Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: S20177

Hankkeen nimi: Kajaanin välityömarkkinoiden kehittämishanke

Toimintalinja: 3. Työllisyys ja työvoiman liikkuvuus

Erityistavoite: 6.1. Nuorten ja muiden heikossa työmarkkina-asemassa olevien työllistymisen edistäminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.3.2015 ja päättyy 31.5.2017

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Kajaanin kaupunki

Organisaatiotyyppi: Kunta

Y-tunnus: 0214958-9

Jakeluosoite: Pohjolankatu 13

Puhelinnumero: 08 6155 2555

Postinumero: 87100

Postitoimipaikka: Kajaani

WWW-osoite: http://www.kajaani.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Jääskeläinen Mari

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Projektipäällikkö

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: mari.jaaskelainen(at)kajaani.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 0444214190

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Hakijoita on useampi kuin yksi (yhteishanke)

Osatoteuttajat

Spartak Kajaani ry, 1886736-6
Nakertaja- Hetteenmäen kyläyhdistys ry, 1459840-2
Kajaanin Työvoimayhdistys ry, 1462910-9
Kainuun Nuotta ry, 1578038-8

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Kajaanin välityömarkkinoiden kehittämishankkeessa lähdetään kehittämään välityömarkkinatoimijoille yhteistyöhön ja kumppanuuteen perustuvaa toimintamallia, jolla edistetään työttömien asiakkaiden työllistymistä. Hankkeessa luotava toimintamalli ja käytännöt parantavat välityömarkkinatoimijoiden osaamista ja vaikuttavuutta, mikä puolestaan lisää työttömien asiakkaiden osaamista vastaamaan paremmin työelämän tarpeita. Hanketta hallinnoi Kajaanin kaupunki ja sen osatoteuttajia ovat Kainuun Nuotta ry, Spartak Kajaani ry, Kajaanin työvoimayhdistys ry ja Nakertaja-Hetteenmäen kyläyhdistys ry.

Hankkeen kohderyhmänä ovat kajaanilaiset nuoret työttömät, pitkäaikaistyöttömät ja toistuvasti työttömänä olevat henkilöt. Määrällisenä tavoitteena on 100 asiakasta vuodessa eli 200 asiakasta hankkeen toiminta-aikana. Asiakkaille järjestettävä palvelutarjotin perustuu tavoitteelliseen palvelutarpeen arviointiin. Palveluohjauksen prosessissa arvioidaan, mitkä osa-alueet ovat kunnossa asiakkaan työllistymisen näkökulmasta ja millä osa-alueilla hän tarvitsee tukea ja vahvistusta. Asiakkaan palvelut suunnitellaan ja järjestetään tämän mukaisesti. Hänet ohjataan hankkeessa mukana olevien toimijoiden palveluihin sen mukaisesti, mikä parhaiten tukee hänen työllistymistään tai muun pysyvän ratkaisun löytymistä. Asiakas voi myös siirtyä joustavasti palvelusta (yhdistyksestä) toiseen, jos ja kun hänen tilanteensa sitä edellyttää. Erityisesti panostetaan asiakkaiden osaamisen ja ammattitaidon kehittämiseen järjestämällä koulutusta yhteistyössä alueen oppilaitosten kanssa.

Hankkeen yhtenä tavoitteena on lisätä yhdistystoimijoiden osaamista työttömien valmentamisessa kohti avoimia työmarkkinoita ja koulutusta. Yhdistysten osaamisen kehittämisellä on heijastusvaikutuksia myös muihin kuin pelkästään hankkeen asiakkaisiin.
Hanke pyrkii helpottamaan myös työvoiman saatavuutta työttömien osaamistasoa nostamalla ja tekemällä yhteistyötä paikallisten yritysten kanssa.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

Hankkeen kohderyhmänä ovat kajaanilaiset nuoret työttömät, pitkäaikaistyöttömät ja toistuvasti työttömänä olevat henkilöt. Kohderyhmään kuuluvat sellaiset työttömät, jotka ovat kohtuullisen lyhyen valmennusprosessin jälkeen ohjattavissa avoimille työmarkkinoille tai koulutukseen sekä työttömät, joiden tavoitteena on työkyvyn ylläpitäminen niin, että he pystyvät toimimaan välityömarkkinoiden työtehtävissä. Varsinaiseen kohderyhmään kuuluvat myös työllistävissä yhdistyksissä työskentelevät henkilöt, joiden osaamista kehitetään hankkeen aikana.

