Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: S20175

Hankkeen nimi: fFactor

Toimintalinja: 3. Työllisyys ja työvoiman liikkuvuus

Erityistavoite: 8.1. Työ- ja koulutusurien sukupuolenmukaisen eriytymisen lieventäminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.1.2015 ja päättyy 31.8.2018

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Oulun Ammattikorkeakoulu Oy

Organisaatiotyyppi: Ammattikorkeakoulu

Y-tunnus: 2509747-8

Jakeluosoite: Teuvo Pakkalan katu 19

Puhelinnumero: 020 611 0200

Postinumero: 90130

Postitoimipaikka: OULU

WWW-osoite: http://www.oamk.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Terttu Savela

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Projektipäällikkö

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: terttu.savela(at)oamk.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 050 9133526

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely:

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

fFactor (femaleFactor) -hankkeen taustalla on Euroopan Unionin tavoite sukupuolten tasa-arvon edistämisestä. Maailman talousfoorumin vuosittain julkaiseman maavertailun mukaan Suomen työelämän keskeinen tasa-arvon ongelma kulminoituu naisten miehiä huonompiin mahdollisuuksiin edetä johtaviin asemiin. Myös naisten osuus yrittäjistä on selkeästi miehiä alhaisempi. fFactor-hankeen päätavoitteena on edistää naisten tasa-arvoa johtamisessa ja yrittäjyydessä kehittämällä ja toteuttamalla neljä erilaista naisyrittäjille ja –johtajille suunnattua ohjelmakokonaisuutta startFactor, growthFactor, visionFactor ja plusFactor.

1. startFactor-ohjelman taustalla on väestön ikääntymisen ja työurien pidentämisen haaste. Yksi keino vaikuttaa työurien pidentymiseen ja työn mielekkyyden lisääntymiseen on yrittäjyys. startFactorin tavoitteena on tukea erityisesti yli 45-vuotiaita naisia perustamaan oma yritys. Tutkimusten mukaan vertaistuki, mentorointi ja henkilökohtainen yritysneuvonta ovat merkityksellisiä erityisesti yrityksen perustamisvaiheessa. Lisäksi tavoitteena on kehittää yrittäjäpolun alkuvaiheessa olevien naisten yritystoimintaa. Tavoitteena on myös hyödyntää osallistujien vuosien varrella kertynyt osaaminen ja työkokemus uudella tavalla.

2. Naisten perustamat yritykset eivät ole usein kasvuhakuisia ja yritykset on suunnattu lähinnä paikallisille markkinoille. growthFactorin tavoitteena on naisten omistamien yritysten kasvun ja kansainvälistymisen tukeminen. Kasvua ja kansainvälistymistä tuetaan tiiviin, systemaattisen ja tavoitteellisen liiketoiminta-coachingin avulla. Coaching antaa mahdollisuuden tarttua henkilökohtaisesti kunkin yrityksen ja yrittäjän haasteisiin ja ongelmiin.

3. fFactor-hankkeessa pilotoidaan myös korkeatasoinen vastuullisen johtamisen ohjelma, visionFactor. Tulevaisuudessa yrityksen toiminnassa vastuullisuus ja kestävän kehityksen huomioiminen luontevana osana yrityksen toimintaa ja arvopohjaa tulee korostumaan yhä enemmän. Yrityksen maineen ja kilpailukyvyn kannalta näiden arvojen omaksuminen osana strategisia valintoja varmistaa, että toiminnan kokonaisvaikutukset ympäristöön, ilmastoon ja ihmisten hyvinvointiin ovat myönteisiä. Lisäksi tavoitteena on kehittää tutkimuksellisin keinoin naisten johtajuuskoulutuksen arviointimalli.

4. Vastuullisen johtajuuden teemat liittyvät myös työhyvinvointiin. Tutkimusten mukaan johtajuuden korkea laatu on yhteydessä työhyvinvointiin, henkilöstön kehittämis- ja uudistumishalukkuuteen sekä työmotivaatioon ja sitoutumiseen. plusFactor-työhyvinvointivalmennuksen tavoitteena on vahvistaa naisten omistamien mikroyritysten tuloksellisuutta ja auttaa pidentämään yrittäjän ja työntekijöiden uria, lisätä työssä viihtymistä ja työnteon mielekkyyttä.

