Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: S20163

Hankkeen nimi: eHake: e-ohjauksen eri muodot moniammatillisen yhteistyön vahvistajana

Toimintalinja: 4. Koulutus, ammattitaito ja elinikäinen oppiminen

Erityistavoite: 9.1. Siirtymävaiheita ja koulutuksellista tasa-arvoa tukevien palveluiden parantaminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.4.2015 ja päättyy 30.6.2016

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Karelia Ammattikorkeakoulu Osakeyhtiö

Organisaatiotyyppi: Ammattikorkeakoulu

Y-tunnus: 2454377-1

Jakeluosoite: Tikkarinne 9 80200 Joensuu

Puhelinnumero: 013 260 600

Postinumero: 80200

Postitoimipaikka: Joensuu

WWW-osoite: http://www.karelia.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Anne Ilvonen

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Tutkimus- ja kehittämisjohtaja

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: anne.ilvonen(at)karelia.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: +358503116314

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely:

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Hankkeen tavoitteena on:
1. Parantaa sosiaali- ja terveysalalla toimivien yritysten, kuntien ja koulutusorganisaatioiden (Karelia ammattikorkeakoulu ja Pohjois-Karjalan Koulutuskuntayhtymä) välistä yhteistyötä niin, että alan opiskelijat sijoittuvat tulevaisuudessa tehokkaammin harvaan asutuilla alueilla sijaitseviin avoimiin työ- ja harjoittelupaikkoihin.
2. Lisätä harvaan asutulla alueilla sijaitsevien sosiaali- ja terveysalan työntekijöiden moniammatillista osaamista ja ammattitaitoa. Lisätään myös työntekijöiden ohjausosaamista e-oppimisen ja e-ohjauksen keinoin opiskelijoiden harjoittelun ohjauksen yhteydessä. Toimenpiteet mahdollistuvat käyttämällä laajakaistayhteyksiä.
3. Aikaansaada työelämä- ja oppilaitosyhteistyössä koulutusasteet ylittävä moniammatillinen yhteistyömalli ja ottaa se käyttöön Pohjois-Karjalan alueella ja levittää sitä.


Toimenpiteet tavoitteittain:
1. Laaditaan selvitys harvaan asutuilla alueilla sijaitsevien sosiaali- ja terveysalan yritysten ja julkisen tahon toimipisteiden mahdollisuuksista tukea opiskelijoiden kiinnittymistä alueella tarjolla oleviin harjoittelu- ja työpaikkoihin sekä selvitetään työelämän osaamistarpeita koskien ohjausosaamista ja muita yhteistyökäytäntöjä oppilaitosten kanssa.
Tehdään rinnakkainen selvitys hankkeeseen mukaan tuleville Karelia amk:n ja Outokummun ammattiopiston sosiaali- ja terveysalan opiskelijoille, jossa selvitetään tuen tarvetta ja mahdollisia esteitä, joita opiskelijoilla on sijoittumisessa työmarkkinoille keskusta-alueiden ulkopuolelle. Käynnistetään moniammatillisen koulutusasteet ylittävän ja e-ratkaisuja käyttävän yhteistyömallipilotin suunnittelu Karelia-amkin, PKKY Outokummun ammattiopiston, yritysten ja kuntien kanssa huomioiden tehtyjen selvitysten tulokset.

2. Toteutetaan yrityksissä ja kuntien toimipaikoissa sosiaali- ja terveysalan työntekijöille e-oppimisen koulutuspäiväsarjat. Koulutuksessa painotetaan mm. AC-neuvotteluyhteyksien ja Moodle- verkko-oppimisympäristöjen käyttöä ammattitaidon kasvun ja laadukkaan harjoittelunohjauksen tukena. Tehtyjen selvitysten ja opiskelijoiden harjoitteluiden tavoitteiden pohjalta suunnitellaan työelämän kanssa yhteistyössä taitopajoja, joissa opitaan ja harjoitellaan taitoja, joita ei voi oppia yrityksessä tai kunnan toimipisteessä. Yrityksissä ja toimipaikoissa tapahtuvien harjoittelujaksojen yhteydessä ohjataan opiskelijoita tekemään moniammatillista ja koulutusasteet ylittävää yhteistyötä asiakastyössä.