4.2 Välilliset kohderyhmät

Kainuulaiset yritykset, työttömiä työllistävät yhdistykset, Kainuun TE-toimisto, Kainuun työvoiman palvelukeskus (tuleva monialainen yhteispalvelu), Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä, koulutusorganisaatiot, asiakkaiden perheet ja Kainuun kunnat.

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 888 192

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 837 151

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 1 184 257

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 1 116 202

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Kainuu

Seutukunnat: Kajaanin

Kunnat: Kajaani

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite:

Postinumero:

Postitoimipaikka:

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Osallistuvien yritysten lukumäärä

Suunniteltu: 80

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 46

7.2 Osallistuvien henkilöiden lukumäärä

Suunniteltu: 244

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
Kajaanin kaupunki on arvioinut pitkäaikaistyöttömien sukupuolijakauman työttömyystilastojen perusteella. Miesten osuus kohderyhmässä on suurempi kuin naisten.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Hankkeen toiminnat kohdistuvat tasapuolisesti sukupuolten välillä, kuitenkin huomioiden miesten osauuden suuremman määrän.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Tarjoamme hankeessa palveluita niitä tarvitseville riippumatta sukupuolesta. Hankkeen päätavoite on työllisyydenhoidon palveluiden edistäminen.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 7 7
Kohderyhmä osallistuu esim kierrätystoimintaan sekä ympäristötöihin. Materiaali- ja resurssitehokkuudessa sekä kierrätyksessä piilee runsaasti vielä käyttämättömiä voimavaroja. Niiden pohjalta on mahdollista synnyttää lukuisia uusia työpaikkoja, innovaatioita ja yritystoimintaa.Kiertotaloudessa materiaalien hukkaaminen ja jätteen syntyminen on minimoitu. Työllisyyden, ympäristön ja ilmaston kannalta materiaalien tehokas hyödyntäminen on järkevää, se luo uusia innovaatioita, liiketoimintaa ja työpaikkoja. Joulukuussa 2014 Euroopan komissio hylkäsi edellisen komission ehdottaman kiertotalouspaketin. Se on vedetty pois komission tämän vuoden työlistalta. Komissio aikoo kuitenkin julkaista nopeassa tahdissa aiempaa ehdotusta laajemman, entistä kunnianhimoisemman kiertotalouspaketin ensi vuoden loppuun mennessä.
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 4 4
Kohderyhmä osallistuu esim. kierrätystoimintaan sekä ympäristötöihin. Kiertotaloudessa materiaalien hukkaaminen ja jätteen syntyminen on minimoitu. Työllisyyden, ympäristön ja ilmaston kannalta materiaalien tehokas hyödyntäminen on järkevää, se luo uusia innovaatioita, liiketoimintaa ja työpaikkoja.
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 4 4
Kohderyhmä osallistuu esim. kierrätystoimintaan sekä ympäristötöihin. Kiertotaloudessa materiaalien hukkaaminen ja jätteen syntyminen on minimoitu. Työllisyyden, ympäristön ja ilmaston kannalta materiaalien tehokas hyödyntäminen on järkevää, se luo uusia innovaatioita, liiketoimintaa ja työpaikkoja.
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 4 4
Kohderyhmä osallistuu esim. kierrätystoimintaan sekä ympäristötöihin
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 4 4
Materiaali- ja resurssitehokkuudessa sekä kierrätyksessä piilee runsaasti vielä käyttämättömiä voimavaroja. Niiden pohjalta on mahdollista synnyttää lukuisia uusia työpaikkoja, innovaatioita ja yritystoimintaa. Kiertotaloudessa materiaalien hukkaaminen ja jätteen syntyminen on minimoitu. Työllisyyden, ympäristön ja ilmaston kannalta materiaalien tehokas hyödyntäminen on järkevää, se luo uusia innovaatioita, liiketoimintaa ja työpaikkoja. Joulukuussa 2014 Euroopan komissio hylkäsi edellisen komission ehdottaman kiertotalouspaketin. Se on vedetty pois komission tämän vuoden työlistalta. Komissio aikoo kuitenkin julkaista nopeassa tahdissa aiempaa ehdotusta laajemman, entistä kunnianhimoisemman kiertotalouspaketin ensi vuoden loppuun mennessä.
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 5 5
Hankkeessa luodaan polkuja avoimille työmarkkinoille sekä lisätään valmiuksia siirtyä yrittäjäksi. Pyritään vaikuttamaan eläköitymisogelmaan. Hankkeen yhtenä palveluna on yritysyhteistyö sekä osaavan työvoiman varmistaminen osaamisen ja ammattitaidon kehittämisen kautta yhteistyössä paikallisten oppilaitosten kanssa.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 9 9
Hankkeessa luodaan yhteistyöllä ja kumppanuudella uusia palvelukokonaisuuksia ja palvelujen järjestämistapoja, jotka auttavat pysyvien ratkaisujen löytymistä asiakkaalle.
Liikkuminen ja logistiikka 0 0
Hankkeessa hyödynnetään sähköisiä työkaluja joka vähentää liikkumista.
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 7 7
Kaikki hankkeen toimenpiteet ja palvelut ovat tavoitteellisesti hyvinvoinnin paratamiseen tähtääviä.
Tasa-arvon edistäminen 6 5
Tuemme asiakkaita kohtelemaan toisiaan tasa-arvoisesti ja kunnioittamaan erilaisuutta riippumatta ihmisen taustasta
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 5 5
Hankkeessa on erikseen huomioitu maahanmuutajien kohderyhmä. Käymme läpi asiakkaan ihmissuhteita ja kannustamme häntä säilyttämään oman sukunsa perinteitä. Tuleva kulttuuripaja mahdollistaa asiakkaalle luovan ja vapaan tavan ilmaista itseään.
Kulttuuriympäristö 4 5
Hankkeessa on erikseen huomioitu monikulttuurisuus. Käymme läpi asiakkaan ihmissuhteita ja kannustamme häntä säilyttämään oman sukunsa perinteitä.
Ympäristöosaaminen 4 4
Hankkeessa olevia kohderyhmiä osallistuu ympäristötöihin sekä kierrätystoimintaan. Materiaali- ja resurssitehokkuudessa sekä kierrätyksessä piilee runsaasti vielä käyttämättömiä voimavaroja. Niiden pohjalta on mahdollista synnyttää lukuisia uusia työpaikkoja, innovaatioita ja yritystoimintaa. Kiertotaloudessa materiaalien hukkaaminen ja jätteen syntyminen on minimoitu. Työllisyyden, ympäristön ja ilmaston kannalta materiaalien tehokas hyödyntäminen on järkevää, se luo uusia innovaatioita, liiketoimintaa ja työpaikkoja. Joulukuussa 2014 Euroopan komissio hylkäsi edellisen komission ehdottaman kiertotalouspaketin. Se on vedetty pois komission tämän vuoden työlistalta. Komissio aikoo kuitenkin julkaista nopeassa tahdissa aiempaa ehdotusta laajemman, entistä kunnianhimoisemman kiertotalouspaketin ensi vuoden loppuun mennessä.

