Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: S20181

Hankkeen nimi: Maahanmuuttaneen nopeaa työllistymistä tukevien palveluiden kehittäminen (MANOT)

Toimintalinja: 3. Työllisyys ja työvoiman liikkuvuus

Erityistavoite: 6.1. Nuorten ja muiden heikossa työmarkkina-asemassa olevien työllistymisen edistäminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 9.3.2015 ja päättyy 30.6.2016

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Itä-Suomen yliopisto

Organisaatiotyyppi: Yliopisto

Y-tunnus: 2285733-9

Jakeluosoite: PL 111

Puhelinnumero: 029445111

Postinumero: 80101

Postitoimipaikka: Joensuu

WWW-osoite: http://www.uef.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: sanna.iskanius@uef.fi

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Koulutusjohtaja

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: sanna.iskanius(at)uef.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 050 3823801

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Vain yksi hakija

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Maahanmuuttaneiden motivaatio yhteiskuntaan integroitumiseen ja työllistymiseen on suurimmillaan ensimmäisten kahden vuoden aikana maahan muuttamisesta, mutta maahanmuuttaneen työllistyminen voi työministeri Lauri Ihalaisen mukaan Suomessa kestää jopa 8–10 vuotta (TEM, Maahanmuuttaja kotoutuu ajan myötä, 2013). Maahanmuuttaneen nopeaa työllistymistä tukevien palveluiden kehittäminen (MANOT) -hankkeen tavoitteena on pilotoida ja kehittää palveluita, jotka tukevat maahanmuuttaneiden nopeaa työllistymistä.

Hankkeen aikana pilotoidaan muun muassa Ruotsissa vaikuttaviksi tavoiksi osoittautuneita maahanmuuttaneiden nopeaa työllistymistä tukevia toimintatapoja, jotka suunnitellaan yhteistyössä Pohjois-Savon työllisyystoimijoiden ja alueen työnantajien kanssa jo olemassa oleviin palveluihin soveltuviksi. Pilotoinneista saatavien kokemusten perusteella alueelle laaditaan suunnitelma toimintatapojen juurruttamisesta sekä jatkokehittämisestä. Uusia toimintatapoja testaaviin pilotointeihin osallistuu vähintään 15 työtöntä maahanmuuttanutta työnhakijaa, joiden Suomeen muuttamisesta on kulunut enimmillään kaksi vuotta. Hanke pyrkii tukemaan maahanmuuttaneiden nopeaa sijoittumista työelämään. Pilotointien yhteydessä kehitetään eri maahanmuuttaneiden työllistymistä tukevien toimijoiden henkilöstön osaamista valmennuksellisia menetelmiä hyödyntäen. Hankkeen toimintatapana on kokeilukulttuuriin perustuva toiminta, mikä tarkoittaa nopeaa uusien toimintatapojen kokeilemiseen, kokeiluista oppimiseen, kohderyhmän osallistamista ja kokemusten havainnollistamista.

Hankkeen kohderyhmänä ovat maahanmuuttaneille työttömille työnhakijoille työllistymistä tukevia palveluja tarjoavat tahot, maahanmuuttaneiden henkilöiden potentiaaliset työnantajat sekä vasta maahanmuuttaneet työttömät, joiden työllistymisedellytysten parantamiseksi tarvitaan pääsääntöisesti työmarkkinavalmiuksia vahvistavia toimenpiteitä.

Maahanmuuttaneen nopeaa työllistymistä tukevien palveluiden kehittäminen (MANOT) -pilottihanke toteutetaan Pohjois-Savossa 9.3.2015–29.2.2016. Hankkeen rahoittajana toimii Euroopan sosiaalirahasto (ESR), jonka kansallisena viranomaisena toimii Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus. Hankkeen hallinoinnista ja toteutuksesta vastaa Itä-Suomen yliopiston Koulutus- ja kehittämispalvelu Aducate.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

Hankkeen varsinaiseen kohderyhmään kuuluvat
1) työttömien työnhakijoiden, erityisesti maahanmuuttaneiden, työllistymistä tukevia palveluja tarjoavat tahot
2) kohderyhmään kuuluvien maahanmuuttaneiden henkilöiden potentiaaliset työllistäjät sekä
3) vasta maahanmuuttaneet työttömät, joiden työllistymisedellytysten parantamiseksi tarvitaan pääsääntöisesti työmarkkinavalmiuksia vahvistavia toimenpiteitä.

