Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: S20188

Hankkeen nimi: Robotiikka aikuiskoulutuksessa, ROBO 0.1

Toimintalinja: 4. Koulutus, ammattitaito ja elinikäinen oppiminen

Erityistavoite: 9.2. Kasvu- ja rakennemuutosalojen koulutuksen tarjonnan ja laadun parantaminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.5.2015 ja päättyy 30.4.2016

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä

Organisaatiotyyppi: Kuntayhtymä

Y-tunnus: 0212371-7

Jakeluosoite: Tulliportinkatu 3

Puhelinnumero: 013 244 200

Postinumero: 80130

Postitoimipaikka: Joensuu

WWW-osoite: http://www.pkky.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Väistö Riitta

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: aikuiskoulutusjohtaja

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: riitta.vaisto(at)pkky.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 050 4327 595

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely:

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Robotiikka aikuiskoulutuksessa, ROBO 0.1 hankkeen tavoitteena on kartoittaa robotiikan mahdollisuuksia ja haasteita ammatillisessa aikuiskoulutuksessa 3 - 5 toimialalla, suunnitella ja pilotoida Robotiikan perustaidot aikuisopettajille -koulutuspaketti sekä laatia raportti jatkotoimenpiteistä.

Hankkeessa lisätään organisaation tietämystä teemasta ja kartoitetaan 3 - 5 toimialan robotisaation käyttökohteita, soveltamisalueita, mahdollisuuksia, haasteita ja tulevaisuuden visioita neljän innovatiivisin menetelmin toteutetun työpajan, tietopuolisten luentojen ja opintomatkojen keinoin. Lisäksi laaditaan ja pilotoidaan aikuisopettajille peruskoulutuspaketti robotiikasta ja siihen liittyvästä ohjelmoinnista. Hankkeen lopuksi laaditaan hankkeessa tuotetun tiedon sekä muun tietämyksen perusteella raportti, joka valottaa hankkeen tuloksia sekä antaa suosituksia ja viitteitä jatkotoimenpiteille.

Hankkeen tuloksena tietämys robotiikan hyödyntämisestä ja sen mukanaan tuomista tulevaisuuden osaamisvaatimuksista valituilla toimialoilla kasvaa, nimenomaisesti aikuiskoulutuksen näkökulmasta. Tätä tietämystä voidaan hyödyntää myös mukana olleiden alojen työelämän tulevaisuussuunnittelussa ja järjestelyissä. Lisäksi hankkeessa syntyvää Robotiikan perustaidot aikuisopettajille -koulutuspakettia voidaan hyödyntää eri alojen koulutuksessa hankkeen päätyttyä. Hankkeen lopputuloksena syntynyttä raporttia voidaan hyödyntää tiedon levittämisessä laajemmallekin, se antaa lisäksi suosituksia ja viitteitä jatkotyöstölle.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

Hankkeen varsinaisena kohderyhmänä ovat aikuiskoulutuksen opettajat ja hankkeeseen valittujen toimialojen edustajat, yhteistyökumppanit ja opiskelijat.

4.2 Välilliset kohderyhmät

Välillisesti kohderyhminä ovat mm. muut aikuiskoulutuksen opiskelijat, jotka hyötyvät opettajien osaamistason noususta. Robotiikkaa ja siihen liittyvää tietämystä voidaan soveltaa monialaisesti, myös nuorisoasteen koulutuksessa. Lisäksi hankkeesta hyötyvät hankkeen kohteena olevien toimialojen yritykset.

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 62 770

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 62 770

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 89 671

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 89 671

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Pohjois-Karjala

Seutukunnat: Joensuun, Keski-Karjalan, Pielisen Karjalan

Kunnat: Tohmajärvi, Nurmes, Outokumpu, Polvijärvi, Kontiolahti, Rääkkylä, Liperi, Lieksa, Joensuu, Juuka, Ilomantsi, Kitee

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite:

Postinumero:

Postitoimipaikka:

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Osallistuvien yritysten lukumäärä

