Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: S20115

Hankkeen nimi: ZIP - Nuorisotakuumallit ja urapolut

Toimintalinja: 3. Työllisyys ja työvoiman liikkuvuus

Erityistavoite: 6.1. Nuorten ja muiden heikossa työmarkkina-asemassa olevien työllistymisen edistäminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.1.2015 ja päättyy 31.12.2017

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy

Organisaatiotyyppi: Ammattikorkeakoulu

Y-tunnus: 2094551-1

Jakeluosoite: PL 4000 (Bulevardi 31)

Puhelinnumero: 040 673 7788

Postinumero: 00079

Postitoimipaikka: Metropolia

WWW-osoite: http://www.metropolia.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Minna Möttönen

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Asiantuntija

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: minna.mottonen(at)metropolia.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 040 673 7788

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Vain yksi hakija

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

ZIP-hankkeella pyritään vastaamaan nuorisotyöttömyyden synnyttämään tarpeeseen. Hankkeen tavoitteena on vähentää nuorisotyöttömyyttä Helsingissä ja parantaa alle 30-vuotiaiden työttömien nuorten ja vastavalmistuneiden työllistymisvalmiuksia. Hankkeen tarkoituksena on kehittää ja parantaa työllistämistoiminnan tuloksellisuutta ja tulosten kestävyyttä etenkin pitkällä aikajänteellä. Hankkeen tavoitteet noudattavat nuorisotakuun päämääriä.

Tavoitteen saavuttamiseksi hankkeessa luodaan Metropolia ammattikorkeakoulun ja Helsingin kaupungin nuorisoasiainkeskuksen yhteistyönä toimintamalleja ja rakenteita Kulttuuriareena Gloriassa toteutettavan nuorten työllistämistoiminnan ympärille. Toimintamalleista tehdään monistettavia ja jatkohyödynnettäviä erilaisiin toimintaympäristöihin. Kehittämistyö perustuu M-kanava-hankkeen aikana tehtyyn selvitystyöhön Glorian työllistämistoiminnasta. Erityisfokus on kulttuuri- ja media-aloissa, joilla on suuri kasvupotentiaali ja jotka ovat hyvä esimerkki sirpaloituneista työsuhteista, itsensä työllistämisen vaatimuksista ja epävarmuudesta.

Hankkeen ensisijainen kohderyhmä on Kulttuuriareena Gloriaan työllistetyt nuoret sekä muut Glorian toiminnassa mukana olevat nuoret. Hankkeen aikana työllistetyt nuoret ovat Gloriassa pääsääntöisesti ensin 4 kuukautta työkokeilussa ja sen jälkeen 6–8 kuukautta palkkatukijaksolla. Näin liian lyhyeksi koettua palkkatukijaksoa saadaan pidennettyä lähes vuoden mittaiseksi.

Pidempi työllistämisjakso mahdollistaa tuloksellisemman työssäoppimiskokonaisuuden, ura- ja oppimispolun, joka perustuu nonformaalin työssäoppimisen menetelmiin. Hankkeen tavoitteena on parantaa nuorten ammatillista osaamista sekä työelämävalmiuksia, ja oppiminen tapahtuu pääosin työssäoppien yhdessä tekemällä. Työllistämisjakso sisältää erilaisia työtehtäviä Glorian mediatoimituksessa, tapahtumatuotannoissa tai av-vahtimestarina, nuoren kiinnostuksen ja suuntautumisen mukaan. Lisäksi tavoitteena on auttaa nuoria löytämään työ-, työharjoittelu-, opiskelu- ja kv-vaihtopaikkoja tai tapoja itsensä työllistämiseen työllistämisjakson jälkeiselle ajalle.

Työllistämisjakson alussa jokaiselle nuorelle tehdään oma työssäoppimissuunnitelma (tops), johon kirjataan nuoren lähtötilanne, työllistämisjakson oppimistavoitteet sekä suunnitelmat jakson jälkeiseen aikaan. Suunnitelmaa tarkastellaan jakson puolivälissä ja lopussa. Jokainen nuori tekee lisäksi digiportfolion, joka on nettipohjainen ansioluettelo ja jonka yhteyteen voidaan koota mm. työnäytteitä tuotannoista, joissa nuori on ollut osallisena.

Työllistämisjaksoihin kehitetään työn sisältöä ja oppimista tukevia koulutusjaksoja ja kursseja, jotka toteutetaan yhteistyössä Metropolian, kaupungin ja ulkopuolisten kouluttajien kanssa. Nuorille tarjotaan myös mahdollisuutta osaamisen osoittamiseen näyttö- ja osatutkinnoilla sekä sertifikaateilla (ns. av-ajokortti). Nuoret voivat myös osallistua Metropolian AV-median ja esitystekniikan kursseille ja saada niistä avoimen AMK:n opintopisteitä.

Työllistämisjaksoihin sisällytetään yrittäjyys- ja uuden talouden muotojen (mm. osuuskunnat, jakamistalous) koulutusta. Media- ja kulttuurialat ovat perinteisiä freelance- ja pätkätyöaloja. Tarkoituksena tarjota nuorille tietoa ja tukea erilaisiin tapoihin työllistyä ja työllistää itsensä.

Gloria on paitsi tunnettu kulttuuriareena ja kaupunkikulttuurin kohtauspaikka, myös ennen kaikkea ainutlaatuinen oppimisympäristö. Gloria on tehnyt 15 vuoden ajan kulttuurista nuorisotyötä mm. työllistämällä lähes 1000 nuorta. Hankkeessa kehitetään edelleen Gloriaa nonformaalina työssäoppimisen keskuksena. Kaikille nuorille perinteinen formaali opiskelu ei sovellu, mutta Glorian kaltaisessa ympäristössä he pääsevät työskentelemään oikeissa tuotantotilanteissa ja oikeilla välineillä, osoittamaan osaamistaan, oppimaan lisää työtä yhdessä tekemällä sekä kokemaan onnistumisen tunteita. Samalla nuoret saavat tarvitsemaansa työkokemusta sekä luovat yhteyksiä ja verkostoja samojen alojen ihmisiin, työllistäviin tahoihin, oppilaitoksiin ja kv-kumppaneihin.

