Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: S20141

Hankkeen nimi: Luonnollisesti töissä

Toimintalinja: 5. Sosiaalinen osallisuus ja köyhyyden torjunta

Erityistavoite: 10.1. Työelämän ulkopuolella olevien työ- ja toimintakyvyn parantaminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.5.2015 ja päättyy 30.4.2017

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Porin kaupunki

Organisaatiotyyppi: Kunta

Y-tunnus: 0137323-9

Jakeluosoite: Teljänkatu 5, 2 krs.

Puhelinnumero: (02) 621 1048

Postinumero: 28130

Postitoimipaikka: Pori

WWW-osoite: http://www.pori.fi/tyollisyydenhoito

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Laine Juha

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Työllisyyden hoidon päällikkö

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: juha.laine(at)pori.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 044 701 1048

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Vain yksi hakija

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Tavoitteet
Green Care nähdään uutena sosiaalisena palveluinnovaationa ja aktiivisena interventiona suomalaisessa palvelujärjestelmässä. Hankkeen päätavoitteena on sosiaalisen työllistämisen edistäminen luontoon tukeutuvia Green Care -menetelmiä ja resursseja hyödyntäen. Green Care on viherympäristöihin liittyvää toimintaa, jolla edistetään ihmisten hyvinvointia ja elämänlaatua. Green Care perustuu luonnon hyvinvointivaikutuksista tehtyihin tieteellisiin tutkimuksiin. Toisena keihäänkärkitavoitteena on Porin seudun Green Care Osaamiskeskuksen perustaminen. Päämääränä on myös kehittää ennaltaehkäiseviä ja työkykyä parantavia toimintamalleja, sosiaalisia tukiverkostoja ja sosiaalista osallisuutta sekä hyvinvointia tukevia palvelurakenteita. Hankkeessa toteutetaan myös pilottitoimintaa potentiaalisten toimijoiden kanssa, tehdään Green Care -toiminta tunnetuksi alueella ja seurataan alaan liittyvää tieteellistä tutkimusta.

Toimenpiteet
Innovatiivisin toimintatavoin edistetään etenkin yhteiskunnasta syrjään joutuneiden ja huono-osaisten sosiaalista osallisuutta ja työllistymistä sekä ylläpidetään heidän työ- ja toimintakykyään. Hankkeessa tehdään kansallista ja kansainvälistä yhteistyötä alan toimijoiden kesken. Tärkeänä osana hanketta ovat paikallisesti toteutettavat Green Care -pilottikokeilut, joilla edistetään toimintojen käyttöönottoa. Osana Green Care -verkostokonseptin käyttöönottoa toteutetaan säännöllisiä tapaamisia eri toimijaryhmien kanssa sekä edistetään monipuolista tiedotusviestintää. Konkreettisia toimenpiteitä ovat myös hankkeen kehittämistulosten käyttöönotto, niiden juurruttaminen kunta- ja järjestösektorilla, koulutukset, potentiaalisten ja mahdollistavien toimintaympäristöjen inventointi sekä niiden resurssiviisas kehittäminen. Porin seudun Green Care Osaamiskeskuksen perustaminen.

Tulokset
Hankkeen jälkeen Green Care –menetelmiä on jo osittain, kansainvälisten esimerkkimallien mukaan, juurrutettu kunta- ja järjestösektorilla ja niitä tarjotaan asiakkaille ammattitaitoisesti ja vastuullisesti. Palvelujen koordinoimiseksi on perustettu Porin seudun Green Care Osaamiskeskus. Green Care -toiminta on tehty tunnetuksi ja luotu uusia kumppanuuksia ja toimintaverkostoja hyvine käytänteineen sekä saatu monet tahot kiinnostumaan Green Care -toimintatavoista. Pilottien tuloksia on saatu mallinnettua ja toteutuksessa on huomioitu erityisryhmien sisällä naisten ja miesten erilaiset lähtökohdat ja tarpeet. Hankkeen tuloksena kolmannen sektorin rooli syrjäytymisen ehkäisyssä on alueella vahvistunut. Kuntoutustoimenpiteinä käytetään mm. tieteellisesti tutkittuja luonnon hyvinvointivaikutuksiin pohjautuvia palveluita.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

Hankkeen varsinaiset kohderyhmät ovat kunnallisesta työllistämisestä vastaavat tahot, työllistämis- ja kuntoutuspalvelujen tuottavat järjestöt sekä yritykset ja näihin palveluihin ohjaavat tahot.

Lisäksi hankkeen kohderyhmät ovat kaikkein heikoimmassa työmarkkina-asemassa tai työmarkkinoiden ulkopuolella olevat henkilöt ja osatyökykyiset, joilla on fyysisiä tai psyykkisiä rajoitteita.

4.2 Välilliset kohderyhmät

Välillinen kohderyhmä on opiskelijat.

