Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: S20171

Hankkeen nimi: Ylä-Savon Ohjaamo

Toimintalinja: 3. Työllisyys ja työvoiman liikkuvuus

Erityistavoite: 6.1. Nuorten ja muiden heikossa työmarkkina-asemassa olevien työllistymisen edistäminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.3.2015 ja päättyy 28.2.2017

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Ylä-Savon ammattilisen koulutuksen kuntayht.

Organisaatiotyyppi: Kuntayhtymä

Y-tunnus: 0214765-5

Jakeluosoite: Asevelikatu 4

Puhelinnumero: 0400-827251

Postinumero: 74100

Postitoimipaikka: Iisalmi

WWW-osoite: http://www.ysao.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: PUUMALAINEN NIINA MAARIT

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: kehitysjohtaja

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: niina.puumalainen(at)ysao.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 0400-793026

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Hakijoita on useampi kuin yksi (yhteishanke)

Osatoteuttajat

Iisalmen kaupunki, 9086071-6

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Hankeidean taustalla on nuorisotakuu ja kuntien nuorisotakuusuunnitelmiin kirjatut toimenpiteet. Palveluverkosto on pirstaloitunut ja palvelujärjestelmän kokonaisuus on vaikeaa hahmottaa. Nuoret kaipaavat tukea ja ohjausta siihen, mitä palveluita ja miten he voisivat hyödyntää asioidensa hoitamisessa. Ohjaamo-hankkeen ideana on kehittää toimintamalli, jossa ohjausalan ammattilainen ottaa nuoren kokonaisohjauksesta vastuun ja tukee ja ohjaa nuorta moniammatillisessa palveluverkostossa.
Hankkeen päätavoitteena on kehittää matalan kynnyksen palvelumalli ja ohjauspiste nuorille. Tavoitteena on myös parantaa ja tiivistää eri viranomaisten yhteistyötä. Nuorten osaamisen tason lisääminen sopivan koulutuksen ja laadukkaan koulutukseen ohjauksen avulla parantaa nuorten mahdollisuuksia sijoittua työelämään. Ylä-Savon alueen nuorten ohjauksen palvelumallin avulla pyritään parantamaan ja tiivistämään jo aiemmin luotujen verkostojen toimintaa nuorten syrjäytymisen ehkäisemiseksi, työllistymisen edistämiseksi ja koulutusmahdollisuuksien parantamiseksi. Tavoitteena on myös yhtenäistää (niiltä osin kuin se on järkevää) Ylä-Savon alueen kuntien nuorisotakuusuunnitelmien toteuttamisen malleja ja muovata palvelumalleja siten, että kaikki alueemme nuoret saavuttaisivat tasapuolisesti tarvitsemansa palvelut paremmin ja kohdennetummin. Tarkoituksena on yhdistää palveluohjaus osaksi nuorten kanssa tehtävää kokonaisvaltaista ohjaustyötä ”yhden luukun palvelupisteen” kautta. Keskeistä Ohjaamossa ja kaikessa ohjaustyössä on nuorisolähtöisyys viranomaislähtöisyyden sijaan.
Iisalmessa avataan nuorten matalankynnyksen kohtaamispaikka sekä kehitetään hankkeen aikana eri toimijoiden välistä joustavaa ja saumatonta yhteistyötä nuorten ohjauksessa ja neuvonnassa. Toimintamallin kehittämisessä huomioidaan myös ympäristökuntien nuorten tarpeet ja mahdollisuudet, ja hankkeessa tehdään tiivistä yhteistyötä Kiuruveden, Pielaveden ja Vieremän kuntien nuorisotyön kanssa.
Yhteistyötä hankkeen aikana tehdään tiiviisti paikallisten oppilaitosten, oppisopimustoimijoiden, TE –palveluiden, Typin, sosiaalitoimen, KELA:n, terveydenhuollon, kuntien nuorisotoimen, etsivän nuorisotyön ja nuorten työpajojen kanssa. Muina sidosryhminä toimivat poliisi, seurakunta, puolustusvoimat, yritykset ja kolmannen sektorin toimijat (kuten paikalliset nuoriso- ja liikuntajärjestöt, Ylä-Savon Toimi-säätiö, Iisalmen Nuorison Tuki ry, Ylä-Savon Veturi ry, 4H-yhdistykset yms.). Yhteistyötä tehdään tällä hetkellä nuorille suunnattujen muiden hankkeiden kanssa.
Ohjaamotoiminta on tarkoitus jalkauttaa pysyväksi toimintamalliksi hankkeen päättymisen jälkeen. Ohjaamo-hankkeen aikana saadut kokemukset konkreettisesta yhteistyöstä eri verkostotoimijoiden välillä hyödyttävät kaikkia nuorten parissa työskenteleviä tahoja ja ennen kaikkea yläsavolaisia nuoria. Hankkeen toiminta vähentää nuorisotyöttömyyttä ja lisää nuorten hyvinvointia. Hankkeen aikana monialainen yhteistyö lisääntyy ja saa konkreettisia toimintamuotoja.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

Hankkeen varsinaisena kohderyhmänä ovat Ohjaamo-palveluja tuottavat nuorisotyön, oppilaitosten, TE –toimiston, sosiaalitoimen ja muiden verkostotoimijoiden henkilöstö. Kohderyhmänä ovat myös alle 29-vuotiaat nuoret, jotka tarvitsevat ohjausta ja neuvontaa työllistymisensä, koulutukseen hakeutumisensa tai muun elämänalueen osalta.

