Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: S20122

Hankkeen nimi: Lapin innovaatioassistentti

Toimintalinja: 3. Työllisyys ja työvoiman liikkuvuus

Erityistavoite: 6.1. Nuorten ja muiden heikossa työmarkkina-asemassa olevien työllistymisen edistäminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.1.2015 ja päättyy 30.6.2018

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Lapin ammattikorkeakoulu Oy

Organisaatiotyyppi: Ammattikorkeakoulu

Y-tunnus: 2528792-5

Jakeluosoite: Jokiväylä 11 C

Puhelinnumero: 020 798 6000

Postinumero: 96300

Postitoimipaikka: Rovaniemi

WWW-osoite: http://www.lapinamk.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Marjo Jussila

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Projektisuunnittelija

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: marjo.jussila(at)lapinamk.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 050 4611355

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Hakijoita on useampi kuin yksi (yhteishanke)

Osatoteuttajat

Lapin yliopisto, 0292800-5

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Tiukkenevassa taloustilanteessa erityisesti pk-yritysten ja usein myös julkisorganisaatioiden haasteena on pysyä kilpailukykyisinä. Samaan aikaan työttömien ammattiryhmissä korkeakoulutetut työnhakijat ovat nousseet yhdeksi nopeimmin kasvavaksi joukoksi Suomessa. Lapin haasteena on korkeakoulutettujen heikko työllistyminen alueelle ja siitä johtuva aivovuoto Etelä-Suomen kasvukeskuksiin, mikä saattaa lappilaiset yritykset ja korkeakoulutetut osaajat eriarvoiseen asemaan valtakunnallisesti.

Lapin innovaatioassistentti on Lapin ammattikorkeakoulun ja Lapin yliopiston yhteinen hanke, jossa kehitetään ja pilotoidaan Lapin innovaatioassistentti –toimintamallia. Hankkeen tavoitteena on parantaa korkeakoulutettujen työllistymistä Lapissa sekä edistää eri alojen yritysten kehittymistä talouden suvantovaiheen aikana, jotta yritykset ovat entistä kilpailukykyisempiä taloustilanteen parantuessa. Hanketta edeltää samanniminen esiselvityshanke, jossa on kartoitettu työnhakijoiden ja pk-yritysten tarpeita ja kiinnostusta osallistua tämänkaltaiseen toimintaan.

Hankkeessa toteutetaan innovaatioassistentti-valmennuksia, jotka sisältävät koulutusta ja työskentelyä lappilaisissa yrityksissä. TE-palveluiden tukemana korkeakoulutettuja työnhakijoita valmennetaan kehittämistehtäviin Lapin pk-yrityksiin ja muihin mahdollisiin työnantajaorganisaatioihin. Yritysten ja työnantajaorganisaatioiden toimialoja ei ole rajattu, vaan tavoitteena on osallistaa työnantajia monipuolisesti eri toimialoilta ja siten levittää innovaatio-osaamista laaja-alaisesti teknologiavetoisten yritysten ulkopuolellekin. Innovaatioassistentit edistävät yritysten ja työnantajaorganisaatioiden omia kehityshankkeita korkeakoulujen tarjotessa valmennusta ja ohjausta työskentelyyn.

Valmennusten aikana ja niiden jälkeen kerätään palautetta ja kehitetään toimintamallia sekä koulutussisältöjä eteenpäin. Valmennusten lisäksi hankkeessa tuotetaan julkaisuja valmennuksista sekä selvitys Lapin elinkeinoelämän innovaatioilmapiiristä ja innovaatio-osaamisesta nykypäivän työelämätaitona.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

Hankkeen varsinaisena kohderyhmänä ovat lappilaiset työttömät, korkeakoulutetut henkilöt, jotka osallistuvat innovaatioassistentti-valmennukseen kerryttäen osaamistaan ja työkokemustaan. Henkilöt eivät ole tiedossa hakemusvaiheessa, vaan heidät tunnistetaan ja valitaan yhdessä korkeakoulujen, työvoimaviranomaisten ja pk-yritysten kanssa hankkeen aikana. Henkilöiden valintaan vaikuttaa yritysten kehittämistarpeet, jolloin myös yrityksillä on suuri rooli rekrytoinnissa.

