Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: S20140

Hankkeen nimi: LEAN 2 - Laatua koulutukseen

Toimintalinja: 4. Koulutus, ammattitaito ja elinikäinen oppiminen

Erityistavoite: 9.2. Kasvu- ja rakennemuutosalojen koulutuksen tarjonnan ja laadun parantaminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.1.2015 ja päättyy 15.12.2017

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Vaasan kaupunki

Organisaatiotyyppi: Ammatillinen oppilaitos

Y-tunnus: 0209602-6

Jakeluosoite: Ruutikellarintie 2

Puhelinnumero: 06-3251111

Postinumero: 65100

Postitoimipaikka: Vaasa

WWW-osoite: http://www.vakk.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: WAHLSTRÖM LIISA MARJATTA

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: projektijohtaja

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: liisa.wahlstrom(at)vaasa.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 040-5935303

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Hakijoita on useampi kuin yksi (yhteishanke)

Osatoteuttajat

Svenska Österbottens förbund för utbildning och kultur/Yrkeskademin i Österbotten, 0988182-8

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Hankkeen tavoitteena on koulutuksen osuvuuden ja laadun parantaminen henkilöstön LEAN-osaamisen lisäämisellä, toimintamallien tehostamisella LEAN–menetelmien avulla ja LEAN-osaamiskeskuksen käyttöönotolla.

Hanke toteutetaan yhteistyöverkostossa, johon kuuluvat Vaasan kaupunki (eli Vaasan aikuiskoulutuskeskus ja Vaasan ammattiopisto). Yrkesakademin i Österbotten toimii osatoteuttajana.

Ammatillisen koulutuksen toimintaympäristö on voimakkaassa muutoksessa lähivuosina. Vuonna 2015 käyttöön otettava OPH:n laatustandardien mukainen laatujärjestelmä ja vuonna 2017 voimaantuleva rahoitusmalli edellyttävät tehokkaampaa toimintaa.
Tässä haettavassa hankkeessa tuloksellisuutta ja laatua parannetaan kehittämällä opintoihin hakeutumisvaihetta ja laatujärjestelmän edellyttämää opiskelijoiden osallistumista koulutuksen laadun, opiskelun ja oppimisympäristön jatkuvaan parantamiseen. Lisäksi hankkeessa otetaan LEAN käyttöön rakennusalan ja media-alan perustutkinto-opetuksessa erilaisissa oppimisympäristöissä, sekä laajennetaan matkailu- ja ravitsemusalan LEAN-toimintaa. Hankkeessa lisätään oppilaitosten henkilöstön LEAN-osaamista jotta voidaan tukea yritysten ja työyhteisöjen jatkuvaa parantamista.

Vaasan aikuiskoulutuskeskus ja Vaasan ammattiopisto toteuttavat LEAN-hanketta (POHELY/943/04.00.05.00/201, s12306). Yhtenä tavoitteena on alustavan toimintasuunnitelman tekeminen LEAN-osaamiskeskukselle (LEAN - oppimisympäristö).
Nykyisen hankkeen toimijaverkostossa (elinkeinoelämän, toisen- ja korkea-asteen oppilaitosten sekä sidosryhmien edustajat) on todettu LEAN-osaamiskeskuksen tarve ja sen hyödyntämismahdollisuudet yritysten ja opiskelijoiden näkökulmasta. Tämän osaamiskeskuksen suunnittelu ja toteutus on aikuiskoulutuskeskuksen keskeinen toiminto tässä haettavassa hankkeessa. Hanketta on valmisteltu yhteistyössä em. toimijaverkoston kanssa. Toimijaverkostoa laajennetaan tämän hankkeen aikana, mm. Yrkesakademin tulee aktiiviseksi toimijaksi.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

Varsinaiseen kohderyhmään kuuluvat oppilaitosten henkilöstöt (muut kuin hankkeesta palkkaa saavat).

4.2 Välilliset kohderyhmät

Välillisiin kohderyhmiin kuuluvat oppilaitosten opiskelijat, yrittäjät ja ne elinkeinoelämän tahot, jotka hyötyvät LEAN-osaamisesta ja -keskuksesta.

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 518 870

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 516 932

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 661 730

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 646 164

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Pohjanmaa

Seutukunnat: Jakobstadsregionen, Vaasan, Sydösterbottens kustregion, Kyrönmaan

Kunnat: Kaskinen, Laihia, Pedersören kunta, Mustasaari, Uusikaarlepyy, Vöyri, Kruunupyy, Kristiinankaupunki, Pietarsaari, Närpiö, Luoto, Isokyrö, Vaasa, Maalahti, Korsnäs

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite:

Postinumero:

Postitoimipaikka:

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Osallistuvien yritysten lukumäärä