4.2 Välilliset kohderyhmät

Välillisenä kohderyhmänä ovat alle 30-vuotiaat nuoret, jotka tarvitsevat ohjausta. Nuoret voivat olla vailla työ- tai opiskelupaikkaa, mutta voivat olla myös työssäkäyviä, opiskelevia tai työvoiman ulkopuolella olevia henkilöitä.

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 141 844

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 141 077

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 211 767

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 188 104

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Pohjois-Savo

Seutukunnat: Ylä-Savon

Kunnat: Sonkajärvi, Kiuruvesi, Pielavesi, Vieremä, Iisalmi

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite:

Postinumero:

Postitoimipaikka:

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Osallistuvien yritysten lukumäärä

Suunniteltu: 23

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 5

7.2 Osallistuvien henkilöiden lukumäärä

Suunniteltu: 160

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
Ylä-Savon alueella on ikäryhmässä 15-29-vuotiaat miehiä enemmän kuin naisia. Samoin työttömänä työnhakijana on seutukunnassa enemmän miehiä kuin naisia.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Ohjaamotoiminta suunnitellaan siten, että se palvelee molempien sukupuolten edustajia. Samoin ohjaushenkilöstönä Ohjaamossa työskentelee sekä miehiä että naisia. Sukupuolijakaumaa Ohjaamon asiakaskunnassa seurataan, ja mikäli jakauma näyttää epätasaiselta, siihen pyritään vaikuttamaan mm. tiedotuskanavien ja toiminnan sisältöjen kautta.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Hankkeen päätavoitteena ei ole sukupuolten tasa-arvon edistäminen

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 0 0
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 0
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 0 0
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 2 5
Nuorten saaminen mukaan koulutus- ja työelämään tukee paikallisten yritysten työvoiman saatavuutta ja siten kehittymismahdollisuuksia.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 9 8
Kehitetään uudenlaista palvelumallia nuorten ohjaukseen (ml. sähköiset palvelut)
Liikkuminen ja logistiikka 3 3
Tarjoamalla Ohjaamo-palvelut yhdestä pisteestä, johon pääsy mm. julkisilla liikennevälineillä on sujuvaa, pyritään vähentämään liikkumista.
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 8 8
Nuorten hyvinvointi lisääntyy kohdennettujen palvelujen avulla
Tasa-arvon edistäminen 9 8
Matalan kynnyksen palvelut ovat tasavertaisesti saatavilla kaikille nuorille. Ohjaamossa on tarjolla myös erityispalveluja mm. maahanmuuttajataustaisille nuorille.
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 8 7
Nuorten osallisuus ja osallistumismahdollisuudet paranevat, kun he ovat itse mukana kehittämässä ohjauspalveluja. Tämä koskee varsinkin maahanmuuttajanuoria.
Kulttuuriympäristö 0 0
Ympäristöosaaminen 0 0

9 Loppuraportin tiivistelmä

Ylä-Savon Ohjaamo –hankkeen tavoitteena oli rakentaa verkostoyhteistyö sekä keskitetty palvelupaikka Ohjaamo –palveluille. Ylä-Savon Ohjaamo toimii Iisalmen keskustassa, jossa moniammatillinen asiantuntijajoukko ohjaa nuoria Ohjaamo –palveluajatuksen mukaisesti. Ylä-Savossa Ohjaamon palvelumallia ovat yhteistyössä sitoutuneet tekemään Iisalmen kaupunki, Ylä-Savon Sote sekä Ylä-Savon ammattiopisto. Näiden toimijoiden lisäksi yhteistyötä tehdään myös eri työpajojen sekä kolmannen sektorin kanssa. Yhteisenä tavoitteena on saada nuori opinto- tai työllistymispolulle sekä tukea polulla etenemisessä. Ylä-Savon Ohjaamo on osallistunut valtakunnalliseen Ohjaamo- ja Kohtaamo –verkostotyöhön tuoden pienen paikkakunnan tarpeita ja haasteitakin Ohjaamo –palveluiden kehittämistyöhön. Ylä-Savon Ohjaamo –palvelut tunnetaan asiantuntijaverkostossa sekä myös nuorten keskuudessa. Tiedotus- ja markkinointityötä tarvitaan edelleen rajat ylittävässä yhteistyössä ja nuoren ohjaamisessa eri toimijoiden kesken. Ylä-Savon Ohjaamossa on käynyt viikoittain n. 16 ohjausneuvontaa tarvitsevaa asiakasta ja asiakasmäärä on kasvanut tasaisesti. Asiakkaat ovat antaneet positiivista palautetta ja kiitosta Ohjaamo –palveluista matalan kynnyksen palveluina.