Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: S20126

Hankkeen nimi: Mentormyy myynnin ammattilaisten ammattitaito kansainväliselle tasolle

Toimintalinja: 4. Koulutus, ammattitaito ja elinikäinen oppiminen

Erityistavoite: 9.2. Kasvu- ja rakennemuutosalojen koulutuksen tarjonnan ja laadun parantaminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.1.2015 ja päättyy 30.4.2017

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Savonia-ammattikorkeakoulu oy

Organisaatiotyyppi: Ammattikorkeakoulu

Y-tunnus: 2629463-3

Jakeluosoite: Microkatu 1

Puhelinnumero: 0172556000

Postinumero: 70210

Postitoimipaikka: KUOPIO

WWW-osoite: http://portal.savonia.fi/amk/

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: NIEMELÄ JARI YRJÖ

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: TKI asiantuntija

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: jari.niemela(at)savonia.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 0447855753

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Vain yksi hakija

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Pohjois-Savon kasvuhakuisten yritysten kasvumahdollisuuksia rajoittaa kansainvälisen tason myyntiosaamisen nykytila. Hankkeen päätavoitteena on kehittää alueen PK-yritysten myyntityön osaamista kansainväliselle tasolle, lisätä myyntityöhön suuntautuneiden haluttavuutta työmarkkinoilla ja kehittää samalla uusi mentorointiin perustuva opetusmenetelmä Savonia-amk:n yritysyhteistyöhön. ”Mentormyy” luo yksilöllisen opintopolun kasvuhakuisten yritysten henkilöstölle ja Savonialle työllistymistä tukevan koulutuspalvelun. Samalla amk-opiskelijat tekevät kehitystyötä aitojen yritystoimeksiantojen parissa, työelämävalmiuksiaan parantaen

Uudessa koulutusmallissa hyödynnetään myyntityössä olevien ja alalle tulevien amk-opiskelijoiden välistä mentorointia yhteisissä työpajoissa. Prosessi kestää kaksi lukukautta. Mentorit ovat opettajia,TKI-asiantuntijoita ja myöhemmin myös yritysten oma henkilöstö voi toimia yrityksen sisällä myynnin mallin kouluttajana. Kasvuhalukkaiden ja kasvavien yritysten valinnan jälkeen myyntityön kehittämistarpeet selvitetään hyödyntämällä Savoniassa aiemmin kehitettyä myynnin analyysityökalua.

Yritys analysoidaan, kehitetään myynnin toimintamalli ja malli otetaan käyttöön. Myyntityön prosessit ja tapa toimia johdetaan yritysten strategiasta. Myös ns. big datan haltuunotto ohjaa myyntityötä (yksi koulutusmoduuleista).

Mentormyy on uusi myyntiprosessin kouluttamisen toimintamalli ja työkalu yritysten ja myös työelämälähtöisen opetuksen tarpeisiin – mentoroimalla oppimisen ja opettamisen omaksumalla vuorovaikutus työelämän ja amk:n perusopetuksen välillä tehostuu. Yrityksissä uusi tavoitteiden mukainen ammattimainen myynnin malli on olennainen osa operatiivista toimintaa sekä myynnin kehittämistä ja sen avulla saavutetaan yrityksen kasvutavoitteet.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

Pääkohderyhmänä ja hyödynsaajina ovat myynnin henkilöstö alueemme kohdeyrityksissä, ammattikorkeakoulun opiskelijat ja henkilöstö sekä kunnat ja niiden henkilöstö, jotka yhdessä voivat kytkeä opetuksen ja oppimisen käytännön työssä osaksi yritysten ja kuntien myynnin kehittämistä.

4.2 Välilliset kohderyhmät

Yliopistot (UEF, erityisesti kauppatieteiden laitos), kuntayhtymät, konsulttiyritykset, elinkeino-organisaatiot, yritykset ja yrittäjäjärjestöt. Lopulliset hyödynsaajat: kuluttajat.

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 198 643

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 130 855

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 315 050

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 161 769

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Pohjois-Savo

Seutukunnat: Varkauden, Koillis-Savon, Kuopion, Sisä-Savon, Ylä-Savon

Kunnat: Sonkajärvi, Kaavi, Siilinjärvi, Rautavaara, Suonenjoki, Kiuruvesi, Rautalampi, Keitele, Tervo, Kuopio, Tuusniemi, Vesanto, Lapinlahti, Leppävirta, Varkaus, Pielavesi, Vieremä, Iisalmi

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite:

Postinumero:

Postitoimipaikka:

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Osallistuvien yritysten lukumäärä

Suunniteltu: 65

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 34

7.2 Osallistuvien henkilöiden lukumäärä

Suunniteltu: 130

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
Tarkastelu on tehty hankehenkilöstön monipuolisissa myyntityössä olleiden henkilöiden/ esimiesten kokemusten ja asiakkaana olon perusteella.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Kohderyhmä yrityksissä myyntityössä on sekä naisia että miehiä keskimäärin tasapuolisesti. Erot mies-- ja naisosuuksissa johtuvat toimialasta. Hankkeessa kannustetaan ja edistetään kohdehenkilöitä suuntautumaan myyntityöhön ja sen kehittämiseen tasapuolisesti.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
myyntihenkilöstö on kohteissamme annettu tekijä ja tavoitteemme on kouluttaa mahdollisimman tasapuolisesti kaikkia.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 0 0
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 0
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 0 0
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 10 5
Myyjien osaamisen kasvattaminen kohdentuu suoraan paikallisille ihmisille tuotetuissa myyntipalveluissa.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 10 5
Myynnin prosessien ja myyjien taitojen kouluttaminen on aineettomien osaamisien ja palveluiden kehittämistä.
Liikkuminen ja logistiikka 5 2
Myyntiproseseihin kuuluu olennaisena osana logistiikka ja sen hiominen.
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 6 5
työtaitojen kehittämisen kautta osaamisen nosto ja ammatillinen kehittyminen mahdollistaa pärjäämisen työtehtävissä entistä paremin ja hyvinvointi paranee tekijöilllä sen avulla.
Tasa-arvon edistäminen 1 1
hanke on täysin tasa-arvoinen
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 5 0
koulutuskohteet ja toimenpiteet kohdennetaan täysin yhdenvertaisesti kaikkiin alueisiin alueellamme ja kohteissamme.
Kulttuuriympäristö 0 0
Ympäristöosaaminen 0 0

9 Loppuraportin tiivistelmä

Hankkeessa työskenneltiin mentorointi toimintamallilla yhteensä 34 yrityksen kanssa. Hankkeen aikana järjestettiin workshop koulutuksia yhteensä 8 kpl, joihin yrityksistä osallistuttiin monipuolisesti. Asiakkaille kehittyi hankkeen workshoppien, opiskelijoiden työskentelyn ja hankehenkilöstön tki asiantuntjoiden kanssa yhdessä kehittäen toimivia myynnin malleja.

Uudenlaista oppimismuotoa mentorointia toteutettiin molempiin suuntiin workshopeissa asiakkaiden, opiskelijoiden ja tki hankehenkilöstön kanssa.

Asiakaspalautteiden mukaan olemme onnistuneet hankkeen tavoitteiden saavuttamisessa arvosanalla 3. Erityisesti voimme olla tyytyväisiä asiakkaiden kokemaan hyötyyn ja ohjausryhmän edistämiseen hankkeiden tavoitteiden saavuttamisessa. Kehityskohteita löytyy toiminnastamme ostopalveluiden lisäämisen kohdalla ja muutamissa tapauksissa kehittämisen aikataulujen venyminen osin meistä johtuvista syistä.