Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: S20161

Hankkeen nimi: Kortteliliiga- ja isä/äiti valmentajaprojekti

Toimintalinja: 5. Sosiaalinen osallisuus ja köyhyyden torjunta

Erityistavoite: 10.1. Työelämän ulkopuolella olevien työ- ja toimintakyvyn parantaminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.1.2015 ja päättyy 31.12.2015

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Kuopion Palloseuran Junioreiden Kannatusyhdistys r

Organisaatiotyyppi: Kansalaisjärjestö

Y-tunnus: 0923270-5

Jakeluosoite: Kaartokatu 6

Puhelinnumero: 017-2668571

Postinumero: 70620

Postitoimipaikka: Kuopio

WWW-osoite: http://www.juniorikups.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Seppo Olkkonen

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Seuratoiminnan kehittäjä

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: seppo.olkkonen(at)dnainternet.net

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 040-5873022

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Vain yksi hakija

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

JunioriKuPS haluaa kehittää toimintaansa yhteisöllisempään ja kansalaislähtöisempään suuntaan Kuopion kantakaupungissa.
Päätarkoituksena on ehkäistä kuopiolaisten nuorten ja nuorten aikuisten syrjäytymistä ja osattomuutta ottaen huomioon myös perheet, mukaan lukien maahanmuuttajat.
Tämä tapahtuu kahdella JunioriKuPS:n ydintoimintaan, jalkapalloon, liittyvällä hankkeella.

Kortteliliigaprojekti
Hanke on kohdistettu nuorille ja aikuisikäisille miehille sekä naisille:
- Erityisryhmänä nuoret ja nuoret aikuiset, 16-30 -vuotiaat.

Tavoitteet
Kortteliliiga tarjoaa sosiaalisen, liikunnallinen ja nuorten kasvua tukevan ympäristön säännöllisine kokoontumisineen.
Se lisää eri oppilaitoksissa opiskelevien nuorten osallisuutta Kortteliliigajoukkueen luomassa vertaistukiryhmässä.
Tarkoituksena on luoda pysyvä liikunnallinen tapa kuopiolaisille nuorille jalkapallon parissa.

Toimenpiteet
- Suunnitteluvaiheessa luomme toimintamallin, miten Kortteliliiga toteutetaan sarjamuotoisesti.
- Tiedotus-/markkinointivaihe
- Oppilaitosyhteistyö
- Toteutusvaihe
- Pelit pelataan lähiöiden kentillä sarjamuotoisesti
- Internet sivut
Tulokset
- Toimiva Kortteliliiga, jonka tarkoitus on jäädä pysyväksi ja merkittäväksi osaksi Kuopiolaista harrasteliikuntaa.

Isä/äitivalmentaja-projekti
Hanke on kohdistettu nykyisten ja tulevien KuPS:n pelaajien vanhemmille, erityisryhmänä nuoret isät ja maahanmuuttajaisät.
Tavoitteena on saada runsaasti lisää vapaaehtoisia isiä tai äitejä KuPSin toimintaan mukaan lasten ja nuorten valmentajiksi tai ohjaajiksi. Näin lisäämme vanhempien ja poikien sosiaalista osallisuutta tarjoamalla liikunnallisen yhteisöllisen toiminnan muodon. Haluamme myös auttaa maahanmuuttajia integroitumaan sekä kotikaupunkiinsa että lähialueelleen.

Keväällä aloittava isä-äiti-lapsikerho tarjoaisi 3-6-vuotiaille pojille ja tytöille sekä heidän vanhemmilleen tai vaikkapa isovanhemmilleen mahdollisuuden kokoontua kerran viikossa leikkimään yhdessä perusliikunnallisia leikkejä ammattivalmentajien ohjaamina. Kokoontumispaikkana on koulun sali. Kerhosta voimme tiedottaa päiväkotikäynnein ja lehti-ilmoituksin. Isä-äiti-poikakerhoon osallistuu useampi kymmen poikaa ja vanhempaa ja haluamme mukaan myös maahanmuuttajaperheitä. Uskomme että toiminta myös madaltaa vanhempien ja isovanhempien kynnystä lähteä myöhemmin vapaaehtoistyöhön kaupunginosajoukkueisiin.

JunioriKuPS:n 15 eri kaupunginosajoukkueen pitäisi tarjota periaatteessa kaikille Kuopion 7-11-vuotiaille pojille mahdollisuuden harrastaa jalkapalloa lähellä kotiaan. Varsin itsenäisesti omissa kaupunginosissaan lähikentillä kokoontuvia joukkueita ohjaavat poikien vanhemmat, yleensä isät. Joukkueet tarjoavat merkittävän yhteisöllisyyden muodon, joka perustuu paikalliseen vapaaehtoistyöhön. Haluamme, että joukkueissa on edustettuna koko lähiö, etenkin maahanmuuttajapojat ja heidän vanhempansa. Siksi tavoitteenamme on rekrytoida ja kouluttaa kaupunginosajoukkueille kymmeniä uusia isä/äiti- tai isovanhempiohjaajia joista osa olisi maahanmuuttajataustaisia.

Osallistumme päiväkotien ja alaluokkien vanhempainiltoihin sekä vanhempainyhdistysten tilaisuuksiin. Lisäksi vierailemme setlementissä puhumassa kaupunginosatoiminnasta maahanmuuttajavanhemmille. Haluamme, että jatkossa kaikki 15 kaupunginosajoukkuettamme saadaan toimiviksi, neljä eri ikäluokkaa kattaviksi ryhmiksi, jotka voivat osallistua seuran tenavaliigatoimintaan. Tämä toteutuu värväämällä ja kouluttamalla kymmeniä uusia isä/äitivalmentajia seuran järjestämissä koulutustilaisuuksissa. Lisäksi tuemme jokaista joukkuetta paikallisin koulutuskäynnein.