3. Koulutusasteiden ja työelämän toimijoiden kanssa yhteistyössä toteutetuista moniammatillisista harjoitteluista kerätään kokemustietoon perustuvat palautteet ja kootaan niistä työelämän ja oppilaitosten (amk ja pkky) välisessä yhteistyössä Moniammatillinen ja koulutusasteet ylittävä yhteistyömalli sosiaali- ja terveysalan harjoitteluiden toteuttamiseen. Kehitettyä yhteistyömallia jalkautetaan molempien koulutusorganisaatioiden puolesta maakunnassa. Yhteistyömalli levitetään käyttöön Pohjois-Karjalan alueella myös eri asiantijaverkostojen kautta.

Tulokset tavoitteittain:

1. Hankkeen tuloksena syntyy yrityksille ja kunnille uudentyyppisiä ratkaisuja tukea opiskelijoita sijoittumisessaan harjoitteluun tai työhön harvaan asutuille alueille/ keskusta-alueiden ulkopuolella sijaitseviin sosiaali- ja terveysalan toimipaikkoihin.
2. Tunnistetaan sosiaali- ja terveysalan opiskelijoiden esteet ja mahdollisuudet kiinnittyä maakunnan reuna-alueille oman alansa työhön. Tuloksia hyödynnetään oppilaitos- työelämäyhteistyössä sekä opiskelijoiden uraohjauksessa.
3. Tunnistetaan pilotissa mukana olevien yksiköiden henkilöstön osaamistarpeet liittyen laajakaistayhteyksien kautta toteutettavaan harjoittelun ohjaukseen, verkko-oppimiseen ja ohjausosaamiseen.
Hankkeen tuloksena syntyy verkko-oppimisympäristöjä joita voidaan käyttää ja edelleen kehittää jatkossa koulutusasteet ylittävässä yhteistyössä työelämätahojen kanssa.
4. Lisätään pilottiin osallistuvien yksiköiden työntekijöiden ja opiskelijoiden osaamista uusien käytänteiden myötä (e-osaaminen ja oppiminen, simulaatioympäristössä ja taitopajoissa tapahtuva oppiminen). Työelämän ohjaustaidot lisääntyvät hankkeen tuloksena.
5. Opiskelijoiden työelämätaidot ja alan osaaminen lisääntyvät moniammatillisuuden sekä uusien oppimistapojen ja -ympäristöjen kautta, samalla opiskelijat ovat saaneet kokemuksia työskentelystä harvaan asuttujen alueiden yrityksissä ja julkisissa toimipisteissä.
6. Moniammatillisuutta sekä työelämän osaamista e-oppimisen ja e- ohjauksen keinoin vahvistava yhteistyömalli työelämän ja oppilaitosten välille on valmistunut ja otettu käyttöön.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

Hankkeen varsinaiset kohderyhmät ovat:

- Työntekijät Outokummun ja Liperin ja Polvijärven sekä Tohmajärven alueen yrityksissä ja julkisissa sosiaali- ja terveyspalveluissa sekä Pohjois-Karjalan sairaanhoito- ja sosiaalipalveluiden kuntayhtymän Honkalampikeskuksessa ja muilla alueilla Pohjois-Karjalassa
- Karelia ammattikorkeakoulun sosiaali- ja terveysalan koulutuksen eri vaiheiden opiskelijat (hoitotyö, fysioterapia ja sosiaaliala) ja lähihoitajaopiskelijat Outokummun ammattiopistossa sekä oppilaitosten opettajat ja ohjaajat

4.2 Välilliset kohderyhmät

Hankkeen välillisiä kohderyhmiä ovat eri-ikäiset sairaanhoito- ja asumis- sekä kuntoutuspalveluita käyttävät eri ikäiset henkilöt Outokummussa, Liperissä, Polvijärvellä ja Honkalampikeskuksessa.

Alan tutkimus- ja kehittämisorganisatioiden edustajat (hyvien käytöntöjen jakaminen) e-ohjauksen ratkaisuja ja kokemuksia voidaan jalkauttaa myös muiden korkeakoulujen ja oppilaitoisten käyttöön.