Suunniteltu: 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 3

7.2 Osallistuvien henkilöiden lukumäärä

Suunniteltu: 18

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Ei
Oppilaitoksissa (myös tässä hankkeessa) kaikki saavat tasa-arvoisesti saman palvelun/osallistumismahdollisuuden sukupuolesta riippumatta.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Vaasan kaupungin toisenasteen oppilaitoksissa on tehty tasa-arvosuunnitelma, jonka mukaan kaikkia oppilaita ja henkilöstöä kohdellaan tasa-arvoisesti.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
LEAN-osaaminen on yhtäläistä kaikille opiskelijoille ja henkilöstölle.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 10 5
LEAN:n mukaisesti vähennetään turhaa varastoimista. Pienemmät tilat tarkoittavat pienempää energian ja materian kulutusta. Vähemmän tavaraa, vähemmän luonnonvarojen kulutusta. Koulutamme ko. asiaa muillekin.
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 0
Neutraali
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Neutraali
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
Neutraali
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Neutraali
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 8 8
LEAN:n avulla poistetaan hukkaa, niin materiaaleista kuin muustakin toiminnasta.
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Neutraali
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 7 7
LEAN-ymmärryksn lisääminen omassa organisaatiossa ja sitä kautta asiakkailla (oppilaitoksien opiskelijat, alueen yritykset ja muut organisaatiot)
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 8 8
Hankkeella lyhennetään opiskeluaikoja, tuotetaan virtuaalisia opetusmateriaaleja. Tuotetaan LEAN:ä ymmärtäviä palvelualan toimijoita.
Liikkuminen ja logistiikka 5 5
Osaamiskeskuksen keskeineen sijainti alueen käyttäjille.
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 9 7
Hukan poistaminen toimintaprosesseista parantaa työntekijöiden hyvinvointia ja motivaatiota.
Tasa-arvon edistäminen 0 0
Neutraali
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 0 0
Neutraali
Kulttuuriympäristö 10 10
LEAN on tapa toimia, uusi ajattelumalli ja toimintakulttuuri.
Ympäristöosaaminen 5 5
Opiskelijat oppivat lajittelun ja erottelun tärkeyden. Ylimääräisten tavaroiden ja aineiden karsiminen vähentää ympäristön kuormittamista.

9 Loppuraportin tiivistelmä

HANKKEEN TAVOITTEET / ONNISTUMINEN - ITSEARVIOINTI

Hankkeen suunnitellut tavoitteet, toiminta ja tulokset löytyvät hankehakemuksesta. Nämä tavoitteet saavutettiin selkeästi. Vamialla päätettiin kouluttaa koko henkilöstölle Lean-perusteet, joten siltä osin tavoitteet saavutettiin moninkertaisesti. Hanketoimijat sekä Yrkesakademissa, että Vamialla arvioivat tavoitteita saavutettuihin tuloksiin itsearviointina. Myös sidosryhmien vaikuttavuudesta hankkeessa tehtiin syyskuussa 2016 projektipäällikön ja hankehenkilöiden toimesta. Kaikissa näissä arvioinneissa todettiin, että tavoitteet saavutettiin ja hankkeen vaikuttavuus oli hyvä.

KOULUTUKSET VAMIA

Henkilöstön koulutukset olivat yksi painopistealue tässä hankkeessa. Vamian johto halusi, että koko henkilöstö Vamiassa saa koulutusta Leanistä jollain aikavölillä. Eura-järjestelmässä on raportoitu 168 koulutettua (oppilaitokset yhteensä). Minimi tavoite oli, että henkilöstö ymmärtää Leanin perusteita ja pystyy tiimissä omaksumaan perustyökalujen (5S ja Jatkuvan parantamisen –taulu) käytön. Lisäksi opettajien tavoitteena oli osata siirtää Lean-perustietoa oppilaille ja toteuttaa Leaniä oppilaiden kanssa oppimisympäristöissään. Johdon tavoitteena oli lisäksi oppia ymmärtämään oma rooli henkilöstön Lean-toiminnan tukemisessa.
VSM (Value Stream Mapping) –Arvovirtakuvaus – koulutusta toteutettiin myös. Tavoitteena oli oppia menetelmän käyttö ja hukan vähentäminen prosesseista. Kohderyhmänä Vamian prosessien omistajat, jotka kuvasivat koulutusprosesseja. Opinto-ohjaajat osallistuivat koulutukseen, jossa VSM:n avulla parannettiin opiskelijoiden koulutukseen hakeutumisprosessia.