Työssäoppimisen keskuksena toimii Glorian toimintoihin perustuva julkaisualusta eli Glorian nettisivusto. Sivuston sisällöstä ja toimittamisesta vastaavat mediatoimitukseen työllistetyt nuoret ja sivustolta löytyvät Glorian tapahtumat, niistä tehdyt videot ja radio-ohjelmat, valokuvagalleriat, blogit ja muut nettijutut.

Hankkeessa kartoitetaan ja tutkitaan erilaisia nonformaaleja, oikeiden tuotantotilanteiden kaltaisia oppimisympäristöjä, sekä niissä käytettävää pedagogiikkaa. Tutkimusmateriaalia kerätään Glorian ja yhteistyöverkoston toiminnoista sekä Suomessa aiemmin toteutettujen media-alan opetus-, koulutus- ja kehittämishankkeiden raporteista. Tavoitteena on tuottaa tietoa parhaista toimintatavoista (best practice), joilla työssäoppimisen toimintamalleista voidaan tehdä luotettavammin monistettavia ja jatkohyödynnettäviä. Samoin hankkeessa kerätään tietoa työmarkkinoiden ja osaamistarpeiden muutoksesta. Kerättyä tietoa voidaan hyödyntää mm. Metropolian opetussisältöjen suunnittelussa.

Hankkeessa huomioidaan sukupuolinäkökulma ja pyritään rikkomaan media- ja kulttuurialojen perinteisiä, osin naisia syrjiviä sukupuolirakenteita. Hankkeen tavoitteena on edistää paikallisen elinkeinorakenteen kestävää kehittämistä mm. paikallisten media- ja kulttuurialan toimijoiden kanssa verkostoyhteistyön avulla sekä kehittää aineettomaan talouteen perustuvia työllistymisen ja itsensä työllistämisen malleja. Hankkeessa noudatetaan yhdenvertaisuuden ja tasa-arvon periaatteita. Ympäristöosaaminen tuodaan osaksi työllistettyjen nuorten ammattitaidon kehittämistä.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

Hankkeen ensisijainen kohderyhmä ovat Kulttuuriareena Gloriaan TE-toimistojen kautta työkokeilu- ja palkkatukijaksoille työllistetyt alle 30-vuotiaat nuoret sekä muut nuoret, jotka työskentelevät Gloriassa (mm. tuotantojen parissa työskentelevät sekä siviilipalvelustaan suorittavat). Työllistetyistä nuorista osa on media- ja kulttuurialoille vastavalmistuneita työttömiä, osa peruskoulun tai toisen asteen jälkeen ilman opiskelupaikkaa jääneitä ja osa TE-toimiston erityistoimenpiteen kohteena (syrjäytymisvaarassa) olevia nuoria.

Seurantatiedoissa ensisijaiseen kohderyhmään kuuluvat henkilöt ovat sarakkeessa työttömät. Kohderyhmän työllistämisjaksojen henkilötyöpäivät on merkitty pääosin lähiopetukseen, koska hankkeen kohteena ollessaan he ovat jatkuvasti työssäoppimistilanteissa ja saavat henkilökohtaista ohjausta.

4.2 Välilliset kohderyhmät

Hankkeen välilliset kohderyhmät ovat Helsingin kaupungin nuorisoasiainkeskuksen (Kulttuuriareena Glorian) henkilökunta, Metropolian AV-median ja esitystekniikan henkilökunta, Gloriassa työharjoitteluaan suorittavat oppilaitosharjoittelijat sekä Kulttuuriareena Glorian palveluja käyttävät nuoret. ZIP-hanketta pohjustavassa M-kanava-hankkeessa on keskitytty Glorian henkilökunnan kouluttamiseen ja tietotaidon päivittämiseen. ZIP-hankkeessa Glorian henkilökunta voi osallistua tarpeen mukaan nuorille suunnattuihin koulutuksiin, mutta pääpaino on nuorten oppimisen ja työllistymisen tukemisessa.

Oppilaitosharjoittelijat eivät ole palkkatuetussa työsuhteessa Gloriassa, mutta he ovat olennainen osa vertaisoppimisprosessia ollessaan samanikäisiä ja tuodessaan teoriapohjansa välillisesti mukaan nuorten työyhteisöön. Lisäksi harjoittelijat luultavimmin kohtaavat samoja ongelmia valmistumisensa jälkeen kuin Gloriassa työllistettynä olevat vastavalmistuneet nuoret.

Seurantatiedoissa välilliseen kohderyhmään kuuluvat henkilöt on merkitty työssä oleviin (mm. Glorian henkilöstö) ja työmarkkinoiden ulkopuolella oleviin (oppilaitosharjoittelijat Gloriassa). Muut henkilötyöpäivät muodostuvat heidän osallistumisestaan, lisäksi ryhmät osallistuvat jonkin verran lähi- ja etäopetukseen.

