Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: S20176

Hankkeen nimi: CREATO – Luovasta osaamisesta kasvua ja voimaa liiketoimintaan

Toimintalinja: 4. Koulutus, ammattitaito ja elinikäinen oppiminen

Erityistavoite: 9.2. Kasvu- ja rakennemuutosalojen koulutuksen tarjonnan ja laadun parantaminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.1.2015 ja päättyy 31.12.2016

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Oulun Ammattikorkeakoulu Oy

Organisaatiotyyppi: Ammattikorkeakoulu

Y-tunnus: 2509747-8

Jakeluosoite: Kulttuurialan yksikkö, Oamk, Kotkantie 1

Puhelinnumero: 010 27 21030

Postinumero: 90250

Postitoimipaikka: Oulu

WWW-osoite: http://www.oamk.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: RIIKONEN HEIKKI JUKKA

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: TK-päällikkö

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: heikki.riikonen(at)oamk.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 050-5979873

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Vain yksi hakija

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

CREATO-hanke edistää Pohjois-Pohjanmaan pk-yritysten kehitystä ja kasvua kouluttamalla kohderyhmien henkilöstöä valtioneuvoston periaatepäätöksessä esitetyn luovan talouden arvonmuodostusmallin temaattisten kokonaisuuksien mukaisesti. Luovan talouden arvonmuodostuksen keskiössä ovat muotoilun, viestinnän ja median, ohjelmistopalveluiden sekä luovan osaamisen hyödyntäminen talouden kasvun katalyyttinä. Tavoitteena on, että luovan talouden kehittymistä edistävä osaaminen lieventää Oulun seudun rakennemuutoksen vaikutuksia. Alueen pienten ja keskisuurten yritysten työntekijöiden osaamista ja ammattitaitoa laajennetaan elinikäisen oppimisen hengessä, jotta ne kykenevät vastaamaan tämän päivän ja tulevaisuuden haasteisiin.

Hankkeen toteuttamissa koulutuksissa painotetaan luovan suunnitteluajattelun hyötynäkökohtia sekä sitä, kuinka luovuutta voidaan käyttää eri toimijoiden ja yritysten toiminnan hyväksi. Hankkeen tavoitteena on koulutusten ja työpajojen avulla tukea yritysten liiketoiminnan kehittymistä ja kasvua esimerkiksi sähköisen median sekä palvelujen alueella.

Koulutusten teemat jakaantuvat luovan talouden arvonmuodostuksen mallin mukaisesti digitaaliseen mediaan ja markkinointiin, palvelumuotoiluun, eOppimiseen sekä luovan osaamisen johtamiseen ja hyödyntämiseen tuote- ja palvelukehityksessä. Hankkeessa keskitytään luovaa osaamista hyödyntäviin työmenetelmiin ja niiden käyttöönottoon. Koulutuksen joustavuutta ja oppimisen laatua parannetaan älykkään verkko-oppimisen ja monimuoto-opetuksen keinoin. Yhteistyön kautta on mahdollista löytää uusia työn muotoja, sekä edistää osaajien, oppilaitosten ja työnantajien verkostoitumista hub-ajattelun mukaisesti. Edellä mainituista temaattisista kokonaisuuksista järjestetään seminaareja, koulutuksia ja työpajoja.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

Hankkeen kohderyhminä ovat Pohjois-Pohjanmaan alueen luovan talouden alojen pk-yritykset sekä toisen asteen ja korkeakoulujen opetushenkilöstö. Kohderyhmään kuuluvat ne työelämän ammattilaiset, jotka tarvitsevat työssään tietoa suunnitteluajattelun ja viimeaikaisen kehityksen tarjoamista työvälineistä ja -menetelmistä sekä niiden hyödyntämisestä omassa työssään. Kohderyhmänä ovat myös koulutusalan ammattilaiset, joilla on perusosaaminen omasta toimialastaan ja perinteisistä opetusmenetelmistä ja -välineistä, mutta tarvitsevat ajantasaista tietoa uusien välineiden ja oppimisympäristöjen hyödyntämisessä ja haltuunotossa.

Primäärinen kohderyhmä on: PK-yritykset, luovan talouden alan ammattilaiset, oppilaitosten opettajat ja kouluttajat sekä kolmas sektori (mm. alakohtaiset ja yrittäjäjärjestöt).

