Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: S20189

Hankkeen nimi: Koordi-työvoimapalveluiden hallinnointihanke

Toimintalinja: 3. Työllisyys ja työvoiman liikkuvuus

Erityistavoite: 6.1. Nuorten ja muiden heikossa työmarkkina-asemassa olevien työllistymisen edistäminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 15.2.2015 ja päättyy 31.12.2020

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten sekä työ- ja elinkeinotoimistojen kehittämis- ja hallintokeskus

Organisaatiotyyppi: Valtion viranomainen

Y-tunnus: 2296962-1

Jakeluosoite: Hallituskatu 3 B

Puhelinnumero: 0295 037 000

Postinumero: 96100

Postitoimipaikka: Rovaniemi

WWW-osoite: http://www.ely-keskus.fi/lappi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Merja Pyykkönen

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Projektipäällikkö

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: merja.pyykkonen(at)ely-keskus.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 0295 023 578

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Vain yksi hakija

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Hankkeen toteuttaja on Lapin ELY- keskus. Hanke hallinnoi työvoimapalveluihin käytettäviä ESR- varoja Lapin ELY-keskuksen alueella.

Mikäli ESR:n osarahoittama alueellinen toimintaan sisältyvä kehittämishanke edellyttää käytettäväksi työvoimapalveluita, hanke perustaa kehittämishankkeen yhteyteen teknisluonteisen rinnakkaishankkeen,jonka kautta hanke hallinnoi työvoimapalveluihin käytettäviä ESR- varoja. ESR- toiminnassa tukikelpoisia työvoimapalveluita ovat työvoimakoulutus, valmennus ja palkkatuki.

Rinnakkaishankkeiden tavoitteena on työvoimapalveluihin osallistuvien nuorten ja heikossa työmarkkina-asemassa olevien työllistymisvalmiuksien parantaminen ja myötävaikuttaminen kohderyhmän työllistymiseen, työmarkkinoilta syrjäytymisen ehkäisemiseen ja työvoiman saatavuuteen.

Hankkeen tavoitteena on myös tukea yhteistyötä ja synergiaa Lapin ELY-keskuksen, Kainuun ELY-keskuksen ja Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen yhteisellä suuralueella ja hahmottaa työvoimapalveluiden kokonaisuutta yhteistyössä suuralueen ELY-keskusten ja TE- toimistojen kanssa. Hankkeen tavoitteena on myös tukea verkostojen muodostumista ja yhteistyötä suuralueen eri toimijoiden välillä työllisyyden hoitamisessa.

Hankkeen hallinnollisten tehtävien lisäksi keskeisiä työvoimapalveluihin liittyviä toimenpiteitä ovat: koulutuksien ja valmennuksien suunnittelu ja hankinta,yhteistyö ja yhteensovitus kansallisen hankinnan ( työvoimakoulutus, valmennukset)kanssa,yhteistyö kehittämishankkeen, kouluttajien ja TE- toimistojen kanssa,palkkatuen delegointi TE-toimistolle sekä yhteistyö suuralueen ELY- keskusten ja TE-toimistojen kanssa.

Hankkeen tulokset syntyvät rinnakkaishankkeissa toteutettavien työvoimapalveluiden vaikuttavuuden kautta. Rinnakkaishankkeiden työvoimapalveluiden tuloksena vaikutetaan työttömien ja työmarkkinoiden ulkopuolella olevien nuorten ja heikossa työmarkkina-asemassa olevien työllistymisen paranemiseen ja syrjäytymisen ehkäisemiseen, rakenne- ja pitkäaikaistyöttömyyden vähentämiseen, työvoiman saatavuuteen, segregaation vähenemiseen työ- ja koulutusmarkkinoilla sekä edistetään ammatillista ja alueeellista liikkuvuutta.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

Työttömät ja työmarkkoiden ulkopuolella olevat nuoret ja heikossa työmarkkina-asemassa olevat (mm. ikääntyvät, pitkaikais- ja toistuvaistyöttömät, maahanmuttajat, osatyökykyiset, vammaiset, etniset vähemmistöt).