4.2 Välilliset kohderyhmät

Hankkeen välillisiä kohderyhmiä ovat Lapin pk-yritykset, julkiset organisaatiot sekä kolmannen sektorin toimijat, jotka työllistävät innovaatioassistentteja valmennuksen työskentelyjaksolle. Osallistuvien yritysten ja työnantajaorganisaatioiden toimialoja ei ole rajattu.

Osa yrityksistä/ työnantajaorganisaatioista on tunnistettu jo esiselvitysvaiheessa ja heidän kanssaan aiesopimukset on allekirjoitettu (liite). Muut organisaatiot tunnistetaan hankkeen aikana yhdessä korkeakoulujen, yrityspalveluorganisaatioiden ja ELY-keskuksen kanssa. Välillisiä kohderyhmiä ovat lisäksi alueelliset elinkeinotoimijat ja -kehittäjät sekä TE-palvelut.

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 410 166

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 410 166

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 512 708

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 512 708

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Lappi

Seutukunnat: Itä-Lapin, Kemi-Tornion, Tunturi-Lapin, Torniolaakson, Rovaniemen, Pohjois-Lapin

Kunnat: Muonio, Rovaniemi, Kittilä, Salla, Savukoski, Tornio, Posio, Pello, Simo, Keminmaa, Enontekiö, Sodankylä, Pelkosenniemi, Inari, Ranua, Kolari, Ylitornio, Tervola, Utsjoki, Kemijärvi, Kemi

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite:

Postinumero:

Postitoimipaikka:

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Osallistuvien yritysten lukumäärä

Suunniteltu: 21

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 17

7.2 Osallistuvien henkilöiden lukumäärä

Suunniteltu: 45

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
Toimintaympäristön analyysiä sukupuolinäkökulmasta ei ole asiantuntijan toimesta tehty, mutta hankesuunnittelussa on arvioitu osallistuvien henkilöiden sukupuolijakaumaa, ennakoitu sekä mies- että naisvaltaisten alojen osallistamista sekä suunniteltu tarjottavaa valmennusta mahdollisimman tasa-arvoisena, kaikille osallistujille (sukupuolesta, tutkinnosta, sijainnista jne riippumatta) räätälöitävänä kokonaisuutena.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Sukupuolinäkökulma huomioidaan osallistuvien yritysten rekrytoinnissa. Perinteisesti innovaatiotoiminta on yhdistetty tekonologiavetoisiin yrityksiin ja sitä kautta miesvaltaisille aloille. Innovaatioassistentti-toimintaa pyritään toteuttamaan monien eri alojen yritysten kanssa ja erityistä huomiota kiinnitetään myös ei-teknologiavetoisten yritysten osallistamiseen.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Tasa-arvon edistäminen ei ole hankkeen päätavoite, mutta hanketta toteutetaan tasa-arvon periaatteet huomioiden. Kaikilla osallistujilla on yhtäläiset oikeudet, mahdollisuudet ja velvollisuudet innovaatioassistentti-toiminnassa.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 0 1
Hankkeen keskeisellä toiminnalla ei ole vaikutusta tähän. Yksittäisten yritysten kehittämisprojekteissa voidaan mahdollisesti vaikuttaa tähän.
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 1
Hankkeen keskeisellä toiminnalla ei ole vaikutusta tähän. Yksittäisten yritysten kehittämisprojekteissa voidaan mahdollisesti vaikuttaa tähän.
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 1
Hankkeen keskeisellä toiminnalla ei ole vaikutusta tähän. Yksittäisten yritysten kehittämisprojekteissa voidaan mahdollisesti vaikuttaa tähän.
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 1
Hankkeen keskeisellä toiminnalla ei ole vaikutusta tähän. Yksittäisten yritysten kehittämisprojekteissa voidaan mahdollisesti vaikuttaa tähän.
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Hankkeen keskeisellä toiminnalla ei ole vaikutusta tähän. Yksittäisten yritysten kehittämisprojekteissa voidaan mahdollisesti vaikuttaa tähän.
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 0 1
Hankkeen keskeisellä toiminnalla ei ole vaikutusta tähän. Yksittäisten yritysten kehittämisprojekteissa voidaan mahdollisesti vaikuttaa tähän.
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 1
Hankkeen keskeisellä toiminnalla ei ole vaikutusta tähän. Yksittäisten yritysten kehittämisprojekteissa voidaan mahdollisesti vaikuttaa tähän.
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 8 0
Innovaatioassistentti-toiminta tukee yritysten kasvua ja kilpailukyvyn parantumista, mikä edistää liiketoiminnan ja elikeinorakenteen kestävää kehittämistä.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 8 0
Innovaatioassisentit toteuttavat yritysten kehittämisprojekteja, jolloin uuden tietotaidon ja kokemuksen yhdistyessä syntyy aineettomia tuotteita, palveluita tai muita liiketoiminnallisia ratkaisuja.
Liikkuminen ja logistiikka 0 1
Hankkeen keskeisellä toiminnalla ei ole vaikutusta tähän. Yksittäisten yritysten kehittämisprojekteissa voidaan mahdollisesti vaikuttaa tähän.
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 8 0
Hankkeen ensisijainen tavoite on korkeakoulutettujen työllisyyden parantaminen, osaamisen lisääminen sekä uratavoitteiden selkiyttäminen, mikä vaikuttaa merkittävästi heidän hyvinvointiin. Myös osallistuvien yritysten ja työnantajaorganisaatioiden työhyvinvointi kasvaa uuden osaamisen ja lisääntyvien resurssien kautta.
Tasa-arvon edistäminen 5 0
Kaikilla osallistujilla on yhtäläiset oikeudet, mahdollisuudet ja velvollisuudet innovaatioassistentti-toiminnassa. Tasa-arvoa pyritään edistämään osallistamalla eri alojen yrityksiä (niin mies- kuin naisvaltaisilta aloilta) sekä luomalla valmennuksesta kaikille osallistujille (sukupuolesta, tutkinnosta, sijainnista jne riippumatta) räätälöitävä kokonaisuus.
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 0 1
Hankkeen keskeisellä toiminnalla ei ole vaikutusta tähän. Yksittäisten yritysten kehittämisprojekteissa voidaan mahdollisesti vaikuttaa tähän.
Kulttuuriympäristö 0 1
Hankkeen keskeisellä toiminnalla ei ole vaikutusta tähän. Yksittäisten yritysten kehittämisprojekteissa voidaan mahdollisesti vaikuttaa tähän.
Ympäristöosaaminen 0 1
Hankkeen keskeisellä toiminnalla ei ole vaikutusta tähän. Yksittäisten yritysten kehittämisprojekteissa voidaan mahdollisesti vaikuttaa tähän.