9 Loppuraportin tiivistelmä

Hanke onnistui päätavoitteessaan. Kaupungin ja yhdistystoimijoiden kesken luotiin uudenlainen välityömarkkinoiden toimintamalli. Yhdistystoimijoiden roolit kirkastuivat ja kaikki löysivät omat vahvuutensa ja kehittivät niitä.

Asiakastyön toimenpiteitä olivat palkkatukityö, työkokeilut sekä erilaiset valmennukset ja koulutukset. Ohjausta annettiin yksilöllisesti ja ryhmissä. Työnhakijoiden palveluita tuotettiin prosessimaisesti ja ammatillisesti. Kokonaisuus oli koordinoitua.

Hanke palveluineen toimi tärkeänä työkaluna usean kajaanilaisen työttömän tilanteen edistämisessä. 59 prosentille hankkeen asiakkaista eli yli 140 kajaanilaiselle työttömälle löytyi hankkeen jälkeen muu ratkaisu kuin uudelleen työttömäksi jääminen. Lisäksi hanke vaikutti merkittävällä tavalla kaupungin ja yhdistyskentän yhteistyön kehittämiseen. Yhteistyö on hankkeen jälkeen entistä suunnitelmallisempaa ja tavoitteellisempaa. Osana hanketta kaupunki pilotoi yhdistysten työllisyysavustusmenettelyn, mihin pohjautuen kaupunki jatkaa kumppanuusperusteista yhteistyötä työllistävien yhdistysten kanssa.

Hankkeen toiminta nosti esille useita työllisyydenhoidon kipukohtia. Hankkeeseen esim. ohjautui paljon asiakkaita, joilla ei työ- ja toimintakyvyn rajoitteiden vuoksi ollut realistisia mahdollisuuksia hyötyä hankkeen palveluista ja edetä kohti työtä tai koulutusta. Asiakasohjauksen vaikeudet kertovat siitä, että pitkään työttömänä olleiden työllistymisen edistäminen on haastavaa nykyisellä palveluvalikoimalla. Hankkeen yhtenä tuloksena olikin työllistymispolun alkuvaiheen palveluiden ja mm. sosiaalisen kuntoutuksen palveluiden kehittämistarpeen konkretisoituminen.