Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: S20148

Hankkeen nimi: Turun Ohjaamo

Toimintalinja: 3. Työllisyys ja työvoiman liikkuvuus

Erityistavoite: 6.1. Nuorten ja muiden heikossa työmarkkina-asemassa olevien työllistymisen edistäminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.3.2015 ja päättyy 28.2.2018

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Turun kaupunki

Organisaatiotyyppi: Kunta

Y-tunnus: 0204819-8

Jakeluosoite: Yliopistonkatu 25A

Puhelinnumero: 022625072

Postinumero: 20100

Postitoimipaikka: Turku

WWW-osoite: http://www.turku.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: RANTALAINEN JUSSI PEKKA

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Hankepäällikkö

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: jussi.rantalainen(at)turku.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 044907 4904

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Vain yksi hakija

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Hankkeen tavoitteena on luoda nuorille suunnattu matalan kynnyksen palvelupaikka Turun keskustaan, josta nuoret löytävät helposti valtaosan nuorille suunnatuista palveluista samasta paikasta. Hankkeella pyritään myös vahvistamaan kaupungin työllisyyden hoidon palveluvalikkoa. Hankkeen tavoitteena on luoda kunnalle valmiuksia vastata tulevan työmarkkinatuen kuntauudistuksen haasteisiin ja kehittää vaikeimmin työllistyvien nuorten palveluja. Turun Ohjaamossa palvellaan nuoria asiakkaita molemmilla kotimaisilla kielillä.

Turun Ohjaamon toimintaa tukevat aikaisempien vuosien työllisyyden hoidon pilottihankkeet sekä nuorisopalveluiden tieto- ja neuvontapalvelut, nivelvaiheohjaus perusopetuksesta toiselle asteelle sekä etsivä nuorisotyö. Ohjaamo Turussa on peruspalveluiden alusta, johon nyt tehdyt uudet avaukset juurrutetaan. Turun Ohjaamossa ovat myös syvennetyt monialaiset palvelut, jotka tähtäävät kuntoutukseen työmarkkinoille, koulutukseen ja työllistymiseen. Syvennetyt palvelut toteutetaan yhteistyössä Turun kaupungin, Varsinais-Suomen TE-toimiston ja Kansaneläkelaitoksen kanssa.

Keskeisenä hankkeen tavoitteena on myös työllisyyden hoidon kumppanuusverkoston jäntevöittäminen ja palveluiden vaikuttavuuden tehostaminen. Ajatuksena on jatkuva vuorovaikutteinen palvelumuotoilu ja kuntalaisten osallistaminen palveluiden kehittämiseen.

Hankkeessa pilotoidaan kolmen vuoden ajan tulevan monialaisen yhteispalvelupisteen nuortenpalveluiden toimintamalleja. Hankkeen aikana selvitetään sen mahdollisuudet laajentua seudulliseksi. Tavoitteena on uudentyyppinen työote palveluiden tuottamisessa. Turun Ohjaamo toimii yhteistyössä muiden Turussa toimivien työllisyyshankkeiden ja oppilaitosten kanssa. Tärkeä osa Ohjaamon palvelua ovat rinnalla kulkevien työelämävalmentajien / koutsien palvelut. Nuorten rinnalla kulkevaa palvelua kehitetään koko hankekauden.


Turun Ohjaamon kohderyhmä
Ohjaamon kohderyhmänä ovat kaikki työttömät ja työelämän ulkopuolella olevat alle 30-vuotiaat turkulaiset. Turun Ohjaamon on arvioitu tavoittavan noin 3500 nuorta vuodessa, joista noin 1200 henkilöä on syvennettyjen palveluiden tarpeessa.Turun Ohjaamon kohderyhmää ovat myös nuorten palveluiden parissa työskentelevä henkilöstö sekä alueen työnantajat.

Tilat
Tavoite on, että Turun ohjaamon tilat ovat houkuttelevat ja asiakkaidensa näköiset. Tilatarveselvitys ja esteettömyysselvitys Turun Ohjaamon tiloista on tehty joulukuussa 2014. Turun Ohjaamo toimii samassa kiinteistössä omassa toimitilassaan Helsingin diakonissalaitoksen Turun Vamos-toiminnan kanssa.