9 Loppuraportin tiivistelmä

Lapin innovaatioassistentti -hankkeen ensisijaisena tavoitteena oli parantaa korkeakoulutettujen työllistymistä Lapissa. Vuosien 2015-2018
aikana on järjestetty 5 Lapin innovaatioassistentti -valmennusta, joihin on osallistunut 43 lappilaista korkeakoulutettua työnhakijaa erilaisilla koulutus- ja työkokemustaustoilla. Osallistujista 31 on ollut naisia ja iältään valtaosa on ollut valmennukseen osallistuessaan 30-54 -vuotiaita (32 henkilöä). Valmennusohjelman päätteeksi noin 50 % osallistujista työllistyi joko valmennuspaikkaansa tai johonkin toiseen työpaikkaan.

Hankkeen tavoitteena oli valmentaa innovaatioassistentteja ns. innoassareita oman osaamisen tunnistamiseen sekä kehittämiseen monipuolisesti mm. projektitoimintaan, innovointiin, tuotteistamiseen ja liiketoiminnan kehittämiseen liittyen. Aluksi valmennusohjelma koostui kuukauden koulutusjaksosta (omaehtoista opiskelua työttömyystuella), jossa innoassarit perehtyivät muun muassa innovointiin, palvelumuotoiluun sekä projektien johtamiseen. Valmennusohjelman jälkimmäinen osa eli työskentelyjakso suoritettiin kuuden kuukauden palkkatuettuna työskentelynä yrityksessä tai organisaatiossa. Toimintamallin haasteeksi nousi yritysten sitouttaminen sekä yritysten tarpeiden ja innoassareiden osaamisen kohtauttaminen. Toimintamallia muutettiin vuonna 2016 siten, että koko valmennus oli omaehtoista opiskelua työttömyystuella sisältäen kuukauden Hakijasta tekijäksi -koulutusjakson sekä kolmen kuukauden Innoassari-työskentelyjakson.

