Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: S20204

Hankkeen nimi: Hyvin töihin

Toimintalinja: 3. Työllisyys ja työvoiman liikkuvuus

Erityistavoite: 6.1. Nuorten ja muiden heikossa työmarkkina-asemassa olevien työllistymisen edistäminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.4.2015 ja päättyy 31.3.2018

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Hyvinkään kaupunki

Organisaatiotyyppi: Kunta

Y-tunnus: 0125866-0

Jakeluosoite: Hämeenkatu 3 C

Puhelinnumero: 019 459 11

Postinumero: 05800

Postitoimipaikka: Hyvinkää

WWW-osoite: http://www.hyvinkaa.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Aki Leinonen

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Työllisyyden hoidon esimies

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: aki.leinonen(at)hyvinkaa.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 040 354 0815

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Vain yksi hakija

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Hyvin töihin - hanke toimii Hyvinkään työssäkäyntialueella ja auttaa hyvinkääläisiä työttömiä tai työttömyysuhan alla olevia työllistymään onnistuneen työkokeilu- tai palkkatukijakson jälkeen avoimille työmarkkinoille. Hankkeen avulla luodaan yhteistyöverkosto työllisyyspalveluiden ja Hyvinkään työssäkäyntialueella toimivien työnantajien välille.

Hankkeen pääasiallisena kohderyhmänä ovat alle 30-vuotiaat Hyvinkään kaupungilla tai paikallisissa yhdistyksissä työkokeilu- tai palkkatukijaksoilla onnistuneet työttömät tai työttömyysuhan alla olevat työnhakijat. Hankkeen kohderyhmään kuuluvat myös yli 30-vuotiaat vastaavassa tilanteessa olevat henkilöt. Toisena kohderyhmänä ovat Hyvinkään työssäkäyntialueella toimivat työnantajat. Hankkeen tavoitteena on pyrkiä saattamaan sekä työnantajat että työnhakijat yhteen. Yhteistyötyönantajat antavat mahdollisuuden sopivien ja räätälöityjen työllistymispolkujen löytymiseen.

Palkkatuki- ja työkokeilujakson aikana asiakkaille järjestetään työnhakuklubeja, joissa heitä tuetaan omatoimiseen työnhakuun. Hankkeen työhönvalmentajat etsivät asiakkaille työkokeilu-, palkkatuki- ja palkkatyöpaikkoja alueen yrityksistä. Työhönvalmentajat ovat sekä työntekijän että työnantajan tukena työn aloituksessa. Lisäksi työnantajia tuetaan työttömän työllistämiseen liittyvässä byrokratiassa ja järjestämällä työpaikkavalmentajakoulutusta. Työpaikkavalmentaja perehdyttää ja ohjaa työhöntulijaa sekä helpottaa hänen liittymistään työyhteisöön.

Hyvin töihin - hankkeen tavoitteena on rakentaa Hyvinkäälle uusi toimintamalli, jolla luodaan kontaktit yritysmaailmaan ja saadaan työkykyiset työnhakijat töihin. Työnhakuklubeilla valmennetaan vuosittain 120 asiakasta, joille löytyy jatkotyöpaikka työkokeilun tai kaupungin palkkatukityön jälkeen, ja joista vähintään 30 % työllistyy avoimille työmarkkinoille. Tavoitteena on saada sitoutettua yhteistyöyritysten verkostoon 60 yritystä, jotka tarjoavat työkokeilu-, palkkatukityö- ja palkkatyöpaikkoja hyvinkääläisille työttömille, ja joista osallistuu edustajia työpaikkavalmentajakoulutukseen. Alueelle muodostuu työnantajaverkosto, joka työllistää säännöllisesti myös työttömiä työnhakijoita. Kaupungin hankintasopimusten kautta saadaan työllistettyä vuosittain 20 työtöntä. Uusi malli juurrutetaan Hyvinkään työllistymisverkoston käyttöön hanketoiminnan aikana.

