Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: S20132

Hankkeen nimi: Kansalaislähtöinen kehittämistoiminta Kuopiossa: Hyvinvointimyrsky (HYMY) -hanke, hyvinvoivat ja houkuttavat yhdistykset

Toimintalinja: 3. Työllisyys ja työvoiman liikkuvuus

Erityistavoite: 7.1. Tuottavuuden ja työhyvinvoinnin parantaminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 9.3.2015 ja päättyy 31.12.2015

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Pohjois-Savon Liikunta

Organisaatiotyyppi: Muu järjestö tai yhdistys

Y-tunnus: 1440589-3

Jakeluosoite: Haapaniemenkatu 10 A

Puhelinnumero: 044 702 1915

Postinumero: 70100

Postitoimipaikka: KUOPIO

WWW-osoite: http://www.pohjois-savonliikunta.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: MARKKANEN NIINA SUSANNA

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Projektipäällikkö, seurakehittäjä 1.11.2014 alkaen

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: niina.markkanen(at)pohjois-savonliikunta.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 050 322 3971

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Vain yksi hakija

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Kuopiolaiset yhdistykset järjestävät monipuolista, laadukasta ja laaja-alaisesti vaikuttavaa toimintaa kuopiolaisille ja siten edistävät kuopiolaisten hyvinvointia koko elämänkaarella. Vireä yhdistystoiminta on voimavara. Jotta yhdistystoimijat jaksavat tehdä tätä suunnattoman arvokasta työtään täydellä sydämellään tulevaisuudessakin ja kehittää jatkuvasti omaa osaamistaan, on tärkeää huolehtia ja edistää yhdistysten työntekijöiden ja hallitusten/johtokuntien sekä kokonaisuudessaan yhdistysten hyvinvointia. Hankkeen tavoitteena on edistää kuopiolaisten yhdistysten, yhdistystoimijoiden ja yhdistysten työntekijöiden hyvinvointia ja jaksamista sekä osaamista ja tuottavuutta uudenlaisin toimenpitein. Hankkeen toimenpiteisiin osallistuessaan yhdistystoimijat verkostoituvat ja oppivat toisiltaan ja syntyy uudenlaista yhteistyötä.

Hankkeessa toteutetaan kaksi toimintakokonaisuutta. Toinen kokonaisuuksista on kaikille kuopiolaisten yhdistysten hallituksille/johtokunnille ja työntekijöille suunnattu räätälöity Hyvinvoiva ja houkuttava yhdistys -koulutuskokonaisuus, joka rakentuu kuudesta kolmen ja puolen tunnin koulutusillasta (6 x 3,5 h). Koulutusiltojen läpivirtausteemoina ovat yhdistystoiminnan kehittäminen, vuorovaikutuksellisuus, laatu ja osaaminen, yhdistysten hyvinvoinnin edistäminen. Koulutusiltojen teemoina ovat: 1) Hyvän yhdistyksen hallinto, 2) Yhdistystoiminnan johtaminen, 3) Strategia yhdistystoiminnassa, 4) Yhdistystoiminnan verotus, 5) Yhdistysten sähköinen viestintä (kotisivut ja sosiaalisen median hyödyntäminen)ja 6) Työpaikka yhdistyksessä (työllistämisen mahdollisuudet, tehtävänjako, työpaikan pysyvyys ja toiminnan tuotteistaminen). Lisäksi koulutuskokonaisuuden puitteissa rakennetaan kokeilun kautta ja pilotoidaan maksimissaan kymmeneen kuopiolaiseen yhdistykseen uusi toimintamuoto/tuote yhdistyskohtaiseen yhdistysten taloushallinnon johtamisen kehittämiseen. Rakennettavaan toimintamuotoon sisältyy ennakkoon toimitettava taloushallinnon nykytilaa kuvaava tehtävä, varsinainen seurakohtainen taloushallinnon työpaja (3,5 h) ja työpajan jälkihoito.

