Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: S20191

Hankkeen nimi: NYVI -tukipalveluita ja aktivointia yrittäjyyteen

Toimintalinja: 4. Koulutus, ammattitaito ja elinikäinen oppiminen

Erityistavoite: 9.1. Siirtymävaiheita ja koulutuksellista tasa-arvoa tukevien palveluiden parantaminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.1.2015 ja päättyy 31.10.2015

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Kainuun Nuotta ry

Organisaatiotyyppi: Muu järjestö tai yhdistys

Y-tunnus: 1578038-8

Jakeluosoite: Ilmarintie 6

Puhelinnumero: 08-628427

Postinumero: 87200

Postitoimipaikka: Kajaani

WWW-osoite: http://www.kainuunnuotta.net

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Karppinen Veli-Matti

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Toiminnanjohtaja

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: veli-matti.karppinen(at)kajaani.net

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 040 5853645

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Vain yksi hakija

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Nyvi -toiminta tulee kehittämään yrittäjien tukipalveluita, aktivoimaan uusia yrittäjiä ja tiedottamaan yrittäjyydestä erityisesti Kainuulaisille nuorille. Esiselvityshankkeen tavoitteena on selvittää, miten erityisesti nuorten asenteita ja tietoutta yrittäjyydestä voidaan parantaa, ja miten tukipalvelut voitaisiin jatkossa järjestää palvelemaan paremmin nuorten tarpeita.

Esiselvityshankkeessa laaditaan tutkimus siitä, miten nuoret yrittäjyyteen suhtautuvat, mikä heitä siinä kiinnostaa ja mitä he siitä tietävät. Tämän selvityksen tuloksia tullaan myöhemmin esiselvityshankkeessa hyödyntämään suunniteltaessa varsinaista hanketta Nyvi -tukipalveluiden järjestämisestä.

Esiselvityshankkeessa selvitetään, kuinka erityisesti nuoret yrittäjät ja yrittäjäksi aikovat saataisiin nykyistä paremmin tukipalveluiden piiriin ja kuinka yritystoimintaa voitaisiin tukea nykyistä tehokkaammin yritystoiminnan alkuvaiheessa. Toteutuksessa on mukana jo toimivia alueellisia tukipalveluja, jotka ovat erikoistuneet yrityksen talouden, viestinnän, markkinoinnin, tuotekehityksen, verkostoitumisen tai tietoteknisen osaamisen suunnitelmalliseen kehittämiseen. Merkittäviä kehittämisen kohteita ovat kummiyrittäjäverkoston kehittäminen aloittavien yrittäjien tueksi ja osuuskuntatoiminnan mahdollisuudet nuorten työllistämisessä.

Esiselvityshankkeen jälkeen varsinaisessa Nyvi -kehittämishankkeessa helpotetaan yritystoiminnan aloittamista, tuodaan yrittäjyyttä positiivisessa valossa näkyväksi alueella sekä nostetaan yrittäjyyshenkisyyttä ja tahtotilaa ryhtyä yrittäjäksi. Erityisesti nuoria aktivoidaan ja rohkaistaan yrittäjyyteen ja tuetaan heitä oman yritystoiminnan suunnittelussa ja toiminnan aloituksessa. Nyvi-toiminta tulee tarjoamaan tukea yrittäjille, yhdistäen eri toimijoiden asiantuntemuksen.

Hankkeen kohderyhmänä ovat alle 29-vuotiaat, erityisesti 12–20 -vuotiaat ja alle 29-vuotiaat yrittäjät. Näiden kohderyhmien asenteita ja näkemyksiä yrittäjyydestä tullaan selvittämään. Kohderyhmänä ovat myös ala- ja yläkouluikäiset nuoret.

Esiselvityshanke toteutetaan Kainuussa 1.1.2015.–31.10.2015.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

Nuoret, ensisijaisesti 15-29 -vuotiaat huomioiden myös ala- ja yläkouluikäiset.

4.2 Välilliset kohderyhmät

Tiedotusta kohdistetaan kaiken ikäisille, pääpainon pysyessä alle 29-vuotiaissa nuorissa. Yrittäjien tukipalveluiden kehittyminen palvelee tulevaisuudessa kaikkia Kainuun yrittäjiä ja siten koko aluetaloutta.