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 355 000

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 334 722

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 605 000

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 570 424

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Uusimaa

Seutukunnat: Helsingin

Kunnat: Helsinki

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite: Kulttuuriareena Gloria, PL 5002 (Pieni Roobertinkatu 12)

Postinumero: 00099

Postitoimipaikka: Helsingin kaupunki

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Osallistuvien yritysten lukumäärä

Suunniteltu: 15

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 12

7.2 Osallistuvien henkilöiden lukumäärä

Suunniteltu: 104

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
Toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta on tehty ZIP-hanketta valmistelevassa M-kanava-hankkeessa. Molempien hankkeiden toimintaympäristö on Kulttuuriareena Gloria ja sen työllistämistoiminta. Selvityksen on tehnyt M-kanavan hankehenkilöstö. Selvityksen tausta-aineistona on käytetty Glorian työllistämistoiminnasta kerättyjä tilastoja sekä Glorian työntekijöiden haastatteluita. Gloria on koko 15-vuotisen toimintansa ajan ollut hyvin miesvaltainen ympäristö. Tällä hetkellä kaikki Glorian vakinaiset työntekijät ovat miehiä. Glorian työllistetyistä nuorista n. 70% on ollut miehiä. Erityisesti miesvaltaisuus on näkynyt esitysteknisiin (valo ja ääni) aloihin suuntautuneiden työllistettyjen joukossa. AV-vahtimestareista lievä enemmistö on ollut miehiä, mediatiimissä jakauma on ollut tasaisempi. Esimerkiksi syksyllä 2014 aloittaneessa mediatiimissä enemmistö työllistetyistä on naisia. Sukupuolijakaumaan on kiinnitetty Glorian työllistettyjen rekrytoinnissa nyttemmin huomiota. Silti edelleen suurin osa TE-toimistojen kautta Gloriaan ohjatuista nuorista on miespuolisia. Osaltaan tämä on johtunut nuorten miesten suuremmasta kiinnostuksesta etenkin teknisiin aloihin, mutta myös rock- ja mediakulttuurin rakenteesta, joka on sulkenut naiset herkästi ulkopuolelleen. Toisaalta Glorian työllistetyistä merkittävä osa (etenkin AV-vahtimestareista) on TE-toimistojen ns. erityistoimenpiteen kohteena olevia nuoria (eli syrjäytymisvaarassa), ja nimenomaisesti miehiä. Hankkeessa tullaan kiinnittämään huomiota sukupuolinäkökulmaan ja pyritään purkamaan syrjiviä rakenteita. Metropolialla ja Helsingin kaupungilla on lain edellyttämät tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelmat, joita noudatetaan hankkeen toteutuksessa.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Hankkeen toiminnassa on huomioitu sukupuolinäkökulma. Hankkeen toimintaan on suunniteltu sukupuolinäkökulman ja valtavirtaistamisen tuominen osaksi työllistämistoimintaa ja opintokokonaisuuksia. Hankkeessa pyritään purkamaan syrjiviä sukupuolirakenteita ja ennakkoasenteita ottamalla sukupuolinäkökulma huomioon työllistämistoiminnan sisällöissä, työllistettyjen rekrytoinnissa ja hankkeen järjestämissä koulutuksissa, seminaareissa ja muissa tilaisuuksissa. Media- ja kulttuurialojen työtehtävät ovat varsin jyrkästi jakautuneet sukupuolen mukaan. Miehet ovat perinteisesti suuntautuneet teknisiin ja fyysisiä ominaisuuksia korostaviin työtehtäviin (mm. valo ja ääni) ja naiset ”pehmeämpiin” tehtäviin (mm. kuvaus, leikkaus, kirjoittaminen). Hankkeessa pyritään työllistettyjen monipuolisen työnkuvan ja työtehtävien sekoittamisen kautta rikkomaan perinteisiä asetelmia ja avaamaan naisille ovia myös ”miehisiin” työtehtäviin. Toisaalta hankkeessa otetaan huomioon, että nuoret miehet ovat monesti nuoria naisia suuremmassa syrjäytymisvaarassa, ja heitä voidaan suosia työllistämistoiminnassa positiivisen syrjinnän periaatteiden mukaisesti. Syrjäytymisvaarassa olevien nuorten rekrytointi Gloriaan tapahtuu TE-toimistojen suositusten mukaan. Hankkeessa suunnitellaan seminaareja ja työpajoja valtavirtaistamisen tunnetuksi tekemiseksi sekä yhteisömedian keinoin että yhteistyöverkoston yhteisissä toiminnoissa.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Hankkeen päätavoite ei ole sukupuolten tasa-arvon edistäminen. Sukupuolten tasa-arvon edistäminen on otettu huomioon hankkeen suunnittelussa. Hankkeessa pyritään purkamaan media- ja kulttuurialan syrjiviä sukupuolirakenteita. Hankkeessa noudatetaan Metropolian ja Helsingin kaupungin ohjeita ja toimenpiteitä sukupuolinäkökulman toteuttamisesta ja tuodaan uutta ajanmukaista osaamista aiheesta toteuttajaorganisaatioille, kohderyhmille ja sidosryhmille.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 0 3
