Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: S20202

Hankkeen nimi: Tuloksellista tietotyötä

Toimintalinja: 3. Työllisyys ja työvoiman liikkuvuus

Erityistavoite: 7.1. Tuottavuuden ja työhyvinvoinnin parantaminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.4.2015 ja päättyy 31.3.2016

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Itä-Suomen yliopisto

Organisaatiotyyppi: Yliopisto

Y-tunnus: 2285733-9

Jakeluosoite: Yliopistonranta 1 PL 1627

Puhelinnumero: 0294 45 1111

Postinumero: 70211

Postitoimipaikka: Kuopio

WWW-osoite: http://www.uef.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Puhakka Arttu

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: suunnittelija

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: arttu.puhakka(at)uef.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 050 406 4310

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Vain yksi hakija

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Hankkeen tarkoituksena on tukea suomalaisten työurien pidentymistä lisäämällä kokemusta mie-lekkäästä työstä. Valtionkonttorin (2011) tutkimuksen mukaan juuri merkityksellinen työnsisältö pidentää työuria. Samalla tavoitteena on tukea työyhteisöjen tuottavuutta ja työntekijöiden ko-kemaa työn imua. Hankkeen aikana on tarkoitus kokeilla useita uusia työtapoja nopeasti ja kette-rästi kokeilukulttuuria hyödyntäen. Kun työtapoja kehitetään nopeasti selkeään tarpeeseen samal-la työyhteisöjä valmentaen jää pysyviä toimintamalleja. Hankkeen aikana on tarkoitus luoda työyh-teisöihin kokeilukulttuuri, joka haastaa nostamaan ideoiden laatua ja ajattelemaan hiukan suu-remmin. Lisäksi ohjattu muutos helpottaa yrityksiä myös kestämään jatkossa helpommin muutos-ta, sisäistä ja ulkoista. Näitä uusia toimintamalleja on vaikea kehittää pelkällä suunnittelulla, niitä pitää kokeilla.

Tietotyöläisen keskeinen tehtävä on ajatella. Tietotyöläisen tuloksellisuus perustuu siihen, kuinka hyvin hän pystyy ja kykenee hyödyntämään ajatteluaan. Ajatustyötä hankaloittavat kuitenkin mm. rasittavat keskeytykset, informaatiotulva, stressi, useat samanaikaiset työtehtävät, tekemättömät työt, aikapaine sekä unen ja levon puute. Ajattelun tehokkuuteen vaikuttaa myös työtavat ja eri-tyisesti ajattelun tavat. Näin ollen voidaan yleistäen tiivistää, että tietotyöläisen tehokkuuteen vai-kuttavat sekä ajattelutapa että toiminta- ja elintavat laadukkaan ajatteluprosessin mahdollista-miseksi.

Työn sisältö on muuttunut ja työmme vaatii parempaa psyykkistä toimintakykyä kuin 20 vuotta sitten. Tietotyö on informaation käsittelyä, se tapahtuu entistä enemmän vuorovaikutuksessa tois-ten ihmisten kanssa. Tarvitsemme parempaa johtamista ja ennen kaikkea parempaa henkistä toi-mintakykyä.Tässä hankkeessa keskitymme tietotyöläisen toimintatapojen kehittämiseen, jotta työstä selviytyisi laadukkaammin ja tehokkaammin samalla tehden työtä merkityksellisemmäksi. Hanke kohdistuu tietotyöläisiin julkisella ja yksityisellä sektorilla.

Hankkeen toimenpiteisiin osallistuvat oppivat uusia työskentelytapoja ja siten kokevat työn teke-misen mielekkäämmäksi. Tarkoituksena on, että osallistujat kokevat vähemmän häiritseviä keskey-tyksiä, osaavat keskittyä vielä paremmin, osaavat käyttää erilaisia menetelmiä ja tekniikoita työnsä aikatauluttamiseksi, suunnittelemiseksi ja toteuttamiseksi.

Toimenpiteet:
1) Asiakkaiden valitseminen hankkeen toimenpiteisiin
2) Hankkeen toimenpiteisiin osallistuvien henkilöiden työtapojen alkuanalyysi
3) Kokeilut ja valmennusohjelma, jossa esitellään eri menetelmiä työn tekemisen laadun ja te-hokkuuden parantamiseksi ja jossa osallistujat harjoittelevat näitä menetelmiä
4) Tuloksien analysointi ja levittäminen

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

Tietotyöläiset, jotka eivät ole riippuvaisia työajasta (pl. lääkärit tms).

