Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: S20108

Hankkeen nimi: Pienyrittäjän työhyvinvointi

Toimintalinja: 3. Työllisyys ja työvoiman liikkuvuus

Erityistavoite: 7.1. Tuottavuuden ja työhyvinvoinnin parantaminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 3.11.2014 ja päättyy 30.10.2015

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Joensuun Yrittäjät ry

Organisaatiotyyppi: Muu järjestö tai yhdistys

Y-tunnus: 0415197-3

Jakeluosoite: Linnunlahdentie 2

Puhelinnumero: 0503448233

Postinumero: 80110

Postitoimipaikka: Joensuu

WWW-osoite: http://joensuu.pkyrittajat.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: LAINE JARMO

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: projektipäällikkö

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: jarmo.laine(at)yrittajat.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 0503448233

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely:

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Erityistavoitteena hankkeella on mikroyritysten tuottavuuden kehittäminen soveltamalla uuden teknologian tarjoamia mahdollisuuksia pienyrittäjän työhyvinvoinnin ja ajanhallinnan apuvälineinä (aktiivisuusranneke, sähköinen ravintokalenteri yms) ja juurruttaa työhyvinvoinnin edistäminen yrittäjien paikallisyhdistyksen jäsenpalvelujen osaksi.

Suomen Yrittäjillä on 110.000 jäsentä, Pohjois-Karjalassa on 16 paikallisyhdistystä, joissa yhteensä noin 3000 jäsenyritystä. Pienyrityksiä jäsenistöstä on valtaosa, yli 90 %. Jäsenistölle 2011 tehdyn kyselyn mukaan maakunnan yrittäjät kokivat työhyvinvointinsa ongelmaksi mm. stressin ja työn ja vapaa-ajan sekoittumisen. Ikäryhmistä huonoimman arvosanan antoivat ikääntyneet yrittäjät. Työhyvinvointiin liittyviin tapahtumiin osallistui vain kolmannes yrittäjistä vaikka suurin osa koki ne tarpeellisiksi.

Työterveyslaitoksen (Tietokortti 26) mukaan ihmisen tärkein pääoma työelämässä on hänen työkykynsä. Yksinyrittäjien ja mikroyritysten tuottavuus on kiinni lähinnä yrittäjän omasta työkyvystä. Se rakentuu terveyden ja toimintakyvyn lisäksi osaamisen ja mm. asenteiden varaan.

Suomen Yrittäjien (2013) tekemän pienyrittäjäkyselyn mukaan jaksamista haittaavat tekijät olivat eniten yhteydessä unihäiriöihin, ajanhallinnan ongelmiin ja mm. työn ja muun elämän yhteensovittamisessa. Pienyrittäjien työn tuottavuutta, työhyvinvointia ja jaksamista halutaan vahvistaa hankkeessa herättämällä mielenkiinto omaan terveyden ja ajanhallinnan seurantaan.

Kohderyhmä on pienyrittäjät - yksinyrittäjät tai korkeintaan viisi henkilöä työllistävät yritykset. Tavoitteena on pilotoida hankkeen aikana kolmella noin 15 henkilön ryhmällä uuden digitekniikan, erityisesti älypuhelimien tarjoamia mahdollisuuksia.

Joensuun Yrittäjät ry:n jäsenenä on runsaat 50% sen alueen yrityksistä. Yhdistyksen jäsenpalveluja ovat perinteisesti olleet erilaiset täsmäkoulutukset, verkostoitumistilaisuudet ja viihteellisemmät jäsentapahtumat ja liikuntaryhmät. Hankkeen avulla pienyrittäjien työhyvinvointipalvelut saadaan osaksi jäsenpalveluja ja toiminta jatkuu hankkeen päätyttyä.

Hanke on tarkoitettu kaikille Joensuun seudun yrityksille, ei vain Joensuun kaupungin alueella toimiville kolmen yrittäjäyhdistyksen jäsenille.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

Mikroyrittäjät ja yksinyrittäjät Joensuun seudulla.

4.2 Välilliset kohderyhmät

Työhyvinvointipalveluja pienyrityksille tarjoavat yritykset ja yhteisöt, joista syntyy verkosto.

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 25 000

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 17 835

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 30 000

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 22 835

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Pohjois-Karjala

Seutukunnat: Joensuun

Kunnat: Joensuu

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite:

Postinumero:

Postitoimipaikka:

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Osallistuvien yritysten lukumäärä

Suunniteltu: 80

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0

7.2 Osallistuvien henkilöiden lukumäärä

Suunniteltu: 80

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
Naisten osuus Joensuun Yrittäjistä on 29% ja kasvaa jatkuvasti. Viimeisen vuoden aikana liittyneistä, eli uusista yrittäjistä, naisia oli jo 45%. Yksinyrittäjistä koko Suomen Yrittäjien jäsenistössä naisia on 35%.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Hankkeeseen otetaan mukaan sekä miehiä että naisia tasapuolisesti. Miesten suurempi osuus (65/35) yksinyrittäjistä pyritään huomioimaan ryhmiä valittaessa jottei yleensä aktiviisemmat naiset saisi osuuttaan suurempaa painoarvoa. Teknisten apuvälineiden ansiosta odotetaan juuri miesten kiinnostuvan hankkeesta.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Ei ole päätavoite.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 0 0
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 0
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 0 0
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 5 5
Pienyrittäjien hyvinvointi ja tuottavuus lisääntyvät.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 7 4
Uusia hyvinvointipalveluja pienyrittäjille.
Liikkuminen ja logistiikka 2 2
Hanke edistää osallistujien hyötyliikuntaan osallistumista esim. työmatkojen osalta.
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 8 8
Hankkeen päätavoite, pienyrittäjn työhyvinvoinnin edistäminen.
Tasa-arvon edistäminen 0 0
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 7 7
Yksi hankkeen tavoitteista on saada yksinyrittäjät työterveyshuollon palvelujen piiriin.
Kulttuuriympäristö 0 0
Ympäristöosaaminen 0 0

9 Loppuraportin tiivistelmä

-