Hankkeella ei ole välitöntä vaikutusta luonnonvarojen käytön kestävyyteen. Välillisiä vaikutuksia syntyy hankkeeseen liittyvillä toimilla, mm. energiansäästön ja resurssien järkevän käytön edistäminen Glorian toiminnassa, ympäristöosaamisen kehittäminen osaksi työllistettyjen ammattitaitoa, immateriaalisten media- ja kulttuuripalvelujen edistäminen, kulutuskriittisyyden esiintuominen, koulutukset ja kurssit. Työllistettyjen nuorten kanssa käsitellään kestävän kehityksen teemoja. Hankkeessa hyödynnetään Metropolian ja Helsingin kaupungin kestävän kehityksen osaamista ja edistetään tiedon jakamista. Hanketoiminnassa ja Glorian toiminnassa tullaan toimimaan kestävää kehitystä edistävällä tavalla.
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 3
Hankkeella ei ole välitöntä vaikutusta ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentämiseen. Välillisiä vaikutuksia syntyy hankkeeseen liittyvillä toimilla, mm. energiansäästön ja resurssien järkevän käytön edistäminen Glorian toiminnassa, ympäristöosaamisen kehittäminen osaksi työllistettyjen ammattitaitoa, immateriaalisten media- ja kulttuuripalvelujen edistäminen, kulutuskriittisyyden esiintuominen, koulutukset ja kurssit. Työllistettyjen nuorten kanssa käsitellään kestävän kehityksen teemoja. Hankkeessa hyödynnetään Metropolian ja Helsingin kaupungin kestävän kehityksen osaamista ja edistetään tiedon jakamista. Hanketoiminnassa ja Glorian toiminnassa tullaan toimimaan kestävää kehitystä edistävällä tavalla.
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 2
Hankkeella ei ole välitöntä vaikutusta kasvillisuuteen, eliöihin ja luonnon monimuotoisuuteen. Välillisiä vaikutuksia syntyy hankkeeseen liittyvillä toimilla, mm. energiansäästön ja resurssien järkevän käytön edistäminen Glorian toiminnassa, ympäristöosaamisen kehittäminen osaksi työllistettyjen ammattitaitoa, immateriaalisten media- ja kulttuuripalvelujen edistäminen, kulutuskriittisyyden esiintuominen, koulutukset ja kurssit. Työllistettyjen nuorten kanssa käsitellään kestävän kehityksen teemoja. Hankkeessa hyödynnetään Metropolian ja Helsingin kaupungin kestävän kehityksen osaamista ja edistetään tiedon jakamista. Hanketoiminnassa ja Glorian toiminnassa tullaan toimimaan kestävää kehitystä edistävällä tavalla.
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 2
Hankkeella ei ole välitöntä vaikutusta pinta- ja pohjavesiin, maaperään eikä ilmaan. Välillisiä vaikutuksia syntyy hankkeeseen liittyvillä toimilla, mm. energiansäästön ja resurssien järkevän käytön edistäminen Glorian toiminnassa, ympäristöosaamisen kehittäminen osaksi työllistettyjen ammattitaitoa, immateriaalisten media- ja kulttuuripalvelujen edistäminen, kulutuskriittisyyden esiintuominen, koulutukset ja kurssit. Työllistettyjen nuorten kanssa käsitellään kestävän kehityksen teemoja. Hankkeessa hyödynnetään Metropolian ja Helsingin kaupungin kestävän kehityksen osaamista ja edistetään tiedon jakamista. Hanketoiminnassa ja Glorian toiminnassa tullaan toimimaan kestävää kehitystä edistävällä tavalla.
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 1
Hankkeella ei ole välitöntä vaikutusta Natura 2000 –ohjelman kohteisiin. Välillisiä vaikutuksia syntyy hankkeeseen liittyvillä toimilla, mm. energiansäästön ja resurssien järkevän käytön edistäminen Glorian toiminnassa, ympäristöosaamisen kehittäminen osaksi työllistettyjen ammattitaitoa, immateriaalisten media- ja kulttuuripalvelujen edistäminen, kulutuskriittisyyden esiintuominen, koulutukset ja kurssit. Työllistettyjen nuorten kanssa käsitellään kestävän kehityksen teemoja. Hankkeessa hyödynnetään Metropolian ja Helsingin kaupungin kestävän kehityksen osaamista ja edistetään tiedon jakamista. Hanketoiminnassa ja Glorian toiminnassa tullaan toimimaan kestävää kehitystä edistävällä tavalla.
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 3 6
Hankkeen toimintaympäristössä syntyy vähän jätettä, samoin fyysisiä materiaaleja tarvitaan vähän. Toimintaympäristö perustuu immateriaalisten palvelujen ja elämysten tuotantoon, ja merkittävin kulutettava materiaali on sähkö. Toiminta vaatii tekniikkaa ja laitteita, joiden hankinnassa painotetaan niiden energiatehokkuutta, kestävyyttä ja pitkäikäisyyttä. Käytöstä poistetut laitteet toimitetaan uusiokäyttöön tai asianmukaisesti kierrätykseen. Hanketoiminnassa edistetään materiaalien ja resurssien tehokkaampaa käyttöä ja jätteiden määrän vähentämistä mm. kartoittamalla syntyvien jätteiden ja käytettyjen materiaalien määrä, laatimalla sen pohjalta vähentämiseen tähtäävä toimintasuunnitelma sekä sisällyttämällä ympäristöosaaminen Glorian työllistettyjen ura- ja oppimispolkuihin ja työssäoppimisprosesseihin.
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 2 5