4.2 Välilliset kohderyhmät

Hankkeen välillistä kohderyhmää ovat maahanmuuttaneet, jotka eivät osallistu pilotointiin, mutta jotka hyötyvät uusista, kehitetyistä toimintatavoista.

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 69 184

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 69 184

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 98 835

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 98 835

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Pohjois-Savo

Seutukunnat: Varkauden, Koillis-Savon, Kuopion, Sisä-Savon, Ylä-Savon

Kunnat: Lapinlahti, Rautavaara, Sonkajärvi, Kaavi, Suonenjoki, Rautalampi, Tuusniemi, Kuopio, Kiuruvesi, Tervo, Vesanto, Siilinjärvi, Keitele, Varkaus, Vieremä, Leppävirta, Pielavesi, Iisalmi

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite:

Postinumero:

Postitoimipaikka:

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Osallistuvien yritysten lukumäärä

Suunniteltu: 8

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 7

7.2 Osallistuvien henkilöiden lukumäärä

Suunniteltu: 75

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Ei
Hankkeen toimintaympäristöstä ei ole tehty analyysia sukupuolinäkökulmasta. Hankkeen suunnittelussa on huomioitu sukupuolen vaikutus maahanmuuttaneiden työllistymisessä.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Hankkeen toimenpiteet on suunniteltu siten, että ne tukevat sukupuolten työllistymistä tasa-arvoisesti kiinnittämällä huomiota erityisesti tasa-arvoa estävien tekijöiden poistamiseen ja tasa-arvoa edistävien tekijöiden vahvistamiseen.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Hankkeen päätavoitteena ei ole sukupuolten tasa-arvon edistäminen. Välillisenä tavoitteena on maahanmuuttaneiden työllistymistä tukevien palveluiden valtavirtaistaminen.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 0 0
Hankkeella ei ole tunnistettuja välittömiä tai välillisiä vaikutuksia luonnonvarojen käyttöön.
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 0
Hankkeella ei ole tunnistettuja välittömiä tai välillisiä vaikutuksia ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentämiseen.
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Hankkeella ei ole tunnistettuja välittömiä tai välillisiä vaikutuksia kasvillisuuteen, eliöihin tai luonnon monimuotoisuuteen.
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
Hankkeella ei ole tunnistettuja välittömiä tai välillisiä vaikutuksia pinta- ja pohjavesiin, maaperään tai ilmaan.
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Hankkeella ei ole tunnistettuja välittömiä tai välillisiä vaikutuksia Natura 2000 -ohjelman kohteisiin.
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 0 0
Hankkeella ei ole tunnistettuja välittömiä tai välillisiä vaikutuksia materiaalien ja jätteiden syntymiseen / käsittelyyn.
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Hankkeella ei ole tunnistettuja välittömiä tai välillisiä vaikutuksia uusiutuvien energialähteiden käyttöön.
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 4 7
Hankkeella vaikutetaan siihe, että jatkossa paikallisilla organisaatioilla on käytettävissään tarvittavaa työvoimaa.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 8 9
Hankkeen toiminta kehittää työllistymistä tukevia palveluita tuottavien organisaatioiden toimintaa ja tekee palveluista tehokkaampia. Tämä johtaa siihen, että organisaatioiden osaamistaso nousee, mikä mahdollistaa uusien, innovatiivisten palveluiden kehittämisen.
Liikkuminen ja logistiikka 0 0
Hankkeella ei ole tunnistettuja välittömiä tai välillisiä vaikutuksia liikkumiseen ja logistiikkaan.
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 9 9
Hankkeen toiminnalla on vaikutusta maahanmuuttaneiden hyvinvointiin. Tutkimusten perusteella tiedetään, että nopea työllistyminen lisää maahanmuuttaneiden integroitumista, tulotason nousua ja sitä kautta hyvinvointia.
Tasa-arvon edistäminen 8 8
Hanke edistää maahanmuuttaneiden tasa-arvoa kantaväestöön verrattuna.
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 8 8
Hanke edistää yhteiskunnallista ja kulttuurista yhdenvertaisuutta tukemalla organisaatioiden osaamisen kehittämistä ja työllistymistä tukevien palveluiden kehittämistä ja lisää kulttuuritietoisuutta työkäytäntöihin.
Kulttuuriympäristö 0 0
Hankkeella ei ole tunnistettuja välittömiä tai välillisiä vaikutuksia kulttuuriympäristöön.
Ympäristöosaaminen 0 0
Hankkeella ei ole tunnistettuja välittömiä tai välillisiä vaikutuksia luonnympäristöosaamiseen.