Toisessa kokonaisuudessa rakennetaan uusia toimenpiteitä ja toteutetaan pilotti yhdistysten työntekijöiden ja puheenjohtajien työhyvinvoinnin, jaksamisen ja verkostoitumisen edistämiseen ja tukemiseen. Hankkeessa pilotoidaan kolme erilaista työhyvinvoinnin edistämisen toimintamuotoa, jotka sisältävät erilaisilla painotuksilla asiantuntija-alustuksia, liikunnallista ohjelmaa sekä hyvien käytäntöjen jakamisen ja yhteistyön edistämisen osuuksia. Pilotoitavina toimintamuotoina ovat: 1) Hyvinvointi-ilta, "Iltanuotiolla" (3,5 h), 2) Liikunnallinen hyvinvointi-iltapäivä (3,5 h) ja 3) Hyvinvointiseminaari (7 h). Lisäksi maksimissaan yhteensä neljälläkymmenellä yhdistysten työntekijällä ja puheenjohtajalla on mahdollisuus päästä kuntokartoitukseen ja sen perään kuntokartoituksen tuloksiin pohjautuvaan yksilölliseen liikunta- ja ravitsemusneuvontaan (yhteensä noin 1,5 h/hlö). Kuntokartoituksessa keskitasoa heikomman kuntoindeksin saaneilla on mahdollisuus uusintakartoitukseen.

Yhdistystoimijoiden ja yhdistysten hyvinvoinnin ja osaamisen lisääntymisen myötä yhdistystoiminnasta tulee houkuttavampaa ja yhteisöllisyys vahvistuu. Hankkeessa toteutettujen toimenpiteiden pohjalta rakennetaan pysyvä toimintatapa yhdistystoimijoiden hyvinvoinnista huolehtimiseen jatkossa. Lisäksi hankkeessa syntyy uudenlainen koulutuskokonaisuus ja uusia tuotteita. Hankkeen myötä yhdistysten ymmärrys yhdistyksen ja sen ydintoimijoiden hyvinvoinnista ja jaksamisesta huolehtimisen merkityksestä konkretisoituu. Hyvinvoiva yhdistystoiminta innostaa ja houkuttaa uusia mukaan toimintaan ja hyvinvoivassa yhdistyksessä "yhteisöllisyyden liima" on vahva.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

Koulutuskokonaisuuteen voivat osallistua kuopiolaisten yhdistysten työntekijät, puheenjohtajat ja hallitusten/johtokuntien jäsenet sekä Kuopion kaupungin puolelta yhdistystoiminnan parissa työskentelevät henkilöt. Tavoitteena on saada osallistujia kattavasti toiminnaltaan erilaisista yhdistyksistä, sillä erilaiset yhdistykset aktivoivat osin eri ja osin samoja kohderyhmiä. Useat kymmenet kuopiolaiset liikunta- ja urheiluseurat liikuttavat ja aktivoivat mukaan toimintaansa suuria määriä kaikenikäisiä ja taustoiltaan erilaisia kuopiolaisia eri puolilla Kuopiota. Asukasyhdistykset järjestävät tapahtumia, toimintaa, ym. lähellä suuria asukasryhmiä eri puolilla Kuopiota. Lisäksi kansanterveys-, kulttuuri-, nuoriso-, ym. yhdistykset tarjoavat monipuolista toimintaa.

Työhyvinvoinnin toimenpiteisiin voivat osallistua kuopiolaisten yhdistysten työntekijät ja puheenjohtajat.

4.2 Välilliset kohderyhmät

Hankkeen välillisiä kohderyhmiä ovat hankkeen koulutuskokonaisuuteen osallistuvien kuopiolaisten yhdistysten organisaatiot laajemmin ja koko jäsenistö sekä kaikki muut yhdistysten toimintaan ja tapahtumiin osallistuvat kuopiolaiset ja muualta tulevat sekä yhteistyötahot. Työhyvinvoinnin toimenpiteiden osalta välillisinä kohderyhminä ovat myös kaikki osallistuvien henkilöiden kanssa tekemisissä olevat.