Oppilaitoksen opettajilla ja kouluttajilla ei tarkoiteta hankkeessa kouluttajina toimivia henkilöitä. Primäärisen kohderyhmän oppilaitosten kouluttajilla tarkoitetaan toisen asteen ja korkeakoulujen opetushenkilöstöä sekä oppilaitosten muuta henkilökuntaa, jotka tarvitsevat hankkeen koulutusteemojen mukaista tietotaitoa työssään (ei tarkoita hankkeen henkilökuntaa).

4.2 Välilliset kohderyhmät

Välillisenä kohderyhmänä ja verkostoyhteistyökumppaneina toimivat alakohtaiset- ja yrittäjäjärjestöt, BusinessOulu ja Business Kitchen verkosto. Pitkällä aikataululla hankkeen vaikutukset ulottuvat myös eri oppilaitoksissa opiskeleviin opiskelijoihin.

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 217 011

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 199 846

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 319 248

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 249 808

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Pohjois-Pohjanmaa

Seutukunnat: Raahen, Oulunkaaren, Oulun, Ylivieskan, Koillismaan

Kunnat: Siikajoki, Merijärvi, Taivalkoski, Oulainen, Lumijoki, Kalajoki, Ylivieska, Tyrnävä, Oulu, Alavieska, Sievi, Ii, Utajärvi, Muhos, Hailuoto, Raahe, Kempele, Kuusamo, Pyhäjoki, Pudasjärvi, Liminka

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite: Kulttuurialan yksikkö, Oulun ammattikorkeakoulu, Kotkantie 1, 90250 Oulu

Postinumero: 90250

Postitoimipaikka: Oulu

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Osallistuvien yritysten lukumäärä

