Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: S20133

Hankkeen nimi: Tuottava Muutos

Toimintalinja: 3. Työllisyys ja työvoiman liikkuvuus

Erityistavoite: 7.1. Tuottavuuden ja työhyvinvoinnin parantaminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.4.2015 ja päättyy 30.9.2018

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Oulun kaupunki

Organisaatiotyyppi: Kunta

Y-tunnus: 0187690-1

Jakeluosoite: PL 22

Puhelinnumero: 08558410

Postinumero: 90015

Postitoimipaikka: Oulun kaupunki

WWW-osoite: http://www.businessoulu.com

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Lauronen Jarmo

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Palvelupäällikkö

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: jarmo.lauronen(at)businessoulu.com

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 044 7031307

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Vain yksi hakija

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Tuottava muutos –hankkeen tavoitteena on kehittää alueen yrityksiä kokonaisvaltaisesti ja löytää keinoja, joilla yrityksistä saadaan ketteriä ja kilpailukykyisiä nk. ”edelläkävijäyrityksiä”. Hankkeella vahvistetaan mm. avainhenkilöiden liiketoimintaosaamista, henkilöstön johtamista ja työhyvinvointia. Hankkeen toimenpiteillä edistetään merkittävästi työn tuottavuutta ja tuetaan Työelämä 2020 –ohjelmaa soveltuvin osin. Hanke tukee alueen hyvinvointia auttamalla Oulun seudun yrityksiä kasvamaan, luomaan uusia työpaikkoja ja lisäämään vientiä kansainvälisille markkinoille. Hankkeen tavoitteena on edelleen kehittää työhyvinvointia parantavia koulutus-, ohjaus-, neuvonta- ja asiantuntijapalveluita sekä vahvistaan aiheeseen liittyvää vertaisoppimista ja verkostoitumista sekä kehittää ja vahvistaa työhyvinvointia ja työssä jaksamista edistäviä toimintamalleja ja palveluja kiinnittäen erityisesti huomiota ikääntyvien työssä jaksamiseen, kehittää ja levittää yritysten ja työorganisaatioiden uudistumista ja kilpailukykyä edistäviä johtamisen ja työn organisoinnin toimintamalleja;vahvisttaa yrittäjien ja työntekijöiden sopeutumis- ja kilpailukykyä, osaamista, innovaatiokykyä ja kehittää muutostilanteiden parempaa hallintaa.

Hankkeen toteutustapana ovat valmennukset, workshopit, ajankohtaisista aiheista järjestettävät tilaisuudet sekä yrityskohtaisesti räätälöidyt asiantuntijapalvelut. Erityistä huomiota kiinnitetään myyntiosaamisen kehittämiseen ja kansainvälistymis- ja vientiaktiviteettien lisäämiseen.

Hanke tukee osaltaan Oulun alueen kiihdyttämöohjelman toteuttamista sekä soveltuvin osin Protomo-hankkeen ja Make a Living-hankkeen toimintaa sekä Oulun Innovaatioallianssin toimijoiden kanssa tehtävää yhteistyötä.

Hankkeen kohderyhmää ovat ensisijaisesti innovatiivisten yritysten perustamista suunnittelevat henkilöt ja tiimit, alueen lupaavimmat startup-yritykset ja niiden henkilöstö sekä kasvua ja kansainvälistymistä hakevat pk-yritykset ja niiden henkilöstö.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

Hankkeen kohderyhmää ovat ensisijaisesti:
- innovatiivisten yritysten perustamista suunnittelevat henkilöt ja tiimit
- alueen lupaavimmat startup-yritykset ja niiden henkilöstö
- kasvua ja kansainvälistymistä hakevat pk-yritykset ja niiden henkilöstö
- kehitysorganisaatioiden henkilöstö

4.2 Välilliset kohderyhmät

Hanke tukee osaltaan kiihdyttämöohjelman toteuttamista, tekemällä tiivistä yhteistyötä kiihdyttämön kanssa sekä tarjoamalla valmennuksia. Kiihdyttämöohjelman tavoitteena on löytää alueen lupaavimmat voimakkaaseen kasvuun tähtäävät startupit ja antaa osallistuville yrityksille vahvat valmiudet saada pääomasijoituksia.