Yrkesakademin i Österbotten
Inom projektet genomfördes en fyradagars Lean -utbildning för förmän och utvalda medarbetare från avdelningarna. I utbildningen deltog 21 personer. Under dagarna behandlades Lean -filosofin, dess historia och tillämpningsområden. Centrala metoder och verktyg såsom 5S, SMED, Kanban, problemlösning och projektledning utgående från Lean -metodik. Olika övningar genomfördes för att illustrera flöden och olika typer av slöserier. Hela gruppen gjorde en övergripande VSM av utbildningsprocessens flöde av studerande och information. En operativ VSM av ansökningsskedet gjordes också.
YA:s personal hade möjlighet att delta i en halvdags introduktion till Lean med Dag Lotsander i oktober 2016. Dag har en bakgrund i Toyota Sverige, och han öppnade på ett inspirerande och jordnära sätt upp Lean -filosofi, dess tillämpningsmöjligheter och utmaningar i yrkesutbildningen. 43 medarbetare deltog under eftermiddagen

LEAN TRAINING CENTER

Tämän hankkeen keskeisin painopistealue oli Vamia Lean Centerin suunnittelu ja tekeminen. Heti alusta oli jo selvää, ettei Training Centeriä varten kannattanut lähteä seiniä rakentamaan, vaan toiminnot keskitettiin Vamian kolmeen luokkatilaan ja yhteen neuvottelutilaan, josta tehtiin ns. Lean-käsikirjasto. Luokkatilat nimettiin toimintojen mukaan: 5S-luokka, JP-luokka ja Lean-pelit.
Hankkeen aikana koottiin ja rakennettiin harjoittelu- /oppimisaineistoa Training centeriin. Esitysmateriaaleja PowerPointilla ja videoilla. 5S-harjoittelukaappi eri tuotteilla, hankittiin JP-taulut pystypalaverien harjoitteluun ja parannusten ideointiin, legopeli ohjemateriaalin visualisointiin ja pallopelit tiimityöskentelyn kuvaamiseen. Myös hankkeessa kehitetty, eräs koulutusmateriaali/-malli oli viisi-portainen malli kommunikoinnin ja informaatiokulun parantamiseen

PILOTIT – LEAN TRAINING CENTER ja VIISI ASKELTA INFORMAATION JA KOMMUNIKAATION PARANTAMISEEN

Halusimme testata hankkeessa Vamia Lean Centerin toimivuutta pilottien avulla. Pilotit edustivat erilaisia organisaatioita: Vaasan yliopiston opiskelijaryhmä, Vaasan keskussairaala, Kehittämisyhtiö VASEK:n henkilöstö Vaasasta ja pk-yritys Veljekset Ala-Talkkari Oy Lapualta. Kustakin organisaatiosta oli henkilöstöä yhden päivän koulutuksessa Lean Training Centerissä. Tämän lisäksi koulutukseen kuului Lean työskentelyä omassa organisaatiossaan.
Hankkeessa kehitettiin uusi koulutustuote ”Informaation ja kommunikaation parantaminen Leanin keinoin”. Tätä mallia ja materiaalia testattiin kahden pilotin avulla: Pohjanmaan syyttäjävirastossa ja Pk-yrityksessä Pietarsaaressa (Oy Fluid-Bag Ab.

TIEDOTUS – VIERAILIJAT

Lean2-laatua koulutukseen –hanke on herättänyt laajaa mielenkiintoa sekä alueellisesti, että eri puolilla Suomea. Myös vierailijoita ulkomailta on tutustunut hankkeeseen. Reilut 1000 henkeä on tutustunut hankkeeseen ja Vamia Lean Centeriin. Osa näistä toki on toimijaorganisaatioista, mutta laaja joukko myös ulkopuolisia.
Toimintaa on esitelty OPH:n laatuseminaarissa, valtakunnallisessa julkishallinnon koulutuksessa sekä useille ammatillisille oppilaitoksille eri puolilta Suomea. Pohjanmaan Teknologiateollisuus ry:n hallitus tutustui Lean centeriin ja yhdistyksen Lean-koulutuksessa annettiin lisätietoa asiasta. Samoin usealle pk-yritykselle ja isolle joukolle päättäjiä ja kunnan virkamiehille tuli Training center tutuksi. Ulkolaisia vieraita Hollannista (ammatillisista oppilaitoksista, Onderwijdroep Tilburg) on käynyt tutustumassa koko Lean-hankkeeseemme. Samoin japanilaisille, virolaisille ja saksalaisille vieraille on esitelty Vamia Lean centeriä.

YRKESAKADEMIN I ÖSTEBOTTEN
Under projektet bekantade sig YA:s personal i olika sammansättningar med andra organisationers Lean -verksamhet bl.a. Mirka, Vasa Centralsjukhus, Wärtsilä, Baltic Yachts, Snellman och The Switch

ARVIOINNIT ja PALAUTTEET

Hanketta arvioitiin suullisesti koko hankkeen ajan. Arviointia tekivät oppilaitosten johdot, ohjausryhmä, kohderyhmä sekä toimijat itse itsearviointina. Kirjallisena palautetta saatiin mm piloteilta, jotka arvioivat saamaansa koulutusta. Laajempi arviointi koko hankkeen onnistumisesta tehtiin insinööriopiskelijan (Harri Uusi-Äijö) toimesta opinnäytetyönä. Uusi-Äijö haastatteli elinkeinoelämän ja sidosryhmien edustajia sekä toteuttajaoppilaitosten edustajia. Sähköinen kysely tehtiin koko Vamian henkilöstölle.