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 42 206

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 39 541

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 42 206

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 39 541

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Kainuu

Seutukunnat: Kajaanin, Kehys-Kainuun

Kunnat: Paltamo, Suomussalmi, Ristijärvi, Vaala, Puolanka, Kajaani, Sotkamo, Hyrynsalmi, Kuhmo

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite: Ilmarintie 6

Postinumero: 87200

Postitoimipaikka: Kajaani

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Osallistuvien yritysten lukumäärä

Suunniteltu: 11

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0

7.2 Osallistuvien henkilöiden lukumäärä

Suunniteltu: 50

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
Toiminta kohdistuu tasapuolisesti eri sukupuoliin. Tämä otetaan huomioon myös tutkimuksen osallistujia valittaessa. Puolet tutkimukseen osallistuvista on tyttöjä/naisia. Kyselytutkimuksessa kartoitetaan myös, miten naisten suhtautuminen yrittäjyyteen eroaa miesten suhtautumisesta. Naisten yrittäjyys on vähäisempää kuin miesten ja tutkimuksessa selvitetään, mistä tämä mahdollisesti johtuu ja miten tämä voitaisiin huomioida nykyistä paremmin tukipalveluiden suunnittelussa.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Hankkeen lähtökohtana on eri sukupuolten tasa-arvoisuus. Tämä huomioidaan tutkimuksessa, suunnittelussa ja loppuselvityksessä. Tutkimuksessa kartoitetaan nais- ja miesvaltaisten toimialojen suosioiden syitä ja naisten yrittäjyysmahdollisuuksia tulevaisuudessa suunnitellaan tapauskohtaisesti.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Ei ole päätavoite, mutta huomioidaan toteutuksessa.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 2 7
Toiminnassa hyödynnetään tietoyhteiskunnan antamia mahdollisuuksia sekä hankkeen tutkimusta toteutettaessa kestävä kehitys on mukana.
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 1 6
Tietoyhteiskuntapalvelujen hyödyntäminen. verkostoituminen sähköisten menetelmien avulla. Laaja somen hyödyntäminen.
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 1 5
Etätoiminnan vaikuttavuus. Tietoyhteiskunnan mahdollisuuksien hyödyntäminen
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 3 8
Ekologisten toimintamuotojen huomioiminen ja sähköisten välineiden kayttöönotto asenteiden muokkaamisessa, yritystoiminnan käynnistämisessä, verkostoitumisessa, markkinoinnissa ja myynnissä.
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 10 10
Yrittäjäasenteiden kehittäminen myönteisemmäksi kohderyhmässä luo vahvaa pohjaa elinkeinorakenteen muutokselle ja kehittymiselle. Tämä huomioidaan aktivoinnisssa, koulutuksissa vahvasti.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 8 9
Asenteiden muuttaminen, osaaminen, ja tiedottaminen. Luovuuden kehittämisen kautta tulevat uudet innovaatiot yritystoiminnan kehittymiselle.
Liikkuminen ja logistiikka 4 6
Tietoyhteiskunnan ja etätoiminnan hyödyntäminen. Sähköinen verkostoituminen ja osaamisen kehittäminen
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 10 9
Nuorten ja nuorten aikuisten työllistymisellä on lukuisia positiivisia vaikutuksia kohderyhmässä. Yrittäjyyden kehittymisen kautta työntekijöiden hyvinvointi ja yritysten kilpailukyky paranevat.
Tasa-arvon edistäminen 7 8
Sukupuolesta riippumatta tuetaan yrittäjyysasenteen ja yritystoiminnan kehittymistä
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 7 8
Kehittämistyössä hyödynnettävät yhteisöllisen yrittäjyyden, osuustoiminnan antamat mahdollisuudet lisäävät yksilön aktiivisuutta, sosiaalisuutta ja yhteisöllisyyttä. Tasa-arvoinen mahdollisuus yrittäjyyteen huomioidaan.
Kulttuuriympäristö 7 8
Hankkeen kohderyhmään kuuluvat myös maahanmuuttajat. Maahanmuuttajia on jo satoja Kainuun Nuotta ry:n toiminnan piirissä ja hanke tulee palvelemaan myös heitä. Tämä antaa uusia kiinnostavia mahdollisuuksia kulttuuriympäristöjen kohtaamiselle ja kehittymiselle.
Ympäristöosaaminen 1 5
Kestävän kehityksen tietoisuus ja osaaminen paranee.

