Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: S20118

Hankkeen nimi: Ohjaamo Helsinki

Toimintalinja: 3. Työllisyys ja työvoiman liikkuvuus

Erityistavoite: 6.1. Nuorten ja muiden heikossa työmarkkina-asemassa olevien työllistymisen edistäminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.3.2015 ja päättyy 31.12.2019

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Helsingin kaupunki

Organisaatiotyyppi: Kunta

Y-tunnus: 0201256-6

Jakeluosoite: PL 20

Puhelinnumero: 09 3101641

Postinumero: 00099

Postitoimipaikka: HELSINGIN KAUPUNKI

WWW-osoite: http://www.hel.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Reponen Sirkku

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Projektipäällikkö

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: sirkku.reponen(at)hel.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 09 31025024

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Vain yksi hakija

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Ohjaamo Helsingissä pilotoidaan ja luodaan Helsinkiin alle 30-vuotiaiden matalan kynnyksen Ohjaamo-palvelumalli työelämän ja koulutuksen ulkopuolella oleville nuorille. Tuloksena on uudenlainen monialaista osaamista yhdistävä työote ja hallintorajat ylittävä palvelumalli, jolla pystytään paremmin palvelemaan nuorta hänen tarpeidensa mukaisesti. Toimenpiteinä ovat palveluiden, yhteistyön, osaamisen ja tietojärjestelmän kehittäminen, nuorten valmennus ja ohjaus. Ohjaamo Helsinki kehittää liikkuvan ja Helsingin eri alueille jalkautuvan työn muotoja, työnantajayhteistyötä ja digiOhjaamo Helsingin toimintamalleja. Julkisen hallinnon toimijoiden ja alueen työnantajien lisäksi hankkeessa luodaan ja tiivistetään yhteistyötä kolmannen sektorin kanssa.

Ohjaamo Helsingin palveluihin on tehty 22 000 käyntiä pilottihankkeen ensimmäisinä vuosina. Palvelujen kautta on luotu polkuja työhön ja koulutukseen useille sadoille nuorille ja yli 300 helsinkiläisnuorta on työllistynyt suoraan työnantajayhteistyön tapahtumien kautta. Ohjaamo Helsinki on koonnut kehittämistyön malleja, tuloksia ja arviointeja julkaisuihin sekä esitellyt niitä paikallisille, valtakunnallisille ja kansainvälisille verkostoille.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

Ohjaamon kohderyhmänä ovat koulutuksen ja työelämän ulkopuolella olevat alle 30-vuotiaat helsinkiläiset. Ohjaamo Helsinki tarjoaa kaikille Helsingissä oleville nuorille tietoa ja neuvontaa sekä henkilökohtaista valmennusta ja palveluohjausta niille helsinkiläisnuorille, jotka sitä tarvitsevat.

Ohjaamo Helsingin kohderyhmää ovat myös nuorten palveluiden parissa työskentelevä henkilöstö sekä alueen työnantajat.

4.2 Välilliset kohderyhmät

Hankkeesta välillisesti hyötyvät tahot: nuorten perheet ja läheiset, työvoimaa tarvitsevat yritykset, julkisten ja yksityisten palveluiden tuottajat (palvelut sujuvoituvat, tehostuvat ja vaikuttavuus paranee, kun nuoret pääsevät ajoissa oikeiden palveluiden piiriin ja yhteistyö eri palveluiden kesken paranee).

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 3 689 596

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 3 412 163

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 4 919 463

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 4 549 551

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Uusimaa

Seutukunnat: Helsingin

Kunnat: Helsinki

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite:

Postinumero:

Postitoimipaikka:

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Osallistuvien yritysten lukumäärä