Nuorten osallisuus Turun Ohjaamossa
Kuntalaisten osallisuus palvelujen kehittämisessä on keskeinen osa Turku-strategiaa 2029. Turun Ohjaamossa nuorten osallisuudelle on asetettu kolme tavoitetta vuosille 2015 - 2018:

1. Nuorten kuuleminen ennen hankkeen aloittamista ja toiminnan aikana (jatkuva vuorovaikutteinen palvelumuotoilu)

2. Sosiaalinen media: bloggaajaa ja Some-ohjaaja.
Turun Ohjaamossa tavoitteena on yhteistyössä TE- hallinnon ja oppilaitosten kanssa tuotteistaa Turun julkiset kuntoutukseen, koulutukseen ja työllistymiseen tähtäävät palvelut. Samalla palvelut tuodaan lähelle nuoria.
3. Nuori(a) kaupunginvaltuutettu(ja) ”hankkeen kummeiksi ja ohjausryhmän jäseniksi”

Hanketta on valmisteltu kaupungin sisällä yhteistyössä Työllisyyspalvelukeskuksen, Turun kaupungin hyvinvointitoimialan perhe- ja sosiaalipalvelujen palvelualueen, sivistystoimialan, nuortenpalvelujen, Turun aikuiskoulutuskeskuksen ja Turun ammatti-instituutin (aikuiskoulutuksen) kanssa. Valmistelussa kumppaneina ovat olleet Varsinais-Suomen ELY-keskus, Varsinais-Suomen TE-toimisto sekä Kela.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

Ohjaamon kohderyhmänä ovat kaikki työttömät ja työelämän ulkopuolella olevat alle 30-vuotiaat turkulaiset. Turun Ohjaamon syvennettyjen palveluiden asiakkaina ovat nuoret, joiden työllistyminen, kuntoutuminen ja koulutusneuvonta vaatii intensiivistä tukea.
Turun ohjaamon on arvioitu tavoittavan noin 3500 nuorta vuodessa, joista noin 1200 henkilöä on syvennettyjen palveluiden tarpeessa.

Turun Ohjaamon kohderyhmää ovat myös nuorten palveluiden parissa työskentelevä henkilöstö sekä alueen työnantajat.

4.2 Välilliset kohderyhmät

Yritykset,
3.sektorin järjestöt,
Urheiluseurat
Nuorisojärjestöt yms.
Helsingin Diakonissalaitoksen Turun VAMOS-toiminta, Varsinais-Suomen TE-toimisto, Kansaneläkelaitos
Seurakunta
Puolutusvoimat

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 690 122

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 618 821

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 920 126

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 825 061

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Varsinais-Suomi

Seutukunnat: Turun

Kunnat: Turku

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite: Yliopistonkatu 25

Postinumero: 20100

Postitoimipaikka: Turku

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Osallistuvien yritysten lukumäärä