Lisäksi hankkeen kautta tuetaan soveltuvin osin Protomo-hankkeen ja Make a Living-hankkeen toimintaa sekä Oulun Innovaatioallianssin toimijoiden kanssa tehtävää yhteistyötä.

Hankkeessa toteutetaan myös alueen yrityskehitysorganisaatioiden henkilöstön ajanmukaista osaamisen kehittämistä/päivittämistä, ajantasaisten työkalujen kartoittamista ja niiden hyödyntämistä, verkoston rakentamista kansallisesti ja kansainvälisesti sekä benchmarkkausta.

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 703 313

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 672 314

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 879 141

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 840 594

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Pohjois-Pohjanmaa

Seutukunnat: Oulun

Kunnat: Lumijoki, Kempele, Oulu, Muhos, Tyrnävä, Hailuoto, Liminka

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite: PL 22

Postinumero: 90015

Postitoimipaikka: Oulun kaupunki

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Osallistuvien yritysten lukumäärä

Suunniteltu: 293

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 414

7.2 Osallistuvien henkilöiden lukumäärä

Suunniteltu: 150

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
Suurin osa yrittäjistä on miehiä. Edellisissä hankkeissa naisten osuus on ollut n. 20 % valmennuksiin osallistuneista.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Hankkeessa nostetaan esille naisten toimiminen yrittäjinä ja yritysten vetäjinä.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Hanke on sukupuolineutraali.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 0 10
Hankkeen toimepiteiden parissa olevat yritykset ovat kehityksen kärjessä, ne kehittävät uusinta teknologiaa hyödyntäviä tuotteita. Yksi tärkeä kohderyhmä on Cleantech -alan yritykset.
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 10
Hankkeen toimepiteiden parissa olevat yritykset ovat kehityksen kärjessä, ne kehittävät uusinta teknologiaa hyödyntäviä tuotteita. Yksi tärkeä kohderyhmä on Cleantech -alan yritykset.
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 10
Hankkeen toimepiteiden parissa olevat yritykset ovat kehityksen kärjessä, ne kehittävät uusinta teknologiaa hyödyntäviä tuotteita. Yksi tärkeä kohderyhmä on Cleantech -alan yritykset.
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 0 10
Osa hankkeen kohdeyrityksistä toimi materiaalien ja jätteiden kierrätyksen parissa.
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 10
Osa hankkeen kohdeyrityksistä toimi uusiutuvien energialähteiden parissa.
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 0 10
Hankkeen toimepiteiden parissa olevat yritykset ovat kehityksen kärjessä, ne kehittävät uusinta teknologiaa hyödyntäviä tuotteita. Yksi tärkeä kohderyhmä on Cleantech -alan yritykset
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 0 10
Hankkeen toimepiteiden parissa olevat yritykset ovat kehityksen kärjessä, ne kehittävät uusinta teknologiaa hyödyntäviä tuotteita. Yksi tärkeä kohderyhmä on Cleantech -alan yritykset
Liikkuminen ja logistiikka 0 10
Osa hankkeen kohdeyrityksistä toimi logistiikan parissa.
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 0 5
Osa hankkeen kohderyrityksistä toimii hyvinvointipuolen toimialaloilla, kuten Medtech, wellness
Tasa-arvon edistäminen 0 5
Hankkeessa nostetaan naisyrittäjyyttä esille esimerkein.
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 0 5
Oulun seudulla toimii yhä enemmän maahanmuuttajia yrittäjinä. Heillä on tasavertaiset mahdollisuudet olla hankkeen toimenpiteissä mukana.
Kulttuuriympäristö 0 0
Ympäristöosaaminen 0 0

