Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: S20113

Hankkeen nimi: Suunta - mikro- ja pk-yritysten osaamisen ja innovointikyvyn uudistaminen Pirkanmaalla

Toimintalinja: 4. Koulutus, ammattitaito ja elinikäinen oppiminen

Erityistavoite: 9.2. Kasvu- ja rakennemuutosalojen koulutuksen tarjonnan ja laadun parantaminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.10.2014 ja päättyy 31.3.2017

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Sastamalan Seudun Yrityspalvelu Oy

Organisaatiotyyppi: Mikroyritys

Y-tunnus: 1597120-5

Jakeluosoite: Aarnontie 2 A

Puhelinnumero: 0406416735

Postinumero: 38200

Postitoimipaikka: Sastamala

WWW-osoite: http://www.yrityssastamala.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Jarkko Malmberg

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: vt. toimitusjohtaja

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: jarkko.malmberg(at)sastamala.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 0406416735

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Hakijoita on useampi kuin yksi (yhteishanke)

Osatoteuttajat

Valkeakosken kaupunki, 0157568-2
MW-Kehitys Oy, 1815521-1
Sastamalan Koulutuskuntayhtymä/Kehittämistoiminnot Luoteis-Pirkanmaa, 0204964-1

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Suunta-hankkeessa kehitetään räätälöidyillä toimenpiteillä kasvu- ja rakennemuutosaloilla toimivien mikro- ja pk-yritysten henkilöstön osaamista ja innovointivalmiuksia yritysten kilpailukyvyn parantamiseksi. Hankkeen yrityslähtöisillä toimenpiteillä vastataan yritysten toimintaympäristön muuttumisen ja rakennemuutoksen tuomiin uusiin haasteisiin.

Tavoitteena on kehittää kasvu- ja kehittymishakuisten yritysten henkilöstön osaamista, uuden tiedon hyödyntämistä ja kykyä kehittää uusia ratkaisuja. Hankkeen toimenpiteiden tavoitteena on parantaa osaamisen johtamista, mikä luo pohjaa henkilöstön systemaattiselle kehittymiselle ja yrityksen uudistumiselle. Henkilöstön osaaminen monipuolistuu toteuttamalla yrityslähtöisiä, räätälöityjä koulutustoimenpiteitä.

Tavoitteena on myös kehittää mikro- ja pk-yrityskentän sekä koulutus- ja tutkimusorganisaatioiden vuorovaikutteista yhteistyötä. Eri toimijoita verkostoidaan keskenään, jotta yritykset pystyvät hyödyntämään olemassa olevia verkostoja ja uutta tietoa. Jaetun tiedon ja yhteistyön pohjalta syntyy myös uusia toimintamalleja sekä paremmin elinkeinoelämän tarpeisiin vastaavaa koulutusta. Lisäksi tavoitteena on, että yritykset oppivat hyödyntämään opiskelijoiden osaamista, ja että yritysyhteistyö luo opiskelijoille työelämämahdollisuuksia, parantaa työelämävalmiuksia ja laajentaa heidän osaamistaan.

Hanketoimijat organisoivat yritysten kehittämistarpeisiin kulloinkin sopivat toimenpiteet, asiantuntijat tai verkostot sekä suunnittelevat ja järjestävät yleisiä koulutus- ja verkostoitumistilaisuuksia ajankohtaisista teemoista. Toimenpiteiden suunnittelu ja räätälöinti tapahtuvat tarvelähtöisesti hanketoimijoiden ja yritysten yhteistyönä jatkuvan kartoituksen periaatteella.

Horisontaaliset periaatteet ovat läpileikkaava voima hankkeen toimenpiteissä. Yritysten henkilöstön osaamisen kehittyminen parantaa yritysten kilpailukykyä ja siten kehittää alueiden elinkeinorakennetta. Johtamisen osaamisen kehittyminen parantaa myös työhyvinvointia, mikä edesauttaa työssäjaksamista ja pidentää työuria. Hankkeen toimenpiteillä kehitetään uuden tiedon hyödyntämistä, mikä tehostaa materiaalien käsittelyä. Hankkeen toimenpiteet tukevat sekä naisten että miesten ammattitaidon kehittymistä.

