Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: S20134

Hankkeen nimi: Startup 2.0 Kiihdyttämö

Toimintalinja: 3. Työllisyys ja työvoiman liikkuvuus

Erityistavoite: 7.1. Tuottavuuden ja työhyvinvoinnin parantaminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.3.2015 ja päättyy 28.2.2018

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Oulun kaupunki

Organisaatiotyyppi: Kunta

Y-tunnus: 0187690-1

Jakeluosoite: PL 22

Puhelinnumero: 08558410

Postinumero: 90015

Postitoimipaikka: Oulun kaupunki

WWW-osoite: http://www.businessoulu.com

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Lauronen Jarmo

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Palvelupäällikkö

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: jarmo.lauronen(at)businessoulu.com

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 044 7031307

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Vain yksi hakija

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Tavoitteet

Tarjotaan tehokas ja ohjattu kiihdyttämöohjelma perustamisvaiheen ohittaneille Oulun alueen yrityksille, jotka valitaan hakemuksen perusteella mukaan ohjelmaan. Valittavilla yrityksillä on oltava voimakas halu kasvaa ja kansainvälistyä. Kiihdyttämöohjelman tavoitteena on edistää yritysten kasvua ja kansainvälistymistä. Ohjelman toteuttavat ohjaajat, jotka on valittu tarjouskilpailulla. He ovat kokeneita, yrittäjätaustaisia ja kansainvälistä liiketoimintaa harjoittaneita asiantuntijoita.
Tavoitteena on, että ohjelmaan mukaan valittavat yritykset hyötyvät kiihdyttämötoiminnasta siten, että yritysten liiketoimintaosaaminen paranee ja yritysten tuotteet kehittyvät valmiiksi kansainvälisille markkinoille ja yrityksen työntekijöillä on valmiudet yrityksen nopeaan kasvuun.

Toimenpiteet

Kilpailutetaan korkeatasoiset asiantuntijaorganisaatiot, jotka toimivat kiihdyttämöohjelmien vetäjinä ja ohjaavat viikoittaisia toimintaohjelmia kiihdyttämössä.
Valitut yritykset, joita on kiihdyttämössä kerrallaan 5-10, käyvät läpi kolmen kuukauden (tarvittaessa pidemmän), tiiviin ja monipuolisen kehitysohjelman, joka auttaa niitä kaupallistamaan liikeideansa ja saamaan jalansijan kansainvälisillä markkinoilla.
Kiihdyttämöohjelmassa mukana olevat yritykset tekevät keskenään yhteistyötä ja hyödyntävät BusinessOulun sekä alueen muiden toimijoiden hankkeita ja tarjoamia palveluita, jotka soveltuvat yritysten toiminnan edelleen kehittämiseksi kiihdyttämöprosessin aikana ja sen jälkeen.

Yrityksiltä saadun palautteen perusteella Game Brewery -ohjelmaa toteutetaan myös workshop- tyyppisesti. Mielenkiintoiset työyhteisöjen kokonaisvaltaista kehittämistä ja henkilöstön kokonaisvaltaista oppimista edistävät aihealueet valitaan yhdessä osallistuvien yritysten kanssa. Mukaan koulutuksiin voivat osallistua kaikki Oulun alueen pelialan yritykset. Workshopeissa keskitytään pelialan yritysten työn johtamisen ja organisoinnin kehittämiseen nopean kasvun ja kansainvälistymisen aikaan saamiseksi.

Tulokset

Toiminnan tuloksena syntyy kasvavia ja menestyviä yrityksiä, joilla on kansainvälistä liiketoimintaa. Yrityksiin syntyy uusia työpaikkoja, joihin voidaan työllistää muun muassa ICT-alan osaajia. Kiihdyttämöohjelman läpikäyneet yritykset ovat kaksinkertaistaneet liikevaihtonsa vuosi ohjelman jälkeen ja suurin osa liikevaihdosta syntyy viennistä.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

Projektin kohderyhmä on nopeaa, kansainvälistä kasvua hakevat yritykset sekä erittäin lupaavat yritykset, joilla tuote/palvelu skaalautuu kansainvälisille markkinoille. Valittavat yritykset voivat olla joko yritystoiminnan alkuvaiheessa tai kansainvälisen kasvun kynnyksellä. Kohderyhmänä olevien yritysten toimialat voivat olla ICT-alan ohella esimerkiksi hyvinvointi- ja terveysteknologia, luovat alat, cleantech, ohjelmistoala ja -palvelut, internetpalvelut, 3D-ala sekä langaton teknologia. Alueen tuoteyritykset ovat erityisesti tavoiteltava kohderyhmä.

4.2 Välilliset kohderyhmät

Hanke tukee osaltaan kaikkia oululaisia startup-yrityksiä, tekemällä tiivistä yhteistyötä alueen yritysten ja sidosryhmien kanssa.

Lisäksi hankkeen kautta tuetaan soveltuvin osin Protomo-hankkeen ja Make a Living-hankkeen toimintaa sekä Oulun Innovaatioallianssin toimijoiden kanssa tehtävää yhteistyötä.

Hankkeessa toteutetaan myös alueen yrityskehitysorganisaatioiden henkilöstön ajanmukaista osaamisen kehittämistä/päivittämistä, ajantasaisten työkalujen kartoittamista ja niiden hyödyntämistä, verkoston rakentamista kansallisesti ja kansainvälisesti sekä benchmarkkausta.