9 Loppuraportin tiivistelmä

Tuottava muutos -hankkeen tavoitteena oli kehittää alueen yrityksiä. Hankkeella vahvistettiin mm. yritysten avainhenkilöiden liiketoimintaosaamista, henkilöstön johtamista ja työhyvinvointia. Hanke auttoi Oulun seudun yrityksiä kasvamaan, luomaan uusia työpaikkoja ja aloittamaan sekä lisäämään vientiä kansainvälisille markkinoille. Hankkeen tavoitteena oli myös vahvistaa yrittäjien ja työntekijöiden sopeutumis- ja kilpailukykyä, osaamista, innovaatiokykyä ja kehittää muutostilanteiden parempaa hallintaa yrityksissä.

Hankkeessa oli kaksi toimintalinjaa, joista toinen oli yrityksille ja yritysten henkilökunnalle suunnattu valmennustoiminta. Toteutustapana olivat yleiset ja yrityskohtaiset valmennukset, workshopit sekä ajankohtaisista aiheista järjestettävät tilaisuudet. Toisena linjana oli yrityskohtaiset, räätälöidyt yrityksille ja yritysten henkilökunnalle tarjottavat asiantuntijapalvelut.

Hankkeen alkuvaiheessa kilpailutettiin valmennus- ja asiantuntijapalvelut Hilmassa julkaistulla tarjouspyynnöllä. Kilpailutuksiin tuli yhteensä 280 tarjousta. Kilpailutusprosessi oli tarjousten suuren määrän vuoksi pitkä ja vaati useita arviokierroksia. Kilpailutuksen perusteella hankkeeseen valittiin viisi eniten pisteitä saanutta palveluntuottajaa sekä valmennus- että asiantuntijapalveluihin seitsemään eri aihealueeseen, jotka ovat 1. Liikeidea ja liiketoimintamali 2. Tuotteen/palvelun markkinoille saattaminen ja kaupallistaminen 3. Hyvinvoiva henkilöstö yrityksen tärkeimpänä voimavarana 4. Rahoitus ja yritystalous 5. Myyntivalmiudet ja markkinointi 6. Vientivalmiudet ja kansainvälistymisvalmiudet sekä 7. Yritysjuridiikka.

Projektin operatiivinen toiminta käynnistettiin kilpailutuksen jälkeen ja alettiin markkinoida projektin tarjoamia palveluita. Asiantuntijapalveluiden kysyntä oli heti suurta ja toiminta lähti hyvin liikkeelle. Palveluiden kysyntä jatkui hyvällä tasolla koko projektin toiminnan ajan.

Valmennustoimintaan panostettiin paljon ja erityisesti työhyvinvoinnin valmennuksiin. Hankkeessa suunniteltiin yrityksille suunnattuja yleisiä valmennuksia vuoden 2016 kevät- ja syyskaudelle. Valmennuksista tehtiin yrityksille jaettava koulutuskalenteri kevätkaudelle ja toinen kalenteri syyskaudelle. Molempia kalentereita painettiin satoja kappaleita ja niitä jaettiin yritysten postilaatikoihin. Valmennuksia markkinoitiin yrityksille ja sidosryhmille useilla eri tavoilla, joita olivat lehti-ilmoitukset, Business Oulun viikkotiedotteet ja tapahtumakalenteri sekä some-markkinointi. Lisäksi käytiin esittelemässä niitä monessa tilaisuudessa. Lopputuloksena oli, että valmennusten kysyntä ei ollut odotetulla tasolla. Suuri osa valmennustilaisuuksista peruutettiin osallistujien puutteen vuoksi. Valmennustoimintaa jatkettiin kuitenkin koko projektin ajan markkinoimalla palveluita yrityskohtaisesti ja yritysryhmille.

