Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: S20146

Hankkeen nimi: Ohjaamo Forssa

Toimintalinja: 3. Työllisyys ja työvoiman liikkuvuus

Erityistavoite: 6.1. Nuorten ja muiden heikossa työmarkkina-asemassa olevien työllistymisen edistäminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.3.2015 ja päättyy 30.6.2018

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Forssan kaupunki

Organisaatiotyyppi: Kunta

Y-tunnus: 0145626-1

Jakeluosoite: Turuntie 18

Puhelinnumero: 03 41411

Postinumero: 30101

Postitoimipaikka: Forssa

WWW-osoite: http://www.forssa.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Hanna Segarra

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Projektipäällikkö

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: hanna.segarra(at)forssa.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 0401765004

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Vain yksi hakija

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Ohjaamo Forssa -hankkeella haetaan ratkaisua järjestää nuorten työllistymisessä tarvitsemat monialaiset palvelut asiakaslähtöisesti yhdessä toimipisteessä tehokkaammin eri viranomaisten resursseja ja asiantuntijuutta hyödyntäen. Hankkeen lähtökohtana on näkemys, että viranomaisten yhteistyössä kohdentamat palvelut vastaavat nuorten yksilölliseen työllistymistavoitteiseen palvelutarpeeseen parhaiten. Hankkeen keskiössä on alle kolmekymmentävuotias nuori ja toisaalta häntä palveleva ammattilainen. Hankkeella myös tuetaan ja edistetään Forssan kaupungissa alkavaa nuorisotakuun kuntakokeilua monialaisten toimintamallien rakentamisessa ja juurruttamisessa. Ohjaamo-hanke kytketään jo lähtökohtaisesti kuntakokeilun toimenpiteisiin ja tavoitteisiin.

Tavoitteet:
- Nuorten alle 30-vuotiaiden matalan kynnyksen palvelupiste on vakiintunut osa työllisyystavoitteista palvelujärjestelmää
- Viranomaisten yhteistyön tueksi on muodostettu monialainen ja tehokas rakenne
- Eri toimijoiden yhteistyö muotoutuu pysyväksi ja asiakaslähtöiseksi toimintatavaksi
- Nuorten siirtyminen avoimille työmarkkinoille onnistuu useammin
- Nuorten siirtyminen yksilöllisiin koulutusvaihtoehtoihin onnistuu useammin
- Nuorten palvelukokemus parantuu ja syrjäytyminen vähenee

Nuorten monialainen matalan kynnyksen tieto-, neuvonta-, ohjaus- ja valmennuspiste Viltteri on aloittanut toimintaansa syksyllä 2014. Viltterin visiona on tarjota alle 30-vuotiaille forssalaisille nuorille yhteen toimipisteeseen koottua monialaista ohjausta ja valmennusta tavoitteena nuorten ohjaaminen koulutukseen tai rekrytoituminen työhön. Tavoitteena on tehdä entistä vaikuttavampaa ja aidosti asiakaslähtöisempää yhteistyötä nuorten elinolojen ja työllistymiskyvyn parantamiseksi yli toimialarajojen. Pidemmällä aikavälillä toiminnan avulla vahvistetaan nuorisotakuun toteuttamiseen liittyvää toimijaverkoston yhteistä kehitystyötä, uudistetaan toimintakäytänteitä, vahvistetaan vertaisoppimista sekä muodostetaan tapa, jolla nuoret toimivat palvelun käyttäjä-kehittäjinä. Monialaisia ratkaisuja haetaan eriteltynä kolmesta verkostonäkökulmasta 1. Te-toimisto- ja yritysyhteistyö 2. opiskelu- ja koulutus sekä ohjaustoiminnan yhteistyö sekä 3. mielenterveys- ja päihdepalvelujen yhteistyö.