fFactor-hanke on jatkoa Oamkissa 2000-luvun alusta lähtien toteutetuille naisyrittäjyyden ja –johtajuuden edistämishankkeille. Näistä hankkeista saatuja kokemuksia ja kehitystyötä hyödynnetään fFactorissa.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

Koulutukset on suunnattu seuraaville kohderyhmille:

1. growthFactor: kasvua ja kansainvälistymistä tavoittelevat naisyrittäjät ja yritysten johtotehtävissä toimivat naiset. Yrittäjiltä edellytetään, että yritystoiminta on jatkunut yli 2 vuotta, yrittäjän omistusosuus yrityksestä on yli 50 %, ja että yritys on kasvuhakuinen ja -kykyinen. Johtotehtävissä toimivilta osallistujilta edellytetään pitkää esimieskokemusta ja todellisia vaikutusmahdollisuuksia yrityksen toimintaan. 18 osallistujaa /ohjelma, ohjelman toteutus vuosina 2016, 2017 ja 2018, yhteensä 54 osallistujaa.
2. startFactor: naiset, jotka harkitsevat oman yritystoiminnan aloittamista sekä yrittäjäpolun alkuvaiheessa olevat naisyrittäjät. Kaksi erillistä 20 henkilön ryhmää, yhteensä 40 osallistujaa.
3. visionFactor: vankkaa yrittäjäkokemusta omaavat naisyrittäjät sekä esimies- ja asiantuntijatehtävissä toimivat naiset. Kaksi ryhmää, yhteensä 40 osallistujaa.
4. plusFactor: pienritysten naisyrittäjät ja -johtajat, jotka haluavat panostaa yrityksen tuloksellisuuteen kehittämällä yrityksen työhyvinvointia. Yksi ryhmä, 20 osallistujaa.

Osallistujia yhteensä 154.

4.2 Välilliset kohderyhmät

Hankkeen varsinaisten kohderyhmien lisäksi toiminta kohdistuu osallistuvien yritysten henkilöstöön ja yhteistyöverkostoihin. Aikaisemmissa koulutusohjelmissa mukana olleita naisyrittäjiä ja -johtajia aktivoidaan toimimaan kouluttajina, sparraajina ja roolimalleina eri ohjelmissa. Tiedotustoiminnan kautta välillisenä kohderyhmänä ovat myös ammattikorkeakoulun henkilöstö, opiskelijat ja suuri yleisö.

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 591 573

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 577 502

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 760 242

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 721 878

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Pohjois-Pohjanmaa, Lappi, Kainuu

Seutukunnat: Rovaniemen, Kemi-Tornion, Raahen, Oulun, Nivala-Haapajärven, Kajaanin, Koillismaan

Kunnat: Ranua, Taivalkoski, Keminmaa, Tornio, Lumijoki, Kempele, Raahe, Muhos, Tyrnävä, Oulu, Rovaniemi, Siikajoki, Nivala, Haapajärvi, Pyhäjoki, Kajaani, Kuusamo, Liminka, Kemi

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite:

Postinumero:

Postitoimipaikka:

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Osallistuvien yritysten lukumäärä