Hankkeen toimintaympäristössä Gloriassa kuluu suhteellisen paljon esitys- ja muun tekniikan vaatimaa sähköä. Hankkeessa suositaan uusiutuvilla tavoilla tuotettua sähköä, mutta tiedostetaan myös se, että Helsingin kaupungin kokoisen organisaation sähkönhankintasopimuksiin voi olla hankala vaikuttaa. Tekniikkaa uusitaan Gloriassa aika ajoin. Hanke pyrkii vaikuttamaan siihen, että tekniikkahankinnoissa suositaan energiatehokkaita ja mahdollisuuksien mukaan uusiutuvista materiaaleista ja uusiutuvilla energiamuodoilla tuotettuja laitteita. Ympäristöosaaminen sisällytetään Glorian työllistettyjen ura- ja oppimispolkuihin ja työssäoppimisprosesseihin.
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 10 10
Hankkeen keskeisiä toimenpiteitä on edistää nuorten työllistymistä, itsensä työllistämistä ja verkostoitumista paikallisten media- ja kulttuurialan toimijoiden kanssa. Taustalla on tarve pidentää nuorten työuria, antaa työkaluja kestävään työllistymiseen ja itsensä työllistämiseen ja vastata osaltaan kestävyysvajeen pienentämiseen. Tavoitteen toteuttamiseksi hankkeessa tuetaan nuorten yrittäjyyttä, osuuskuntia ja muuta työllistymiseen tähtäävää toimintaa. Hanke rakentaa verkostoja paikallisten media- ja kulttuurialan toimijoiden sekä työllistettyjen nuorten ja Glorian välille. Tarkoituksena on tutustuttaa nuoret paikallisiin toimijoihin, yritystoiminnan erilaisiin mahdollisuuksiin sekä saattaa osaavat nuoret ja työvoimaa tarvitsevat yritykset ja järjestöt yhteen. Jatkuvan kasvun päämääräkseen asettanut talous on osoittautunut ekologisesti ja sosiaalisesti kestämättömäksi. Hankkeen toiminnassa huomioidaan ns. uuden talouden mahdollisuudet ja tavat kehittää taloudellista toimintaa kestävältä pohjalta. Keskiössä ovat immateriaaliset palvelut ja tuotteet, joiden parissa kohderyhmät toimivat. Niitä painotetaan myös paikallisten verkostojen kanssa tehtävässä yhteistyössä. Glorian toiminta perustuu Helsingissä toimivien järjestöjen, yhteisöjen ja yritysten järjestämien tapahtumien toteuttamiseen. Gloria sijaitsee Design District -alueella ja on osa sen verkostoa. Paikallisten palveluiden hyödyntäminen ja yhteistyö paikallisten toimijoiden kanssa on Metropolian, Glorian ja hankkeen toiminnan mukaista. Konkreettisesti tämä ilmenee mm. erilaisissa paikallisissa tapahtumissa, joille Gloria tarjoaa esim. esiintymis- tai myyntilan ja työvoiman, paikalliset toimijat taas sisältöä ja yleisöä.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 10 10
Hankkeen toimintaympäristö, media- ja kulttuuriala, perustuu lähtökohtaisesti immateriaalitalouteen, aineettomaan tuotantoon. Nykyisellä nettiaikakaudella fyysisten kappaleiden (esim. DVD-levy) merkitys on entisestäänkin vähentynyt. On ekologisesti, taloudellisesti ja sosiaalisesti kestävää tuottaa aineettomia tapahtumia ja elämyksiä, kuten konsertteja, teatteriesityksiä tai videotaltiointeja. Digitalisoituneilla media- ja kulttuurialoilla on valtava kasvupotentiaali, jota Suomessa ei ole vielä osattu täysin hyödyntää. Lisäksi kulttuurituotteilla ja -elämyksillä on positiivinen vaikutus paitsi ihmisten hyvinvointiin, myös kulutustottumuksiin: kun aika ja rahat kuluvat aineettomiin tuotteisiin, tarve hankkia fyysisiä tavaroita jää vähemmälle. Media- ja kulttuurialat ovat osaamis- ja työvoimaintensiivisiä aloja, joiden varaan Suomen tulevaisuuden hyvinvointia voidaan rakentaa. Työ ja tekijät eivät tällä hetkellä kuitenkaan kohtaa tarpeeksi hyvin. Media- ja kulttuurialoilla työ täytyy usein luoda itse, samoin täytyy luoda tarve ja kysyntä itse työlle. Hankkeessa kehitetään malleja, joilla nuorten työssäoppimista, työn luomista ja työllistymistä edistetään. Samalla nuoria rohkaistaan ajattelemaan avoimesti ja uudella tavalla ja haastamaan vakiintuneet ns. vanhan talouden rakenteet. Hankkeessa kehitettävät toimintamallit, kuten ura- ja oppimispolut, digiportfoliot sekä yhteisömediallisen julkaisualustan toimittaminen, ovat luonteeltaan aineettomia.
Liikkuminen ja logistiikka 2 4
Hankkeella ei ole suurta välitöntä vaikutusta liikkumiseen ja logistiikkaan. Hankkeen toteutuspaikka on Helsingin keskustassa sijaitseva Kulttuuriareena Gloria, ja hankehenkilöstöllä tai kohderyhmillä ei ole suurta tarvetta liikkua pitkiä matkoja. Hankkeen toiminnassa pyritään välttämään ympäristöä kuormittavaa matkustamista (esim. yksityisautoilu, lentomatkat), käyttämällä vähähiilisempiä vaihtoehtoja tai suosimalla video- ja nettineuvotteluita kv-kumppaneiden ym. kanssa. Hankkeen työllistetyt nuoret ovat työsuhteessa Helsingin kaupunkiin ja saavat työmatkasetelit työllistämisjakson ajaksi. Nuoret asuvat Helsingissä ja kulkevat pääosin julkisilla, pyörällä tai jalan. Vähähiilisyys ja liikkuminen huomioidaan nuorten työllistämisjaksojen sisällöissä.
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 10 10
