Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: S20182

Hankkeen nimi: Pohjois-Savon kasvuyritysselvitys

Toimintalinja: 3. Työllisyys ja työvoiman liikkuvuus

Erityistavoite: 7.1. Tuottavuuden ja työhyvinvoinnin parantaminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 19.11.2014 ja päättyy 30.9.2015

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Konsulttitoimisto Seppo Hoffrén Oy Consultancy

Organisaatiotyyppi: Pieni yritys

Y-tunnus: 0451754-1

Jakeluosoite: Käsityökatu 38, 2. krs

Puhelinnumero: 0207211400

Postinumero: 70100

Postitoimipaikka: Kuopio

WWW-osoite: http://www.hoffrenconsultancy.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Hoffrén Seppo

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: toimitusjohtaja

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: administrator(at)hoffrenconsultancy.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 0207 211 451

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Vain yksi hakija

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Pohjois-Savon kasvuyritysselvitys -projekti on seuraavanlainen:
Projektin kohderyhmä: Kasvu-uralla olevat pk-yritykset Pohjois-Savossa.
Tavoitteet:
1. Selvittää, mitkä ovat kasvu-uralla olevat pk-yritykset Pohjois-Savossa.
2. Selvittää, missä tilassa ja tilanteessa kasvavat pk-yritykset ovat Pohjois-Savossa.
3. Selvittää, mitkä ovat pohjoissavolaisten pk-kasvuyritysten tunnistetut kehittämistarpeet.
4. Tuottaa ehdotuksia pohjoissavolaisten pk-kasvuyritysten kehittämisohjelmiksi.
Projektiaika: 24.11.2014 – 30.4.2015
Projektin sisältöelementit ja toteuttamisen logiikka ovat seuraavat:
1. vaihe Kasvuyritysten tunnistaminen ja kasvuyritysinformaation koonti
2. vaihe Yritysten nykyisen tilanteen analysointi, niiden kasvutavoitteiden ja kehittämistarpeiden selvittäminen.
3. vaihe Yhteenvedon, analyysin ja johtopäätösten sekä suositusten tekeminen sekä kehittämisprojektikonseptin rakentaminen selvitykseen perustuen.
4. vaihe Raportin kokoaminen ja julkistaminen

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

Hankkeen kohderyhmänä ovat pohjois-savolaiset kasvuyritykset.

4.2 Välilliset kohderyhmät

Välillisenä kohderyhmänä ovat kaikki kehittämistoimia alueen kasvuyrityksille tarjoavat tahot.

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 45 000

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 45 000

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 55 000

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 55 000

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Pohjois-Savo

Seutukunnat: Koillis-Savon, Kuopion, Varkauden, Sisä-Savon, Ylä-Savon

Kunnat: Keitele, Rautavaara, Tuusniemi, Kuopio, Suonenjoki, Siilinjärvi, Rautalampi, Sonkajärvi, Vesanto, Kaavi, Lapinlahti, Kiuruvesi, Tervo, Varkaus, Pielavesi, Leppävirta, Vieremä, Iisalmi

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite:

Postinumero:

Postitoimipaikka:

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Osallistuvien yritysten lukumäärä

Suunniteltu: 200

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0

7.2 Osallistuvien henkilöiden lukumäärä

Suunniteltu: 0

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Ei
ei oleellista merkitystä
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Ei
ei ole oleellista merkitystä
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
hankkeen päätavoite on kasvuyritysselvitys

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 0 0
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 0
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 0 0
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 0 0
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 0 0
Liikkuminen ja logistiikka 0 0
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 0 0
Tasa-arvon edistäminen 0 0
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 0 0
Kulttuuriympäristö 0 0
Ympäristöosaaminen 0 0