Haluamme tarjota jokaiselle joukkueelle isä/äitivalmentaja-infopaketin, joka pitää sisällään toiminnan kuvauksen ja malliharjoitteita. Lisäksi varustamme joukkueet palloilla, tötteröillä, liiveillä, ensiapupaketilla ym toimintaa tukevalla materiaalilla.

Tarkoituksemme on rekrytoida ja kouluttaa vapaaehtoisia valmentajia edellä mainitulla tavalla myös 12–15-vuotiaille pojille suunnattuun junnuliigaan. Maahanmuuttajaisien ja poikien mukaan saaminen ja sen myötä integroituminen on tällöin edelleen yksi toimintamme johtoajatuksista.

Edellä mainituilla toimenpiteillä voimme osaltamme ehkäistä syrjäytymistä osattomuutta Kuopion alueella tarjoamalla mahdollisuuden yhteisöllisyyteen kaikenikäisille pojille, nuorille, nuorille aikuisille ja heidän vanhemmilleen maailman suosituimman harrastuksen, jalkapallon, parissa; lastenkerhosta kortteliliigaan. Vakaa aikeemme on, että tuen turvin luomamme toimintamallit jäävät myös rahoituskauden jälkeen pysyväksi seuramme toimintaympäristön rakenteelliseksi osaksi.

KuPS on pysyvä osa Kuopiota, Banzai!

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

Varsinaisia kohderyhmiä Kortteliliigahankkeessa ovat 16–30-vuotiaat nuoret, miehet ja naiset. Vielä spesifimmin toisen asteen oppilaitoksissa opiskelevat nuoret; lisäksi kaveriporukat, yritysten ja yhteisöjen ryhmät sekä lähialuejoukkueet. Myös vanhemmat Kuopiolaiset kuuluvat kohderyhmään maahanmuuttajia unohtamatta, yläikärajaa ei ole.

Isä/äitivalmentaja hankkeen kohderyhmä on poikien isät ja toivottavasti myös äidit. Erityishuomion saavat maahanmuuttajat. Myös isovanhempia toivomme toimintaan mukaan.

4.2 Välilliset kohderyhmät

Kortteliliigan välillisiä kohderyhmiä ovat osallistujien läheiset ja pelaajien edustamat yhteisöt. Terveet ja positiivisesti tulevaisuuteensa suhtautuvat nuoret aikuiset ovat merkittävä sosiaalinen voimavara jokaiselle heitä ympäröivälle ihmiselle. Hyvä mieli ja kroppa säteilevät joka suuntaan.

Isä/äitivalmentaja hankkeen ensisijainen osin välillinen kohderyhmä ovat tietenkin itse lapset ja nuoret. Kohdistuuhan hanke suoraan heidän vanhempiinsa tai isovanhempiinsa. Sitten tulevat ohjaajien ja ohjattavien perheet ja lopuksi koko lähiympäristö. Aktiivinen kaupunginosajoukkue on koko kaupunginosan voimaannuttaja.

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 50 000

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 38 219

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 57 500

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 45 719

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Pohjois-Savo

Seutukunnat: Kuopion

Kunnat: Kuopio

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite:

Postinumero:

Postitoimipaikka:

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Osallistuvien yritysten lukumäärä

Suunniteltu: 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0

7.2 Osallistuvien henkilöiden lukumäärä

Suunniteltu: 164

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
Kortteliliiga on suunnattu kaikille nuorille (16-v ->) ja aikuisille sukupuoleen katsomatta.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Kts edellinen kohta.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Päätavoite on nuorten ja aikuisten syrjäytymisen ennaltaehkäiseminen.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 0 0
Ei vaikutusta.
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 0
Ei vaikutusta.
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Ei vaikutusta.
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
Ei vaikutusta.
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Ei vaikutusta.
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 0 0
Ei vaikutusta.
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Ei vaikutusta.
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 0 6
Liikunnalliset ja terveet nuoret ovat parhaita työntekijöitä työelämässä.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 0 3
Kortteliliiga voi tarjota mallin myös kaupallisten liikuntapalveluiden kehittämiseen.
Liikkuminen ja logistiikka 0 3
Kts edellinen kohta.
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 5 9
Terveet ja liikunnalliset nuoret ovat yhteiskuntamme tärkein voimavara.
Tasa-arvon edistäminen 5 9
Kortteliliiga on avoin kaikille.
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 8 8
Kortteliliiga pyrkii yhdenvertaisuuteen, jalkapallon tärkeimpiä sosiaalisia päämääriä ovat rasismin vastaisuus ja kulttuurisen monimuotoisuuden tukeminen.
Kulttuuriympäristö 5 8
Luomme vahvaa paikallista liikuntakulttuuria.
Ympäristöosaaminen 4 4
Jalkapallo toimintana on yksi ympäristöä vähiten rasittavista liikuntamuodoista.

9 Loppuraportin tiivistelmä

Hankkeen molemmista osaprojekteista tehtiin kaksi toimintamallia, joista on erilliset tuotostenmukaiset kuvaukset.
- Toimintamalli Kortteliliiga
- Toimintamalli isä/äitivalmentajaprojekti