Nuorten työllistäminen ja työttömyyskierteen katkaiseminen vaikuttaa nuorten hyvinvointiin ja terveyteen. Tavoitteena on, että hanke antaa nuorille työkaluja kestävään työllistymiseen ja itsensä työllistämiseen. Nuorten verkostoituminen hankkeen toteuttajien, työelämän edustajien ja ympäröivän yhteiskunnan kanssa lisää nuorten oman osaamisen tuntemusta sekä sosiaalista osallisuutta ja yhteenkuuluvuutta. Hankkeen tavoitteena on, että nuoret pääsevät sisälle ympäröivään kulttuuriseen toimintakenttään ja työelämään. Tätä kautta nuoret pääsevät myös toteuttamaan itseään sekä vaikuttamaan ympäristöönsä. Hankkeen julkaisujärjestelmä ja yhteisömediatoiminta edesauttavat tiedonkulkua. Hankkeen toimintaperiaatteena on lisätä työllistettyjen nuorten osallistumismahdollisuuksia ja tiedon saatavuutta, mm. työ- ja koulutusmahdollisuuksista.
Tasa-arvon edistäminen 10 10
Kulttuuriareena Gloria on ollut perinteisesti miesvaltainen työpaikka. Sukupuolinäkökulmaa ei ole syvemmin tarkasteltu työyhteisössä. Hankkeen aikana järjestetään koulutusta ja työpajoja sukupuolinäkökulman valtavirtaistamisen periaatteista. Näkökulma on uusi toimintaympäristölle. Näkökulman avaaminen vaatii myös hankkeen isäntäorganisaatioiden (Metropolia ja nuorisoasiainkeskus) sitoutumista aiheeseen. Hankkeessa pyritään purkamaan syrjiviä sukupuolirakenteita ja ennakkoasenteita ottamalla sukupuolinäkökulma huomioon työllistämistoiminnan sisällöissä, työllistettyjen rekrytoinnissa ja hankkeen järjestämissä koulutuksissa, seminaareissa ja muissa tilaisuuksissa. Media- ja kulttuurialojen työtehtävät ovat varsin jyrkästi jakautuneet sukupuolen mukaan. Miehet ovat perinteisesti suuntautuneet teknisiin ja fyysisiä ominaisuuksia korostaviin työtehtäviin (mm. valo ja ääni) ja naiset ”pehmeämpiin” tehtäviin (mm. kuvaus, leikkaus, kirjoittaminen). Hankkeessa pyritään työllistettyjen monipuolisen työnkuvan ja työtehtävien sekoittamisen kautta rikkomaan perinteisiä asetelmia ja avaamaan naisille ovia myös ”miehisiin” työtehtäviin. Miesvaltaiset työt ovat perinteisesti olleet paremmin palkattuja kuin naisvaltaiset, ja niissä on ollut usein paremmat työehdot (esim. ylityötunneista maksaminen). Edistämällä työtehtävien tasa-arvoa edistetään myös naisten taloudellista tasa-arvoa. Toisaalta hankkeessa otetaan huomioon, että nuoret miehet ovat monesti nuoria naisia suuremmassa syrjäytymisvaarassa, ja heitä voidaan suosia työllistämistoiminnassa positiivisen syrjinnän periaatteiden mukaisesti. Syrjäytymisvaarassa olevien nuorten rekrytointi Gloriaan tapahtuu TE-toimistojen suositusten mukaan.
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 10 10
Glorian toiminnan perusperiaatteena on kaikkien työyhteisön jäsenten ja Glorian asiakkaiden yhdenvertainen ja tasa-arvoinen kohtelu. Vakituiset työntekijät ja työllistetyt nuoret ovat samanarvoisia, kiusaamiseen ja syrjivään käytökseen puututaan, ketään ei aseteta toista huonompaan asemaan. Työllistettyjen rekrytoinnissa kiinnitetään huomiota tasapuolisuuteen. Glorian työntekijöissä, työllistetyissä nuorissa ja asiakkaissa on hyvin monenlaista väkeä. Glorian tapahtumatuotannoissa työskentely vaatii sosiaalista kanssakäymistä erilaisten ihmisten kanssa ja erilaisuuden hyväksymistä. Gloriassa järjestetään nuorisokulttuurisia tapahtumia laajalla skaalalla. Erilaiset genret, alakulttuurit, taidemuodot ja ihmisryhmät sekoittuvat Glorian toiminnassa. Glorian periaatteena on olla avoin, syrjimätön areena kulttuurin eri ilmentymille. Hankkeen toiminnassa noudatetaan samoja periaatteita ja yhdenvertaisuuden huomioiminen sisällytetään kaikkiin toimenpiteisiin. Erilaisten ryhmien ja ihmisten yhteensovittaminen on osa hankkeen toimintaa ja yhteistyöverkostojen luomista.
Kulttuuriympäristö 10 10
Hanke sijoittuu Kulttuuriareena Gloriaan, kulttuurihistoriallisesti merkittävään tilaan, jossa on toiminut samanniminen elokuvateatteri vuosikymmenten ajan. Glorian käyttäjäkunta edustaa erilaisia kaupunkikulttuurisia ryhmiä, yhteisöjä ja yrityksiä. Taustalla on kaupunkikulttuurin ja paikalliskulttuurin esiintuominen sekä kaupungin ja keskustan elävöittäminen yhteisöjen ja yritysten aatemaailman mukaisesti. Hankkeen julkaisualusta (Glorian nettisivu) toimii Glorian ympärille muodostuvan kaupunki- ja kaupunginosakulttuurin sekä ympäristöilmiöiden digitaalisena keskuksena. Julkaisualustan toimitustyön myötä nuoret tutustuvat kaupunkikulttuuriin uusin silmin.
Ympäristöosaaminen 10 10
Ympäristöosaamisen ja -tietoisuuden vahvistaminen kuuluu hankkeen toimintaperiaatteisiin ja se sisällytetään nuorten työllistämisjaksoihin. Ympäristöosaaminen leikkaa kaikkea toimintaa, ura- ja oppimispolkuja, ammattiosaamisen kehittämistä, koulutuksia ja työssäoppimismalleja. Ympäristöosaamiseen liittyviä aiheita tuodaan esiin lisäksi mm. nuorten toimittamissa sisällöissä Glorian nettisivulla. Tavoitteena on, että hankkeen myötä työllistetyillä nuorilla, Glorian työntekijöillä ja yhteistyöverkostoilla on aiempaa parempi ympäristöosaaminen ja että he ottavat ympäristöön, kestävään kehitykseen ja vähähiilisyyteen liittyvät asiat huomioon toiminnassaan myös jatkossa.

