Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: S20170

Hankkeen nimi: Kouvolan Ohjaamo

Toimintalinja: 3. Työllisyys ja työvoiman liikkuvuus

Erityistavoite: 6.1. Nuorten ja muiden heikossa työmarkkina-asemassa olevien työllistymisen edistäminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.3.2015 ja päättyy 28.2.2018

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Kouvolan kaupunki

Organisaatiotyyppi: Kunta

Y-tunnus: 0161075-9

Jakeluosoite: PL 85

Puhelinnumero: 0206155522

Postinumero: 45101

Postitoimipaikka: KOUVOLA

WWW-osoite: http://kouvola.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Mikko Tani

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Hankekehittäjä

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: mikko.tani(at)kouvola.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 0206155522

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Vain yksi hakija

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Hankkeen kohderyhmää ovat työttömät, työttömyysuhan alla olevat ja työmarkkinoiden ulkopuolella olevat ja heikossa työmarkkina-asemassa olevat kouvolalaiset alle 30-vuotiaat nuoret. Lisäksi hankkeen kohderyhmänä ovat kouvolalaiset nuorten palveluja tuottavat tahot.

Hankkeessa perustettavan nuorten ohjaus- ja tukikeskuksen toiminta jakautuu ohjaus- ja tukipalveluihin, nuorten palvelujen koordinointiin ja palvelujen kehittämiseen. Sen tavoitteena on luoda palvelujärjestelmä, jossa nuori saa tilanteeseensa sopivia palveluja ja hänellä on aina tarjolla jokin toiminnallinen vaihtoehto passiivisen tukien varassa elämisen sijaan. Palvelut toteutetaan siten, että eri toimijoiden roolit ja toiminnan rajat määritellään mahdollisimman selkeästi.

Hankkeen tavoitteena on toteuttaa matalan kynnyksen ja yhden luukun periaatteella toimiva nuorten palvelupiste, johon liitetään asiakkaalle järjestettävien palvelujen toteutumisen seurantavastuusta sopiminen. Palvelut tullaan toteuttamaan pääasiassa sopimalla jo tarjolla olevien palvelujen järjestämisestä siten, että em. periaatteet toteutuvat. Hanke tehostaa olemassa olevan palvelutarjonnan käyttöä ja sen avulla voidaan kehittää myös uusia palvelukokonaisuuksia eri toimijoiden palveluja yhdistämällä. Toiminnassa hyödynnetään monialaisen verkoston yhteistyötä, jotta asiakkaalle voidaan tarjota hänen tilanteeseensa mahdollisimman hyvin soveltuva palvelukokonaisuus.

Tarjottavat palvelut toteutetaan asiakas- ja tilannelähtöisesti, ja asiakkaan kanssa sovitaan realistiset, asteittain etenevät tavoitteet toivotun päämäärän saavuttamiseksi. Asiakkaalle tarjotut palvelut ja toiminta suunnitellaan voimavara- ja ratkaisukeskeisesti siten, että hän motivoituu tavoitteelliseen toimintaan.

Palvelujen koordinointiin pyritään aktiivisella sidosryhmäyhteistyöllä, verkostoitumisella ja monikanavaisella tiedotustoiminnalla. Eri toimijoiden yhteistyötä lisätään ja tarvittaessa kehitetään uusia palvelumuotoja toiminnan tehostamiseksi. Tavoitteena on, että yhteisen suunnittelun avulla voidaan tuottaa palveluita siten, että ne muodostavat toisiaan tukevan kokonaisuuden. Erityistä huomiota kiinnitetään palveluohjauksellisen työotteen kehittämiseen.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

Hankkeen kohderyhmää ovat työttömät, työttömyysuhan alla olevat ja työmarkkinoiden ulkopuolella olevat ja heikossa työmarkkina-asemassa olevat kouvolalaiset alle 30-vuotiaat nuoret. Lisäksi hankkeen kohderyhmänä ovat kouvolalaiset nuorten palveluja tuottavat tahot.

Keskeisimpiä nuorille palveluja tuottavia tahoja ovat TE-palvelut, työvoiman palvelukeskus (TYP), oppilaitokset, sosiaali- ja terveyspalvelut, lastensuojelu, kasvun tuen palvelut, kaupungin työllistämisyksikkö, kohdennettu erityisnuorisotyö, etsivä nuorisotyö, nuorten tieto- ja neuvontapalvelut, nuorten työpajatoiminta, kuntoutus- ja työllistämispalveluja tarjoavat kolmannen sektorin toimijat, nuorten palveluihin liittyvät erillishankkeet sekä yritykset.

4.2 Välilliset kohderyhmät

Hankkeen välillisiin kohderyhmiin kuuluvat nuorten omaiset ja muut nuorten lähipiiriin kuuluvat henkilöt.