Suunniteltu: 154

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 101

7.2 Osallistuvien henkilöiden lukumäärä

Suunniteltu: 154

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
Hakemuksen kohdissa 5.1 ja 5.2 on tuotu esille hankkeen taustalla vaikuttavia tarpeita, jotka pohjautuvat toimintaympäristön analyysiin. Esimerkinomaisesti muutamia relevantteja asioita: 1. Suomessa naisten osuus yrittäjistä on selkeästi miesten vastaavaa lukua alhaisempi eli noin 33 %. Naisten osuutta yrittäjistä pyritäänkin nostamaan nykyisestä 40 %:iin. Vuoden 2011 lopussa Suomessa oli noin 255 000 yrittäjää, joista naisyrittäjiä oli 84 000. 2. Naiset päätyvät miehiä harvemmin johtotason tehtäviin. Naiset löytyvät edelleen todennäköisemmin pienten ja keskisuurten yritysten johdosta kuin suurista yrityksistä. Kansainväliset vertailut kertovat että naisjohtajien osuudessa olemme EU:n keskiarvon alapuolella, ja suurten yritysten huippujohdosta löytyy niin meiltä kuin muualtakin vain kourallinen naisia. 3. Naisten omistamat yritykset eivät ole usein kasvuhaluisia ja ne toimivat harvoin kansainvälisillä markkinoilla. Yrittäjistä noin 63 prosenttia toimii yksinyrittäjinä, ja naisyrittäjistä yksinyrittäjiä on lähes kolme neljäsosaa. 4. Naisten perustamat yritykset toimivat pääasiassa perinteisillä naisten aloilla: kaupassa, ravintola- ja matkailualalla, terveys—ja kauneuspalveluissa.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
fFactor on naisten yrittäjyyttä ja johtajuutta edistävä hanke. Sukupuolinäkökulman valtavirtaistamisessa on käytetty pohjana Suvaus-menetelmää. Valtavirtaistaminen on huomioitu hankkeen toiminnassa mm. seuraavasti: - Sukupuolinäkökulma on mukana hankkeen julkilausutuissa tavoitteissa. - Hankkeen valmistelussa ja suunnittelussa on ollut mukana Jyväskylän yliopiston asiantuntemusta yrittäjyydestä ja johtajuudesta sukupuolen näkökulmasta. Myös Oamkilla on pitkä kokemus naisyrittäjyyden ja –johtajuuden edistämishankkeista. Ohjausryhmässä on asiantuntemusta sukupuolinäkökulman valtavirtaistamisesta, mm. ohjausryhmän puheenjohtaja on pitkään tehnyt laajaa ja uraauurtavaa naisyrittäjyyden ja –johtajuuden tutkimusta Suomessa. Ohjausryhmän toimintaa osallistuu tasapuolisesti sekä naisia että miehiä. - Koulutuksissa annetaan tilaa ja mahdollisuuksia osallistujien keskustelulle, muilta oppimiselle ja kokemusten vaihdolle. - Osallistujien ryhmäytymiseen kiinnitetään erityistä huomiota, jotta luottamuksellinen ilmapiiri osallistujien kesken syntyy. Tutkimusten mukaan naisryhmissä sosiaalisen tuen merkitys on suuri. - Kouluttajia valittaessa kriteereinä on kouluttajan osaaminen ja sopivuus kohderyhmää ajatellen. Valintatilanteessa suositaan kuitenkin naisia, koska he toimivat myös roolimalleina osallistujille. - Verkostoitumisen lisäämiseksi kouluttajina ja casetapauksina käytetään koulutuksissa aikaisemmin osallistuneita naisyrittäjiä. He toimivat sekä roolimalleina että sparraajina. - Ohjelmissa on koulutusosio naisyrittäjyyden ja –johtajuuden tutkimuksesta sekä Suomessa ja kansainvälisellä tasolla. Osion tavoitteena on tehdä sukupuolen vaikutus näkyväksi. - Sukupuolinäkökulma on tärkeä myös tutkimustoiminnassa. Tutkimus tuottaa uutta tietoa johtajuuskoulutuksen vaikuttavuudesta ja sen arvioinnista sekä työhyvinvoinnista sukupuoli huomioiden - Hankkeen tuloksia seurataan sekä määrällisesti että laadullisesti myös sukupuolinäkökulmasta.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Kyllä
fFactor on tasa-arvohanke, jonka päätavoite on naisyrittäjyyden ja naisten johtajuuden edistäminen. Hankkeessa toteutetaan neljä erilaista naisille suunnattua ohjelmakokonaisuutta, joiden tavoitteena on edistää sukupuolten välistä tasa-arvoa ja vahvistaa naisten asemaa yrittäjinä ja johtajina. Hankkeen kohderyhmänä ovat yrittäjiksi aikovat, yrittäjinä toimivat sekä esimies- ja asiantuntijatehtävissä toimivat naiset. Koska naiset toimivat pääasiassa naisvaltaisilla palvelualoilla, yritystoiminnan kehittyminen parantaa naisten työllistymis- ja urakehitysmahdollisuuksia yleensäkin.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 0 7
Hankkeen ohjelmissa koulutetaan kestävän kehityksen huomioimiseen yritystoiminnassa
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 5
Erityisesti vastuullisen johtajuuden ohjelmassa huomioidaan Green Values
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Vaikutus neutraali
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
Vaikutus neutraali
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Vaikutus neutraali
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 0 4
Erityiseti vastuullisen johtajuuden ohjelmassa otetaan esille kestävän kehityksen periaatteissa
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Vaikutus neutraali
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 8 8
Hankkeen koko toiminnassa huomioidaan kestävä kehitys
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 8 8
Hankkeessa kehitetään uusia opintokokonaisuuksia
Liikkuminen ja logistiikka 0 0
Vaikutus neutraali
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 8 8
Hankkeessa luodaan uusi työhyvinvoinnin valmennusohjelma
Tasa-arvon edistäminen 7 10
Hanke edistää sukupuolten välistä tasa-arvoa
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 5 7
Hankkeen toteutuksessa mukana laaja yhteiskunnallinen verkosto
Kulttuuriympäristö 0 0
Vaikutus neutraali
Ympäristöosaaminen 7 9
Hankkeen ohjelmissa huomioidaan Green Values ja vastuullinen johtaminen läpi valmennusohjelmien