9 Loppuraportin tiivistelmä

Hankkeen laajana tavoitteena on ollut löytää keinoja alle 30-vuotiaiden nuorten aikuisten työttömyyden vähentämiseksi Helsingissä, erityisesti tapahtumatuotannon, esitys- ja teatteritekniikan sekä mediatuotannon aloilla. Menetelminä tähän asetettiin työttömien nuorten ja vastavalmistuneiden työllistymisvalmiuksien edistäminen, ja työllistämistoiminnan tuloksellisuuden parantaminen jonka konkreettisena kokeiluympäristönä toimi helsinkiläinen kulttuuriareena Gloria. Lähtökohtana hankkeelle on toiminut aiemmissa hankkeissa ja yhteistyötoiminnassa havaittu tarve tuetussa määräaikaisessa työsuhteessa tapahtuvan oppimisen syventämiseen ja mallintamiseen, jotta työssäoppimisjakso muodostuisi nuorelle mahdollisimman hyödylliseksi pohjaksi tulevaisuutta varten.

Helsingin kaupungin nuorisopalveluiden hallinnoima kulttuuriareena Gloria soveltui erittäin hyvin hankkeen kehitystyön alustaksi, koska suurin osa tapahtumatalon henkilökunnasta on työkokeilussa tai palkkatuetussa työsuhteessa olevia työttömiä nuoria. Heidän lisäkseen Gloriassa työskentelee siviilipalvelustaan sekä opintoihin kuuluvaa työssäoppimisjaksoa suorittavia nuoria. Gloriassa työskennellään esitys-, teatteri- ja mediatekniikan sekä tapahtumatuotannon parissa, jotka ovat kaikki hanketta koordinoivan Metropolian tutkintoihin sisältyviä osaamisalueita, samoin hankkeen keskeisen kumppanin, Stadin ammattiopiston.

Hankkeessa työstettiin työssäoppimisen toimintamallia kahdesta näkökulmasta: sekä Glorian sisäisenä prosessina että muihin ympäristöihin sovellettavana, työssäoppimisen sisällölliseen laatuun keskittyvänä mallina.

Hankkeen toimesta järjestettiin alakohtaisia kursseja, pääosin kaikki nuorten omiin toiveisiin ja tarpeisiin perustuen. Kursseja järjestettiin koko hankekauden aikana yhteensä 28, jonka lisäksi pidettiin useita kaikille yhteisiä tapaamisia liittyen digiportfolioiden tekemiseen ja työnhaun onnistumiseen. Lyhytkurssit ovat olleet kestoltaan 1-4 päivää, ja osallistuminen on ollut kaikille avointa siitä huolimatta, että osa kursseista on vaatinut tietynlaisen lähtötaso-osaamisen. Lyhytkursseja järjestettiin aiheina mm. valokuvaus, kuvausäänitys, haastattelutekniikka, luovan alan tekijänoikeudet, vektorigrafiikka ja painatus, pienyrittäjyys ja osuuskuntatoiminta, koulutuspolut sekä keikkatyö. Ohjelmistokohtaisten kurssien aiheina olivat esimerkiksi GrandMA2-valopöytä, 3D-animointi Blender-ohjelmistolla, Da Vinci Resolve -värimäärittely, esitystekniikan toteuttaminen QLab-ohjelmalla sekä projisointi ja videomapping.

Hankkeessa työskenteli osa-aikaisesti koulutuksen suunnittelijana kaksi henkilöä, molemmat esitys- ja teatteritekniikan ammattilaisia ja kokeneita kouluttajia. Suunnittelijan tehtäväksi asetettiin hankkeen tavoitteissa erilaisten nonformaalien, oikeiden tuotantotilanteiden kaltaisten oppimisympäristöjen sekä niissä käytettävän pedagogiikan kartoittaminen. Parhaiden toimintatapojen selvittämiseksi hankkeessa testattiin erilaisia tapoja syventää työssäoppimisen alakohtaiseen asiatietoon liittyvää osaamista. Pyrkimyksenä kokeiluissa oli menetelmien monistettavuuden ja jatkohyödynnettävyyden testaaminen hankehakemuksessa esitettyjen suunnitelmien mukaisesti.

Kulttuuriareena Glorian henkilöstön kanssa rakennettiin nuorten työllistämistoiminnan tueksi yleiset pohjat työssäoppimissuunnitelmille eli TOPSeille, jotka muotoiltiin vastaamaan ammatillisten oppilaitosten opetussuunnitelmien rakennetta. TOPSit kuvaavat nuoren tavoitteet työllistämisjakson aikana, mm. työtehtävien ja taitojen oppiminen. TOPSit pyrittiin kirjoittamaan niin yksityiskohtaiseksi, että oppilaitokset pystyvät käyttämään niitä hyväksilukuprosessin tukena. TOPSien tarkoituksena on helpottaa työssä opitun osaamisen tunnustamista.

TOPSien kehitysprosessin aikana havaittiin tarve kouluttaa Kulttuuriareena Glorian henkilökuntaa tunnistamaan paremmin työn sisällöt ja struktuurit. Tätä tarkoitusta varten keväällä 2016 henkilökunnalle järjestettiin työpaikkaohjaajan koulutus. Sen ansiosta henkilökunnan kyky vastata koulutuksessa aloittavien nuorten tarpeisiin toimii huomattavasti aiempaa paremmin. Opinnollistettu näkökulma talon toimintaan näkyy hyvin arjessa, ja koulutustoiminta on aiempaa strukturoidumpaa ja paremmin seurattua.