9 Loppuraportin tiivistelmä

Hankkeen toteutus tapahtui seuraavasti:
1. Toimeksiannon määrittely ja toteutustavasta sopiminen toteutettiin marraskuussa 2014.2. Luotiin kasvuyritysten analysointimalli, jota testattiin. Testi toteutettiin marras-joulukuussa 2014. 3. Toteutettiin kasvuyritysten haku, joka tehtiin ottamalla pohjaksi Kauppalehden kasvuyritysluettelo. Luettelo käytiin läpi kunkin alueen elinkeinotoimijoiden ja ELY-keskuksen yhteyshenkilöiden kanssa ja kukin lisäsi siihen omat kasvuyritysehdokkaansa. Saatiin luettelo, jossa on kaikkiaan 276 yritystä. Tämä osio toteutettiin joulukuussa 2014 – tammikuussa 2015. 4. Etsittiin kaikista 276 yrityksestä perustiedot ja taloustiedot ja yritysten nettisivut, joista laadittiin koontitiedosto, toteutus joulukuu 2014 – tammikuu 2015.
5. Otettiin yhteyttä kaikkiin 276 yritykseen ja pyrittiin sopimaan heille tapaamisaika analyysin laatimista varten. Tuloksena oli, että haastattelu saatiin sovittua 145 yritykselle. Loput 131 olivat joko niin kiireisiä, että aikaa ei saatu sovittua, tai sitten ilmoittivat, etteivät halua osallistua selvitykseen. Haastattelujen toteutus tapahtui ajalla tammikuu – huhtikuu 2015. 6. Tehtiin yrityskäynnit ja kirjattiin raportit. Osa ei halunnut/pystynyt järjestämään tapaamista, jolloin heidät haastateltiin puhelimitse. Toteutus tapahtui ajalla tammikuu – toukokuu 2015. 7. Koottiin tietoaineisto ja analysoitiin se, laadittiin selvitys sekä ehdotukset jatkokehittämistyölle. Tämä vaihe toteutettiin touko-kesäkuussa 2015.
8. Pidettiin kaksi tiedotustilaisuutta: yksi Pohjois-Savon alueen elinkeinotoimijoille ja kuntien edustajille ja yksi yleinen tiedotustilaisuus. Molemmat toteutettiin kesäkuussa 2015.
9. Laadittiin yhteenvetoraportti kesäkuussa 2015.

Yhteenvetona Pohjois-Savon alueen kasvuyrityksistä voidaan todeta seuraavaa:
1. Pohjois-Savossa on jopa yllättävän suuri joukko kasvuyrityksiä, joilla on jo historiasta näyttöä toteutuneesta kasvusta eli uskottavuus on hyvä. Pääosin kysymys ei ole Start Up -yrityksistä.
2. Merkittävä osa kasvuyrityksistä on sijoittunut viitostien varren kuntiin/kaupunkeihin.
3. Kasvuyritysten tila on varsin hyvä, koska yritykset ovat varsin vakavaraisia ja kannattavia.
4. Yritykset tahtovat kasvaa ja lisäys vuoteen 2020 mennessä liikevaihdolla mitaten on yli 1 MRD€.
5. Jos kasvu onnistuu, niin yritykset tulevat palkkaamaan liki 2400 henkilöä lisää.
6. Kasvu merkitsee myös tahtotilaa kasvattaa vientiä, jonka suunniteltu kasvu Pohjois-Savon kasvuyrityksissä on yli 600 M€
7. Pohjois-Savon alueen suunnitelmat ja tavoitteet vuodelle 2020 toteutuvat kirkkaasti, jos kasvuyritykset pystyvät toteuttamaan visionsa.
8. Suurimpana ulkoisena mahdollistajana pidetään markkinatilannetta ja sen myönteistä kehitystä.
9. Suurimpina ulkoisina hidasteina pidetään markkinatilannetta ja suhdanteita sekä kilpailutilannetta ja kilpailua sekä julkisen vallan toimenpiteitä ja työvoiman saatavuutta.
10. Suurimpina sisäisinä mahdollistajina pidetään omaa osaamista, tuotteita ja palveluja sekä panostusta toimintaan ja kehittämiseen.
11. Suurimpina sisäisinä hidasteina pidetään rahaa/taloudellisia resursseja, omistajia (halua kasvaa, omistusrakennetta, omistajien jaksamista), henkilöstöä (osaamista ja saatavuutta). Lisäksi esille tulivat myös mm. johtaminen ja markkinointi.