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 425 360

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 382 596

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 567 148

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 510 130

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Kymenlaakso

Seutukunnat: Kouvolan

Kunnat: Kouvola

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite:

Postinumero:

Postitoimipaikka:

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Osallistuvien yritysten lukumäärä

Suunniteltu: 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0

7.2 Osallistuvien henkilöiden lukumäärä

Suunniteltu: 500

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
Työhallinnon tilastojen mukaan työttömien työnhakijoiden sukupuolijakauma (miehet/naiset) oli eri ikäryhmissä syyskuussa 2014 seuraava: - 15-19 -vuotiaat 131/96 - 20-24 -vuotiaat 415/228 - 25-29 -vuotiaat 307/195 Jakauman perusteella on oletettu, että Ohjaamon palvelujen asiakkasrakenne painottuu miehiin.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Sukupuolinäkökulma huomioidaan Ohjaamon palvelujen järjestämisessä siten, että ohjauksessa tavoitteet tullaan asettamaan asiakkaan tilanteen ja toimintakyvyn mukaisesti huomioiden asiakkaan omat näkemykset mahdollisimman tarkasti. Erilaisten vaihtoehtojen esittely ja kokeilujen käyttö valintojen varmistamiseksi antavat mahdollisuuden poiketa perinteisistä sukupuolirooleista valintoja tehtäessä.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Hankkeen päätavoitteena on edistää palveluohjauksen ja monialaisen yhteistyön avulla hankkeen kohderyhmään kuuluvien nuorten saattamista heidän tarvitsemiensa palvelujen käyttäjiksi ja edistää näiden palvelujen laadun kehittämistä. Nuorten palvelutarve voi liittyä elämänhallintaan, palveluverkoston käyttöön sekä opiskelun ja työllistymisen tukemiseen. Yksilöllinen ohjaus pitää sisällään sukupuolten välisen tasa-arvon näkökohtien huomioimisen siten, että valintojen perusteena ovat ensisijaisesti hakijan henkilökohtaiset ominaisuudet, toimintakyky sekä perehtyminen eri vaihtoehtoihin ohjaajan avustuksella.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 3 3
Hankkeen kohderyhmän nuorten auttaminen vähentää pitkällä aikavälillä heidän tukemiseensa kuluvia resursseja, mikä auttaa säästämään luonnonvarojen käytössä. Nuorten osallistamisella yhteiskuntaan saadaan käyttöön työvoimaa muun muassa palvelutehtäviin, joilla vähennetään esimerkiksi hoivapalveluihin tarvittavaa rakentamista ja terveys- ja sosiaalipalveluihin tarvittavien resurssien määrää. Osa hankkeen kautta työllistyvistä nuorista sijoittuu kierrätykseen liittyviin tehtäviin, mikä edistää luonnonvarojen käytön kestävyyttä.
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 0
Ei vaikutuksia.
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Ei vaikutuksia.
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
Ei vaikutuksia.
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Ei vaikutuksia.
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 5 5
Kierrätykseen liittyvät työtehtävät ovat matalan kynnyksen työtehtäviä, joihin hankkeen kohderyhmän nuoret voivat työllistyä ja edistää osaltaan kestävää kehitystä.
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 5 5
Esimerkiksi kierrätykseen ja metsänhoitoon liittyvät työtehtävät voivat tukea uusiutuvan energian käyttöä.
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 7 7
Nuorten nykyistä laajempi osallistuminen työelämään auttaa järjestämään työvaltaisia palveluita ja osaltaan korvaamaan koneiden liiallista käyttöä.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 7 7
Nuorten sijoittuminen työelämään lisää mahdollisuuksia tuottaa palveluita, jotka perustuvat inhimilliseen vuorovaikutukseen.
Liikkuminen ja logistiikka 5 5
Nuorten aktivointi lisää niiden nuorten osuutta, jotka liikkuvat omatoimisesti esimerkiksi polkupyörällä tai kävellen lyhyet matkat. Jakeluun tarvittavan henkilöresurssin lisääntyessä voidaan palvelut järjestää niin, ihmisten asiointiliikenne vähenee.
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 9 9
Nuorten aktivoiminen auttaa nuoren lisäksi hänen lähipiiriään. Nuorten fyysiset ja psyykkiset sairaudet vähenevät, mikä edistää heidän kokemaansa hyvinvointia.
Tasa-arvon edistäminen 7 7
Nuorten ennakkoluuloton kohtaaminen ja auttaminen heidän tarvitsemiensa palveluiden käyttäjiksi edistää tasa-arvoa. Erityisesti vähemmistöjen huomioiminen palvelujen tuottamisessa auttaa heitä kokemaan tasa-arvoisuutta.
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 9 9
Erilaisista ongelmista kärsivien nuorten auttaminen ja ratkaisukeskeinen työote edistävät yhteiskunnallista ja kulttuurista yhdenvertaisuutta.
Kulttuuriympäristö 8 8
Nuorten osallisuuden kokemuksen lisääminen auttaa heitä tulemaan yhteisönsä täysivaltaisiksi jäseniksi ja antamaan panoksensa lähiyhteisölleen.
Ympäristöosaaminen 3 3
Nuorten kokema arvostus auttaa heitä ajattelemaan myös oman ympäristön suojelemista ja toimimaan kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti.