Hankkeen toimenpiteitä:

- Yhteisen toimintakonseptin muodostaminen ja konkretisointi toimijoiden kesken
- Yhteinen palvelusuunnittelu ja kohderyhmän hallintamalli samassa toimipisteessä yhteistyönä
- Edistetään hyviä käytäntöjä asiakassuunnitelmien laadinnassa ja käyttämisessä koko verkostossa
- Parannetaan etsivän nuorisotyön vaikuttavuutta ja saatavuutta
- Integroidaan koulutuksen ohjaustoiminta osaksi toimintamallia
- Selvitetään työnetsinnän toimintamalli yritysyhteistyön lisäämiseksi
- Otetaan nuoret mukaan kehittämään palvelua kehittäjä-käyttäjinä
- Selvitetään yritysten kehittämistarpeet nuorten työelämämahdollisuuksien kasvattamiseksi
- Kehitetään nuorten ohjausmallia mm. päihde- ja mielenterveyspalveluihin

Hankkeen päätuloksena odotetaan, että Forssan kaupunkiin ja seudulle toimijaverkoston käyttöön on rakennettu monialainen matalan kynnyksen yhteistyömalli palvelemaan kaikkien alle 30-vuotiaiden nuorten työllisyystavoitteita. Lisäksi monialaisen yhteistyömallin seurauksena:

- Viranomaisten kyky hyödyntää verkoston eri osaamisalueita kehittyy
- Palvelujen saatavuus kasvaa ja palvelukokemus parantuu
- Toimijaverkon keskinäinen luottamus on kasvanut ja yhteiset tavoitteet ovat kirkastuneet
- Nuorten siirtyminen työmarkkinoille onnistuu useammin ja nopeammin
- Nuorten siirtyminen yksilöllisiin koulutusmahdollisuuksiin onnistuu useammin
- Nuoret työnhakijat ja työnantajat löytävät toisensa useammin ja nopeammin
- Nuorten kohderyhmän työmarkkinakykyisyys kasvaa
- Nuorten syrjäytyminen vähentyy ja elämänhallinta paranee

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

Toimijaverkoston osalta kohderyhmät ovat:

1. Ohjaamon henkilöstö:
- kaupungin nuorten työvalmennus ja etsivä nuorisotyö
- kuntayhtymän aikuissosiaalityö
- Te-toimiston nuorten työvoimaneuvonta
- Kelan asiantuntijatyö
- terveyspalvelut
- koulutuspalvelut
2. Nuorisotoimen ja nuorten työpajan työntekijät
3. Te-toimiston asiantuntijat palvelulinjoittain
5. Kuntayhtymän sosiaali- ja terveyspalvelujen henkilöstö
6. Yrittäjäjärjestöt ja yrittäjät sekä yhdistykset
7. Kansaneläkelaitos
8. Koulutusklusteri: opetustoimi, Forssan Ammatti-Instituutti, Lukio, Faktia, HAMK

Nuorten osalta kohderyhmät ovat:

1. Nuorisotakuun kohderyhmä
2. Koulutustakuun kohderyhmä
3. Nuorten aikuisten osaamisohjelman kohderyhmä
4. Nuoret alle 30-vuotiaat työttömät työnhakijat ja heikossa työmarkkina-asemassa olevat
5. Syrjäytymisvaarassa olevat alle 30-vuotiaat nuoret
6. Etsivän nuorisotyön asiakkaat

Eri organisaatioiden kanssa muodostetaan hankekumppanuudet ja ohjausryhmän kokooonpano. Nuorisotakuun ja alle 30-vuotiaiden työllisyystavoitteisten palvelujen toimijaverkko on laaja ja palvelut tuotetaan eri organisaatioissa. Keskeisin kohderyhmä ovat suoraan Ohjaamo / Viltterin toimintaan vaikuttava henkilöstö ja keskeisin palveluohjauksen toimijaverkosto.

Seudun muut kunnat tai muut hanketoimintaan hankkeen aikana erikseen sopimuspohjaisesti mukaan osallistuvat organisaatiot. Tämä varaus tarkoittaa optiota joustavasti hyödyntää seudun julkista ja yksityistä toimijaverkostoa myös hankkeen rahoitukseen osallistumisen osalta. Hankkeen katsotaan tuottavan lisäarvoa koko Forssan seudulle.