9 Loppuraportin tiivistelmä

Maahanmuuttaneen nopeaa työllistymistä tukevien palveluiden kehittäminen – MANOT-hankkeen tavoitteena oli pilotoida Pohjois-Savon alueella erilaisia maahanmuuttaneiden työllistymistä nopeuttavia työtapoja ja -menetelmiä. Hankkeen toiminta-ajatus perustui kokeilukulttuuriin. Kokeilukulttuurin periaatteiden mukaisesti hankkeessa testattiin nopeasti käynnistettyjen kokeilujen avulla erilaisia maahanmuuttajien työllistymistä edistäviä menetelmiä ja työtapoja. Kokeilujen avulla kerättiin kokemuksia muualla Euroopassa hyviksi havaittujen työtapojen soveltuvuudesta Pohjois-Savon toimintaympäristöön, ja pyrittiin löytämään uusia tapoja nopeuttaa maahanmuuttajien työllistymistä.

Hankkeen kohderyhmänä olivat maahanmuuttaneiden työllistymistä tukevia palveluja tarjoavat toimijat, maahanmuuttaneita potentiaalisesti työllistävät tahot sekä vasta maahan muuttaneet työttömät, joiden työllistymisedellytysten parantamiseksi tarvittiin pääsääntöisesti työmarkkinavalmiuksia vahvistavia toimenpiteitä.

Maahanmuuttajien työllistymistä edistävät kokeilut toteutettiin yhteistyössä Pohjois-Savossa toimivien maahanmuuttajien työllistymistä edistäviä palveluja tilaavien ja tuottavien toimijoiden kanssa. Hankkeen kokeilut toteutettiin Ylä-Savossa sekä Varkauden ja Kuopion alueilla. Kokeilujen toteuttamista ohjasivat ja arvioivat kehittämisryhmät Iisalmessa, Varkaudessa ja Kuopiossa. Lisäksi hankkeen toimintaa sekä kokeiluista saatuja kokemuksia arvioitiin Pohjois-Savon yhteisessä kehittämisryhmässä. Hankkeen kehittämisryhmiin ja kokeiluihin osallistui yhteensä 121 henkilöä, joista 28 henkilöä oli pilotointeihin osallistuneita maahanmuuuttaneita. Hankkeen määrällisenä tavoitteena oli 15 maahanmuuttaneen osallistuminen kokeiluihin.

Hankkeessa pilotoitiin seuraavia toimintamalleja:
• Videoitujen CV:iden käyttö työnhaun tukena
• Työnhakijaesittelyt
• Ratkaisukeskeinen työllistymisen tavoitteistaminen
• Osallisuuden tikapuut
• Työn varjostaminen (Job shadowing)
• Työnantajayhteistyön kehittäminen – Maahanmuuttaneiden rekrytoinnin tukeminen Ylä-Savossa
o Työpaikkaohjaajakoulutus
• Maahanmuuttaneiden ohjauksen kehittäminen
• Selkeä viestintä ja tukimateriaalit maahanmuuttajien ohjauksen tukena


Hankkeen tuloksena syntyi raportti, johon on koottu kokemukset hankkeessa pilotoiduista toimintamalleista sekä kokeiluissa havaitut toimintamallien hyödyt ja kehittämiskohteet. Raportissa kuvataan, kuinka pilotoidut maahanmuuttaneiden nopeaa työllistymistä tukevat palvelut toimivat Pohjois-Savon alueella, kuinka niitä tulisi kehittää ja kuinka ne voidaan juurruttaa Pohjois-Savoon. Hankkeessa toteutettujen kokeilujen kuvaukset sekä hankkeen tuloksena syntynyt loppuraportti ovat saatavilla hankkeen kotisivuilta osoitteessa www.aducate.fi/manot. Erillinen loppuraportti liitteenä.

Maahanmuuttaneen työllistymistä tukevien palveluiden kehittäminen – MANOT-hankkeen toteutettiin Pohjois-Savossa 9.3.2015–30.6.2016. Hanke sai rahoitusta Euroopan sosiaalirahastosta, jonka kansallisena viranomaisena toimi Etelä-Savon ELY-keskus. Hankkeen muita rahoittajia olivat Iisalmen ja Varkauden kaupungit sekä Aducate. Hankkeen hallinnoinnista ja toteutuksesta vastasi Itä-Suomen yliopiston Koulutus- ja kehittämispalvelu Aducate.