Suunniteltu: 95

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 76

7.2 Osallistuvien henkilöiden lukumäärä

Suunniteltu: 730

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
Hankkeessa hyödynnetään aiemmin kehitettyjä sukupuolisensitiivisen ohjauksen huomioivat ohjaus- ja tukitoiminnan hyviä käytäntöjä ja toimintamalleja. Hankkeessa kehitetään yksilöllisiä ohjauspolkuja, joiden toteuttamisessa huomioidaan yksilön henkilökohtaiset tarpeet. Hanke järjestää sekä koulutuksia että tiedotus- ja levittämistilaisuuksia, jotka edistävät sukupuolten välisen tasa-arvon toteutumista.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Hankkeen yksi tavoite on tasa-arvon edistäminen ja se toteutuu Turun Ohjaamon toiminnassa sekä koulutus- että työllistymispolkujen suunnitellussa.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Hankkeen päätavoite on sukupuoleen katsomatta palvella sekä työllistää, ohjata koulutukseen tai muuhun palveluun turkulaisia nuoria.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 4 8
Hankkeessa suositaan etäkokouksia matkustamisen sijaan.Turun Ohjaamossa kehitetään paperittoman toimiston käytäntöjä sekä suositaan sähköisiä julkaisutapoja.
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 3 7
Hankkeen tavoitteena on "paperiton toimisto" ja hankkeessa pyritään suosimaan ekologisia tapoja viestiä ja järjestää kokouksia etänä.
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 4 6
viitataan edelliseen vastaukseen
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 4 5
viitataan luonnonvarojen käytön kestävyyttä koskevaan kysymykseen.
Natura 2000 -ohjelman kohteet 2 4
viitataan luonnonvarojen käytön kestävyyttä koskevaan kysymykseen.
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 5 0
Paperittoman toimiston ja sähköisten julkaisujen suosiminen vähentää syntyviä materiaaleja ja jätteitä.
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 6 0
Hankkeessa pyritään suosimaan uusiutuvia energialähteitä
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 7 0
Turun Ohjaamo -hanke parantaa nuorten työllistymistä. Tämä edistää nuorten kiinnittymistä kotimaakuntaansa ja parantaa työvoimantarvetta. Yritysten osallisuus kunnan palvelujen kehittäjänä on keskeinen osa Turku-strategiaa 2020, Ohjaamon elinkeinoelämän yhteistyö on osa tätä jatkumoa.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 8 0
Ohjaamo hankkeessa kehitetään tuotteita ja palveluita, jotka ovat pääosin aineettomia.
Liikkuminen ja logistiikka 7 0
Hankkeessa pyritään suosimaan etäkokouksia ja sähköisiä yhteydenpitokeinoja matkustamin ympäristölle koituvaa rasitusta. Sähköisten julkaisujen käyttäminen vähentää oleellisesti logististen palveluiden tarvetta.
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 7 0
Hankkeeseen osallistuvien nuorten elämänhallinnan ja sosiaalisen toimintakyvyn vahvistaminen on tärkeä osa hanketta. Hanke edistää näin hyvinvointia parantamalla nuorisotakuun toteutumista ja vähentämällä syrjäytymistä.
Tasa-arvon edistäminen 7 0
Sukupuolten tasa-arvon näkökulma huomioidaan hankkeen suunnittelussa, toteuttamisessa ja arvioinnissa kiinnittämällä huomiota esim. sukupuoltan palkkaeroihin.
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 8 0
Turun Ohjamoon palveluote on yksilöllinen ja dialogisesti rinnallakulkeva - Tähän on sisäänkirjoitettu myös asiakaan kulttuuritausta ja aikaisemmasta kokemuspohjasta syntynyt palveluodotus
Kulttuuriympäristö 7 0
Alueellisen kulttuuriympäristön huomioiminen yhteistyöllä Turun kaupungin kulttuuritoimen kanssa.
Ympäristöosaaminen 8 0
Turun Ohjaamo pyrkii toiminnallaan luomaan hyviä kestävän kehityksen käytäntöjä ja levittämään niitä yhteistyökumppaneilleen. mm. paperiton toimisto.

9 Loppuraportin tiivistelmä

Turun Ohjaamo-hankkeen päätavoitteena oli tuoda nuorten käyttämät keskeiset työn- ja koulutuksen hakuun, ohjaukseen ja neuvontaan liittyvät palvelut yhdeksi moniammatilliseksi toimipisteeksi kaupungin keskustaan. Nuorten palvelut olivat sijoittuneet sirpaleisesti eri puolille kaupunkia, joten saman katon alle siirtymisellä katsottiin tavoitettavan alle 30-vuotiaita nuoria tehokkaammin ja asiakaslähtöisemmin kuin aikaisemmin. Ohjaamon tila sijaitsi aivan kaupungin ydinkeskustassa ja samaan kerrokseen sijoittui Helsingin Diakonissalaitoksen Vamos-toiminta.