Suunta-hankkeen toiminta-alueena on Pirkanmaan seutukunnat ja kohderyhmänä ovat alueiden mikro- ja pk-yritykset sekä erilaiset koulutus- ja tutkimusorganisaatiot. Toteuttajina toimivat Sastamalan Seudun Yrityspalvelu Oy, Sastamalan koulutuskuntayhtymä / Kehittämistoiminnot Luoteis-Pirkanmaa, MW-Kehitys Oy ja Valkeakosken kaupunki omilla toimialueillaan.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

Hankkeen varsinaisena kohderyhmänä on mikro- ja pk-yritykset henkilöstöineen, mukaan lukien johto ja yrittäjät. Kohderyhmään kuuluu myös muutama yli 250 henkilöä työllistävä yritys, jotka ovat alueensa keskeisiä toimijoita ja tärkeitä pk-yritysten verkostokumppaneita.

Hankkeen kohderyhmään kuuluvat erilaiset kehittäjätoimijat sekä koulutus- ja tutkimusorganisaatiot, kuten mm. TTY, TAY, HAMK Valkeakoski, TAMK, VAAO, Tredu, VTT, Demola, Uusi tehdas, Synergos.

4.2 Välilliset kohderyhmät

Hankkeen välillisiä kohderyhmiä ovat mm. alueen kunnat, muut hankkeet, TE-toimistot, koulutusorganisaatioiden opiskelijat, yrittäjäjärjestöt, hankkeeseen osallistuvien yritysten yhteistyö- ja verkostokumppanit sekä yrittäjäksi aikovat henkilöt.

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 494 649

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 486 050

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 833 815

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 813 470

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Pirkanmaa

Seutukunnat: Lounais-Pirkanmaan, Tampereen, Etelä-Pirkanmaan, Luoteis-Pirkanmaan, Ylä-Pirkanmaan

Kunnat: Ruovesi, Punkalaidun, Urjala, Virrat, Valkeakoski, Hämeenkyrö, Parkano, Mänttä-Vilppula, Ikaalinen, Juupajoki, Sastamala, Akaa, Kihniö

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite:

Postinumero:

Postitoimipaikka:

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Osallistuvien yritysten lukumäärä

Suunniteltu: 125

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 274

7.2 Osallistuvien henkilöiden lukumäärä

Suunniteltu: 485

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Ei
Hankkeessa ei ole tehty toimintaympäristön analyysiä sukupuolinäkökulmasta, koska hankkeessa toteutettavat toimenpiteet suunnitellaan yrityksistä nousevista kehittämistarpeista. Yritykset kutsuvat tai lähettävät kehittämistoimenpitenpiteisiin henkilöstönsä oman tarpeensa mukaan riippumatta sukupuolesta.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Sukupuolinäkökulma on huomoitu hankkeen toiminnassa. Hankkeen järjestämät koulutustilaisuudet ovat avoimia kaikille riippumatta henkilöiden sukupuolesta. Yritysten henkilöstön kehittämistoimenpiteet suunnitellaan henkilöiden omien tarpeiden ja osaamisen perusteella.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Hankkeessa kohdellaan tasapuolisesti kumpaakin sukupuoleen kuuluvia henkilöitä ja hanke tarjoaa tasavertaiset mahdollisuudet kummallekin sukupuolelle osallistua hankkeen järjestämiin kehittämistoimenpiteisiin.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 0 5
Hankkeen toimenpiteillä kehitetään yritysten henkilöstön osaamista ja innovaatiovalmiuksia, mikä vähentää hukkaa ja säästää raaka-aineita.
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 2
Koulutuksen ja kehittämisen avulla yritykset pystyvät paremmin vastaamaan ilmastomuutoksen aiheuttamiin riskeihin. Yritysten innovaatio-osaamisen kehittymisen myötä voi syntyä tuotteita ja palveluita, jotka hidastavat ilmastomuutosta.
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Hankkeella ei ole merkittäviä vaikutuksia kasvillisuuteen, eliöihin ja luonnon monimuotoisuuteen.
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
Hankkeella ei ole merkittäviä vaikutuksia pinta- ja pohjavesiin, maaperään tai ilmaan.
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Hankkeella ei ole vaikutusta Natura 2000 -ohjelman kohteisiin.
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 0 5
Hankkeen toimenpiteillä kehitetään uuden tiedon hyödyntämistä, mikä vähentää jätteen määrää ja tehostaa materiaalien käsittelyä sekä jätteiden kierrätystä.
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 4
Hanke edistää uusiutuvien energialähteiden käyttöä välittämällä tarvittaessa yrityksille tietoa uusista energiamuodoista ja niiden käytöstä.
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 8 0
Hankkeen toimenpiteet kehittävät ja monipuolistavat alueiden elinkeinorakennetta. Toimenpiteet kehittävät yritysten henkilöstön osaamista, mikä kehittää kestävästi paikallista elinkeinorakennetta. Yhteistyö yritysten ja koulutus- ja tutkimusorganisaatioiden välilä edesauttaa elinkeinorakenteen kestävää kehittämistä.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 0 6
Yritysten ja koulutusorganisaatioiden välisen yhteistyön avulla kehitetään paremmin yritysten tarpeita vastaavaa koulutusta. Uuden osaamisen myötä pyritään tukemaan palveluliiketoiminnan kehittymistä yrityksiin.
Liikkuminen ja logistiikka 0 4
Yritysten henkilöstön innovaatiokyvykkyyden lisääntymisen myötä pystytään kehittämään yritysten logistiikan hallintaa, mikä osaltaan lisää energiatehokkuutta ja vähähiilisyyttä.
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 7 0
Hanke kehittää johtamisen osaamista ja siten myös yritysten henkilöstön työhyvinvointia, mikä edesauttaa työssäjaksamista ja pidentää työuria.
Tasa-arvon edistäminen 0 4
Kohderyhmänä on yritysten henkilöstö ja yrittäjät. Hankkeen toimenpiteet edistävät henkilöiden tasa-arvoa kehittämällä mm. työhyvinvointia, osaamista ja johtamista. Lisäksi koulutustarjonta yritysten tarpeisiin on yhtäläisesti tarjolla sekä naisille että miehille. Nämä asiat mahdollistavat samanlaiset edellytykset naisille ja miehille kehittää ammattitaitoaan.
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 0 3
Yhteiskunnallinen yhdenvertaisuus lisääntyy yritysten toimintakulttuurin kehittymisen myötä.
Kulttuuriympäristö 0 3
Kaupunkirakenne säilyy elinvoimaisena, kun alueen yritykset kehittyvät ja pysyvät elinvoimaisina, tällä on myös positiivinen vaikutus alueen rakennuskantaan.
Ympäristöosaaminen 0 3
Työtapojen kehittymisen ja materiaalien käsittelyn myötä vahvistetaan myös ympäristöosaamista ja ympäristön huomioimista tehtäessä päätöksiä uusista tuotantomuodoista ja -materiaaleista.