Nuorten ammatillista kasvua ja oman osaamisen esille tuomiseen orientoitumista pyrittiin tukemaan digiportfolioiden avulla. Hakemuksessa ehdotetaan, että digiportfolioon kootaan kurssien osaamistodistukset ja sertifikaatit. Tätä ei kuitenkaan koettu tarpeelliseksi, koska digiportfoliossa todistuksia olennaisempaa on tuoda omaa osaamistaan ja persoonaansa esille kuvin ja sanoin tiivistetyssä muodossa.

Digiportfolioita toteutettiin useilla alustoilla ja metodeilla, joista suosituimmiksi nousivat Portfolioboxin tyyppiset sovellukset, joiden muokkaaminen ja täyttäminen on intuitiivista ja visuaalisesti selkeää. Osa kohderyhmän nuorista halusi toteuttaa portfolionsa käyttäen hieman teknisempää ja syvällisempää julkaisualustaa kuten WordPress. Digiportfolioiden lisäksi luotiin LinkedIN-profiilit ammatillisen verkostoitumisen tueksi. Kohderyhmälle pidettiin LinkedIN-työpajoja profiilien päivittämiseksi ja ylläpitämiseksi projektin keston ajan 2-3 kertaa vuodessa. LinkedIN toimii sekä olemassa olevien verkostojen ja kontaktien reaalisena todisteena, että nykyään myös työpaikkojen välityskanavana. Portfoliotyöpajoissa keskusteltiin myös LinkedINin, digiportfolion ja perinteisen ansioluettelon välisestä suhteesta ja niiden eroista.

Hankkeen toimesta kartoitettiin nuorten elämäntilanteet ja kiinnostus koulutukseen hakeutumiseen, ja keskusteltiin erilaisista mahdollisuuksista. Haastavimpia tilanteita ovat ne, joissa nuorelta puuttuu toisen asteen tutkinto kokonaan, tai se on jäänyt kesken useita vuosia aiemmin tai jopa monta kertaa. Kiinteässä yhteistyössä Stadin ammattiopiston kanssa kokeilimme oppilaitoksen sisällä kesken jääneen tutkinnon loppuun suorittamisen vaihtoehtoja. Esimerkiksi yhden nuoren aiemmat opintonsa elektroniikka-asentajan tutkinnosta ja Gloriassa suorittamastaan työllistämisjaksosta hyväksiluettiin media-assistentin perustutkintoon.

Kesällä 2016 toteutettiin ZIP-hankkeen tuella Glorian julkaisualustan päivitys, ja siihen tuotiin osana vahva sosiaalisen median integraatio. Yksittäisten some-kanavien välille luotiin yhteinen pohja, jolla pyritään saamaan talon omat julkaisukanavat markkinoivaan dialogiin myös keskenään.

Sivuston uudistuksen järjestelmämäärittely, -suunnittelu ja back end toteutettiin heinäkuussa 2016, ja koodaustyö sekä toteutus tuotantoon tehtiin elokuussa 2016. Uusi sivusto otettiin heti käyttöön, ja lisääntynyt some-integraatio on näkynyt mm. Glorian sosiaalisen median seuraajien huimana kasvuna (esim. Instagram kevät 2016 n. 80 seuraajaa, lokakuu 2017 jo 700). Alusta toteutettiin avoimen lähdekoodin WordPress-sovelluksella ja sen liitännäisillä jotta tulevat päivitykset eivät ole sidottuja yhteen toimittajaan.

Hankkeen tavoitteet toteutuivat pääosin suunnitellusti. Tärkeimpinä tavoitteina pidettiin nuorten työllistymisvalmiuksen edistämistä. Näin ollen tärkeimmät tulokset ovat laadullisia ja vaikeasti mitattavissa välittömästi hankkeen päättymisen jälkeen, koska tulokset voivat konkretisoitua vielä pitkän ajan päästäkin. Henkilökohtaisen ura- ja koulutussuunnittelun lisäksi hyvä menetelmä ovat lyhytkurssit, joilla teoretisoiduilla käytännön harjoituksilla keskitytään syventämään jonkin yhden osa-alueen hallintaa arjen työskentelyn lomassa. Lyhytkursseilla saavutettiin hyviä oppimiskokemuksia ja niillä oli konkreettista vaikutusta osallistujien toimintaan jatkossa.

Hankkeessa mukana olleiden nuorten työllistymisvalmiudet paranivat sekä konkreettisten välineiden, kuten digiportfolioiden sekä kurssien avulla, mutta myös keskinäisten ja ryhmissä käytyjen uramahdollisuus- ja koulutuskeskustelujen kautta. Nuorten elämäntilanteet olivat keskenään niin erilaisia, että täysin yhdenmukaisia muutoksia tuskin voi edes tapahtua, mutta yksilötasolla osallistujat kokivat saaneensa paljon tukea tulevaisuudensuunnitelmiinsa hankkeen toiminnan myötä.

Olennaista yksilötason tulosten lisäksi on se, että hankkeen toiminta on jäänyt pysyväksi osaksi Glorian henkilöstöhallintaa niiltä osin kuin se on mahdollista toteuttaa ilman suurempia taloudellisia resursseja. Pysyväksi jää työn opinnollistaminen, henkilökohtaiset työssäoppimissuunnitelmat, lyhytkurssit, ura- ja koulutussuunnittelun tuki sekä arvokkaat yhteydet hankkeen kumppaneiden ja asiantuntijaryhmän jäseniin. Ryhmä sopi jo hankkeen päättymisen jälkeen uuden tapaamisen yhteistyön jatkumisen varmistamiseksi.