollistaa opintojen joustavamman suorittamisen ja mahdollistaa opintojen suorittamisen eri paikkakunnilla. Tämä vähentää sekä opiskelijoiden että opettajien tarvetta matkustaa, mikä on ekologisesti kannattavaa.
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 7 7
Työttömöt akateemiset työllisytvät hankkeen seurauksena. Vastataan apteekkien työvoimatarpeeseen. Täydennyskoulutusmahdollisuuksia verkko-opintoina farmasia-alalle.Vastataan kansalaisten apteekkipalveluiden saatavuuteen asuinpaikasta riippumatta.
Tasa-arvon edistäminen 2 4
Apteekkipalvelujen turvaaminen kansalaisille asuinpaikasta riippumatta.
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 2 3
Hanke vaikuttaa kansalaisten apteekkipalvelujen saatavuuteen ja sitä kautta yhteiskunnalliseen yhdenvertaisuuteen.
Kulttuuriympäristö 0 0
Ympäristöosaaminen 6 3
Koulutus syventää osallistujien tietoutta mm. lääkejätteiden ja myrkkyjen käsittelystä sekä ympäristölaatujärjestelmistä. Erillisinä opintojaksoina ovat mm. Farmaseuttinen mikrobiologia, Toksikologia, Biologiset lääkevalmisteet ja Biofarmasia. Välillinen vaikutus suureen yleisöön (apteekkiasiakkaisiin) farmaseuttien neuvontatyön kautta.

9 Loppuraportin tiivistelmä

Oulun yliopiston täydentävien opintojen keskus toteutti ESR-osarahotteisen farmaseuttien muuntokoulutuksen yhteistyössä Helsingin yliopiston farmasian tiedekunnan kanssa ajalla 15.4.2015-30.11.2017. Muuntokoulutukseen valittiin 41 työtöntä tai työttömyysuhan alaista henkilöä.
Koulutukseen olivat hakukelpoisia luonnontieteiden, biotieteiden, terveystieteiden, kemian tekniikan tai muun soveltuvan tekniikan alan korkeakoulututkinnon yliopistossa tai ammattikorkeakoulussa suorittaneet työttömät tai työttömyysuhan alaiset työnhakijat Pohjois-Pohjanmaan sekä Kainuun ja Lapin alueilta.
Koulutukseen valituista 21 oli filosofian maisterin tutkinto, 12 AMK tutkinto, 6 filosofian tohtorin tutkinto, yhdellä DI tutkinto ja yhdellä TtM tutkinto.
Koulutushankkeen osarahoittajina toimivat Oy Verman Ab, Pohjolan Apteekkariyhdistys ry, Apteekkien Työnantajaliitto Apta, Suomen Apteekkariliitto sekä Oulun kaupunki.
Koulutuksen aikana kehitettiin farmasian alan etä- ja monimuoto opetusta, jota on sittemmin hyödynnetty farmasian tiedekunnan perusopetuksessa. Opiskelijoilta kerätyn palautteen perusteella etä- ja monimuoto-opetukseen oltiin varsin tyytyväisiä. Kouluttajina toimivat pääasiassa Helsingin yliopiston farmasian tiedekunnan opettajat sekä muutamia Oulun yliopiston lääketieteellisen ja luonnontieteellisen tiedekunnan opettajia.
Koulutuksesta valmistui kesän ja syksyn 2017 aikana 21 opiskelijaa. Loput jatkavat Helsingin yliopiston perusopiskelijoina. Muuntokoulutukseen valituilla on neljä vuotta aikaa suorittaa tutkinto. Aika lasketaan siitä päivästä, kun koulutus on alkanut.