Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: S20189

Hankkeen nimi: Koordi-työvoimapalveluiden hallinnointihanke

Toimintalinja: 3. Työllisyys ja työvoiman liikkuvuus

Erityistavoite: 6.1. Nuorten ja muiden heikossa työmarkkina-asemassa olevien työllistymisen edistäminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 15.2.2015 ja päättyy 31.12.2020

Toiminnan tila: Toiminnassa

Vastuuviranomainen: Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: ELY-keskusten sekä TE-toimistojen KEHA-keskus

Organisaatiotyyppi: Valtion viranomainen

Y-tunnus: 2296962-1

Jakeluosoite: Hallituskatu 3 B

Puhelinnumero: 0295 037 000

Postinumero: 96100

Postitoimipaikka: Rovaniemi

WWW-osoite: http://www.ely-keskus.fi/lappi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Merja Pyykkönen

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Projektipäällikkö

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: merja.pyykkonen(at)ely-keskus.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 0295 023 578

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Vain yksi hakija

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Hankkeen toteuttaja on Lapin ELY- keskus. Hanke hallinnoi työvoimapalveluihin käytettäviä ESR- varoja Lapin ELY-keskuksen alueella.

Mikäli ESR:n osarahoittama alueellinen toimintaan sisältyvä kehittämishanke edellyttää käytettäväksi työvoimapalveluita, hanke perustaa kehittämishankkeen yhteyteen teknisluonteisen rinnakkaishankkeen,jonka kautta hanke hallinnoi työvoimapalveluihin käytettäviä ESR- varoja. ESR- toiminnassa tukikelpoisia työvoimapalveluita ovat työvoimakoulutus, valmennus ja palkkatuki.

Rinnakkaishankkeiden tavoitteena on työvoimapalveluihin osallistuvien nuorten ja heikossa työmarkkina-asemassa olevien työllistymisvalmiuksien parantaminen ja myötävaikuttaminen kohderyhmän työllistymiseen, työmarkkinoilta syrjäytymisen ehkäisemiseen ja työvoiman saatavuuteen.

Hankkeen tavoitteena on myös tukea yhteistyötä ja synergiaa Lapin ELY-keskuksen, Kainuun ELY-keskuksen ja Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen yhteisellä suuralueella ja hahmottaa työvoimapalveluiden kokonaisuutta yhteistyössä suuralueen ELY-keskusten ja TE- toimistojen kanssa. Hankkeen tavoitteena on myös tukea verkostojen muodostumista ja yhteistyötä suuralueen eri toimijoiden välillä työllisyyden hoitamisessa.

Hankkeen hallinnollisten tehtävien lisäksi keskeisiä työvoimapalveluihin liittyviä toimenpiteitä ovat: koulutuksien ja valmennuksien suunnittelu ja hankinta,yhteistyö ja yhteensovitus kansallisen hankinnan ( työvoimakoulutus, valmennukset)kanssa,yhteistyö kehittämishankkeen, kouluttajien ja TE- toimistojen kanssa,palkkatuen delegointi TE-toimistolle sekä yhteistyö suuralueen ELY- keskusten ja TE-toimistojen kanssa.

Hankkeen tulokset syntyvät rinnakkaishankkeissa toteutettavien työvoimapalveluiden vaikuttavuuden kautta. Rinnakkaishankkeiden työvoimapalveluiden tuloksena vaikutetaan työttömien ja työmarkkinoiden ulkopuolella olevien nuorten ja heikossa työmarkkina-asemassa olevien työllistymisen paranemiseen ja syrjäytymisen ehkäisemiseen, rakenne- ja pitkäaikaistyöttömyyden vähentämiseen, työvoiman saatavuuteen, segregaation vähenemiseen työ- ja koulutusmarkkinoilla sekä edistetään ammatillista ja alueeellista liikkuvuutta.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

Työttömät ja työmarkkoiden ulkopuolella olevat nuoret ja heikossa työmarkkina-asemassa olevat (mm. ikääntyvät, pitkaikais- ja toistuvaistyöttömät, maahanmuttajat, osatyökykyiset, vammaiset, etniset vähemmistöt).

Jokaisessa rinnnakaishankeessa on tarkemmin määritelty kohderyhmä, jolle työvoimapalveluita kohdennetaan.

4.2 Välilliset kohderyhmät

Kohderyhmälle palveluita tarjoavat tahot ja työnantajat.

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 339 000

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 283 435

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 339 000

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 283 435

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Lappi

Seutukunnat: Itä-Lapin, Tunturi-Lapin, Torniolaakson, Pohjois-Lapin, Rovaniemen, Kemi-Tornion

Kunnat: Muonio, Rovaniemi, Kittilä, Pelkosenniemi, Kolari, Pello, Posio, Inari, Sodankylä, Salla, Ranua, Savukoski, Tornio, Enontekiö, Simo, Keminmaa, Ylitornio, Utsjoki, Tervola, Kemijärvi, Kemi

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite:

Postinumero:

Postitoimipaikka:

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Osallistuvien yritysten lukumäärä

Suunniteltu: 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0

7.2 Osallistuvien henkilöiden lukumäärä

Suunniteltu: 0

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Ei
Hankkeessa ei ole tehty analyysia sukupuolinäkökulmasta. Hankeessa voidaan kuitenkin hyödyntää Lapin Letka- hankeen analyyseja ja tuloksia.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Hankkeessa vaikutetaan segregaation vähenemiseen koulutus- ja työmarkkinoilla.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Hankeen päätavoite ei ole sukupuoltan tasa-arvon edistäminen, mutta hankkeessa huomiodaan sukupuolen tasa-arvon edistäminen suunniteltaessa rinnakkaishankkeissa toteutettavia työvoimapalveluita.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 0 0
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 0
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 0 0
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 2 4
Hankkeella vaikutetaan osaavan työvoiman saatavuuteen.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 3 3
Hankkeessa vaikutetaan hankittavien työvoimakoulutuksien ja valmennuksien kehittämiseen
Liikkuminen ja logistiikka 0 0
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 5 3
Hankkeessa vaikutetaan työttömien ja työmarkkinoiden ulkopuolella olevien nuorten ja heikossa työmarkkina-asemassa olevien työllistymisen paranemiseen ja syrjäytymisen ehkäisemiseen, rakenne- ja pitkäaikaistyöttömyyden vähentämiseen ja työvoiman saatavuuteen.
Tasa-arvon edistäminen 3 3
Hankkeessa vaikutetaan segregaation vähenemiseen koulutus- ja työmarkkinoilla. Hankkeella vaikutetaan välillisesti myös tasa-arvoa edistäviin asenteisinn.
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 0 0
Kulttuuriympäristö 0 0
Ympäristöosaaminen 0 0

9 Loppuraportin tiivistelmä

-