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 499 160

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 499 132

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 713 088

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 713 048

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Pohjois-Pohjanmaa

Seutukunnat: Oulun

Kunnat: Kempele, Hailuoto, Tyrnävä, Oulu, Muhos, Lumijoki, Liminka

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite: PL 22

Postinumero: 90015

Postitoimipaikka: Oulun kaupunki

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Osallistuvien yritysten lukumäärä

Suunniteltu: 84

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 36

7.2 Osallistuvien henkilöiden lukumäärä

Suunniteltu: 150

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
Suurin osa yrittäjistä on miehiä. Edellisissä hankkeissa naisten osuus on ollut n. 20 % valmennuksiin osallistuneista.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Hankkeessa nostetaan esille naisten toimiminen yrittäjinä ja yritysten vetäjinä.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Hanke on sukupuolineutraali.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 0 10
Hankkeen toimepiteiden parissa olevat yritykset ovat kehityksen kärjessä, ne kehittävät uusinta teknologiaa hyödyntäviä tuotteita. Yksi tärkeä kohderyhmä on Cleantech -alan yritykset.
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 10
Hankkeen toimepiteiden parissa olevat yritykset ovat kehityksen kärjessä, ne kehittävät uusinta teknologiaa hyödyntäviä tuotteita. Yksi tärkeä kohderyhmä on Cleantech -alan yritykset.
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 10
Hankkeen toimepiteiden parissa olevat yritykset ovat kehityksen kärjessä, ne kehittävät uusinta teknologiaa hyödyntäviä tuotteita. Yksi tärkeä kohderyhmä on Cleantech -alan yritykset.
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 0 10
Osa hankkeen kohdeyrityksistä toimi materiaalien ja jätteiden kierrätyksen parissa.
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 10
Osa hankkeen kohdeyrityksistä toimi uusiutuvien energialähteiden parissa.
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 0 10
Hankkeen toimepiteiden parissa olevat yritykset ovat kehityksen kärjessä, ne kehittävät uusinta teknologiaa hyödyntäviä tuotteita. Yksi tärkeä kohderyhmä on Cleantech -alan yritykset
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 0 10
Hankkeen toimepiteiden parissa olevat yritykset ovat kehityksen kärjessä, ne kehittävät uusinta teknologiaa hyödyntäviä tuotteita. Yksi tärkeä kohderyhmä on Cleantech -alan yritykset
Liikkuminen ja logistiikka 0 10
Osa hankkeen kohdeyrityksistä toimi logistiikan parissa.
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 0 5
Osa hankkeen kohderyrityksistä toimii hyvinvointipuolen toimialaloilla, kuten Medtech, wellness
Tasa-arvon edistäminen 0 5
Hankkeessa nostetaan naisyrittäjyyttä esille esimerkein.
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 0 5
Oulun seudulla toimii yhä enemmän maahanmuuttajia yrittäjinä. Heillä on tasavertaiset mahdollisuudet olla hankkeen toimenpiteissä mukana.
Kulttuuriympäristö 0 0
Ympäristöosaaminen 0 0

9 Loppuraportin tiivistelmä

Hanketta haettaessa syksyllä 2014 oli käynnissä suuri rakennemuutos Oulun seudulla. Nokian ja myöhemmin Microsoft suuret irtisanomiset synnyttivät yli 130 uutta yritystä. Näistä yrityksistä osa oli erittäin kunnianhimoisia ja kansainvälisesti suuntautuvia startup- yrityksiä. Hankkeen kohderyhmä oli nämä ja muut kansainvälisille markkinoille suuntautuvat yritykset.

Startup 2.0 kiihdyttämö –hanke toteutettiin 1.3.2015-28.2.2018 välisenä aikana. Hankkeeseen kuului kaksi kiihdyttämö-ohjelmaa, toinen pelialan yrityksille ja toinen ohjelma muille yrityksille. Ohjelmien järjestämisestä vastasi kaksi neuvottelumenettelyllä kilpailutettua asiantuntiaorganisaatiota.

Osallistuvat henkilöt saivat monipuolista opetusta yritystoiminnan tärkeistä osa-alueista. Tavoitteena oli kouluttaa ihmisiä kokonaisvaltaisesti, siten että kasvavan ja kansainvälisille markkinoille suuntautuvan yrityksen toiminta olisi mahdollista. Palaute ohjelmista oli hyvä ja ne koettiin innostaviksi ja ihmisten osaamista kasvattaviksi. Haasteena oli löytää mukaan riittävän kunnianhimoisia, kansainvälistyviä yrityksiä. Ohjelmiin osallistui kaikkiaan 36 yritystä.

Ohjelmiin tehtiin muutoksia.Pelipuolen kiihdyttämö-ohjelmia järjestettiin ainoastaan kaksi kertaa kaavaillun neljän sijaan. Kiihdyttämö-ohjelmien sijaa järjestimme pidempikestoisia luentosarjoja kaikille oululaisille pelinkehittäjille. Lisäksi järjestimme kuudelle yritykselle yli kuuden kuukauden konsultaatiota asiantuntijapalveluiden kautta. Osallistuimme myös Saksan ja Ranskan pelialan messuille.
Toisen kiihdyttämö-ohjelman järjestimme neljä kertaa kuuden asemasta johtuen kriteerien täyttävien hakijoiden puutteesta.