Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: S20193

Hankkeen nimi: Kainuun TYPO-koordinaatio

Toimintalinja: 3. Työllisyys ja työvoiman liikkuvuus

Erityistavoite: 6.1. Nuorten ja muiden heikossa työmarkkina-asemassa olevien työllistymisen edistäminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.4.2015 ja päättyy 31.12.2020

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten sekä työ- ja elinkeinotoimistojen kehittämis- ja hallintokeskus

Organisaatiotyyppi: Valtion viranomainen

Y-tunnus: 2296962-1

Jakeluosoite: Kalliokatu 4

Puhelinnumero: 0295023500

Postinumero: 87100

Postitoimipaikka: Kajaani

WWW-osoite: http://www.ely-keskus.fi/kainuu

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Pääkkönen Anja

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Projektipäällikkö

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: anja.paakkonen(at)ely-keskus.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 029 502 3581

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely:

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Hanke hallinnoi työvoimapalveluihin käytettäviä ESR-varoja Kainuun ELY-keskuksen alueella. Hankkeen toteuttaja on Kainuun ELY-keskus. Hanke on tarkoitus toteuttaa koko ohjelmakauden mittaisena.

Mikäli ESR:n osarahoittamaan toimintaan sisältyvä kehittämishanke edellyttää käytettäväksi työvoimapalveluita, hanke perustaa kehittämishankkeen yhteyteen teknisluoteisen rinnakkaishankkeen, jonka kautta hanke hallinnoi työvoimapalveluihin käytettäviä ESR-varoja. ESR-toiminnassa tukikelpoisia työvoimapalveluja ovat työvoimakoulutus, valmennus ja palkkatuki.

Hankkeen tavoitteena on koordinoida ja tukea alueella ESR-osarahoituksella hankittavien työvoimapalvelujen kokonaisuutta yhteistyössä alueen TE-toimiston kanssa. Hankkeen tavoitteena on myös tukea verkostojen muodostumista ja yhteistyötä alueen eri toimijoiden välillä työllisyyden hoitamiseksi. Hanke tee tiivistä yhteistyötä POPELYn ja LAPELYn vastaavien hankkeiden kanssa.

Rinnakkaishankkeen tavoitteena on työvoimapalveluihin osallistuvien nuorten ja heikossa työmarkkina-asemassa olevien työllistymisvalmiuksien parantaminen ja myötävaikuttaminen kohderyhmän työllistymiseen, työmarkkinoilta syrjäytymisen ehkäisemiseen ja työmarkkinoilla tarvittavan osaavan työvoiman saatavuuteen.

Hankkeen hallinnollisten tehtävien lisäksi keskeisiä työvoimapalveluihin liittyviä toimenpiteitä ovat: koulutuksien ja valmennuksien suunnittelu ja hankinta, yhteistyö kehittämishankkeen, kouluttajien ja TE-toimiston kanssa sekä yhteistyö ja yhteensovitus kansallisen hankinnan (työvoimakoulutus, valmennukset) kanssa. Hanke järjestää yhteistyöfoorumeita ja tapaamisia Kainuun alueen työllisyyden hoidon toimijoille sekä lyhytkestoista koulutusta alueella toimiville muille ESR-rahoitteisille hankkeille.

Hankkeen tulokset syntyvät myös rinnakkaishankkeissa toteutettavien työvoimapalvelujen vaikuttavuuden kautta. Rinnakkaishankkeiden työvoimapalveluilla vaikutetaan työttömien ja työmarkkinoiden ulkopuolella olevien nuorten ja heikossa työmarkkina-asemassa olevien työllistymisen paranemiseen, syrjäytymisen ehkäisemiseen, rakenne- ja pitkäaikaistyöttömyyden vähenemiseen, osaavan työvoima saatavuuteen, segregaation vähenemiseen työ- ja koulutusmarkkinoilla sekä ammatilliseen ja alueelliseen liikkuvuuteen.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

Hankkeen ensisijainen kohderyhmä ovat esr rinnakkaishankkeiden hanketoimijat sekä muut Kainuun alueen esr-hanketoimijat, Kainuun TE-toimiston asiantuntijat ja muut Kainuun työllisyyden hoidon toimijat.