Suunniteltu: 630

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 296

7.2 Osallistuvien henkilöiden lukumäärä

Suunniteltu: 4670

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
Sukupuolinäkökulma huomioidaan hankkeen toiminnassa ja otetaan käyttöön muissa hankkeissa kehitettyjä hyviä käytäntöjä (esim. Vantaan kaupungin Petra-hanke).
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Tavoitteiden ja toimenpiteiden suunnittelussa arvioidaan niiden vaikutusta erikseen naisiin ja miehiin.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Sukupuolten tasa-arvoa edistetään huomioimalla naisten ja miesten työhön sekä koulutukseen pääsyn yhdenvertaisuutta sekä tarjoamalla nuorten tarpeen mukaisia tukipalveluita työssä, koulutuksessa ja valmiuksien kehittämisessä onnistumiseen.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 2 2
Hankkeessa noudatetaan kaupungin hyviä käytäntöjä tukea luonnonvarojen käytön kestävyyttä.
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 2 2
Hankkeessa sitoudutaan kaupungin strategian ilmastotavoitteisiin.
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Hankkeella ei ole vaikutusta luonnon monimuotoisuuteen.
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
Hankkeella ei ole vaikutusta pinta- ja pohjavesiin.
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Hankkeella ei ole vaikutusta Natura 2000 -ohjelman alueisiin.
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 2 2
Hankkeen toimistokäytännöissä pyritään tuottamaan mahdollisimman vähän jätettä, kierrättämään ja käyttämään kestäviä materiaaleja sekä sähköistä viestintää.
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Hankkeella ei ole merkitystä uusiutuvien energialähteiden käyttöön.
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 2 2
Hankkeen toiminta tukee paikallisia elinkeinoja työvoiman saatavuuden paranemisen kautta.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 10 10
Hankkeessa kehitetään nuorten ohjauksen malli ja matalan kynnyksen palvelukokonaisuus.
Liikkuminen ja logistiikka 2 2
Hankkeessa käytetään matkustamiseen pääasiallisesti joukkoliikennettä.
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 10 10
Nuorten työllistymisen, kouluttautumisen ja palveluihin pääsyn parantaminen on hankkeen keskeinen hyvinvointia lisäävä vaikutus niin yksilöille, heidän yhteisöilleen kuin yhteiskunnalle.
Tasa-arvon edistäminen 10 10
Hanke edistää tasa-arvoa, kun luodaan matalan kynnyksen palvelupiste, josta jokainen nuori voi saada jotain. Lisäksi heikossa asemassa olevien nuorten asemaa parannetaan koulutuksen ja palveluiden kautta. Sukupuolten tasa-arvoa pyritään edistämään sekä sukupuolinäkökulman valtavirtaistamisella että erityistoimilla tasa-arvon esteiden poistamiseksi (esimerkiksi koulutusvalintoihin liittyvä ohjaus ja pääsyn tukeminen eri aloille sukupuolesta riippumatta).
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 10 10
Palveluiden ja ohjauksen kautta hanke vahvistaa nuorten itsenäistymistä tasavertaiseksi yhteiskunnan jäseneksi. Maahanmuuttajien tarpeisiin vastaavia palveluita kehitetään ja tuetaan maahanmuuttajanuorten osallisuutta yhteiskunnassa.
Kulttuuriympäristö 3 3
Hankkeen toiminta tukee nuorten osallisuutta ja edistää heidän kulttuurisia pääsymahdollisuuksiaan.
Ympäristöosaaminen 1 1
Nuorten ympäristöosaaminen kehittyy koulutuksen kautta ja hankkeessa nuoria ohjataan koulutukseen.

9 Loppuraportin tiivistelmä

Ohjaamo Helsinki on vuosina 2015-2019 toteutettu Helsingin kaupungin hallinnoima ja Euroopan Sosiaalirahaston osarahoittama hanke, jota Keski-Suomen ELY-keskus on koordinoinut ja valvonut rahoittajan edustajana. ESR-rahoituksen osuus hankkeesta oli 75% ja loppu 25 %:n osuus oli kaupungin omarahoitusosuutta.

Ohjaamo Helsingin tavoitteena on ollut löytää ratkaisuja Helsingin nuorisotyöttömyyteen sekä palvelukentän sirpaleisuuteen ja sitä kautta nuorten ohjaustarpeeseen vastaamiseen. Ohjaamo Helsinki on monialaista osaamista yhdistävä matalan kynnyksen palvelumalli, jolla vahvistetaan nuorten koulutukseen ja työmarkkinoille pääsyä. Ohjaamo tekee tiivistä yhteistyötä alueen palveluiden kanssa täydentäen peruspalveluita. Ohjaamo on esteetön ohjauskeskus kaikille ilman työtä tai koulutuspaikkaa oleville alle 30-vuotiaille nuorille.
Erityisesti huomioidaan maahanmuuttajataustaiset, kouluttamattomat, sekä palveluiden ulkopuoliset nuoret. Lisäksi välillisenä kohderyhmänä olivat myös laajasti eri toimialojen nuorten palveluiden parissa työskentelevä henkilöstö sekä alueen työnantajat.