4.2 Välilliset kohderyhmät

Hankkeen välilliset kohderyhmät:

- Poliisi
- Valtion eri palvelujen tottajien henkilöstöä
- Kunnan eri toimialojen muuta henkilöstöä
- Aluehallintovirasto
- Julkinen yleisö

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 231 508

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 220 459

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 308 683

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 293 946

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Kanta-Häme

Seutukunnat: Forssan

Kunnat: Forssa

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite:

Postinumero:

Postitoimipaikka:

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Osallistuvien yritysten lukumäärä

Suunniteltu: 23

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 23

7.2 Osallistuvien henkilöiden lukumäärä

Suunniteltu: 405

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
Forssan kaupunki edistää sukupuolten tasa-arvoa. Tasa-arvoisuutta edistävään toimintaan kiinnitetään huomiota ja sukupuolten osalta huomioidaan tasapuolinen ohjaaminen ja toisaalta asiakaslähtöiset palvelutarpeet. Toimintaympäristön tuntemus muodostuu organisaatioiden mm. nuorisopalvelukokemuksesta.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Hankkeessa noudatetaan hyvää hallintotapaa. Kaupungissa on käytössä vaikutusten arviointimenettely. Hankkeen toimenpiteet ovat sukupuolineutraaleja ja toisaalta asiakaslähtöisiä, joten asiakasratkaisut räätälöidään palvelutarpeen mukaisesti. Forssan kaupunki edistää sukupuolten tasa-arvoa. Sukupuolinäkökulmat on huomioitu ja hankkeen toteuttajalla on kokemus valtavirtaistamisesta asiakaskohderyhmien osalta.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Hanke on matalan kynnyksen Ohjaamo-toiminnan kehittämishanke. Sukupuolten tasa-arvoa koskevat tekijät huomioidaan hyvää hallintotapaa noudattaen.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 3 3
Elinkeinorakenteen mukainen asiakasohjaus työllistäville aloille ja koulutksiin kiinnittää asiakkaiden huomiota toimialoittain kiertotalouteen.
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 1 2
Elinkeinorakenteen mukainen asiakasohjaus kiinnittää asiakkaiden huomiota toimialoittain kiertotalouteen. Järkivihreän elinkeinostrategia käytössä seudulla.
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 1 2
Järkivihreän elinkeinostrategian välillinen seuraus.
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 1 2
Järkivihreän elinkeinostrategian välillinen seuraus.
Natura 2000 -ohjelman kohteet 1 1
Järkivihreän elinkeinostrategian välillinen seuraus.
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 3 3
Elinkeinorakenteen mukainen asiakasohjaus kiinnittää asiakkaiden huomiota toimialoittain kiertotalouteen. Seudulla merkittävää uusiomateriaaliyritystoimintaa. Mm. TexVex tuotemerkki ja työpaja.
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 3 3
Seudun elinkeinorakenne mahdollistaa uusiutuvien luonnonvarojen huomioimisen hankkeen välillisen kohderyhmän osaltakin.
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 3 5
Järkivihreän elinkeinostrategian osa-alue. Työllisyysmahdollisuudet.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 3 4
Elinkeinorakenteen mukainen asiakasohjaus kiinnittää asiakkaiden huomiota toimialoittain palvelutyöhön.
Liikkuminen ja logistiikka 3 4
Elinkeinorakenteen mukainen asiakasohjaus kiinnittää asiakkaiden huomiota toimialoittain logistiikkapalvelutyöhön.
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 5 7
Hanke kehittää tehtävän asiakastyön sisältöä ja on osa hyvinvoinnin edistämistä kaupunkistrategiassa.
Tasa-arvon edistäminen 4 7
Hankkeessa tehtävän työn kautta esille nousee vahvasti tasa-arvon, monikulttuurisuuden ja suvaitsevaisuuden edistäminen hyvän toimintakulttuuritavan myötä ja palvelujen saavuttamisen edistämisen myötä. Mm. kotouttamisohjelma. Hanke edistää mahdollisuuksien tasa-arvoa keskeisesti.
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 4 7
Hankkeessa tehtävän työn kautta yhdenvertaisuuden edistäminen tukevoituu kaikkien nuorten osalta ja hyvän toimintakulttuuritavan myötä eri viranomaisten välillä, mm. etsivä nuorisotyö. Kaikkia nuoria koskevaa palvelukokonaisuutta kehitetään.
Kulttuuriympäristö 2 4
Hankkeen toiminnallinen ympäristö kiinnittää huomiota paikalliseen kulttuuriympäristöön ja sen mahdollisuuksiin asiakastyön eri vaiheissa.
Ympäristöosaaminen 2 4
Elinkeinorakenteen mukainen asiakasohjaus kiinnittää asiakkaiden huomiota toimialoittain kiertotalouteen ja ekologisia vaikutuksia omaavaan työhön. Työllisyysmahdollisuudet.

