Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: S20152

Hankkeen nimi: Kuopion kampuksen yrityssome-ympäristö (KUKASO)

Toimintalinja: 3. Työllisyys ja työvoiman liikkuvuus

Erityistavoite: 6.1. Nuorten ja muiden heikossa työmarkkina-asemassa olevien työllistymisen edistäminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.1.2015 ja päättyy 29.2.2016

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Kuopio Innovation Oy

Organisaatiotyyppi: Muu julkisoikeudellinen oikeushenkilö

Y-tunnus: 2178569-5

Jakeluosoite: PL 1188 (Microkatu 1 G)

Puhelinnumero: 010 2290510

Postinumero: 70211

Postitoimipaikka: Kuopio

WWW-osoite: http://www.kuopioinnovation.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Kalevi Voutilainen

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Asiantuntija

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: kalevi.voutilainen(at)kuopioinnovation.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 050 378 5610

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Vain yksi hakija

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Kuopion kampuksen opiskelijoiden kannustamista yrittäjyyteen tulee vahvistaa. Yrittäjäksi ryhtymisen kynnys tulisi olla mahdollisimman alhainen ja tuettu. Luomalla kohderyhmälle virtuaalinen ympäristö saadaan aktivoitua ja hyödynnettyä kannustavia yrittäjyyden vertaisverkostoja. Virtuaalisessa ympäristössä voidaan jakaa yrittäjyyteen liittyviä kysymyksiä, yritysaihioita ja vertaiskokemuksia sekä hakea ja löytää kumppanuuksia.

Hankkeessa määritetään ja luodaan yrittäjyyttä tukeva virtuaalinen ympäristö, joka tuo yhteen yrittämisestä kiinnostuneet, aloittelevat yritykset, alueella toimivat yritykset, yritystoimintaa tukevat toimijat ja sijoittajat. Virtuaalinen ympäristö linkitetään sosiaaliseen mediaan (Facebook, Twitter, LinkedIn, Slideshare).

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

Hankkeen ensisijaisena kohderyhmänä ovat yritystoiminnasta kiinnostuneet, valmistumassa olevat henkilöt sekä aikuisopiskelijat, joilla on myös riski työttömyydestä. Toiminta on sukupuolineutraalia, joten sen voi katsoa edistävän tasa-arvoa yrittäjyyteen liittyvässä toiminnassa. Luotava ympäristö ei kuitenkaan rajaa mitään kohderyhmää pois, vaikka sisällön ja rakenteen kehittämistä tehdään keskeisesti nuorten ja alkavien ensikertaisten yrittäjien näkökulmasta.

Toiminnan ensisijainen painopiste on Kuopion kampuksella ja siten Itä-Suomen yliopiston ja Savonia-ammattikorkeakoulun opiskelijoissa. Ympäristö tullaan avaamaan myös ammatillisessa koulutuksessa oleville, eli siinä varaudutaan Savon ammatti- ja aikuisopiston mahdolliseen siirtymiseen kampuksen alueelle. Koska toimintaympäristö ei ole paikkasidonnainen, on sen hyödyntäminen mahdollista myös ilman fyysistä toimijoiden läheisyyttä.

Toimintaa tullaan kehittämään hyödyntäen Kuopio Innovation Oy:n, Itä-Suomen yliopiston ja Savonia ammattikorkeakoulun osaamista. Lisäksi hyödynnetään Kuopion kaupungin ja eri asteen opiskelijoiden yhteistä Opiskelija-asiain neuvottelukuntaa foorumin sisällöllisen toiminnan ja markkinoinnin kehittämiselle laajasti eri opiskelijajärjestöjen sekä ainejärjestöjen suuntaan. Monikanavainen toiminta, markkinointi ja näkemysten vaihtaminen lisäävät sen käytettävyyttä.

Toiminnalla edistetään oppilaitosten yrittäjyyskasvatusta. Sen markkinointi ja toiminnallinen hyödyntäminen pyritään rakentamaan luontevaksi rajapinnaksi ja työvälineeksi yrittäjyyttä tukevien toimintojen kanssa.

Palvelu edistää myös monialaisuutta, jolloin mahdollistetaan eri tiedekuntien ja ainejärjestöjen yhteistyö. Tärkeää on aktivoida potentiaalisia yrittäjiä ja kannustaa heitä yhteydenottoon sekä keskusteluun. Toiminnan kannalta on oleellista, että sitä pyritään aktiivisesti näyttämään korkeakoulujen sekä alueen viestityksessä.

Ympäristö tullaan linkittämään tukemaan Opiskelijan Kuopio www-sivustoa(www.opiskelijankuopio.fi), jota käytetään yhtenä yrittäjyyteen kannustavana markkinointikanavana. Sivuston kautta on saavutettavissa laaja opiskelijoiden määrä.