9 Loppuraportin tiivistelmä

Lounais- ja Luoteis-Pirkanmaalla sekä Etelä- ja Ylä-Pirkanmaan seutukunnilla toteutetussa Suunta-hankkeessa kehitettiin kasvu- ja rakennemuutosaloilla toimivien mikro- ja pk-yritysten yrittäjien ja henkilöstön osaamista sekä innovointivalmiuksia. Yrityslähtöisillä toimenpiteillä vastattiin haasteisiin, joita toimintaympäristön muuttuminen ja rakennemuutos tuovat. Näin edistettiin yritysten liiketoiminnan uudistumista ja kykyä reagoida muutoksiin.

Yrityksille räätälöitiin hankkeessa koulutuksia ja kehittämistoimenpiteitä, joihin osallistui 274 yritystä ja 425 henkilöä. Yritysten omiin kehittämistarpeisiin vastanneiden koulutusten ja valmennusten aihealueita olivat esimerkiksi johtaminen, esimiestyö, sosiaalisen median haltuunotto, laadunhallinta ja liiketoimintaosaamisen kehittäminen. Hankkeen osarahoittamat kehittämistoimenpiteet auttoivat yrityksiä sekä koordinoivat asiantuntijoiden, yritysten ja oppilaitosten välistä yhteistyötä.

Hankkeessa toteutettiin myös kaikille avoimia koulutuksia, joihin osallistui yhteensä 455 henkilöä.

Hankkeessa kehitettiin myös yritysten ja koulutusorganisaatioiden yhteistyötä, mm. Tampereen ammattikorkeakoulun, Tampereen teknillisen yliopiston, Tampereen Yliopiston ja SASKY koulutuskuntayhtymän kanssa. Samalla osallistuttiin elinkeinoelämän tarpeisiin vastaavan koulutuksen kehittämiseen. Keskeiseksi nousi se, miten yritykset saataisiin hyödyntämään enemmän opiskelijoiden osaamista. Samalla on tärkeää huomioida, millainen harjoittelu luo opiskelijoille työelämämahdollisuuksia, parantaa heidän työelämävalmiuksiaan ja laajentaa heidän osaamistaan.