Hankehakemuksen tavoitteiden mukaisesti Ohjaamo Helsingin kehittämisessä on etsitty ratkaisuja työn ja koulutuksen ulkopuolella olevien nuorten tavoittamiseen sekä haettu keinoja ohjata heidät koulutukseen ja työhön monitoimijaisen palvelumallin avulla yhdessä verkoston kanssa.

Samalla on kiinnitetty huomiota yhteisen työotteen ja Ohjaamon toimintamallin monialaiseen kehittämiseen sekä yhteisen tietojärjestelmän toteuttamiseen. Yhteistä työotetta monialaisessa Ohjaamossa on tuettu yhteisillä koulutuksilla, kehittämispäivillä ja palvelumuotoilua hyödyntämällä.

Hankkeelle kirjatut tavoitteet saavutettiin monialaisella ja laaja-alaisella yhteistyöllä.
Yhteiskehitystyötä tehtiin monella tasolla osallistamalla niin nuoria, henkilöstöä, esimiehiä kuin ohjausryhmääkin. Tavoitteena oli luoda monialainen ja moniammatillinen sekä organisaatio- että hallintorajat ylittävä neuvonta- ja ohjaustoiminta nuorille. Yhteinen työ tuotti erilaisia kokeiluja kohderyhmän paremmaksi tavoittamiseksi ja loi pohjaa sille Ohjaamolle, mikä se on hankekauden päättyessä.

Työtä tehtiin pääkaupunkiseudun Ohjaamoiden kanssa yhteistyössä. Erityisesti yhteiskehittäminen näkyi yritysyhteistyössä: yhteiseksi konseptiksi luotiin työnantajatreffit. Yhteisten toimintatapojen ja hyvien käytäntöjen jakamiseksi projektipäälliköt ja suunnittelijat tapasivat hankeaikana kuukausittain.

Muiden Ohjaamojen tapaan Helsinki sai hallituksen päätöksellä vakiinnuttamisrahoituksen vuosille 2018-2021. Helsingin kaupunki on sitoutunut Ohjaamon toimintaan resursoimalla toimintaa ja henkilöstöä kaupungin keskushallinnosta ja eri toimialoilta. Syksyn 2019 aikana Työ- ja elinkeinoministeriö ilmoitti, että Ohjaamoihin sijoitettu Työ- ja elinkeinotoimiston henkilöstö vakinaistetaan. ESR-rahoituskauden jälkeen Ohjaamon toiminta ja kehittämistyö jatkuvat.

Hankkeen tuloksena kehitettiin ratkaisuja yhdessä kaupungin työllisyyspalveluiden kanssa nuorten työllistymiseksi ja nuorisotyöttömyyden alenemiseksi (mm. yritysyhteistyö, viikoittaiset työnantajatreffit, ympäri Helsinkiä toteutettavat rekrytointitapahtumat, erilaisten koulutusta ja työllistymistä tukevien palveluiden yhteensovittaminen, kynnyksetön opinto-ohjaus ja ammatinvalinnan ohjaus). Nuorten sujuviin siirtymiin työttömyydestä työllistymistä tukevien palveluiden piiriin luotiin erilaisia väyliä (mm. uraohjaajien jalkautuminen Helsingissä erityisesti korkean työttömyyden alueille yhdistämällä koulutusta ja työkokeilua). Nuorten psykososiaalisen tuen tarpeen tunnistamiseksi tehtiin töitä koko hankkeen ajan: esimerkiksi yhteistyötä alueen sosiaalityön kanssa tiivistetty nuorten saamiseksi oikeiden palveluiden piiriin.

10 Esimerkkihanke

Viranomainen on merkinnyt hankkeen esimerkkihankkeeksi