4.2 Välilliset kohderyhmät

Hanke edistää yrittäjyyden lisäämistä ja yritystoiminnan vahvistamista sekä vähentää työttömyyden riskiä. Välillisiä toiminnasta hyötyviä kohderyhmiä ovat yrittäjyyteen kannustavat toimijat, olemassa olevat yritykset ja pääomasijoittajat. Yrittäjyyden ja työpaikkojen lisäyksen kautta Kuopion vetovoimaisuutta voidaan vahvistaa, mielikuva Kuopiosta opiskelijapaikkavalintaa tekevien keskuudessa paranee, yrittäjyysilmapiiri muuttuu positiivisemmaksi ja toimintaympäristö saa uuden vireyttä lisäävän työkalun. Kaikkia välillisiä hyötyjä sekä rajapintoja ei hankkeen alkuvaiheessa ole vielä mahdollista määrittää vaan avoimena kehitysprosessina siihen pyritään saamaan mahdollisimman laaja sidosryhmäjoukko mukaan prosessin edetessä.

Kuopion kaupungin osalta luotavaa ympäristöä tullaan tuomaan esille ja hyödyntämään osana kampuksen kokonaiskehitysohjelmaa. Siten sillä voi olla vaikutuksia mm. uudenlaisen toimintakulttuurin ja siihen liittyvien sisällöllisten virtuaalifoorumeiden luomisessa myös muille aihealueille yleisten sosiaalisten medioiden rinnalle.

Verkoston ja hankkeen palvelun tulisi myös olla työkalu paikallisten yrittäjien verkostointiin verkossa. Avoin ideointi, yhteistyökumppaneiden löytäminen ja hakeminen sekä ideoiden jakaminen auttaa uusia yrityksiä, kun tukea toiminnalle voi hakea yhteisesti toimivalta foorumilta.

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 70 000

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 70 000

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 100 000

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 100 000

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Pohjois-Savo

Seutukunnat: Kuopion

Kunnat: Kuopio

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite:

Postinumero:

Postitoimipaikka:

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Osallistuvien yritysten lukumäärä

Suunniteltu: 20

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 23

7.2 Osallistuvien henkilöiden lukumäärä

Suunniteltu: 0

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
Projekti on sukupuolineutraali.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Ei
Projekti on sukupuolineutraali.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Projekti on sukupuolineutraali.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 0 0
Ei liity projektiin.
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 0
Ei liity projektiin.
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Ei liity projektiin.
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
Ei liity projektiin.
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Ei liity projektiin.
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 0 0
Ei liity projektiin.
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Ei liity projektiin.
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 5 5
Pysyvä ja kehittyvä ajantasainen toimintaympäristö, jolla edistetään uusien yritysten syntymistä ja alueen elinkeinoelämän kestävää kehittymistä.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 5 5
Sähköinen toimintaympäristö ja sen avulla toteutettavat palvelut.
Liikkuminen ja logistiikka 0 4
Sähköinen toimintaympäristö vähentää liikkumisen tarvetta.
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 0 0
Ei liity projektiin.
Tasa-arvon edistäminen 5 5
Myös epävarmat henkilöt,pystyvät esittämään yritysideoitaan ja ajatuksiaan vapaasti sosiaalisessa virtuaaliympäristössä.
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 0 0
Ei liity projektiin.
Kulttuuriympäristö 0 0
Ei liity projektiin.
Ympäristöosaaminen 0 0
Ei liity projektiin.

9 Loppuraportin tiivistelmä

Kuopion kampuksen opiskelijoille on laadittu Kannustamo-palvelu, josta he löytävät erityisesti nuorille suunniteltuja palveluja. Päättelypolku auttaa heitä löytämään oikean tahon yrittäjyyskoulutukseen tai antamaan apua yritysidean ja liiketoimintasuunnitelman kehittämisessä sekä lopulta yrityksen perustamisessa ja käynnistämisessä. Yrittäjyyspelin avulla he voivat harjoitella perustetun yrityksen toimintaa ja kokea mitä kaikkea se vaatii ja mitä yllätyksiä käytännön yritystoiminnassa voi tapahtua. Facebook-sivujen kautta voi hakea vertaistukea, työ- ja harjoittelupaikkoja sekä keskustalla yrittäjyyteen liittyvistä asioista. Palvelusta löytyy myös alueen yrittäjyyden edistämiseen osallistuvien eri toimijoiden yhteystiedot keskitetysti.
Kaikki em. palvelut toimivat myös mobiililaitteilla, joita opiskelijat ja muut nuoret pääasiassa käyttävät. Palvelut eivät vaadi kirjautumista tai salasanoja ja ne ovat siten myös kaikkien muiden kansalaisten mm. työttömien käytettävissä.
Kuopio Innovation Oy:n Startup-neuvonta ja -toiminta on kasvanut 50 % vuoden 2015 aikana ja kasvu on jatkunut alkuvuonna 2016. Osa kasvusta on tullut kyselyjen perusteella Kannustamo-palvelujen kautta, mutta niiden määrästä ei ole tarkkaa seurantaa.
Palveluluista on olemassa esillinen esite, jossa on lyhyet kuvaukset eri palveluista ja suorat linkit niihin. Esite on tarkoitettu ja jaettu eri oppilaitoksille ja yhteistyökumppaneille sekä sitä hyödynnetään erilaisissa tapahtumissa. Lisäksi palvelut löytyvät StatupKuopio-sivujen kautta.