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 101 500

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 101 500

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 145 000

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 145 000

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Pohjois-Karjala

Seutukunnat: Joensuun, Keski-Karjalan

Kunnat: Outokumpu, Tohmajärvi, Liperi, Polvijärvi, Kitee

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite:

Postinumero:

Postitoimipaikka:

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Osallistuvien yritysten lukumäärä

Suunniteltu: 6

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 8

7.2 Osallistuvien henkilöiden lukumäärä

Suunniteltu: 72

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
Hankkeen alussa tarkastellaan hankkeen toimintaympäristöä sukupuolinäkökulmasta. Sosiaali- ja terveysalan työntekijäjoukko ja opiskelijajoukko ovat naisvaltaisia ja moniammatillinen näkökulma harjoittelun/työssäoppimisen toteuttamiseen tuo mukanaan myös molemmat sukupuolet ja tasa-arvon tätä kautta. Sosionomi- ja fysioterapeuttiopiskelijoissa on suurempi osa miehiä kuin hoitotyössä. Tätä kautta hanke tuottaa lisäarvoa myös sukupuolten välisen yhteistyön lisäämiseen sosiaali- ja terveysalan työssä.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Moniammatillinen työskentelytapa tasaa sosiaali- ja terveysalan opiskelija- ja työntekijäjoukon naisvaltaisuutta ja lisää sukupuolten välistä yhteistyötä.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Hankkeen päätavoitteena ei ole sukupuolten välisen tasa-arvon edistäminen, vaan vahvistaa sosiaali- ja terveysalan koulutuksessa olevien sijoittumista harjoittelemaan/työllistymään harvaan asutulle alueelle, ja selvittää työelämänmahdollisuuksia tuke aopiskelijoiden sijoittumista haja-asutusalueelle, kehittää työelämän tarpeiden pohjalta moniammatillinen koulutusasteet ylittävä harjoittelunohjausmalli väljästi asutulla alueella sekä lisätä työssäolevan sosiaali- ja terveysalan henkilöstön ammattitaitoa uusilla yhteistyökäytänteillä sekä soveltaen digitaalisia ratkaisuja laajakaistayhteyksien avulla. Sosiaali- ja terveysalan työntekijärakenne on naisvaltainen, mutta hankkeen toiminnassa toimimme ammattitaitoa lisäävästi erottelematta sukupuolta - ja tätä kautta lisätään tasa-arvoa työelämässä sukupuolten kesken.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 0 6
Hankkeessa toteutuvat e-ohjauksen ja e-pedagogiikan sovellukset vähentävät autoilua väljästi asutulla alueella. Yhteydenpito opiskelijoihin tapahtuu digitaalisesti erilaisten etäyhteyksien avulla.
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 4
Hankkeessa toteutuvat e-ohjauksen ja e-pedagogiikan sovellukset vähentävät autoilua väljästi asutulla alueella. Yhteydenpito opiskelijoihin tapahtuu digitaalisesti erilaisten etäyhteyksien avulla.
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 3
Hankkeessa toteutuvat e-ohjauksen ja e-pedagogiikan sovellukset vähentävät autoilua väljästi asutulla alueella. Yhteydenpito opiskelijoihin tapahtuu digitaalisesti erilaisten etäyhteyksien avulla.
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 3
Hankkeessa toteutuvat e-ohjauksen ja e-pedagogiikan sovellukset vähentävät autoilua väljästi asutulla alueella. Yhteydenpito opiskelijoihin tapahtuu digitaalisesti erilaisten etäyhteyksien avulla.
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 1
Hankkeessa toteutuvat e-ohjauksen ja e-pedagogiikan sovellukset vähentävät autoilua väljästi asutulla alueella. Yhteydenpito opiskelijoihin tapahtuu digitaalisesti erilaisten etäyhteyksien avulla.
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 4 0
Hankkeen toteutuksessa huomioidaan hakijan Karelia ammattikorkeakoulun Green office- toimintaperiaatteet. Käytännön toimilla on välittömiä vaikutuksia. Polttoaineiden ja materiaalien käyttö vähenee.
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 3 0
Hankkeen toteutuksessa huomioidaan hakijan Karelia ammattikorkeakoulun Green office- toimintaperiaatteet. Käytännön toimilla on välittömiä ja välillisiä vaikutuksia. Polttoaineiden ja materiaalien käyttö vähenee.
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 5 0
Hankkeessa kehitettään paikallista osaamista sosiaali- ja terveysalalla ja tätä kautta edistetään palveluiden kilpailukykyä. Hankkeessa toimitaan harvaanasutulla alueella toimivien yritysten kanssa ja näin edistetään työllisyyttä.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 7 0
Hankkeessa kehittyy alan työntekijöille ja opiskelijoille e-osaamista liittyen sosiaali- ja terveysalan hoito- ja huolenpito-osaamiseen.
Liikkuminen ja logistiikka -6 -1
Hankkeessa käytettävä e-ohjaus ja e-pedagogiikka vähentää liikkumisen tarvetta ja sujuvoittaa näin käytänteitä ja antaa valmiuksia hyödyntää erilaisia sähköisen asioinnin palveluita.
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 6 8
Hankkeessa edistetään työelämän toimijoiden hyvinvointia tuomalla uusia käytänteitä työelämään ja välillisesti hyvinvointi lisääntyy myös asiakkailla/potilailla parantuneena palveluna.
Tasa-arvon edistäminen 5 6
Hanke edistää tasa-arvoa eri sukupuolten välillä ja ammattiryhmien välillä lisäämällä kokemuksia moniammatillisesta yhteistyöstä. Hierarkia sosiaali- ja terveysalalla vähenee kun opitaan eri ammattien taidoista ja tiedoista ja yhdistetään ne asiakkaan/potilaan parhaaksi. Toimiminen kaupunkialueen ulkopuolella edistää tasa-arvoa välillisesti. Erilaisten asiakasryhmien tasa-arvoinen kohtelu lisääntyy hoidossa, huolenpidossa ja kuntoutuksessa.
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 5 5
Hanke edistää yhdenvertaisuutta esim. lisäämällä tietoutta ja osaamista kehitysvammaisten hoidosta, huolenpidosta ja kuntoutuksesta sekä heidän ohjauksen erityispiirteistä.
Kulttuuriympäristö 5 1
Hankkeesa toimitaan sekä maaseutu- että taajamaympäristössä ja hankkeen toiminnassa mukana olevat saavat kokemuksia erilaisista toimintaympäristöistä, joissa erilaisia arvoja ja toimintaperiaatteita.
Ympäristöosaaminen 0 2
Ei suoraa vaikutusta.