Turun Ohjaamo kokosi vuosina 2015 – 2018 laajan valikoiman nuorten palveluita yhteiseen toimipisteeseen. Nuorille oli tarjolla Turun kaupungin nuorisopalveluiden tarjoamaa nuorten tieto- ja neuvontapalvelua, TE-toimiston palveluita, koulutusneuvontaa, kaupungin työllisyyspalvelukeskuksen urasuunnittelupalveluita sekä hyvinvointitoimialan nuorten seksuaalineuvojan palvelut sekä Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin psykiatrisen sairaanhoitajan viikoittainen vastaanotto. Asumisen kysymyksiin Ohjaamossa vastasi Nuorisoasuntoliiton (NAL) asumisneuvoja. Nuorille oli tarjolla myös sosiaaliohjausta sekä apua raha-asioissa ja tukien hakemisessa. Ohjaamon tärkeitä yhteistyökumppaneita asiakastyössä olivat myös oppilaitokset ja KELA. Ohjaamon antama ohjaus ja palvelu suunniteltiin moniammatilliseksi ja hallintorajat ylittäväksi. Palveluiden keskittämisen tavoitteena oli helpottaa nuorten siirtymistä koulutukseen ja työelämään sekä vähentää syrjäytymistä.

Hankkeen myötä palveluiden tavoitettavuus lisääntyi ja nuorten ohjaus tehostui kokonaisvaltaisen palvelumallin mukaisesti. Nuorilta ja yhteistyökumppaneilta tuli runsaasti palautetta ohjaamo-mallin toimivuudesta. Yhdellä käynnillä nuori sai monta asiaa hoidettua. Ohjaamon palvelumallia pilotoitiin ja testattiin hankkeen aikana ja kehitystyön tuloksena saatiin luotua nuoren asiakkaan palveluprosessi. Palvelut myös tuotteistettiin Humakin opiskelijoiden kanssa yhteistyössä. Nuorten ottaminen mukaan tuotteistamiseen, viestintään (bloggarit) ja tilojen suunnitteluun (Työpaja Fendari) oli osa nuorten osallistamisen teemaa, joka kulki mukana Ohjaamon toiminnassa koko hankekauden ajan.

Kehittämiskohteen mukaisesti hankkeella pyrittiin vahvistamaan kaupungin työllisyyden hoidon palveluvalikkoa. Ohjaamosta nuori sai suuren osan työnhakuun liittyvistä palveluista. Työnhaun avuksi kehitettiin myös monia tapahtumatuotteita ”Työnhaun Speed Datesta” nuorten toteuttamiin CV-kuvauksiin. Ohjaamossa oli tämän lisäksi mahdollisuus käyttää kaupungin työllisyysmäärärahaa työllistämiseen. Palkkatuella työllistämisen prosessi hiottiin Turun Ohjaamossa selkeämmäksi niin, että nuoren oli helppo Ohjaamossa hoitaa työnhakuun liittyviä asioitaan. Hankkeen aikana yli 600 nuorta ohjattiin työuralle kaupungin työllisyysmäärärahan avulla. Sopimuksia tehtiin sekä kaupungin omiin toimipisteisiin että yrityksiin. Työllistymiseen liittyvään ohjaukseen kiinnitettiin huomiota erityisesti osatyökykyisten nuorten kohdalla. Myös kuntouttavaan työtoimintaan ohjaaminen kuului Ohjaamon palveluihin. Kuntouttavan työtoiminnan sopimuksia tehtiin hankekaudella 875. Turun kaupungin kesätöitä (kesätyösetelit ja toimialojen kesätyöt) järjestettiin Ohjaamon kautta yhteistyössä yhteensä 517 nuorelle. Tämän lisäksi kesätöihin valmennettiin yli tuhat nuorta.

Mittareiden kehittäminen yhteisen moniammatillisen kokonaisuuden tulosten raportoinnin tueksi oli haasteellista samoin kuin toimintaympäristön muutos liittyen kunnalliseen työllisyyskokeiluun. Haasteista huolimatta Ohjaamon kokonaisuus juurrutettiin osaksi nuorten palvelua Turkuun. Ohjaamo-toiminta jatkaa Turussa TEM:n rahoituksen turvin Varsinais-Suomen TE-toimiston ja Turun kaupungin yhteistyönä. Ohjaamo-toiminta laajenee maakunnalliseksi. Ohjaamo-hankkeen kehittämät palvelukokonaisuudet ja toimintamallit ovat pitkälti käytössä myös uudessa Ohjaamossa 2.0.