4.2 Välilliset kohderyhmät

Välillisesti hankkeen kohderyhmää ovat rinnakkaishankkeiden asiakkaat: työttömät ja työmarkkinoiden ulkopuolella olevat nuoret sekä heikossa työmarkkina-asemassa olevat (mm. ikääntyvät, pitkäaikais- ja toistuvaistyöttömät, maahanmuuttajat, osatyökykyiset, vajakuntoiset, etniset vähemmistöt).
Jokaisessa rinnakkaishankkeessa on tarkemmin määritelty kohderyhmä, jolle työvoimapalveluita kohdennetaan.
Lisäksi välillisiä kohderyhmiä ovat palveluita tarjoavat organisaatiot(kouluttajat) ja työnantajat(mm. yhteishankintakoulutuksissa)

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 504 745

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 502 670

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 504 745

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 502 670

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Kainuu

Seutukunnat: Kajaanin, Kehys-Kainuun

Kunnat: Paltamo, Ristijärvi, Suomussalmi, Sotkamo, Kajaani, Puolanka, Kuhmo, Hyrynsalmi

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite: Kalliokatu 4

Postinumero: 87100

Postitoimipaikka: Kajaani

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Osallistuvien yritysten lukumäärä

Suunniteltu: 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 5

7.2 Osallistuvien henkilöiden lukumäärä

Suunniteltu: 0

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
Työvoimapoliittisten toimenpiteiden suunnittelun pohjaksi otetaan alueen toimintaympäristöanalyysi, jossa määritellään työvoiman kysyntä ja osaamistarpeet sekä toimenpiteisiin ohjattavien henkilöiden tilanne sukupuolinäkökulmasta.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Hankkeessa vaikutetaan segregaation vähenemiseen koulutus- ja työmarkkinoilla. Toiminnassa otetaan huomioon asiakaskunnanrakenne sukupuolen, koulutuksen, työhistorian ja muiden palvelutarpeeseen liittyien tekijöiden osalta.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Päätavoite ei ole sukupuolten tasa-arvon edistäminen.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 0 0
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 0
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 0 0
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 2 0
Hankkeessa vaikutetaan osaavan työvoiman saatavuuteen.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 0 0
Liikkuminen ja logistiikka 0 0
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 5 3
Hankkeessa vaikutetaan työttömien ja työmarkkinoiden ulkopuolella olevien nuorten ja heikossa työmarkkina-asemassa olevien työllistymisen paranemiseen ja syrjäytymisen ehkäisemiseen, rakenne- ja pitkäaikaistyöttömyyden vähentämiseen ja osaavan työvoiman saatavuuteen.
Tasa-arvon edistäminen 3 3
Hankkeessa vaikutetaan segregaation vähenemiseen koulutus- ja työmarkkinoilla. Hankkeessa vaikutetaan välillisesti myös tasa-arvoa edistäviin asenteisiin.
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 0 0
Kulttuuriympäristö 0 0
Ympäristöosaaminen 0 0