Jokaisessa rinnnakaishankeessa on tarkemmin määritelty kohderyhmä, jolle työvoimapalveluita kohdennetaan.

4.2 Välilliset kohderyhmät

Kohderyhmälle palveluita tarjoavat tahot ja työnantajat.

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 339 000

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 298 638

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 339 000

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 298 638

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Lappi

Seutukunnat: Itä-Lapin, Tunturi-Lapin, Pohjois-Lapin, Torniolaakson, Rovaniemen, Kemi-Tornion

Kunnat: Posio, Pello, Inari, Keminmaa, Enontekiö, Pelkosenniemi, Salla, Simo, Kolari, Tornio, Sodankylä, Ylitornio, Ranua, Kittilä, Savukoski, Muonio, Rovaniemi, Kemijärvi, Tervola, Utsjoki, Kemi

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite:

Postinumero:

Postitoimipaikka:

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Osallistuvien yritysten lukumäärä

Suunniteltu: 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0

7.2 Osallistuvien henkilöiden lukumäärä

Suunniteltu: 0

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Ei
Hankkeessa ei ole tehty analyysia sukupuolinäkökulmasta. Hankeessa voidaan kuitenkin hyödyntää Lapin Letka- hankeen analyyseja ja tuloksia.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Hankkeessa vaikutetaan segregaation vähenemiseen koulutus- ja työmarkkinoilla.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Hankeen päätavoite ei ole sukupuoltan tasa-arvon edistäminen, mutta hankkeessa huomiodaan sukupuolen tasa-arvon edistäminen suunniteltaessa rinnakkaishankkeissa toteutettavia työvoimapalveluita.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 0 0
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 0
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 0 0
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 2 4
Hankkeella vaikutetaan osaavan työvoiman saatavuuteen.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 3 3
Hankkeessa vaikutetaan hankittavien työvoimakoulutuksien ja valmennuksien kehittämiseen
Liikkuminen ja logistiikka 0 0
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 5 3
Hankkeessa vaikutetaan työttömien ja työmarkkinoiden ulkopuolella olevien nuorten ja heikossa työmarkkina-asemassa olevien työllistymisen paranemiseen ja syrjäytymisen ehkäisemiseen, rakenne- ja pitkäaikaistyöttömyyden vähentämiseen ja työvoiman saatavuuteen.
Tasa-arvon edistäminen 3 3
Hankkeessa vaikutetaan segregaation vähenemiseen koulutus- ja työmarkkinoilla. Hankkeella vaikutetaan välillisesti myös tasa-arvoa edistäviin asenteisinn.
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 0 0
Kulttuuriympäristö 0 0
Ympäristöosaaminen 0 0

9 Loppuraportin tiivistelmä

Koordi työvoimapalveluiden hallinnointi hanke oli Lapin ELY-keskuksen toteuttama/hallinnoima hanke.

Hankkeen toiminta on ollut edellytys työvoimapoliittisten toimenpiteiden liittämiseksi Lapissa toteutettujen ESR-kehittämishankkeisiin. Kehittämishankkeiden yhteyteen perustettiin rinnakkaishankkeita, joiden kautta hanke hallinnoi työvoimapalveluihin käytettäviä ESR-varoja Lapin alueella. ESR-toiminnassa tukikelpoisia työvoimapalveluita ovat työvoimakoulutus, valmennus ja palkkatuki.

Rinnakkaishankkeiden tavoitteena oli työvoimapalveluihin osallistuvien nuorten ja heikossa työmarkkina-asemassa olevien työllistymisvalmiuksien parantaminen ja myötävaikuttaminen kohderyhmän työllistymiseen, työmarkkinoilta syrjäytymisen ehkäisemiseen ja työvoiman saatavuuteen.
Jokaisessa rinnakkaishankkeessa määriteltiin tarkemmin kohderyhmät, joille työvoimapalveluita kohdennettiin. Välillisiä kohderyhmiä olivat palveluita tarjoavat organisaatiot ja työnantajat.