9 Loppuraportin tiivistelmä

Ohjaamo Forssa –hankkeessa rakennettiin nuorten työllistymisessä tarvitsemia eri palveluita asiakaslähtöisesti ja monialaisesti yhdessä toimipisteessä ja tehokkaasti eri toimijoiden resursseja hyödyntäen. Tarve kehittää nuorille matalan kynnyksen työllisyystavoitteinen palvelupiste on syntynyt nuorilta saadusta palautteesta ja tahtotilasta vastata nuorten palvelutarpeisiin nopeammin monialaisella yhteistyöllä.

Hankkeen päätavoitteena oli kehittää Forssan kaupungissa nuorten alle 30-vuotiaiden matalan kynnyksen Ohjaamo-palvelupiste. Palvelupisteen kehittäminen onnistui hyvin ja Ohjaamossa toimivat laajasti Forssassa toimivat nuorten palveluita tarjoavat organisaatiot. Matalan kynnyksen Ohjaamossa toimii monialainen toimijaverkosto, jonka avulla nuorten siirtyminen koulutukseen ja työmarkkinoille onnistuu aiempaa tehokkaammin. Palvelupisteessä toimi hankkeen aikana Forssan kaupungin työllisyyspalvelujen palveluohjaajia, Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymän nuorisoneuvoja, etsivän nuorisotyön koordinaattori ja sosiaaliohjaaja sekä TE-palvelujen asiantuntijoita. Lisäksi Ohjaamossa kävi nuorten päihdesairaanhoitaja, opinto-ohjaaja sekä henkilöstöyritysten edustajat.


Hankkeen keskeisimpänä onnistumisena voidaan pitää sujuvien asiakasprosessien luomista. Hankekauden alussa moniammatillinen työyhteisö loi uudenlaisia haasteita, joihin löydettiin ratkaisuja kokeilukulttuurin avulla ja osallistamalla Ohjaamon asiakastyöntekijöitä kehittämistyöhön. Lisäksi haasteena hankkeen aikana oli joidenkin taustaorganisaatioiden sitoutumisen aste Ohjaamo-toiminnan kehittämiseen, mutta hankkeen tavoitteiden saavuttamiseen sillä ei ollut vaikusta.


Ohjaamon palvelut on jäsennetty jakamalla nuorten elämäntilanteet neljään eri vaiheeseen, joita ovat elämänhallinta, suunnan löytäminen, osaamisen vahvistaminen ja työllistyminen. Elämänhallinnan osalta tavoitteena on ollut vahvistaa nuorten arjenhallintaa ja päivärytmiä. Elämänhallintaa ovat tukeneet Ohjaamossa nuorisoneuvoja, etsivän nuorisotyön koordinaattori sekä sosiaaliohjaaja. Suunnan löytämisen kohdalla nuorille on tarjottu mahdollisuus osallistua kuntouttavaan työtoimintaan ja työkokeiluun, joissa nuoret saavat kokemusta työelämästä ja löytävät omia mielenkiinnon kohteitaan. Suunnan löytämistä ovat auttaneet palveluohjaaja ja sosiaaliohjaaja. Osaamisen vahvistaminen liittyy koulutuksen ohjaamiseen sekä opinnollistamiseen, ja tässä vaiheessa nuorten tukena ovat olleet palveluohjaaja ja opinto-ohjaaja. Työllistymisen osalta nuorille on tarjottu palkkatukityöpaikkoja ja heitä on ohjattu avoimille työmarkkinoille. Tätä palvelua ovat tarjonneet palveluohjaaja, Ohjaamo-asiantuntija ja henkilöstöyritykset.

Ohjaamo Forssa -palvelupisteen toimintaa saatiin vakiinnutettua hankeen aikana ja toimintaa tullaan jatkamaan hankkeen päättymisen jälkeen. Ohjaamon juurruttaminen on kirjattu Forssan kaupungin työllisyydenhoidon toimintaohjelmaan 2017-2019. Hankkeen aikana toiminnasta on mallinnettu hyviä käytäntöjä, jotka tukevat toiminnan kehittämistä ja nuorten etenemistä elämässä eteenpäin.