9 Loppuraportin tiivistelmä

Kainuun TYPO -koordinaatio -hanke oli Kainuun ELY-keskuksen toteuttama/hallinnoima hanke.
Hankkeen toiminta on ollut edellytys työvoimapoliittisten toimenpiteiden liittämiseksi Kainuussa toteutettujen ESR-kehittämishankkeisiin. Kehittämishankkeiden yhteyteen perustettiin teknisluonteisia rinnakkaishankkeita, joiden kautta hanke hallinnoi työvoimapalveluihin käytettäviä ESR-varoja Kainuun ELY-keskuksen alueella. ESR-toiminnassa tukikelpoisia työvoimapalveluita ovat työvoimakoulutus, valmennus ja palkkatuki.
Hanke oli varsin pitkäkestoinen, niin myös hankesuunnitelmaa ajantasaistettiin useampaan kertaan hankkeen aikana toimintaympäristössä tapahtuneiden muutosten takia esim. maakunta- soteuudistus. Keskeiset tavoitteet ja toimenpiteet kuitenkin pysyivät samoina.
Tavoitteet:
Tavoitteena oli koordinoida ja tukea Kainuun ELY-keskuksen alueella hankittavien työvoimapalvelujen kokonaisuutta ja kehittää koordinointiin uusi toimintamalli yhteistyössä alueen TE-toimiston kanssa. Tavoitteena oli myös tukea verkostojen muodostumista ja yhteistyötä alueen eri toimijoiden välillä työllisyyden hoitamiseksi.
Kohderyhmän osalta hankkeen tulokset syntyivät alueen ESR-hankkeissa toteutettavien työvoimapalveluiden vaikuttavuuden kautta.
Hanke teki tiivistä yhteistyötä Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen ja Lapin ELY-keskuksen vastaavien hankkeiden sekä Osaava ohjaaja -hankkeen kanssa. Osaava ohjaaja -hanke oli Kainuun ELY-keskuksen hallinnoima omantuotannon hanke, joka päättyi 31.7.2017. Hanke toimi yhteistyössä myös valtakunnallisesti kaikkien muiden koordinaatio -hankkeiden kanssa. Saimme tietoa eri alueiden tilanteesta ja etsimme yhdessä ratkaisuja ongelmiin esim. alussa URA (TE-palveluiden asiakastietojärjestelmä) ja EURA2014 yhteys ei toiminut pitkään aikaan, joten rinnakkaishankkeiden maksatuksia ei voitu tehdä. Lisäksi palkkatuki- ja työvoimakoulutuksen vakioraportit eivät olleet käytössä, joten tiedot oli kerättävä manuaalisesti henkilöittäin. Viestimme Työ- ja elinkeinoministeriöön yhteisesti, kooten palautteet ja kysymykset yhteen eri alueilta.
Koordinaatioverkoston toimenpiteet palvelivat niin ministeriötä kuin ELY-keskuksia ja TE-toimistoja. Jaoimme alueilla hyväksi havaittuja käytänteitä muille alueille. Kokosimme yhdessä alueilta Hyvät käytännöt julkaisun rakennerahasto-sivustolle suomeksi ja ruotsiksi.
Kainuun TYPO -koordinaatio -hankkeen julkaistut hyvät käytännöt:

Hankekahvit (tapaamiset työllisyyden hoidon toimijoille), Kohti työtä Kuhmossa -koulutus, Kaupallinen tuottaja Rekry -koulutus, Sosiaalinen työllistyminen Green Care – menetelmien avulla