Hankkeen tavoitteena oli myös tukea yhteistyötä ja synergiaa Lapin ELY-keskuksen, Kainuun ELY-keskuksen ja Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen yhteisellä suuralueella ja hahmottaa työvoimapalveluiden kokonaisuutta yhteistyössä suuralueen ELY-keskusten ja TE-toimistojen kanssa. Lisäksi tavoitteena oli tukea verkostojen muodostumista ja yhteistyötä suuralueen eri toimijoiden välillä työllisyyden hoitamisessa.

Hankkeen tulokset syntyivät rinnakkaishankkeissa toteutettavien työvoimapalveluiden vaikuttavuuden kautta. Rinnakkaishankkeissa pystyttiin pilotoimaan erilaisia koulutuksia ja valmennuksia sekä tarjoamaan osaamisen kehittämisen mahdollisuuksia tai palkkatukityötä TE-toimiston asiakkaille erityisesti nuorille, pitkään työttömänä olleille tai asiakkaille, joiden työttömyys uhkasi pitkittyä, sekä toisaalta vastaamaan alueen työvoimatarpeeseen.

Hanke toimi yhteistyössä myös valtakunnallisesti kaikkien muiden koordinaatio -hankkeiden kanssa. Koordinaatioverkoston toimenpiteet palvelivat niin Työ- ja elinkeinoministeriötä kuin ELY-keskuksia ja TE-toimistoja. Jaoimme alueilla hyväksi havaittuja käytänteitä muille alueille. Kokosimme yhdessä alueilta Hyvät käytännöt julkaisun rakennerahasto-sivustolle suomeksi ja ruotsiksi.

Lapin koordi työvoimapalveluiden hallinnointihankkeen julkaistut hyvät käytännöt:
Palvelutarjotin S20271, Yrityslähtöinen uravalmennus matkailualalle S20271, Valmiudet kuntoon – osaaminen esille! Sosiaali- ja terveysalan sekä metsäalan opintoja maahanmuuttajille S20415, Yhteistyö matkailu- ja kotipalvelualan koulutusten rakentamisessa ja hankinnassa S20649, Jatkuva arviointi osana Lapin Innovaatioassistentti -valmennusta S20122.

Linkki Rakennerahasto-sivustolle:
http://www.rakennerahastot.fi/web/valtakunnalliset-teemat/ohjelmakauden-2014-2020-esr-hankkeiden-toimintaa-ja-tuloksia

Verkostoyhteistyön merkitys oli ja on tulevaisuudessakin todella tärkeää koko ajan muuttuvassa yhteiskunnassa.

Hankkeen toimenpiteet tavoitteiden saavuttamiseksi:
Koulutusten ja muiden työvoimapalveluiden suunnittelu ja hankinta yhteistyössä kehittämishankkeiden, kouluttajien ja TE-toimiston kanssa. Yhteistyö ja yhteensovitus kansallisen hankinnan (mm. työvoimakoulutus) kanssa. Työllisyystoimijoiden välisen verkostotyön koordinointi, yhteisten tapaamisten järjestäminen sekä Lapissa että Pohjois-Pohjanmaan ELYn ja Lapin ELYn välisenä yhteistyönä Pohjois-Suomen alueella.

Alueella ESR-osarahoitteisesti toteutettavien työvoimapalveluiden kokonaisuuden hallinnointi. Määrärahojen seuranta ja tarvittaessa uudelleen allokointi. Palkkatuki-, työvoimakoulutus- ja muiden tilannetietojen kerääminen ja arkistointi. URA-järjestelmästä tarvittavien tietojen kerääminen. Hankkeen ja sen hallinnoimien rinnakkaishankkeiden seuranta, raportointi ja maksatushakemusten laadinta.

Hankesuunnitelmassa asetetut tavoitteet saavutettiin aktiivisella ja pitkäjänteisellä yhteistyöllä sekä verkostomaista toimintamallia käyttäen alueen muiden toimijoiden kanssa.

Hankehenkilöstö on tehnyt itsearviointia koko hankkeen ajan. Ohjausryhmä on antanut myös palautetta hankkeen toiminnasta. Palaute on ollut erinomaista ja koordinointia on pidetty ratkaisevana ja erittäin tärkeänä myös tulevaisuudessa.