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 366 728

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 355 238

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 448 410

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 434 964

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Satakunta

Seutukunnat: Porin

Kunnat: Ulvila, Pori

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite:

Postinumero:

Postitoimipaikka:

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Osallistuvien yritysten lukumäärä

Suunniteltu: 7

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 16

7.2 Osallistuvien henkilöiden lukumäärä

Suunniteltu: 73

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Ei
Erillistä toimintaympäristöanalyysiä ei tarvita, koska hanke toimiin Porin Työllisyysyksikön arvojen ja periaatteiden mukaisesti ja siinä huomioidaan naisten ja miesten erilaiset lähtökohdat ja tarpeet.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Sukupuolinäkökulma ja tasa-arvon edistäminen otetaan huomioon kaikessa hankeen päätöksenteossa.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Sukupuolen tasa-arvon edistäminen on osa hankkeen tavoitteita, mutta hankkeen päätavoite on sosiaalisen työllistämisen ja osallisuuden edistäminen.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 5 9
Hanke edistää välillisesti luonnonvarojen kestävää kehitystä. Ekologisuus on tärkeä osa Green Care -ajattelua.
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 4 9
Hankkeessa pyritään mahdollisuuksien mukaan hiilineutraaliin toimintaan.
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 4 9
Hanke tukee luonnon monimuotoisuutta ja ympäristö nähdään olevan osa ihmisen identiteettiä.
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 5 8
Hankkeessa toimitaan ympäristövastuullisesti kaikilla osa-alueilla.
Natura 2000 -ohjelman kohteet 8 10
Hankkeen kuluessa tuodaan esiin Naturakohteita asiakastyössä ympäristökasvatuksellisesta näkökulmasta.
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 8 4
Hankkeessa kierrätetään ja uusiokäytetään toiminnassa tarvittavia materiaaleja.
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 4 8
Hankkeessa toteutettavissa demonstraatiossa huomioidaan uusiutuvien energialähteiden käyttö cleantechin viitekehyksessä.
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 4 4
Hankkeessa pyritään käyttämään ostopalveluiden kilpailuttamisessa sosiaalisia kriteereitä.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 10 10
Hankkeessa kehitetään uusia, innovatiivisia ja ekologisia palvelumuotoja.
Liikkuminen ja logistiikka 10 10
Mahdollisimman kattava julkisen liikenteen hyödyntäminen.
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 10 10
Hanke edistää ihmisten sosiaalista, henkistä, psyykkistä ja fyysistä hyvinvointia.
Tasa-arvon edistäminen 10 10
Sukupuolen tasa-arvon edistäminen on osa hankkeen tavoitteita, mutta hankkeen päätavoite on sosiaalisen työllistämisen ja osallisuuden edistäminen.
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 8 8
Hankkeessa edistetään yhteiskunnallisten ja kulttuurillisten oikeuksien toteutumista.
Kulttuuriympäristö 10 10
Hanke reflektoi asiakkaiden sosiaalista maisemaa. Maisemalla ei tässä tarkoiteta objektivoitua luonnontodellisuutta, vaan moninaisin tavoin subjektivoituvaa kulttuuritodellisuutta. Tässä mielessä maisema on inhimillinen tuote, havaitsevan subjektin luomus. Kokeva subjekti on ikään kuin todistaja, jota ilman maisemaa ei ole olemassa. Näin ajatellen puhdas, kaikesta kulttuurisesta merkityksellisyydestä vapaa havainto on vaikeasti ajateltavissa; se on abstraktio, teoreettinen konstruktio. Hanke tuottaa asiakkaille biografisen maiseman, joka pitää sisällään kokijan käsityksen merkityksestä ja historiasta. Tähän kuuluu arvostukset, jotka tekevät erityisen tärkeäksi niihin liittyvät asiasisällöt sekä tunnelataukset. Muisti ja tunne ovat subjektiivisen ja sosiaalisen maiseman alkuaineita.
Ympäristöosaaminen 4 9
Hankkeessa vahvistetaan ympäristöosaamista ja tietoisuutta kestävän kehityksen elementeistä.

9 Loppuraportin tiivistelmä

Luonnollisesti töissä -hankkeen tavoitteena oli kehittää, edistää ja juurruttaa sosiaalista työllistämistä, Keski-Euroopassa valtavirtaus, tukevien Green Care -menetelmien käyttöönottamista kunnallisessa työllistämisessä sekä työllistämis- ja kuntoutuspalveluja tuottavissa järjestöissä että yrityksissä. Hankkeen toinen keihäänkärkitavoite oli Porin Green Care -osaamiskeskuksen (luontopaja) perustamisen. Luontolähtöisillä toiminta- ja palvelumalleilla oli tavoitteena parantaa työelämän ulkopuolella olevien työ- ja toimintakykyä siten, että ne vastaavat ajankohtaisiin pitkäaikaistyöttömyyden haasteisiin.