Linkki Rakennerahasto-sivustolle:
http://www.rakennerahastot.fi/web/valtakunnalliset-teemat/ohjelmakauden-2014-2020-esr-hankkeiden-toimintaa-ja-tuloksia
Verkostoyhteistyön merkitys oli ja on tulevaisuudessakin todella tärkeää koko ajan muuttuvassa yhteiskunnassa.
Kohderyhmä:
Kohderyhmänä hankkeella oli työttömät ja työmarkkinoiden ulkopuolella olevat nuoret sekä heikossa työmarkkina-asemassa olevat (mm. ikääntyvät, pitkäaikais- ja toistuvaistyöttömät, maahanmuuttajat, osatyökykyiset, vajaakuntoiset, etniset vähemmistöt). Jokaisessa rinnakkaishankkeessa oli tarkemmin määritelty kohderyhmät, joille työvoimapalveluita kohdennettiin. Välillisiä kohderyhmiä olivat palveluita tarjoavat organisaatiot ja työnantajat.
Hankkeen aikana rinnakkaishankkeita oli yhteensä 10. Rinnakkaishankkeiden tavoitteena oli mm. parantaa työhyvinvointia sekä työelämän laatua, tuottavuutta, tuloksellisuutta, työllisyysastetta ja kilpailukykyä. Maahanmuuttajien kotoutumiskoulutuksien toteutustavan kehittäminen. Kehittää välityömarkkinatoimijoille yhteistyöhön ja kumppanuuteen perustuvaa toimintamalli, jolla edistetään työttömien asiakkaiden työllistymistä. Edistää pitkään työttöminä olleiden henkilöiden paluuta työelämään (Green Care toimintamalli). Parantaa Kainuussa asuvien romanien työllistymistä, ammatilliseen koulutukseen hakeutumista ja tutkintojen loppuun saattamista, sekä kasvattaa romaniväestön omaa osallisuutta.
Hankkeen toimenpiteet tavoitteiden saavuttamiseksi:
Koulutusten ja muiden työvoimapalveluiden suunnittelu ja hankinta yhteistyössä kehittämishankkeiden, kouluttajien ja TE-toimiston kanssa. Yhteistyö ja yhteensovitus kansallisen hankinnan (mm. työvoimakoulutus) kanssa. Työllisyystoimijoiden välisen verkostotyön koordinointi, yhteisten tapaamisten järjestäminen sekä Kainuussa että Pohjois-Pohjanmaan ELYn ja Lapin ELYn välisenä yhteistyönä Pohjois-Suomen alueella.
Alueella ESR-osarahoitteisesti toteutettavien työvoimapalveluiden kokonaisuuden hallinnointi. Määrärahojen seuranta ja tarvittaessa uudelleen allokointi. Palkkatuki-, työvoimakoulutus- ja muiden tilannetietojen kerääminen ja arkistointi. URA-järjestelmästä tarvittavien tietojen kerääminen. Hankkeen ja sen hallinnoimien rinnakkaishankkeiden seuranta, raportointi ja maksatushakemusten laadinta.
Hankesuunnitelmassa asetetut tavoitteet saavutettiin aktiivisella ja pitkäjänteisellä yhteistyöllä sekä verkostomaista toimintamallia käyttäen ja verkostomaiseen yhteistyöhön toimijoita sparraten alueen TE-toimiston, ELYn, kehittämishankkeiden, kouluttajien, palveluntuottajien, muiden työllisyystoimijoiden ja verkostojen kanssa. Avointa dialogia ja verkostomaista yhteistyötä tarvitaan yhä enempi tulevaisuudessa eri toimijoiden välillä muuttuvalla työllisyydenhoidon kentällä.
Hankkeen ensimmäiset hankekahvit järjestettiin marraskuussa 2015. Tilaisuus suunniteltiin alueen eri toimijoiden toivomuksesta järjestää yhteisiä verkoston tutustumistilaisuuksia/keskustelufoorumeita.
Kahveja järjestettiin yhteensä 16 kertaa Kainuun eri kunnissa, yhteistyössä eri toimijoiden kanssa, joista 2 viimeistä TEAMS alustan kautta koronapandemian vuoksi. Kahvit olivat hyvä foorumi verkostoitumiseen, tiedon vaihtoon, tiedottamiseen ja eri toimijoiden/verkostojen tutustumiseen säännöllisesti kolme kertaa vuodessa. Verkostolta hankekahvit saivat erittäin hyvää palautetta ja kahvien jatkumista toivottiin hankkeen päättymisen jälkeen. Toimintamalli juurrutettiin ja toiminta jatkuu Kainuun ELYn, TE-toimiston ja tulevan kuntakokeilun yhteistyönä. Hankekahvien nimi vaihdettiin työllisyyskahviksi.