Suunniteltu: 40

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 68

7.2 Osallistuvien henkilöiden lukumäärä

Suunniteltu: 90

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
Hankesuunnittelussa on selvitelty sukupuolijakaumaa alalla. Tilastokeskuksen keräämien tietojen mukaisesti ohjelmistoala on miesvaltaista (katso liite 3). Kerättyjen tietojen mukaisesti kulttuurialan toimijoista on hieman yli puolet naisia (katso liite 4). Tilastokeskus ei ole määritellyt omassa luokituksessaan luovan talouden alalle kuuluvia yrityksiä. Tilastokeskus kerää kulttuuri- sekä ohjelmistoalan tilastoja, jotka muodostavat hankkeessa määritellyn luovan alan (ohjelmistot, konsultointi ja siihen liittyvä toiminta sekä kulttuuriala). Näitä tilastoja on hyödynnetty analyysissä. Työ- ja elinkeinoministeriö (TEM) on tehnyt oman määrittelynsä (Toimialaraportti 7/2013, Luovat alat, http://www.temtoimialapalvelu.fi/files/1958/Luovat_alat_2013.pdf). Raportissa on käytetty Tilastokeskuksen yritysrekisterin yritys- ja toimipaikkatilastoja, joissa muuttuja ei ole sukupuoli.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Hankkeessa toimitaan yhdenvertaisuusperiaatteiden mukaan. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että hankkeen koulutuksiin ja työpajoihin valittavat käsitellään sukupuolesta riippumatta yhdenvertaisesti. Työskentely-ympäristössä varmistetaan osallistujien osaamistarpeet siten, että sopivien koulutusten ja työpajojen valinta on mahdollista.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Hankkeen päätavoitteina ovat hankesuunnitelmassa mainittujen koulutusta tukevien toimenpiteiden suorittaminen. Sinänsä koulutuksella on kuitenkin todettu olevan sukupuolten välistä tasa-arvoa edistävä vaikutus.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 4 4
Hanke tukee aineettomien palveluiden kehittymistä ja kuluttaa luonnonvaroja vähemmän kuin aineellinen toiminta. Digitaaliset palvelut ja media edustavat vähähiilistä taloutta.
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 0
Hankkeella ei ole välitöntä vaikutusta ko. asiaan. Välillisten vaikutusten arviointi tämän aihepiirin osalta on haastavaa.
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 4
Aineettomien palveluiden kehittyminen vaikuttaa välillisesti kasvihuonekaasujen vähenemiseen (esim. yksityisautoilun väheneminen sähköisten palveluiden myötä).
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 4
Aineettomien palveluiden kasvu osana elinkeinorakennetta vähentää luonnonympäristön saastumista. Aineettomien palveluiden kehittyminen vaikuttaa välillisesti kasvihuonekaasujen vähenemiseen (esim. yksityisautoilun väheneminen sähköisten palveluiden myötä).
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Hankkeella ei ole vaikutusta ko. asiaan.
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 4 6
Aineettomat palvelut ja niiden kehittäminen eivät vaadi suurta materiaalien käyttöä ja eivätkä lisää jätteiden määrää. Aineettomien palveluiden lisääntyminen vähentää välillisesti jätteiden määrää.
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 2
Hankkeella ei ole välitöntä vaikutusta asiaan, mutta uusien innovatiivisten palvelutuotteiden syntyminen voi välillisesti lisätä uusiutuvien energialähteiden käyttöä.
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 8 5
Koulutus lisää yritysten osaamista ja antaa mahdollisuuksia niiden toiminnan kestävään kehittämiseen. Välillisenä vaikutuksena on yritysten kehittymisen myötä työllisyyttä parantava vaikutus.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 7 9
Koulutussisällöissä keskitytään aineettomien tuotteiden ja palveluiden kehittämiseen. Välillisenä vaikutuksena tästä on elinkeinorakenteen taloudellisen kestävyyden paraneminen.
Liikkuminen ja logistiikka 2 4
Aineettomien palveluiden kehittäminen ja käyttönotto vähentää liikkumisen tarvetta niin kaupunki- kuin harvaan asutuilla alueilla sekä parantaa logistiikkaa.
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 5 5
Elinkeinorakenteen vahvistaminen hankkeen toimenpiteiden myötä parantaa työllistävien ja työllisyyttä tukevien vaikutusten kautta alueen yleistä hyvinvointia. Aineettomien palveluiden kehittäminen parantaa erityisesti harvaan asuttujen alueiden hyvinvointia.
Tasa-arvon edistäminen 4 4
Kaiken tyyppisellä koulutuksella on todettu olevan tasa-arvoisuutta lisäävä vaikutus. Hankkeessa toimitaan yhdenvertaisuusperiaatteiden mukaan. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että koulutuksiin tulevia henkilöitä kohdellaan ominaisuuksistaan riippumatta yhdenvertaisesti.
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 6 6
Osaamisen ja koulutustason kasvu ja luovuuden tukeminen edesauttavat yhteiskunnallisen ja kulttuurisen tasa-arvon kehittymistä sekä parantavat työllistymistä ja vähentävät syrjäytymistä.
Kulttuuriympäristö 0 0
Hankkeella ei ole välitöntä vaikutusta ko. asiaan. Välillisten vaikutusten arviointi tämän aihepiirin osalta on haastavaa.
Ympäristöosaaminen 0 0
Hankkeella ei ole välitöntä vaikutusta ko. asiaan. Välillisten vaikutusten arviointi tämän aihepiirin osalta on haastavaa.

9 Loppuraportin tiivistelmä

Creato-hanke toimi ajalla 1.1.2015 - 31.12.2016 Pohjois-Pohjanmaalla. Hankkeen tavoitteena oli luovan talouden ammattialojen osaamisen ja ammattitaidon parantaminen sekä koulutuksen kehittäminen työelämän vaatimukset huomioiden. Hankkeen kohderyhmään kuuluivat alan mikro-, pienet ja keskisuuret yritykset, toisen- ja korkea-asteen oppilaitosten henkilökunta sekä ne henkilöt, jotka hyödyntävät työssään luovan alan osaamista. Hankkeen aikana järjestettiin yli 20 koulutusta, työpajaa ja seminaaria, joihin osallistui yli 300 henkilöä eri oppilaitoksista ja yrityksistä.

Hankkeen koulutusteemat olivat 1) Digitaalinen media ja markkinointiviestintä, 2) Palvelumuotoilu, 3) eOppiminen ja 4) Design Management. Hanke julkaisi kaksi kansainvälisesti esiteltyä artikkelia: “Charting Teachers' Perspective on Utilizing Distance Learning in Higher Education” ja “Comparison of Student and Teacher Perceptions on E-learning”.