Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: S20144

Hankkeen nimi: Ohjaamo Jyväskylä

Toimintalinja: 3. Työllisyys ja työvoiman liikkuvuus

Erityistavoite: 6.1. Nuorten ja muiden heikossa työmarkkina-asemassa olevien työllistymisen edistäminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.3.2015 ja päättyy 31.8.2018

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Jyväskylän Koulutuskuntayhtymä

Organisaatiotyyppi: Kuntayhtymä

Y-tunnus: 0208201-1

Jakeluosoite: Pl 472

Puhelinnumero: 0403415111

Postinumero: 40101

Postitoimipaikka: Jyväskylä

WWW-osoite: http://www.jao.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: LANDEN ANNE-MARI

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Kouluttaja

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: anne-mari.landen(at)jao.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 0403416396

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Hakijoita on useampi kuin yksi (yhteishanke)

Osatoteuttajat

Jyväskylän kaupunki, 0174666-4

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Ohjaamo Jyväskylä -hanke on osa valtakunnallista (STM, OKM, TEM) palvelurakenteiden uudistamistyötä. Ohjaamo-hankkeen suunnittelua on edeltänyt vuonna 2014 Jyväskylän ammattikorkeakoulun Kohti ohjaamoa- esiselvityshanke (ESR) ja 2012 päättynyt Keski-Suomen OpinOvi-hanke. Suunnittelussa on otettu huomioon myös Jyväskylän kaupungin ja Jyväskylän koulutuskuntayhtymän yhdessä toteuttaman Koppari-koko ikäluokan parhaaksi hankkeen myötä esiin nousseita haasteita. Jyväskylän seudulla alkava VM:n Nuorisotakuun kuntakokeilu (2015-2016) tulee nivoutumaan tiiviiksi osaksi Ohjaamoa.

Ohjaamo Jyväskylä -hankkeen päätoteuttaja on Jyväskylän koulutuskuntayhtymä ja osatoteuttaja on Jyväskylän kaupunki.
Hanke toteutetaan jaetun johtajuuden ja verkostoyhteistyön periaatteella.

Hankkeen aikana kehitetään alueen nuorten palveluiden ja toimijoiden muodostama palvelupaikka, Ohjaamo, jonka tavoitteena on asiakaslähtöinen, nuorten hyvinvointia ja osallisuutta edistävä, monialainen ohjauksellinen toimintamalli.
Ohjaamo on matalan kynnyksen palvelu, jossa nuori (15-29 v.) saa tukea elämänhallintaan, urasuunnitteluun, oman opiskelualan löytämiseen sekä sosiaalisten taitojen ja valmiuksien kehittämiseen. Tavoitteena on nuoren monialaiseen palvelutarpeeseen vastaaminen hyödyntämällä tehokkaasti olemassa olevaa palveluverkostoa ja kehittämishankkeita sekä nuorten omaa osaamista.

Hankkeessa kootaan ja määritellään Ohjaamon verkostotoimijat ja roolit sekä laaditaan yhdessä toimijoiden kanssa vaiheistettu toimintasuunnitelma. Käynnistetään suunnitelmallinen verkostotyö ja asiakastyön pilotointi.

Hankkeen tuloksena syntyy ohjauspalvelu, joka toimii asiakkaan näkökulmasta "yhden luukun periaatteella". Ohjaus on oikea-aikaista, osallistavaa ja sujuvaa. Palvelujärjestelmän rajapinnoilla tehty monialainen työ ja jaettu osaaminen on synnyttänyt uusia toimintatapoja nuoren parhaaksi. Tuloksellisuus on parantunut toimijoiden roolien ja ydinosaamisen selkiydyttyä ja asiakkaisiin kohdistuneiden päällekkäisten toimintojen vähennyttyä. Samalla asiakastyön mielekkyys ja tuloksellisuus on lisääntynyt.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

Hankkeen varsinaista kohderyhmää ovat monialaista ohjausta tarvitsevat alle 30-vuotiaat työttömät ja työelämän ulkopuolella olevat ja heikossa työmarkkina-asemassa olevat nuoret.
Lisäksi hankkeen varsinaista kohderyhmää ovat ohjaamoon liittyvä nuorten palveluverkoston henkilöstö.

4.2 Välilliset kohderyhmät

Seudun työpaikat ja yritykset sekä nuorten palveluverkoston henkilöstö siltä osin kuin ei ole varsinaista kohderyhmää (esim. kaupungin eri hallintokuntien ja oppilaitosten henkilöstöä).

Ohjaamon tavoitteena on aikaansaada nuorille työtilaisuuksia erityisesti yrityksiin. Tämän tavoitteen saavuttamiseksi yhteistyötä on tehtävä Ely-keskuksen, TE-toimiston, Jykesin ja Jyväskylän kaupungin Töihin – palvelun kanssa.

Töihin -palvelun kokemuksia ja hyviä käytäntöjä hyödynnetään Ohjaamon pilottivaiheessa. Työssäoppimisen, työkokeilujen sekä oppisopimuskoulutuksen mahdollistamiseksi ja onnistumiseksi tehostetaan yrityksiin jalkautuvaa ohjaustyötä.

Nuorten yrittäjyyttä ja uusien yritysten perustamista edistetään Ohjaamossa siten, että Uusyrityskeskuksen kanssa on sovittu yritysneuvonnan jalkautumisesta Ohjaamoon. Yhteistyötä tehdään myös alueen osuuskuntien kanssa. (Mm. Sovatek -säätiön Tekemonia ja Jyväskylän aikuisopiston Verso.)

