Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: S20120

Hankkeen nimi: Ennakoinnin pohjoinen yhteistyö

Toimintalinja: 4. Koulutus, ammattitaito ja elinikäinen oppiminen

Erityistavoite: 9.2. Kasvu- ja rakennemuutosalojen koulutuksen tarjonnan ja laadun parantaminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.4.2015 ja päättyy 31.3.2018

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Lapin liitto

Organisaatiotyyppi: Kuntayhtymä

Y-tunnus: 0937073-7

Jakeluosoite: PL 8056 (Hallituskatu 20 B)

Puhelinnumero: 040 711 8391

Postinumero: 96101

Postitoimipaikka: Rovaniemi

WWW-osoite: http://www.lappi.fi/lapinliitto

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Leena Mantere

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Talouspäällikkö

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: info(at)lapinliitto.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 040 711 8391

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Vain yksi hakija

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Ennakoinnin pohjoinen yhteistyö -hanke pohjautuu Lapin maakuntastrategian tavoitteisiin ja Lappi-sopimuksen strategisiin valintoihin. Hankkeen toimenpiteet tukevat erityisesti Lappi-sopimuksen strategista valintaa ”Rakennemuutokseen vastaaminen – tehemä pois”. Tähän strategiseen valintaan sisältyy rakennemuutokseen vastaaminen ennakoivalla toimintatavalla, älykäs erikoistuminen, kasvualat ja arktisuus sekä vuorovaikutteinen, laadukas ja kysyntälähtöinen koulutusverkosto. Hankkeen aikana Lapissa tehtävää ennakointitoimintaa laajennetaan aluekehittämisen tarpeista nousevan ennakointitiedon tuottamiseen sekä laadullisessa että määrällisessä muodossa ja toimijoita osallistaen.

Hankkeen aikana vahvistetaan ennakointiyhteistyötä sekä Itä- ja Pohjois-Suomessa että Pohjois-Norjan ja Pohjois-Ruotsin suuntaan. Lapin lähialueiden suurhankkeiden osaamis- ja työvoimatarpeiden kartoitus on tärkeää ja tiiviillä maakuntien yhteistyöllä haetaan resurssisäästöjä (yhteiset selvitykset, koulutustilaisuudet, hyvien ennakointikäytäntöjen levittäminen). Lisäksi ennakointitiedon tuottamista ja käyttöä sekä ennakointiosaamista viedään hankkeen aikana laajemmin osaksi aluekehittämistä. Horisontaalisten tavoitteiden osalta hanke edistää miesten ja naisten asioita tasapuolisesti. Ekologiseen, taloudelliseen sekä sosiaaliseen ja kulttuuriseen kestävyyteen ja yhdenvertaisuuteen liittyviin tavoitteisiin projekti vaikuttaa välillisesti ennakointiselvitysten, pohjoisen skenaarioprosessin sekä toimialaklustereiden toiminnan kautta.

Hankkeen aikana laajennetaan ja kehitetään Lapissa tehtävää ennakointitoimintaa seuraavasti:
- Tuetaan Lappi-sopimuksen sisältöjä ennakoinnilla (mm. rakennemuutoksen ja uusien alojen tulevaisuuden hahmottaminen).
- Selvitetään pohjoisen merkityksen kasvun näkymiä ja mahdollisuuksia skenaarioprosessin kautta.
- Kehitetään ja vahvistetaan ennakoinnin pohjoista yhteistyötä Itä- ja Pohjois-Suomen alueella (verkostoituminen ja mahdolliset yhteiset sisällöt) sekä Pohjois-Norjan ja Pohjois-Ruotsin kanssa. Lisäksi vahvistetaan Lapin ennakointitoiminnan yhteyttä/yhteistyötä valtakunnalliseen ennakointiin.
- Kehitetään toimialaklustereita ja käynnistetään tarvittavat uudet klusterit.
- Kehitetään ennakointitietoa koulutustarpeiden ennakoinnin lisäksi laajemmin päätöksentekoa palvelevaan suuntaan myös alueiden käytön tarpeet huomioiden.
- Parannetaan eri toimijoiden ennakointiosaamista.

Hankkeen aikana tuotetaan Lappi-sopimuksen toteuttamista tukevaa ennakointitietoa ja osaamista. Hanke tuottaa myös tarvittavaa ennakointitietoa pohjoisen alueen kehittymisestä ja Lapin mahdollisuuksista hyödyntää näitä kehitysnäkymiä. Hankkeen tuloksena myös klusteritoiminta tukee paremmin Lappi-sopimusta ja aluekehittämistä. Hankkeen tulokset tukevat Lapin kehittämistoimien suuntaamista Lappi-strategian mukaisiin pitkän tähtäimen tavoitteisiin ja seuraamaan tavoitteiden toteutumista. Lisäksi Lapin luotsi -ennakointisivustolle saadaan hankkeen kautta uusia ennakointisisältöjä. Hankkeen tuloksena lappilainen ennakointitoiminta kehittyy jo tehdyn ennakoinnin toimintamallin pohjalta ennakoinnin käytännön toteuttamiseen ja proaktiiviseen Lapin tulevaisuuden tekemiseen.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

Hankkeen varsinaisina kohderyhminä ovat Lapin alueviranomaiset, koulutuksen järjestäjät sekä elinkeinoelämä sekä muut Lapin ennakointitoimintaan osallistuvat tahot. Lisäksi hankkeen yhteistyötahoina toimivat Itä- ja Pohjois-Suomen maakuntaliitot sekä hankkeen aikaan hankitut yhteistyökumppanit Pohjois-Ruotsissa ja Pohjois-Norjassa.