9 Loppuraportin tiivistelmä

eHake: e-ohjauksen eri muodot moniammatillisen yhteistyön vahvistajana –hankkeen taustalla oli useita sosiaali- ja terveysalalla tunnistettuja haasteita, liittyen erityisesti palvelujen tuottamiseen harvaan asutulla alueella: 1) Sosiaali- ja terveysalan opintojen keski- ja loppuvaiheessa olevat opiskelijat hakeutuvat pääsääntöisesti harjoittelemaan kaupunki- ja kuntakeskuksiin. Opiskelijat työllistyvät usein harjoittelupaikkoihinsa ja näin työvoiman tarpeeseen vastaamisen harvaan asutulla alueella on erityisen haastavaa. 2) Sähköisten palveluiden käyttö sosiaali- ja terveydenhuollossa on yleistymässä, mutta erilaiset laajakaistayhteyksien avulla tapahtuvat verkkopohjaiset palvelut ohjauksessa, oppimisessa ja asioinnissa eivät ole vielä käytössä siinä laajuudessa kuin tarve olisi. Sosiaali- ja terveysalan työntekijöiden osaaminen näiden palveluiden käyttöön ei ole tällä hetkellä riittävällä tasolla.

eHake-hankkeen tavoitteena oli 1) parantaa sosiaali- ja terveysalalla toimivien yritysten, kuntien ja koulutusorganisaatioiden välistä yhteistyötä niin, että opiskelijat sijoittuvat tulevaisuudessa tehokkaammin harvaan asutuilla alueilla sijaitseviin työ- ja harjoittelupaikkoihin, 2) lisätä harvaan asutuilla alueilla sijaitsevien sosiaali- ja terveysalan työntekijöiden osaamista ja ammattitaitoa, 3) aikaansaada työelämä- ja oppilaitosyhteistyössä koulutusasteet ylittävä moniammatillinen yhteistyömalli ja ottaa se käyttöön Pohjois-Karjalan alueella ja levittää sitä.