Yritysyhteistyössä tavoitellaan yhteistyötä, jossa yritykset osallistuvat hankkeen kehittämiseen nuorten ohjauksen näkökulmasta. (Esimerkiksi yritysvierailut ja yritystapaamiset ja "nuori tapaa yrittäjän" -tapahtumia)

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 464 655

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 428 766

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 619 543

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 571 691

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Keski-Suomi

Seutukunnat: Jyväskylän

Kunnat: Jyväskylä

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite: -

Postinumero:

Postitoimipaikka: -

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Osallistuvien yritysten lukumäärä

Suunniteltu: 15

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 7

7.2 Osallistuvien henkilöiden lukumäärä

Suunniteltu: 835

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
Kiinnittyminen opintojen suorittamiseen on vähäisempää pojilla. Tämä on käynyt selville toisen asteen opinnoista eronneiden nuorten tilastosta ja niiden nuorten osalta, jotka häviävät eikä heihin oppilaitoksen toimesta saada yhteyttä.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Pilottiryhmään valitaan enemmän poikia perustuen keskeyttämis- ja eroamistilastoihin.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Kehittämisen tavoitteena on löytää niitä tekijöitä, jotka edesauttavat kummankin sukupuolen lähtökohdista mahdollisuutta kouluttautua ja kiinnittyä työelämään.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 0 0
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 0
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 0 0
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 2 4
Kiinnittyminen työmarkkinoille luo paikalliselle yritystoiminnalle lisää osaavaa työvoimaa
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 3 4
Ammattitaidon hankkiminen luo mahdollisuuden toimia ja hankkia elanto monilla aloilla paikallisesti / globaalisti.
Liikkuminen ja logistiikka 5 5
Tavoitteena on, että asiakkaiden palvelutarve voidaan hoitaa siten, että heidän ei tarvitse käydä moneen kertaan eri palveluja tarjoavien viranomaisten ja tahojen luona. Välillisenä vaikutuksena tulee jollakin aikavälillä ohjauspalvelujen ajasta ja paikasta riippumattomuus.
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 10 10
Asiakkaiden hyvinvoinnin edistäminen on hankkeen päätavoite. Hankkeen toiminta kohdentuu sosiaalisen ja terveydellisen hyvinvoinnin parantamiseen sekä toimeentulon turvaamiseen siten, että asiakas saa matalan kynnyksen periaatteella ohjausta ja neuvontaa sekä kanssakulkemista siten, että hän voi tehdä omia ratkaisuja entistä paremman elämän suunnassa.
Tasa-arvon edistäminen 6 5
Toiminnan tavoitteena on sosiaalisen tasa-arvon parantaminen syrjäytymisvaarassa olevien nuorten osalta.
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 8 8
Henkilöasiakkaat saavat asiakaslähtöisesti yhdenvertaista palvelua. Yhteisen ymmärryksen kehittyminen monitoimijaista ohjausta tarvitsevien asiakkaiden suhteen edistää eriarvoisuuden vähentämistä ja luo mahdollisuuksia kehittyä entistä monikulttuurisemmaksi työyhteisöksi.
Kulttuuriympäristö 0 0
Ympäristöosaaminen 0 0

9 Loppuraportin tiivistelmä

Ohjaamo Jyväskylä -hanke (1.3.2015-31.8.2018) oli osa valtakunnallista (STM, OKM, TEM) palvelurakenteiden uudistamistyötä. Päätoteuttajana hankkeessa oli Jyväskylän koulutuskuntayhtymä ja osatoteuttajana Jyväskylän kaupungin työllisyyspalvelut.
Hankkeessa kehitettiin asiakaslähtöinen monialainen ohjauksen toimintamalli ja matalan kynnyksen palvelupaikka, Ohjaamo. Ohjaamossa nuori (15-29-vuotias) saa tukea elämänhallintaan, urasuunnitteluun, oman opiskelualan löytämiseen sekä sosiaalisten taitojen ja valmiuksien kehittämiseen. Ohjaamo edistää nuorten ja muiden heikossa työmarkkina-asemassa olevien työllistymistä.
Ohjaamo sijaitsee Gummeruksenkatu 6:n tiloissa ja palvelee viitenä päivänä viikossa ilman ajanvarausta. Ohjaamotiimiin kuuluu opinto-ohjaaja (Gradia), uraohjaaja (työllisyyspalvelut), sosiaaliohjaaja (aikuissosiaalityö), kolme TE- asiantuntijaa (TE- toimisto) ja psykologi (TE- toimisto). Ohjaamossa asiakas saa yhdellä ohjauskerralla useita asioita kuntoon – moniammatillisuus ja monialaisuus. Toiminta on ennalta ongelmia ehkäisevää ja nuorta osallistavaa. Ohjaamotiimi on muotoutunut itseohjautuvaksi ja toimintaa kehittäväksi työtiimiksi.
Ohjaamo vakiintuu hankkeen päättyessä 31.8.2018. Vastuu Ohjaamotoiminnasta siirtyy Jyväskylän kaupungin nuorisopalveluille (kaupunginjohtajan päätös 23.4.2018). Viimeinen ohjausryhmän tapaaminen oli 21.8.2018, jossa todettiin hankkeen saavuttaneen tavoitteensa. Gradia jatkaa yhteistyötä ja kehittämistä Ohjaamo Jyväskylän toimijoiden kanssa.

10 Esimerkkihanke

Viranomainen on merkinnyt hankkeen esimerkkihankkeeksi