Suunniteltu: 20

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 14

7.2 Osallistuvien henkilöiden lukumäärä

Suunniteltu: 80

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
Hankkeen toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta on laadittu hyödyntäen Lapin Letka -hankkeen laatimaa Suvauskonetta (http://www.lapinletka.fi/pages/suvauskone.php), jolla on mahdollista arvioida hanketoiminnan sukupuolivaikutuksia.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Hanke rohkaisee osallistujia sukupuolesta riippumatta robotiikan pariin ja samalla lisää tasa-arvon toteutumista.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Hanke edistää sukupuolten tasa-arvoa rohkaisemalla osallistujia sukupuolesta riippumatta robotiikkaan liittyvään teknologiaan ja lisää heidän tietämystään aihealueesta tasapuolisesti.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 0 2
Hankkeessa selvitetään robotiikan mahdollisuuksia eri toimialoilla hyödyntäen tulevaisuustietoa. Tämän tiedon perusteella robotin käyttö tietyllä toimialalla voi vaikuttaa luonnonvarojen käytön kestävyyteen. Hanke voi siis vaikuttaa välillisesti luonnonvarojen käytön kestävyyteen.
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 2
Hankkeessa selvitetään robotiikan mahdollisuuksia eri toimialoilla hyödyntäen tulevaisuustietoa. Tulevaisuustiedon tehokas hyödyntäminen sekä robotiikan hyödyntäminen voivat vaikuttaa ilmastonmuutoksen aiheuttaminen riskien vähentämiseen (esim. robotin käyttöönotto tietyllä alalla). Hanke voi siis tiedon lisääntymisen kautta vaikuttaa välillisesti ilmastonmuutoksen riskien vähentämiseen.
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Hankkeen vaikutukset eivät ulotu monimuotoisuuteen, joka liittyy kasvillisuuteen, eliöihin ja luonnon monimuotoisuuteen.
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
Hankkeen vaikutukset eivät ulotu pinta- ja pohjavesiin, maaperään ja ilmaan liittyviin teemoihin.
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Hankkeen vaikutukset eivät ulotu Natura 2000 -ohjelmaan liittyviin seikkoihin.
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 0 2
Robotteja hyödynnetään jo nyt jätteiden käsittelyssä (esim. lajittelu). Hankkeessa hyödynnetään olemassa olevaa tietoa ja peilataan tulevaisuuden näkymiä. Toiminnalla voi olla välillisiä vaikutuksia tietyn toimialan tulevaisuuden jäte- ja materiaaliratkaisuja mietittäessä (jätteen määrä, materiaalien hyötykäyttö ja kierrätys).
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Hankkeen vaikutukset eivät ulotu uusiutuvien energialähteiden käyttöön.
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 8 8
Hankkeen tuloksena tuotetaan paikallisen elinkeinoelämän tarpeisiin uutta, käytännönläheistä tietoa robotiikasta eri toimialojen näkökulmasta.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 9 9
Koulutuksessa kehitetään aineetonta osaamispääomaa kehittävä koulutuspaketti.
Liikkuminen ja logistiikka 0 5
Hanke tuottaa eri toimialojen näkökulmasta tietämystä robotiikan hyödyntämisestä. Kuljetus- ja logistiikka-ala ovat esimerkkejä aloista, joilla robotiikkaa tulevaisuudessa hyödynnetään merkittävästi.
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 9 9
Hankkeella edistetään hyvinvointia ja työssäjaksamista lisäämällä tietoa robotiikasta ja sen vaikutuksista.
Tasa-arvon edistäminen 9 9
Hanke edistää tasa-arvoa tuoden usein miehisen teknisen robotteihin liittyvän toiminnan myös naisvaltaisille aloille (esim. sosiaali- ja terveysala).
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 6 6
Hankkeella on vaikutusta mm. eriarvoisuuden vähentämiseen (robotiikan hyödyntäminen em. teemassa).
Kulttuuriympäristö 0 0
Hankkeella ei ole vaikutusta kulttuuriympäristöön liittyviin teemoihin.
Ympäristöosaaminen 0 2
Hanke voi vaikuttaa valituilla toimialoilla ympäristöosaamisen kehittämiseen (esimerkiksi robottien hyödyntämisen kautta ympäristöteknologian ratkaisujen kehittyminen).

9 Loppuraportin tiivistelmä

Robotiikka aikuiskoulutuksessa, ROBO 0.1 -hankkeessa kartoitettiin robotiikan mahdollisuuksia, haasteita ja käyttökohteita ammatillisessa aikuiskoulutuksessa neljällä toimialalla (varhaiskasvatus, seniorityö, kehitysvamma-ala ja puhdistuspalveluala). Lisäksi hankkeessa suunniteltiin ja pilotoitiin Robotiikan perustaidot aikuisopettajille -koulutuspaketti sekä laadittiin raportti jatkotoimenpiteistä.

Hankkeen tuloksena tietämys robotiikan hyödyntämisestä ja sen mukanaan tuomista tulevaisuuden osaamisvaatimuksista valituilla toimialoilla kasvoi, nimenomaisesti aikuiskoulutuksen näkökulmasta. Tätä tietämystä voidaan hyödyntää myös mukana olleiden alojen työelämän tulevaisuussuunnittelussa ja järjestelyissä. Lisäksi hankkeessa syntyvää Robotiikan perustaidot aikuisopettajille -koulutuspakettia hyödynnetään eri alojen koulutuksessa hankkeen päätyttyä. Hankkeen lopputuloksena syntynyttä raporttia voidaan hyödyntää tiedon levittämisessä laajemmallekin, se antaa lisäksi suosituksia ja viitteitä jatkotyöstölle.