4.2 Välilliset kohderyhmät

Hankkeen välillisiä kohderyhmiä ovat muut Lapin aluekehittämisessä mukana olevat toimijat, lappilainen yritystoiminta ja väestö sekä Lapin ja pohjoisen lähialueen kehittymisestä kiinnostuneet tahot.

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 360 000

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 341 000

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 436 900

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 422 481

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Lappi

Seutukunnat: Kemi-Tornion, Rovaniemen, Tunturi-Lapin, Pohjois-Lapin, Torniolaakson, Itä-Lapin

Kunnat: Savukoski, Sodankylä, Posio, Keminmaa, Pelkosenniemi, Inari, Enontekiö, Salla, Pello, Tornio, Muonio, Kolari, Kittilä, Rovaniemi, Simo, Ylitornio, Ranua, Kemijärvi, Tervola, Utsjoki, Kemi

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite:

Postinumero:

Postitoimipaikka:

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Osallistuvien yritysten lukumäärä

Suunniteltu: 41

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 38

7.2 Osallistuvien henkilöiden lukumäärä

Suunniteltu: 49

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Ei
Toimintaympäristön analyysiä ei nähty tarpeelliseksi sillä sukupuolella ei ole merkitystä hankkeen kohdealueella. Hankkeen tavoitteet ja toimenpiteet ovat samat molemmille sukupuolille eikä hankkeessa tarvita eri keinoja miehille ja naisille.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Hanke edistää miesten ja naisten asioita tasapuolisesti (Lapin letka, Suvaus-työkalu).
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Hanke edistää miesten ja naisten asioita tasapuolisesti (Lapin letka, Suvaus-työkalu).

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 0 8
Hankkeen aikana tehdään selvityksiä, jotka tukevat Lappi-sopimuksen strategisten valintojen sisältöjen toteuttamista, mm. luonnonvarojen kestävä hyödyntäminen sekä ekologisesti, taloudellisesti ja sosiaalisesti kestävä toiminta. Lisäksi luonnonvarojen käytön kestävyys nousee todennäköisesti tärkeäksi teemaksi hankkeen aikana tehtävässä pohjoisen skenaarioprosessissa.
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 5
Ilmastonmuutos ja sen seuraukset ja riskit nousevat todennäköisesti yhdeksi teemaksi hankkeen aikana tehtävässä pohjoisen skenaarioprosessissa.
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 3
Kasvillisuuden, eliöiden ja luonnon monimuotoisuus nousee todennäköisesti esille hankkeen aikana tehtävässä pohjoisen skenaarioprosessissa.
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 3
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma nousevat todennäköisesti esille hankkeen aikana tehtävässä pohjoisen skenaarioprosessissa.
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 3
Natura 2000 -ohjelman kohteet nousevat todennäköisesti esille hankkeen aikana tehtävässä pohjoisen skenaarioprosessissa.
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 0 2
Teema nousee mahdollisesti esille hankkeen aikana tehtävässä pohjoisen skenaarioprosessissa.
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 8
Hankkeen aikana tehdään selvityksiä, jotka tukevat Lappi-sopimuksen strategisten valintojen sisältöjen toteuttamista, mm. luonnonvarojen kestävä hyödyntäminen sekä ekologisesti, taloudellisesti ja sosiaalisesti kestävä toiminta. Lisäksi hankkeessa painotutaan älykkään erikoistumisen sisältöihin. Mahdollisesti yksi uusista hankkeen aikana käynnistettävistä toimialaklustereista on biotalouden klusteri.
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 0 7
Pohjoisen skenaarioprosessi paneutuu Lapin ja sen lähialueiden tulevaisuuden mahdollisuuksien hahmottamiseen sekä näkemyksiin, miten Lappi ja lappilaiset pystyvät parhaiten hyödyntämään pohjoisen kehittymistä. Lisäksi eri toimialaklusterit tukevat paikallisten resurssien hyödyntämistä ja mm. elinkeinojen ja koulutuksen kehittämistä paikallisista lähtökohdista.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 0 3
Älykkääseen erikoistumiseen liittyvät aineettomat tuotteet ja palvelut tulevat mahdollisesti esille hankkeen aikana tehtävissä selvityksissä.
Liikkuminen ja logistiikka 0 4
Liikkumiseen ja logistiikkaan liittyvät kysymykset nousevat todennäköisesti esille hankkeen aikana tehtävässä pohjoisen skenaarioprosessissa.
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 0 5
Hankkeen sisällölliset kysymykset liittyvät mm. lappilaisen väestön koulutuksen saatavuuteen ja saavutettavuuteen, työllisyyteen ja osaamisen kehittämiseen.
Tasa-arvon edistäminen 0 3
Hanke edistää miesten ja naisten asioita tasapuolisesti (Lapin letka, Suvaus-työkalu).
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 0 5
Hanke edistää yhteiskunnallista ja kulttuurista yhdenvertaisuutta, sillä hankkeen tavoite on kaikille sama. Lisäksi hankkeessa tehdään yhteistyötä myös Itä-ja Pohjois-Suomen sekä Pohjois-Ruotsin ja Pohjois-Norjan toimijoiden kanssa verkottumisen ja yhteisten tavoitteiden pohjalta.
Kulttuuriympäristö 0 4
Paikallisuuteen ja lappilaisuuteen liittyvät kysymykset nousevat todennäköisesti esille hankkeen aikana tehtävässä pohjoisen skenaarioprosessissa.
Ympäristöosaaminen 0 3
Ympäristöosaamiseen liittyvät kysymykset nousevat todennäköisesti esille hankkeen aikana tehtävässä pohjoisen skenaarioprosessissa.