Tavoitteiden saavuttamiseksi hankkeessa tehtiin selvitys opiskelijoiden maakuntaan kiinnittymistä edistävistä ja estävistä tekijöistä, rakennettiin monialainen yhteistyömalli ja siihen kiinteästi liittyvä digitaalinen oppimisympäristö, järjestettiin työyhteisöille suunnattuja koulutuksia ja työpajoja sekä jalkautettiin monialaisia opiskelijatiimejä tekemään kehittämistyötä erilaisissa työyhteisöissä (hoitotyö, fysioterapia, sosiaaliala). Ammattikorkeakouluopiskelijoiden lisäksi hankkeeseen osallistui lähihoitajaopiskelijoita Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymästä. Hankkeen työelämäkumppaneina kuntia, pk-yrityksiä sekä yksi säätiö.

Hankkeen tuloksena syntyi eMma – moniammatillinen koulutusasteet ylittävä e-ohjauksen ja e-oppimisen yhteistyömalli. eMma-mallin keskiössä tapahtuu asioita kuin myllyssä tai blenderissä. Karelia-ammattikorkeakoulusta ja Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymästä tulee tähän myllyyn tekijöitä opiskelijoiden ja heitä ohjaavien opettajien ja muun henkilökunnan muodossa. Työelämäkumppaneilta tulee myllyyn ideoita ja tekijöitä tavoitteenaan kehittää jotakin heidän toimintaansa, asiakastyöhön tai henkilöstöön kiinteästi liittyvää asiaa, joka toimii samalla hyvänä työelämälähtöisenä oppimiskokemuksena opiskelijoille.

eMma-malliin kuuluu kiinteästi eMma-oppimisympäristö eli sähköinen oppimisympäristö. Molempien koulutusasteiden eri alojen opiskelijat voivat kohdata oppimisympäristössä, tutustua toisten ammattialoihin ja ryhmäytyä sekä sen jälkeen työskennellä työelämäcasien parissa. Myös työelämän edustajat voivat osallistuvat casen työstöön eMma-oppimisympäristössä (kuka tahansa voi kirjautua, ei vaadi tietyn organisaation tunnuksia).

Lisäksi hankkeessa on kehitetty opiskelijaohjaukseen liittyvää osaamista ja Adobe Connect -etäohjaustaitoja niin työyhteisöjen edustajien, opettajien kuin opiskelijoidenkin osalta. Tämä edistää sujuvaa opiskelijaohjausta harvaan asutulla alueella mahdollistamalla oppilaitoksen ja työyhteisön väliset keskustelut etäyhteydellä.

Hankkeessa ei onnistuttu vastaamaan toivotulla tavalla opiskelijoiden kiinnittymiseen kunta- ja kaupunkikeskusten ulkopuolella oleviin harjoittelupaikkoihin. Harjoittelupaikan valitseminen perustuu vapaaehtoisuuteen. Hankkeessa kuitenkin edistettiin opiskelijoiden ja työelämäkumppaneiden kohtaamista sekä kehitettiin uudenlaisia muotoja opiskelijayhteistyön toteuttamiseksi. Esimerkkinä tästä on moniammatilliset projektimuotoiset harjoittelut työelämäkumppaneiden antamien kehittämistehtävien parissa, jotka jatkuvat myös tulevalla lukukaudella. Myös muita koulutusasteita ylittäviä ja työelämäkumppaneiden kanssa toteutettavia yhteistyön muotoja jatketaan ja jatkokehitetään välittömästi hankkeen päättymisen jälkeen.