4.2 Välilliset kohderyhmät

Organisaatiot, jotka hyötyvät uusista työn organisoinnin toimintamallien kehittämisestä ja toiminnan virtaviivaistamisesta.

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 70 000

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 70 000

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 88 000

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 98 500

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Pohjois-Savo

Seutukunnat: Varkauden, Koillis-Savon, Kuopion, Sisä-Savon, Ylä-Savon

Kunnat: Lapinlahti, Rautavaara, Sonkajärvi, Kaavi, Suonenjoki, Rautalampi, Tuusniemi, Kuopio, Kiuruvesi, Tervo, Vesanto, Siilinjärvi, Keitele, Varkaus, Vieremä, Leppävirta, Pielavesi, Iisalmi

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite:

Postinumero:

Postitoimipaikka:

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Osallistuvien yritysten lukumäärä

Suunniteltu: 15

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 1

7.2 Osallistuvien henkilöiden lukumäärä

Suunniteltu: 50

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
Tietotyöläisissä sekä palveluammateissa on melko tasaisesti molempia sukupuolia, naisia hiukan enemmän.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Hankkeessa ei ole sukupuolikiintiöitä tms.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Hanke on suunnattu kaikille tietotyöläisille, hankkeen välillisenä tavoitteena on sukupuolten tasa-arvon edistäminen

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 0 0
ei vaikutusta
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 0
ei vaikutusta
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
ei vaikutusta
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
ei vaikutusta
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
ei vaikutusta
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 0 0
ei vaikutusta
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
ei vaikutusta
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 3 2
Uusia työtapoja
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 0 0
Liikkuminen ja logistiikka 0 0
ei vaikutusta
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 6 4
Hyvinvointi paranee uusien työtapojen myötä merkittäväsi
Tasa-arvon edistäminen 0 0
ei vaikutusta
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 0 0
ei vaikutusta
Kulttuuriympäristö 0 0
ei vaikutusta
Ympäristöosaaminen 0 0
ei vaikutusta

9 Loppuraportin tiivistelmä

Hankkeen toiminnan voi tiivistää seuraavasti
1) Asiakkaiden valitseminen hankkeen toimenpiteisiin
2) Hankkeen toimenpiteisiin osallistuvien henkilöiden työtapojen alkuanalyysi
3) Kokeilut ja valmennusohjelma, jossa esitellään eri menetelmiä työn tekemisen laadun ja tehokkuuden parantamiseksi ja jossa osallistujat harjoittelevat näitä menetelmiä
4) Tuloksien analysointi ja levittäminen

Hankkeeseen osallistui kuusi organisaatiota. Näistä muodostettiin 10 valmennusryhmää (tietotyöläisiä).

Hankehenkilöstö valmisteli sähköisen alkukyselyn, jonka avulla kartoitettiin kohderyhmän nykyiset työtavat ja kehittämisen tarve. Alkukyselyn tulokset analysoitiin ja esitettiin kohderyhmälle ns. alkutapaamisessa (2 h). Kohderyhmä valitsi teeman (ajanhallinta ja itsensä johtaminen, palaverit ja kokoukset, keskittyminen, keskeytyksien hallinta), jonka he kokivat hyödyllisimmäksi. Yhden ryhmän valmennus piti sisällään alkukartoituksen ja alkutapaamisen sekä kolme kahden tunnin valmennustapaamista, joissa esiteltiin uusia työtapoja.

Valmennuksien toteutusmalli on varsin hyvä ja toimiva. Valmennuksiin osallistuvat pitivät menetelmiä hyödyllisinä ja tärkeinä.

Hankkeen vaikutukset ovat suunnitellun mukaiset. Hankkeessa rakennettiin välineet tietotyöläisen työtapojen kartoittamiseen ja analysointiin, kartoitettiin hankkeeseen osallistuvien tietotyöläisten työtapojen, kokeiltiin erilaisia työtapoja, sujuvoitettiin työn tekemistä ja lisättiin hallinnan tunnetta sekä analysoitiin hankkeessa opittua ja levitettiin hyviä käytänteitä. Pienetkin työtapojen muutok-set toivat lisää mielekkyyttä ja siten kokemusta työskentelyn tuottavuudesta. Tuloksena syntyi tietotyöläisen työtapavihko (Kokeilukirja) ja videoblogi (Aducaten Youtube kanava Tuloksellista tietotyötä soittolista).