Valmennuspalveluiden osalta tehtiin muutoshakemus ja projektista palautettiin rahoittajalle valmennuspalveluiden hankintaan varattuja rahoja yhteensä 423 873 €. Valmennuspalveluiden hankintaan jäi 160 000 €, joka käytettiin kokonaan. Hankkeessa tehtiin myös toinen muutoshakemus, jolla jatkettiin projektin toiminta-aikaa kuudella kuukaudella, koska toiminnan aloittaminen myöhästyi kuusi kuukautta kilpailutuksen vaativuuden vuoksi.

Hankkeessa panostettiin yrittäjien ja yritysten työntekijöiden työhyvinvointiin. Panostus vaikutti työhyvinvointiin sekä välittömästi että välillisesti.
Välittömiä vaikutuksia oli mm. yrittäjien huolten väheneminen ja yrittäjien työhyvinvointi parantunut, koska yrityksen liiketoiminta saatiin hankkeen toimenpiteillä käyntiin, yrityksessä aloitettiin työterveyshuolto, hankkeen asiantuntija-apu on helpottanut yrittäjien stressiä, sillä yrityksen asioita on saatu järjestetyksi. Hankkeen toimenpiteiden myötä yrittäjien tilanne on vakaampi ja työn mielekkyys on parantanut työhyvinvointia, toimenpiteet ovat helpottaneet päivittäistä työskentelyä ja johtamista sekä parantaneet työhyvinvointia. Yrityksen päätöksenteko on helpottunut, koska yrityksen liiketoiminta on suunnattu uudelleen, mikä vaikuttaa suoraan yrittäjän työhyvinvointiin. Yrityksessä kehitettiin tiimien toimintaa, joka on parantanut työhyvinvointia, koska työnteon selkeys ja tiimien keskinäinen työ on kehittynyt. Yksilöiden valmiudet omien työtapojen tunnistamiseen ja kehittämiseen on parantunut sekä yrittäjän stressin määrä väheni oleellisesti, kun sai asiantuntijan tekemään itselle tuntemattomia asioita. Uuden tiedon ja osaamisen lisääntyminen on parantanut työhyvinvointia yrityksessä. Hanke auttoi yrityksen ulkopuolisen rahoituksen saantia, jolla turvattiin ainakin 2 työpaikkaa ja se mahdollisti yhden uuden henkilön työsuhteen muuttamisen puolipäiväisestä täysipäiväiseksi. Toimenpide vähensi esimiesten työkuormaa, kun yrityksen prosesseja selkeytettiin. Henkilöstön valmennukset paransivat työhyvinvointia, koska luotiin yhteiset pelisäännöt ja työntekijät tietävät mitä heiltä odotetaan. Toimenpiteet helpottavat työarkea, koska uuden tiedon ja osaamisen lisääntyminen on lisännyt työhyvinvointia yrityksessä. Henkilöstön palautteen perusteella työyhteisön ilmapiiri ja tiimityö on parantunut selkeästi projektin toimenpiteiden myötä.

Välillisiä vaikutuksia oli mm. yrityksen toiminta on parantunut, minkä ansiosta johdon työarki on helpompaa. Valmennukset loivat henkilöstön yhteenkuuluvaisuuden tunnetta sekä yrityksen johto kokee työnsä turvatummaksi, kun asiat ovat hoidossa. Yrityksen tilauskannan kasvulla turvattiin työpaikat, jonka ansiosta henkilöstön huolet ovat vähentyneet. Yrittäjä tietää nyt, mitä tekee, mikä on vähentänyt huolia ja stressiä.


Projektille asetetut numeeriset tavoitteet saavutettiin ja ylitettiin suurelta osin. Hankkeessa on toteutettu yhteensä 441 asiantuntijapäivää. Asiantuntijapalveluita on saanut yhteensä 125 yritystä, joista oli osallistujia yhteensä 148 henkilöä.

Valmennuspalveluissa toteutettiin yhteensä 91 yleistä valmennusta, joihin osallistui 343 henkilöä. Yrityskohtaista valmennusta tehtiin 15 yritykselle ja niihin osallistui 71 henkilöä.

Hankkeeseen osallistui kaikkiaan 414 yritystä ja 22 muuta organisaatiota.