9 Loppuraportin tiivistelmä

Kouvolan Ohjaamo -hankkeen kohderyhmänä olivat työttömät, työttömyysuhan alla olevat ja työmarkkinoiden ulkopuolella olevat ja heikossa työmarkkina-asemassa olevat kouvolalaiset alle 30-vuotiaat nuoret ja nuoret aikuiset. Lisäksi hankkeen kohderyhmänä olivat kouvolalaiset nuorten palveluja tuottavat tahot.

Elokuun lopussa vuonna 2015 hankkeessa perustettiin nuorten ohjaus- ja tukikeskus, Ohjaamo Kouvola, jonka toimintaan sisältyvät nuorten ohjaus- ja tukipalvelut sekä nuorten palvelujen koordinointi ja niiden kehittäminen. Tavoitteena oli luoda palvelu, jonka kautta nuorelle voidaan aina tarjota hänelle sopiva palvelu tai palvelujen yhdistelmä. Ohjaamosta haluttiin myös muodostaa toiminta-alusta nuoriin liittyvälle toiminnalle.

Palvelujen järjestämisen lähtökohtana oli se, että eri toimijoiden roolit ja toiminnan rajat määriteltäisiin mahdollisimman selkeästi, ja että nuorella on mahdollisuus saada vastuutyöntekijä, jonka kanssa hän voisi keskustella luottamuksellisesti ja joka valvoisi nuoren edun toteutumista.

Toukokuussa 2017 hanke tuotti ohjaamotoiminnan mallin ”Näin toimii Ohjaamo Kouvola”, jossa kuvataan Ohjaamo Kouvolan toimintamuodot, palvelut ja rakenne. Ohjaamotoiminnan avulla on voitu tehostaa palvelujen käyttöä kehittämällä ja koordinoimalla monialaista verkostoyhteistyötä, tarjoamalla asiakaspalveluun liittyvää koulutusta sekä edistämällä nuorten palvelujen tuottajien verkostoitumista esimerkiksi järjestämällä seminaaritilaisuuksia ja tapaamisia.

Neuvontaa ja ohjausta on Ohjaamossa tarjonnut monialainen verkosto liittyen muun muassa työnhakuun, koulutukseen ja elämänhallintaan. Yksilöohjauksen lisäksi Ohjaamo Kouvola on järjestänyt yhteistyössä sidosryhmiensä kanssa tapaamisia, työpajoja, koulutuksia, teematilaisuuksia ja seminaareja niin nuorille kuin nuorten kanssa toimijoillekin. Ohjaamon saaman palautteen mukaan nuoret ovat olleet tyytyväisiä uusimuotoiseen palveluun, ja palveluverkoston toimijat ovat korostaneet Ohjaamon parantaneen selvästi monialaista verkostoyhteistyötä.

Nuorisohankkeiden ja kolmannen sektorin toimijoiden yhteistyötä on edistetty tarjoamalla niille mahdollisuus toimia Ohjaamossa ja järjestämällä hanketapaamisia. Palvelujen suunnittelussa on kerätty aktiivisesti palautetta sekä nuorilta että heidän palveluverkostoltaan, ja Ohjaamon toimintamalliin sisältyy myös nopea reagointi toimintaympäristössä tapahtuviin muutoksiin.

Hanke on tehostanut palvelujen koordinointia aktiivisella sidosryhmäyhteistyöllä, verkostoitumisella ja monikanavaisella tiedotustoiminnalla. Siinä on luotu valmiuksia palvelujen yhteiseen suunnitteluun siten, että ne muodostavat toisiaan tukevan kokonaisuuden ja että nuoren tilanne ja tavoitteet otetaan mahdollisimman hyvin huomioon. Erityistä huomiota kiinnitetään palveluohjauksellisen työotteen kehittämiseen.

Ohjaamo Kouvolan toiminta on saatu juurrutettua osaksi nuorten palvelutoimintaa, ja hankerahoituksen jälkeen Ohjaamon toimintaa rahoittavat Kouvolan kaupunki ja TE-palvelut rekrytoimalla yhteensä viisi uutta työntekijää ohjaamotoimintaa varten maaliskuusta 2018 alkaen.