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 46 864

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 46 864

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 55 651

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 55 651

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Pohjois-Savo

Seutukunnat: Kuopion

Kunnat: Kuopio

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite:

Postinumero:

Postitoimipaikka:

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Osallistuvien yritysten lukumäärä

Suunniteltu: 35

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0

7.2 Osallistuvien henkilöiden lukumäärä

Suunniteltu: 93

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen suunnittelussa ja toteutuksessa. Hanke kohdistuu tasapuolisesti molempiin sukupuoliin ja hankkeessa toimitaan sukupuolineutraalisti.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Hankkeessa tarkastellaan molempien sukupuolten osallistumista hankkeen toimenpiteisiin ja arvioidaan toteutettujen toimenpiteiden vaikutusta sukupuolten tasa-arvoon.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Kaikessa toiminnassa huomioidaan molemmat sukupuolet tasapuolisesti, mutta tämä ei ole hankkeen päätavoite.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 5 2
Hankkeen hyvinvointitoimenpiteiden liikunnallisissa osuuksissa liikutaan erilaisissa ympäristöissä ja tuodaan luonnon tarjoamia hienoja liikuntaympäristöjä tutuksi. Mahdollisissa materiaalihankinnoissa huomioidaan ekologisuus. Yhdistysten vuorovaikutuksen myötä voi syntyä uudenlaista yhteistyötä, jolla voi olla vaikutuksia luonnon monimuotoisuuden säilyttämiseen tai parantamiseen.
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 5 3
Hankkeen toimenpiteet toteutetaan yhdistysten toiminta-alueella/lähellä sitä. Toiminta tapahtuu lähellä ja näin ilmastoa kuormitetaan kulkemisen aiheuttamien päästöjen osalta mahdollisimman vähän. Välillisenä vaikutuksena yhä useampi kuopiolainen löytää houkuttavan harrastuksen läheltä ja kulkeminen vähenee.
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 3 1
Luonnon monimuotoisuuden merkitystä tuodaan esille luonnossa/ulkoilmassa liikuttaessa. Jatkossa osallistuneet yhdistykset tuovat useammin esille luonnon monimuotoisuutta toimintaansa osallistuville.
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 2 0
Lyhyet välimatkat toimenpiteisiin osallistumiseen minimoivat kasvihuonekaasujen syntymisen ja mahdollisuus kulkea jalan, pyörällä, bussilla tai yhteiskyydein. Voi olla, että hankkeen myötä yhdistysten houkuttavampi toiminta vähentää myös osallistuvien kuopiolaisten kulkemisen vaikutuksia ympäristöön, kun mieluinen harrastus on aiempaa lähempänä asuinpaikkaa.
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 5 0
Mahdollisissa materiaalihankinnoissa huomioidaan ekologisuus. Tulostukset tehdään aina kun mahdollista kaksipuoleisina ja infoja ja materiaaleja jaetaan sähköisesti.
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 5 0
Hankkeessa edistetään paikallisin resurssein toteutetun monipuolisen toiminnan tarjonnan pysyvyyttä ja lisääntymistä. Hankkeen toimenpitein kehitetään monesta tulosuunnasta toimintaa paikallistasolla.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 0 0
Liikkuminen ja logistiikka 4 2
Hankkeen toimintaa on määrällisesti suurelle joukolle yhdistyksiä lähellä yhdistysten toiminta-aluetta. Usea pääsee osallistumaan kävellen, pyörällä, bussilla tai yhteiskyydein. Saadut opit, kokemukset ja hyvät käytänteet leviävät yhdistyksissä sähköisesti ja keskustelemalla, ilman kaikkien kulkemista.
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 10 8
Hanke edistää vahvasti kohderyhmän hyvinvointia ja välillisesti laajemmin koko yhdistyksen ja sen toimintaan osallistuvien hyvinvointia.
Tasa-arvon edistäminen 8 6
Hankkeen toimenpiteet kohdistuvat tasapuolisesti naisiin ja miehiin. Toimitaan sukupuolineutraalisti ja suvaitsevaisesti ja toiveena on taustoiltaan hyvin erilaisten kohderyhmään kuuluvien henkilöiden ja yhdistysten osallistuminen.
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 10 7
Hankkeen toimenpiteisiin voivat osallistua kohderyhmän toimijat erilaisista kuopiolaisista yhdistyksistä ja hanke lisää taustoiltaan erilaisten yhdistysten ja yhdistystoimijoiden vuorovaikutusta ja yhteistyötä.
Kulttuuriympäristö 5 3
Hankkeen liikunnallisissa toimenpiteissä tulevat erilaiset ympäristöt tutuiksi ja kulttuuritietous leviää yhdistyskenttään myös hankkeen toimenpiteisiin mahdollisesti osallistuvien kulttuuriyhdistysten kautta.
Ympäristöosaaminen 2 0
Ympäristötietoisuus vahvistuu.

9 Loppuraportin tiivistelmä

-