9 Loppuraportin tiivistelmä

fFactor-hankkeen päätavoitteena oli edistää naisyrittäjyyttä ja –johtajuutta ja siten myös sukupuolten välistä tasa-arvoa koulutuksen ja valmentamisen keinoin.

Hankkeen tavoitteeseen pyrittiin kehittämällä ja toteuttamalla neljä erilaista koulutusohjelmaa, jotka oli suunnattu yrittäjyyttä harkitseville naisille, yrittäjinä toimiville naisille sekä johto-, esimies- ja asiantuntijatehtävissä toimiville naisille. Ohjelmien sisällöissä painotettiin kestävän kehityksen huomioimista ja siirtämistä yritystoimintaan (visionFactor), yritysten kasvun ja kansainvälistymisen tukemista (growthFactor), työhyvinvoinnin ja tuottavuuden lisäämistä valmennuksen avulla (plusFactor) sekä tuettiin naisia aloittamaan omaa liiketoimintaa (startFactor). Lisäksi hankkeessa järjestettiin kolme avointa naisyrittäjyyden ja –johtajuuden teemaan liittyvää seminaaria, yritysvierailuja ja muita koulutustilaisuuksia.

Kaikki koulutusohjelmat ja muut toimenpiteet käynnistyivät suunnitelman mukaisesti. Koulutuksiin osallistui yhteensä 158 naista ja muihin toimenpiteisiin lisäksi noin 450 henkilöä (seminaarit, yrityskäynnit, avoimet koulutustilaisuudet).

Hankkeessa kerättyjen kirjallisten palautteiden perusteella toteutetuilla valmennusohjelmilla on ollut merkittävä vaikutus osallistujille niin henkilökohtaisella tasolla kuin yritystasollakin. Osaamisen kasvu, urasiirtymät, uudet yritykset, uudet toimintatavat ja toimintamallit, syntyneet verkostot ja liikekumppanuudet ovat osoituksia siitä, että yritystoiminnassa on voitu ja voidaan tulevaisuudessakin hyödyntää koulutusten antia. Myös yrityksissä toteutetut kehitystoimenpiteet ja –projektit ovat antaneet osallistujille eväitä ja rohkeutta yritystoiminnan kasvuun ja jatkokehittämiseen. Erityisesti yrittäjyyttä harkitseville naisille fStart-ohjelmaan sekä kasvua ja kansainvälistymistä tavoitteleville yrittäjänaisille fGrowth-ohjelmaan osallistuminen on koettu erittäin merkitykselliseksi. Osallistujat ovat saaneet ohjelmista vertaistukea ja rohkeutta yrityksen perustamiseen (startFactor) sekä yrityksen kasvuun ja kehittämiseen (growthFactor). Hankkeen aikana on syntynyt uudenlaista yhteistyötä ja uusia liikesuhteita ja osallistujista on kasvanut merkittävä verkosto. Hyvin usein osallistujat ovat jatkaneet yhteydenpitoaan ja tapaavat toisiaan omaehtoisesti myös jatkossa.

fFactor-hankkeessa on tehty hienoa ruohonjuuritason yhteistyötä Jyväskylän ja Oulun yliopistojen kanssa koko hankkeen ajan. Yhteistyö yliopistojen kanssa on tuottanut uutta tutkimustietoa mm. vastuullisesta johtamisesta ja hankkeen toimintaa on esitelty useissa tilaisuuksissa ja kongresseissa. Yhteistyö yrittäjäjärjestöjen, erityisesti Pohjois-Pohjanmaan yrittäjien kanssa on ollut mutkatonta ja edellytykset yhteistyölle jatkossa ovat erinomaiset.

10 Esimerkkihanke

Viranomainen on merkinnyt hankkeen esimerkkihankkeeksi