9 Loppuraportin tiivistelmä

Nyvi -toiminta on kehittänyt yrittäjien tukipalveluita, selvittänyt miten aktivoidaan uusia yrittäjiä ja miten tiedotetaan yrittäjyydestä erityisesti Kainuulaisille nuorille. Esiselvityshankkeen tavoitteena on ollut selvittää, miten erityisesti nuorten asenteita ja tietoutta yrittäjyydestä voidaan parantaa, ja miten tukipalvelut voitaisiin jatkossa järjestää palvelemaan paremmin nuorten tarpeita.
Esiselvityshankkeessa on laadittu ja toteutettu tutkimus siitä, miten nuoret yrittäjyyteen suhtautuvat, mikä heitä siinä kiinnostaa ja mitä he siitä tietävät. Tämän selvityksen tuloksia tullaan myöhemmin esiselvityshankkeessa hyödyntämään suunniteltaessa varsinaista hanketta Nyvi -tukipalveluiden järjestämisestä.

Esiselvityshankkeessa on selvitetty, kuinka erityisesti nuoret yrittäjät ja yrittäjäksi aikovat saataisiin nykyistä paremmin tukipalveluiden piiriin ja kuinka yritystoimintaa voitaisiin tukea nykyistä tehokkaammin yritystoiminnan alkuvaiheessa. Valmistelun selvittämisessä on ollut mukana jo toimivia alueellisia tukipalveluja, jotka ovat erikoistuneet yrityksen talouden, viestinnän, markkinoinnin, tuotekehityksen, verkostoitumisen tai tietoteknisen osaamisen suunnitelmalliseen kehittämiseen. Merkittäviä kehittämisen kohteita ovat olleet tarpeet uuden tyyppisen kummiyrittäjäverkoston kehittämiseen aloittavien yrittäjien tueksi ja osuuskuntatoiminnan mahdollisuudet nuorten työllistämisessä.

Esiselvityshankkeen jälkeen varsinaisessa Nyvi -kehittämishankkeessa helpotetaan yritystoiminnan aloittamista, tuodaan yrittäjyyttä positiivisessa valossa näkyväksi alueella sekä nostetaan yrittäjyyshenkisyyttä ja tahtotilaa ryhtyä yrittäjäksi. Erityisesti nuoria aktivoidaan ja rohkaistaan yrittäjyyteen ja tuetaan heitä oman yritystoiminnan suunnittelussa ja toiminnan aloituksessa. Nyvi-toiminta tulee tarjoamaan tukea yrittäjille, yhdistäen eri toimijoiden asiantuntemuksen.

Hankkeen kohderyhmänä ovat alle 29-vuotiaat, erityisesti 12–20 -vuotiaat ja alle 29-vuotiaat yrittäjät. Näiden kohderyhmien asenteita ja näkemyksiä yrittäjyydestä tullaan selvittämään. Kohderyhmänä ovat myös ala- ja yläkouluikäiset nuoret.
Esiselvityshanke toteutetaan Kainuussa 1.1.2015.–31.10.2015.

Esiselvityksen vaiheistus:
- hankkeen alkuvaiheessa 1-3.2015 tehtiin tutkimustyölle taustaselvitystä. Tutkimus toteutettiin ostopalveluna, joten tutkimuksen tekeminen kilpailutettiin helmi-maaliskuun aikana. Tarjouskilpailuun saatiin kolme (3) tarjousta. Tarjouskilpailun voitti Kajaanin Ammattikorkeakoulu.
- Kajaanin ammattikorkeakoulun kanssa valmisteltiin yhdessä tutkimussisältöä ja haastateltavilta haluttavaa tietoa. Haastattelut toteutettiin huhti-toukokuun 2015 välisenä aikana.
- Haastattelututkimuksen hoiti Inka Makkonen, KAMK. Jari Järviluoma, Mikko Keränen ja Tarja Lukkari toimivat haastattelutiimin taustaryhmässä.
- Tutkimuksen yhteenveto tehtiin hankkeen loppupuolella heinä-lokakuun aikana.
- Tuloksia tullaan hyödyntämään esiselvityshanketta seuraavassa varsinaisessa NYVI-hankkeessa. Hallinnoijana tullee toimimaan Kajaanin ammattikorkeakoulu