Toimijakentältä tulleista toiveista hanke järjesti verkostolle yhteensä 10 info tilaisuutta yhteistyössä eri toimijoiden kanssa. Teemoina olivat ajankohtaiset asiat esim. ammatillisen koulutuksen reformi 2018, kuntouttava työtoiminta ja TE-toimiston palvelut.
Osaamisen kehittämisen tarve ohjausosaamisessa ja verkostomaisessa työssä nousi esille useissa eri yhteyksissä. Kehitimme verkoston osaamista yhteisillä koulutuksilla.
TE-toimiston asiantuntijoille ja toimijaverkostolle hankittiin ja toteutettiin Ohjausosaamisen kehittämisen koulutuskokonaisuus yhteistyössä Osaava ohjaaja -hankkeen kanssa 2016–2017. Koulutus toteutettiin Kajaanissa, Kuhmossa ja Suomussalmella, sisältäen 4 lähipäivää sekä välitehtäviä.
Hanke kilpailutti ja järjesti Verkosto-, viestintä ja kokoustaidot koulutuksen (4 lähipäivää ja välitehtäviä) sekä Luonteva ja vaikuttava esiintyminen asiakastyössä koulutuksen (1 pv) 2018–2019 TE-toimiston asiantuntijoille ja hanketoimijoille Kajaanissa. Koulutukset saivat kiitettävän palautteen, sisältö vastasi tarvetta ja kouluttaja oli innostava ammattilainen.
Kainuun TE-toimiston asiantuntijoille järjestettiin yhdistyksiin tutustumiskäyntejä syksyllä 2017. Käynneillä huomattiin palautteen toimimattomuus palkkatukijaksoista. Yhteistyössä palkkatukitoimijaverkoston kanssa suunnittelimme palkkatukipalautetoimintamallin. Palkkatukityöstä saatiin tavoitteellisempaa ja toimijoiden työ sujuvammaksi. Malli on otettu käyttöön/juurrutettu Kainuun TE-toimistoon ja tulevaan kuntakokeiluun.
Kainuun alueella toimii useita erilaisia työllisyyshankkeita ja yhdistyksiä. Hankkeen aloitteesta TE-toimistossa käynnistettiin hankeyhteyshenkilötoiminta tiivistämään yhteistyötä sekä saada sujuvampi asiakasohjaus hankkeisiin. TE-toimistossa nimettiin yhteyshenkilöt alueen hankkeille. Toiminta kehittyi ja myös yhdistyksiin nimettiin omat yhteyshenkilöt TE-toimistosta. Yhteyshenkilöiden tiedonvaihdon helpottamiseksi perustimme TAIMIin yhteisen työtilan, mitä tullaan jatkossa myös käyttämään. Yhteyshenkilötoimintamalli jatkuu hankkeen päättymisen jälkeen TE-toimistossa.
Työllisyystoimijoiden Facebook sivu otettiin käyttöön verkoston yhteiseksi tiedotusvälineeksi. Sivustolla on voinut tuoda esille onnistumisia, tehdä työtä näkyväksi ja tiedottaa eri tilaisuuksista. Jäseniä on tällä hetkellä yhteensä yli 130. Sivustoa tullaan ylläpitämään hankkeen jälkeen kuntakokeilun ja TE-toimiston asiantuntijoiden yhteistyönä.
Hanke oli mukana Kainuulaisen opinnollistamismallin suunnittelussa ja sen julkaisussa yhteistyössä alueen eri hanketoimijoiden kanssa. Ennen koronapandemiaa ehdimme järjestää yhden ideapajan Kajaanin toimijoille. Opinnollistaminen on juurrutettu ja sisällytetty kansallisella rahalla toteutettavaan työvoimakoulutukseen. Lisäksi Kainuun ELYn koulutuskoordinaattorin tehtävänkuvaan kuuluu jatkuvan oppimisen koordinointi, eli myös opinnollistamisen kehittäminen Kainuussa.
Hanke suunnitteli työvoimakoulutuksia yhteistyössä hanketoimijoiden kanssa hyvinkin erilaisille kohderyhmille, erilaisten rinnakkaishankkeiden tarpeisiin. Koulutukset saivat pääosin hyvää palautetta opiskelijoilta ja kouluttajilta.
Hanke kokosi yhteen ja auttoi hankintaprosessissa Kainuun työllisyydenhoidon hankkeita. Yhteiskilpailutuksella hankittiin työpaikkaohjaajakoulutus, jolla kehitettiin opinnollistettujen oppimisympäristöjen henkilöstön ohjausosaamista. Koulutusryhmiä on toteutettu useita Suomussalmella ja Kuhmossa.
Olemme tiedottaneet hankkeen toiminnasta Kainuun ELYn intranet sivuilla (blogikirjoitukset, tilaisuudet) ja työllisyystoimijoiden Facebookissa. Kainuun aluelehdet ovat kirjoittaneet useita kertoja hankkeen toteuttamista tilaisuuksista ja infoista.
Keväällä 2019 hankkeessa tehtiin esiselvitys haastattelemalla kajaanilaisia yrittäjiä: Miten rakennetyöttömyys on huomioitu Kajaanin yrityksi