Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: S20201

Hankkeen nimi: TechnoKnowhow - kone- ja energiateknologian yritysten osaamisen kehittäminen

Toimintalinja: 3. Työllisyys ja työvoiman liikkuvuus

Erityistavoite: 7.1. Tuottavuuden ja työhyvinvoinnin parantaminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.2.2015 ja päättyy 31.8.2017

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Navitas Kehitys Oy

Organisaatiotyyppi: Muu julkisoikeudellinen oikeushenkilö

Y-tunnus: 0775736-4

Jakeluosoite: PL 1

Puhelinnumero: 0505582600

Postinumero: 78201

Postitoimipaikka: Varkaus

WWW-osoite: http://www.navitas.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Kaksonen Tiina

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Projektipäällikkö

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: tiina.kaksonen(at)navitaskehitys.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 0505582600

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Vain yksi hakija

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Kone- ja energiatoimiala on käynyt läpi rakennemuutoksen, jonka seurauksena työtä on siirtynyt halvemman kustannusrakenteen maihin. Samaan aikaan alueen yritysten työntekijöiden ikärakenteeseen on tullut vääristymää. Nuoria- ja keski-ikäisiä osaajia on yrityksissä liian vähän verrattuna kokeneisiin ja ikääntyviin työntekijöihin. Ikääntyvien työntekijöiden osaamista on tarvetta parantaa uusille osa-alueille. Globaali kilpailu ja globaalit hankinnat ovat lisääntyneet ja lisääntyvät edelleen. Pohjois-Savossa on useita alihankintayrityksiä jotka toimittavat palveluita muutamalle päähankkijalle. Tämä erityispiirre on vallitseva erityisesti Keski-Savossa ja Ylä-Savossa. Alihankintaa tekevien PK-yritysten osaamisen ylläpito ja tason nosto on erityisen tärkeää, jotta globaalissa ja kansallisessa kilpailussa tärkeä osaaminen on riittävän korkella tasolla. Insinööriosaamista tulee täydentää ja kehittää työuran ja tehtävien mukaisesti kouluttautumalla. Vaativan insinööriosaamisen ylläpito ja täydentäminen on tarpeellista PK-yritysten lisäksi myös suuryrityksissä. Vaarana on, että alihanintavalmistuksen lisäksi myös vaativat suunnittelutehtävät siirtyvät halvemman kustannustason maihin. Nuorien osaajien houkuttelu kone- ja energiateknologian alalle on haasteellista, joten nykyisten kokeneiden osaajien osaamista on kehitettävä uusille osa-alueille. Työurien pidentäminen on vaarassa jäädä haaveeksi ikääntyvien vajavaisesta osaamisesta johtuen. Hankkeessa järjestetään pitkäkestoisia räätälöityjä koulutuksia ja valmennuksia liiketoimintaosaamisen, johtamisen, tuottavuuden, laatuosaamisen ja insinööriosaamisen kehittämiseksi uusille osa-alueille. Hankkeessa pilotoidaan uusi osaamisprofiilityökalu yritysryhmäkohtaisten kyvykkyysvajeiden ja tarpeiden kartoittamiseksi ja toimenpiteiden edelleen suuntaamiseksi. Ajankohtaista tietoa jaetaan ja verkostoitumista edistetään osaamispohjaisissa info- ja seminaaritilaisuuksissa.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

Kone- ja energiateknologian yritykset ja niiden henkilökunta Pohjois-Savossa, Joroisissa ja Pieksämäellä. Koulutukset ja valmennukset järjestetään koulutusaiheittain yritysryhmille. Vaativissa koulutuksissa yritysten henkilöstö on tyypillisesti alan insinöörejä suunnittelu-, projektinhoito-, valmistus- ja johtotehtävissä.

4.2 Välilliset kohderyhmät

Savonia ammattikorkeakoulu, paikalliset ammattioppilaitokset ja Lappeenrannan teknillinen yliopisto.

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 252 453

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 234 029

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 296 091

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 275 241

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Pohjois-Savo

Seutukunnat: Koillis-Savon, Kuopion, Varkauden, Sisä-Savon, Ylä-Savon

Kunnat: Keitele, Rautavaara, Tuusniemi, Kuopio, Suonenjoki, Siilinjärvi, Rautalampi, Sonkajärvi, Vesanto, Kaavi, Lapinlahti, Kiuruvesi, Tervo, Varkaus, Pielavesi, Leppävirta, Vieremä, Iisalmi

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite: PL1

Postinumero: 78201

Postitoimipaikka: Varkaus

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Osallistuvien yritysten lukumäärä