Toimintaa hallinnoi ja koordinoi Porin kaupungin työllisyydenhoito tehden yhteistyötä yhteistyökumppanei-den kanssa. Porin kaupungin ohella omarahoitusosuudesta vastasivat Ulvilan kaupunki ja Diakonia ammattikorkeakoulu, Pori. Hankkeen toteutuksen kohdealueina olivat Porin ja Ulvilan kaupunkien luonto-, ympäristö- ja kulttuurikohteet. Hankkeen välittömiä kohderyhmiä olivat kunnallisesta työllistämisestä vastaavat tahot sekä kaikkein heikoimmassa työmarkkina-asemassa tai työmarkkinoiden ulkopuolella olevat henkilöt ja osatyökykyiset, joilla on fyysisiä tai psyykkisiä rajoitteita. Välillisiä kohderyhmiä olivat opiskelijat.

Kuntoutustoimenpiteinä käytettiin mm. tieteellisesti tutkittuja luonnon hyvinvointivaikutuksiin pohjautuvia palveluja, sillä luonnon terveyshyödyt ovat tutkimusten perusteella kiistattomia. Luonnossa liikkuminen, puutarhanhoito sekä viher- ja kulttuuriympäristöjen rakentaminen ja kunnostaminen että niihin kytkeytyvä työtoiminta lisäävät kustannustehokkaasti kohderyhmän hyvinvointia ja arjessa jaksamista. Parhaimmillaan luonto houkuttelee ihmisen omat voimavarat esille ja kuntoutustyössä tulisikin ottaa luontoaskel edistämään sellaisia elintapoja ja yhteiskuntarakenteita, jotka parantavat ihmisten luontoyhteyttä. Hyötyjä pidetään kuitenkin monesti niin itsestään selvinä, että niiden suurta merkitystä kansanterveydelle ja -taloudelle ei huomata.

Luontopajatarjonnan monipuolistamisen ohella haluttiin kytkeä ennaltaehkäiseviä työ- ja toimintakykyä parantavia Green Care -toimintamenetelmiä vahvemmin kohderyhmän toimintaympäristöihin sekä toteuttaa erilaisia pilotteja ja koulutuksia vahvistamaan monialaista yhteistyötä. Tavoitteita pyrittiin tukemaan aktiivisella tiedotusviestinnällä ja tekemällä Green Care -toiminta alueella tunnetuksi.

Toimintojen kehittämisen runkona toimi Green Care -kokonaisuus, joka perustuu tieteellisesti tutkittujen luonnon hyvinvointivaikutusten hyödyntämiseen kuntoutuksessa ja erityisryhmätyöskentelyssä. Luontolähtöisen työvalmennustoiminnan avulla kyettiin aktivoimaan vaikeasti työllistyviä kohderyhmiä työllisyyspalvelujen pariin. Jo seitsemän (Green Care -autollinen) aktiivista osallistujaa tuotti Porin kaupungille noin 30.000 €:n/vuosisäästön. Luontotyöllistymisen toimintamalli on otettu osaksi kunnan työllisyyspalveluja. ”Suomessa on liian vähän vain työllisyydenhoitoon liittyvää Green Care -toimintaa” totesi Tuomo Salovuori (Green Care Finland ry:n pj.) 15.3.2016 Porissa.

Toimivat yhteistyöverkostot edesauttoivat Green Care -menetelmämallin kehittämisessä ja sitä tukivat toteutetut luonto- ja eläinavusteiset koulutuspäivät, jotka osaltaan lisäsivät niihin osallistuneiden toimijoiden välistä vuorovaikutusta. Toimiva verkosto mahdollisti myös monipuoliset tiedonsiirrot ja tiedotusviestinnät. Kehitetty toimintamalli on otettu ympäristökunnissa osaksi niiden toimintaa.

Hankkeessa mietittiin myös toimintamallia maahanmuuttajille yhteistyössä Satakunnan Monikulttuuriyhdistys ry:n kanssa. Luonto- ja metsäympäristöt olisivat hyviä niiden tuottamien hyvinvointivaikutusten sekä niiden tarjoamien lisätoimeentulo mahdollisuuksien vuoksi.

Hankkeelle asetetut tavoitteet saavutettiin hyvin ja toimenpiteistä tiedotettiin monipuolisesti. Tutustumisvierailut hanketoimintaan ja sen näkyvyyteen panostaminen ovat edistäneet myös tulosten monistettavuutta. Hankkeelle toteutetut esitteet, nettisivustot ja Facebook -portaali sekä luennot että seminaarit ovat tarjonneet toiminnasta kiinnostuneille tietoa Green Caresta ja sen tarjoamista hyvinvointivaikutuksista ja mahdollisuuksista. Hanke haki toiminnalle jatkorahoitusta, mutta se sai hylkäävän päätöksen.