9 Loppuraportin tiivistelmä

Ennakoinnin pohjoinen yhteistyö -hanke on tukenut ennakoinnilla Lapin kehittämistä hyvin monipuolisesti. Hankkeen toimenpiteillä on parannettu toimijoiden ennakointiosaamista, luotu keskustelun ja yhteistyön paikkoja koulutuksenjärjestäjien, aluekehittäjien ja elinkeinojen edustajien välille, ylläpidetty yhteyttä alueellisen ja valtakunnallisen ennakoinnin välillä, hyödynnetty aiemmissa ennakointihankkeissa saatuja linkkejä Itä- ja Pohjois-Suomen ja EN RLMM -verkoston ennakointitoimijoihin sekä luotu uusia yhteyksiä Pohjois-Norjan ja Pohjois-Ruotsin ennakointi-, kehittämis-, koulutus- ja strategiatoimijoihin. Lisäksi on tuotettu materiaalia maakunnan kehittämistyöhön sekä oppilaitosten ja muiden tahojen työn tueksi. Ennakointityön tuloksista on viestitty alueellisesti, kansallisesti ja kansainvälisesti.

Hankkeessa on laadittu ”Työn muutos ja digitalisaatio eri toimialoilla Lapissa”-selvitys sekä Katsaus Lapin muuttoliikkeeseen -selvitys. Lapin tulevaisuutta ja potentiaalisia toimialoja on tarkasteltu Pohjoisen näkymät 2040 -skenaarioprosessissa, jonka tuloksena muodostettiin kolme skenaariota: Ponnistetaan pohjoisesta, Arktista luksusta ja Napapiirin Gran Canaria. Näiden skenaarioiden pohjalta on luotu Lappi-sopimuksen 2018–2021 nostettu Lapin tulevaisuuskuva 2040 ”Ponnistetaan pohjoisesta arktisella luksuksella”. Lisäksi hankkeessa on panostettu Lapin ennakoinnin toimialaklusterien ja Lapin ennakointivastaavien verkoston toimintaan.

Hankkeessa on tehty tiivistä yhteistyötä Itä- ja Pohjois-Suomen ennakoijien ja valtakunnallisen ennakoinnin kanssa sekä luotu yhteys Pohjois-Norjan ja Pohjois-Ruotsin ennakointitoimijoihin. Osana kansainvälistä ennakointitoimintaa järjestettiin European Network on Regional Labour Market Monitoring -verkoston vuosittainen seminaari Rovaniemellä. Kansainvälisen verkostoitumisen ja Lapin ennakointityöstä tiedottamisen tueksi hankkeessa tuotettiin englanninkielistä materiaalia, joka on vapaasti hyödynnettävissä Lapin luotsi -ennakointisivustolla.

Lapin ennakoinnin toimialaklusterityön osalta on käynnistetty luovien alojen ja liiketoiminnan klusteri sekä panostettu erityisesti luonnonvara-alan, matkailun ja kaivosalan klusterien sekä klusteripuheenjohtajien toiminnan kehittämiseen. Hankkeessa on tuettu myös klusterien törmäyttämistä luomalla keskusteluyhteyksiä eri alojen välille.
Eri toimijoiden ennakointiosaamista on parannettu lappilaisille ennakointitoimijoille, toimialaklusterien jäsenille ja muille ennakoinnista kiinnostuneille järjestetyllä Lapin ennakointiosaamisen koulutuksella.

Hankkeessa on tuotu esiin ennakointitiedon tärkeyttä päätöksenteossa muun muassa eri tilaisuuksissa pidettyjen ennakointipuheenvuorojen kautta. Ennakointiyhteistyötä on kehitetty myös maankäytön suunnittelun näkökulmasta. Ennakoinnin pohjoinen yhteistyö -hankkeessa tuotettu ennakointi- ja tulevaisuustieto on koottu ja julkaistu Lapin luotsi -sivustolla muodossa, jota voidaan hyödyntää koulutustarpeiden ennakoinnin lisäksi kaikessa maakunnan kehittämisessä.