Tavoitteena oli luoda korkeakoulutetuille työnhakijoille yhteyksiä Lapin yrityksiin sekä tarjota mahdollisuus osaamisen päivittämiseen, työkokemuksen kartuttamiseen sekä henkilökohtaisten verkostojen vahvistamiseen. Valmennusohjelman perusideana on ollut koulutuksen ja työskentelyn yhdistäminen ja suurin osa valmennuksesta on suoritettu työskentelemällä yrityksissä tai organisaatioissa kehittämistehtävissä. Työskentelyn myötä innoassarit ovat päässeet mukaan organisaatioiden toimintaan sekä kasvattaneet omia henkilökohtaisia verkostojaan aktiivisesti.

Lappilaisten yritysten näkökulmasta, Lapin innovaatioassisentti -hankkeen tavoitteena oli edistää ja lisätä TKI-toimintaa ja -osaamista Lapin yrityksissä. Valmennuspaikkoja innoassareille ovat tarjonneet eri kokoiset yritykset eri toimialoilta, mutta myös muut organisaatiot (kunnat, yhdistykset, korkeakoulut, valtion tutkimuslaitokset, kunnalliset kehittämisyhtiöt). Innoassarit ovat valmennuksen aikana kehittäneet 17 yritystä ja 13 organisaatiota tuottaen niille kehittämistehtäviä ja -projekteja. Innoassarit ovat kehittäneet uusia tuotteita ja palveluita, laatineet ohjeistuksia esimerkiksi turvallisuuteen ja hanketoimintaan liittyen sekä organisoineet yrityksen sisäisiä prosesseja esimerkiksi taloushallintoon tai tarjousten jättämiseen liittyen. Yksi merkittävä kehittämisen kohde on myös ollut yritysten ja organisaatioiden markkinoinnin kehittäminen ja erityisesti sähköisen markkinoinnin ja digitaalisten välineiden hyödyntäminen. Työnantajilta kerätyn palautteen mukaan valmennukset koettiin todella hyväksi kokonaisuudeksi, joka vastasi odotuksia - innoassarit koettiin asiantuntijoiksi ja heidän tuoma ulkopuolinen näkökulma ja asioiden eri tavalla huomioiminen koettiin arvokkaaksi.

Valmennusohjelman kehittämisen lisäksi tavoitteena on ollut ennakoida tulevaisuuden tuomia muutoksia Lapin alueelle. Lapin yliopiston koordinoimassa työpaketissa on tuotettu innovaatioilmapiiriin ja -osaamiseen liittyvä selvitys, jonka aineisto kerättiin Innovaatioassistenttivalmennuksen yhteydessä siihen osallistuneilta organisaatioilta. Tarkoituksena oli selvittää lähinnä lappilaisen elinkeinoelämän innovaatioilmapiiriä ja -osaamista, mutta koska valmennusohjelmaan osallistui lopulta työnantajia myös julkiselta ja kolmannelta sektorilta, selvityksen kohderyhmä laajeni. Selvitys antaa viitteitä lappilaisten organisaatioiden uudistumiskyvystä ja herättää kiinnittämään huomiota uudistumiskykyyn liittyviin tekijöihin jokapäiväisessä toiminnassa. Se, että vapaaehtoiseen uudistumiskykyä mittaavaan kyselyyn osallistui myös julkisia ja kolmannen sektorin organisaatioita, kertoo jatkuvan uudistumisen ja kehittämisen olevan tätä päivää myös muissa kuin liiketoimintaa harjoittavissa organisaatioissa. Selvityksen tuloksia voivat hyödyntää niin organisaatiot kuin organisaatioiden kehittäjät, ja itse UUSIX-kyselytyökalu on kaikkien toimijoiden vapaasti hyödynnettävissä.

Valmennusohjelman ja toimintamallin kehittämisen ohella on rakennettu yhteistyötä Lapin korkeakoulujen, TE-palveluiden sekä elinkeinoelämän kanssa. Yhteistyö on kiteytynyt erityisesti asiantuntijoista koottuun ohjausryhmään, joka on aktiivisesti osallistunut toimintamallin kehittämiseen sekä muutoshakemusten valmisteluun. Käytännön yhteistyö TE-palveluiden kanssa rakentunut osaksi valmennuksen toimintamallia.

Hankkeen tulokset on koottu infografiikan keinoin tiiviiseen pdf-muotoon: https://issuu.com/lapinamk-kauku/docs/innoassari_tulokset