Suunniteltu: 60

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 80

7.2 Osallistuvien henkilöiden lukumäärä

Suunniteltu: 150

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
Hankkeen valmistelussa on huomioitu sukupuolinäkökulma. Hankkeen koulutuksissa ja valmennuksissa huomioidaan sukupuolten tasapuolinen näkökulma.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Hankkeen koulutuksissa ja valmennuksissa huomioidaan sukupuolten tasapuolinen näkökulma.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Hankkeen päätavoite on osaamisen kehittäminen. Hankkeen koulutuksissa ja valmennuksissa huomioidaan sukupuolten tasapuolinen näkökulma.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 0 5
Kohderyhmän yritykset toimittavat ja suunnittelavat tuotteita, palveluja ja järjestelmiä, jotka käyttävät uusiutuvia ja kierrätyspolttoaineita. Osaamisen kehittämisen kautta ko. yritysten kyky suunnitella ja toimittaa ympäristöystävällisiä ratkaisuja paranee.
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 5
Kohderyhmän yritykset toimittavat ja suunnittelavat tuotteita, palveluja ja järjestelmiä, jotka käyttävät uusiutuvia ja kierrätyspolttoaineita. Osaamisen kehittämisen kautta ko. yritysten kyky suunnitella ja toimittaa ympäristöystävällisiä ratkaisuja paranee.
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Ei vaikutusta
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 5
Kohderyhmän yritykset toimittavat ja suunnittelavat tuotteita, palveluja ja järjestelmiä, jotka käyttävät uusiutuvia ja kierrätyspolttoaineita. Osaamisen kehittämisen kautta ko. yritysten kyky suunnitella ja toimittaa ympäristöystävällisiä ratkaisuja paranee.
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Ei vaikutusta
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 0 5
Kohderyhmän yritykset toimittavat ja suunnittelavat tuotteita, palveluja ja järjestelmiä, jotka käyttävät uusiutuvia ja kierrätyspolttoaineita. Osaamisen kehittämisen kautta ko. yritysten kyky suunnitella ja toimittaa ympäristöystävällisiä ratkaisuja paranee.
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 5
Kohderyhmän yritykset toimittavat ja suunnittelavat tuotteita, palveluja ja järjestelmiä, jotka käyttävät uusiutuvia ja kierrätyspolttoaineita. Osaamisen kehittämisen kautta ko. yritysten kyky suunnitella ja toimittaa ympäristöystävällisiä ratkaisuja paranee.
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 0 9
Hankkeen tavoitteena on paikallisen osaamisen kehittäminen ja työpaikkojen säilyttäminen paikallisissa yrityksissä. Hankkeen sisällössä huomioidaan energiatehokkuus ja vähähiilisyys.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 0 6
Valmennuksissa ja koulutuksissa merkittävässä roolissa on suunnittelu- ja projektiosaamisen tason nostaminen.
Liikkuminen ja logistiikka 0 4
Logistiikan huomioiminen on osa hankintaosaamisen kehittämistä.
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 0 6
Hankkeen tavoitteena on paikallisen osaamisen kehittäminen ja työpaikkojen säilyttäminen paikallisissa yrityksissä. Osaava liiketoiminta luo työtä, veroja ja hyvinvointia.
Tasa-arvon edistäminen 0 0
Hankkeen koulutuksissa ja valmennuksissa huomioidaan sukupuolten tasapuolinen näkökulma.
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 0 0
Hankkeen koulutuksissa ja valmennuksissa yritykset ja henkilöt ovat tasavertaisia riippumatta ysteiskunnalisesta tai kulttuuri taustasta.
Kulttuuriympäristö 0 0
Ei vaikutusta.
Ympäristöosaaminen 0 6
Kohderyhmän yritykset toimittavat ja suunnittelavat tuotteita, palveluja ja järjestelmiä, jotka käyttävät uusiutuvia ja kierrätyspolttoaineita. Osaamisen kehittämisen kautta ko. yritysten kyky suunnitella ja toimittaa ympäristöystävällisiä ratkaisuja paranee.

9 Loppuraportin tiivistelmä

Hanke syntyi tilanteeseen, jossa kone- ja energiatoimiala oli läpikäynyt rakennemuutoksen, jonka seurauksena työtä on siirtynyt halvemman kustannusrakenteen maihin, alihankintaverkostot olivat muuttumassa perinteisistä paikallisista globaaleiksi sekä yritysten ikärakenteeseen oli tullut vääristymää. Mm. näistä syistä yritysten henkilöstön osaamisen lisääminen sekä insinööriosaamista että liiketoimintaosaamista lisäävillä koulutuksilla oli ensiarvoisen tärkeää, jotta hankkeen kohdeyritykset pysyisivät mukana kansallisessa ja globaalissa kilpailussa.

Hanke toteutti vaativaa insinööriosaamista lisääviä koulutuksia aiheista kansainvälinen hitsauskoordinoijan pätevöityminen (IWE) ja turva-automaatiojärjestelmät (HIMA) sekä useita teematilaisuuksia eri standardien (mm. eri laatujärjestelmät ja painelaitteet) päivityksistä.

Muut ns. liiketoiminta-osaamista kohottavat koulutukset ja teematilaisuudet liittyivät aihealueisiin: energiatehokkuus ja energiatehokkuuslaki, LEAN, markkinointi- ja myynti, EU:n tietosuoja-asetus sekä ostot ja hankinnat.

Koulutuksiin ja infotilaisuuksiin osallistuneiden mielestä lisäarvoa toi myös verkostoituminen yritysten välillä, varsinkin kun useisiin toimenpiteisiin tuli osallistujia sekä isoista että pienistä yrityksistä.
Osallistujat kokivat tietopohjansa kasvaneen ja lisääntyneen ajankohtaisen tiedon kautta yrityksien valmiudet osallistua esim. kansainvälisien projektien tarjouskilpailuihin vahvistuivat.