Oppilaitosyhteistyön muotoja
Kaikilla Suunta-hankkeen toiminta-alueilla toteutettiin yhteistyössä Tampereen ammattikorkeakoulun, Tampereen Yliopiston ja Tampereen teknillisen yliopiston yrityspalveluiden kanssa alueelliset infotilaisuudet ”Askel-edellä – Korkeakouluyhteistyön hyödyt ja mahdollisuudet yrityksille”. Valkeakoskella järjestetyssä tilaisuudessa toteutettiin lisäksi demona yritysklinikka, jossa yritykset saivat neuvoja liiketoimintansa kehittämiseen. Tilaisuuksissa korkeakoulut kertoivat yrityksille niistä mahdollisuuksista, joita yhteistyö voi tarjota yritysten liiketoimintamahdollisuuksien kehittämiseen, uuden tiedon hyödyntämiseen sekä uusien osaajien hankintaan.

Valkeakosken ammattiopiston opinto-ohjaajat vierailivat Sastamalassa SASKYn opinto-ohjaajien luona. Tapaamisen aikana käytiin vilkasta keskustelua hyvin tiiviistä yhteistyöstä, jota SASKY tekee yritysten kanssa. Yritysyhteistyön muotoina ovat yrityksissä tapahtuva harjoittelu, joidenkin opintojaksojen suorittaminen yrityksissä sekä oppilaille räätälöidyt yksilölliset Talent-polut.

Hankkeen aikana toteutettiin yhteistyössä 3D-Boosti -hankkeen kanssa 3D-koulutus, johon osallistui yritysten sekä TAMKin, SASKYn ja TTY:n henkilökuntaa. Koulutuksen kautta yritykset saivat tietoa, miten voivat ottaa käyttöönsä 3D-tulostamisen ja hyödyntää oppilaitoksissa olemassa olevia 3D-tulostuslaitteita toiminnassaan. Oppilaitosten edustajille muodostui kuva, millaisia toiveita ja tarpeita yrityksillä on 3D-koulutukseen liittyen.

Lounais- ja Luoteis-Pirkanmaalla oltiin mukana suunnittelemassa ja tekemässä tunnetuksi TAMKin maakunnallista koneinsinöörikoulutusta, joka toteutetaan monimuoto-opintoina. Koulutus käynnistyi tammikuussa 2016. Koulutuksen myötä yritysten ja koulutusorganisaation välille kehittyy systemaattista yhteistyötä. Koulutuksessa toteutetaan yrityslähtöisiä projekteja, joissa yritykset hyödyntävät opiskelijoiden osaamista. Yritysyhteistyö antaa opiskelijoille tietoa yrityksissä tarvittavasta osaamisesta.

Yritysten toiminnan kehittämiseksi teetettiin opinnäytetöitä sekä Tampereen ammattikorkea-koulussa että Tampereen teknillisessä yliopistossa. Yrityksiä ohjattiin hyödyntämään Tampereen teknillisen yliopiston Pulmaperjantai-palvelua sekä Tampereen ja Hämeen ammattikorkeakoulujen täydennyskoulutusta, opiskelijoiden opinnäytetyöprojekteja ja opiskeluprojekteja sekä ammattiopiston opiskelijoiden opiskeluprojekteja. Hämeen ammattikorkeakoulun ja paikallisen Päivölän opiston kanssa vietiin eteenpäin yrityskoulutusyhteistyötä. Yhteistyössä Tampereen Kesäyliopiston kanssa toteutettiin kevätkauden mittainen johtamisen koulutusohjelma. Sastamalasta kaksi yritystä osallistui case-yrityksinä Tampereen Teknillisen Yliopiston Tietoturvallisuuden johtaminen -kurssille. Kurssin aikana opiskelijat tekivät kyseisille case-yrityksille tietoturvallisuuden riskiarvion opiskelijatyönä.

Yritysten, oppilaitosten ja niiden toimintaympäristön menestyksekkään kehittämisen mahdollisti Etelä-, Lounais-, Luoteis- ja Ylä-Pirkanmaan kehittäjätoimijoiden yhteistyö hankkeessa. Tämän yhteistyön ansiosta kokemusten ja parhaiden kehittämiskäytäntöjen vaihtaminen onnistui alueiden välillä.

Suunta-hankkeen loppujulkaisu löytyy Sastamalan kaupungin nettisivuilta osoitteesta https://www.sastamala.fi/aloitussivu/index.tmpl?sivu_id=9823