Hankkeessa edistetään sukupuolten tasa-arvoa sekä sosiaalista ja kulttuurista kestävyyttä ja yhdenvertaisuutta. Hankkeen toiminnassa huomioidaan, että kohderyhmään kuuluvista enemmistö on miehiä. Asiakkaita motivoidaan ja paikkoja etsitään aloilta, joilla on työvoimatarvetta. Asiakkaan ja perheen sosioekonominen asema yhteiskunnassa paranee työllistymisen johdosta. Hyvinkään kaupungin hankintapalvelut on mukana monialaisessa yhteistyössä Hyvin töihin- hankkeen kanssa, ja pyrkii ottamaan ympäristö- ja energiakriteerit huomioon kaikissa sellaisissa hankinnoissa, joissa se on kokonaistaloudellisesti mahdollista.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

- Kohderyhmä 1:
Hyvinkään työssäkäyntialueella olevat työnantajat, jotka tarjoavat työkokeilu-, palkkatuki- ja palkkatyöpaikkoja hankkeen asiakkaille
- kohderyhmä 2:
pääasiallisesti alle 30-vuotiaat työkokeilu- ja kaupungin palkkatukijaksoilla onnistuneet työttömät tai työttömyys uhan alla olevat työnhakijat, jotka tarvitsevat tukea työllistyäkseen avoimille työmarkkinoille. Kohderyhmään kuuluvista suurin osa on miehiä.
- kohderyhmä 3:
lisäksi yli 30-vuotiaat ja erityisesti yli 54-vuotiaat työkokeilu- ja kaupungin palkkatukijaksoilla onnistuneet työttömät tai työttömyysuhan alla olevat työnhakijat, jotka tarvitsevat tukea työllistyäkseen avoimille työmarkkinoille ja ovat saaneet työmarkkinatukea työttömyyden perusteella yli 300 päivää

4.2 Välilliset kohderyhmät

Välillisiä kohderyhmiä ovat kunta ja valtio, jotka asiakkaan työllistymisen kautta säästävät kustannuksissa (esimerkiksi työmarkkinatuki- toimeentulotukimenot)

Hyvinkään työllistämisverkosto on tällä hetkellä erittäin kuormittunut. Kun asiakkaita työllistyy hankkeen kautta, enemmän tukea tarvitseville asiakkaille voidaan kohdentaa paremmin resursseja.

Asiakkaiden perheet hyötyvät asiakkaan työllistymisestä, kun perheen sosioekonominen asema ja taloudellinen tilanne paranevat työllistymisen johdosta.

Hyvinkään työllistämisen toimijat hyötyvät, kun hankkeen avulla saadaan luotua uusia välineitä, joita voidaan hyödyntää arjen työssä.

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 374 930

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 345 491

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 576 815

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 531 524

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Uusimaa

Seutukunnat: Helsingin

Kunnat: Hyvinkää

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite:

Postinumero:

Postitoimipaikka:

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Osallistuvien yritysten lukumäärä

Suunniteltu: 60

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 48

7.2 Osallistuvien henkilöiden lukumäärä

Suunniteltu: 320

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysiä sukupuolinäkökulmasta.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Kelasto tietokannan mukaan Hyvinkään pitkäaikaistyöttömistä 62 % on miehiä ja 38 % naisia sekä työttömyyden perusteella maksetun työmarkkinatuen saajista 60 % on miehiä ja 40 % on naisia. Alle 30-vuotiaista kaikista työmarkkinatuen saajista 60 % oli miheiä v 2013. Jotta asiakkaat saisivat palvelua tasa-arvoisesti, hankeen asiakkaiksi otetaan 60 % miehiä ja 40 % naisia. Hankeen toiminnassa pyritään motivoimaan työttömiä työllistymään/ kouluttautumaan niin, että sukupuoli ei määrittäsi työkokeilu-, palkkatukityö- tai muuta työpaikkaa ja alaa. Asiakkaita motivoidaan ja paikoja etsitään sukupuolesta riippumatta aloilta, joilla on työvoimatarvetta ja avoimia työpaikkoja. Hanke pyrkii tällä tavoin edistämään sukupuolten välistä tasa-arvoa ja vaikuttamaan esim. palkkaerojen kaventumiseen. Kohderyhmään kuuluvinen nuorten miesten määrä huomioidaan työnhakuklubien sisällössä sekä työnetsinnässä ja henkilöstön rekrytoinnissa.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Hankkeen päätavoite ei ole sukupuolten tasaarvon edistäminen.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 0 8
Hyvinkään kaupungin hankintapalvelut tekee Hyvin töihin-hankkeen kanssa yhteistyötä. Ympäristö- ja energiakriteerit pyritään ottamaan huomioon kaikissa sellaisissa hankinnoissa, joissa se on kokonaistaloudellisesti järkevää ja koetaan mahdolliseksi.
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 8
Hyvinkään ympäristön tilassa on kymmenessä vuodessa tapahtunut paljon myönteistä kuten vähenevät päästöt vesiin sekä ilmanlaadun parantuminen. Ympäristömyönteisyyden kasvu on jatkunut myös selvänä.
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 6
Hyvinkään kaupunki on sitoutunut säilyttämään tuleville sukupolville mahdollisuuden oman hyvinvoinnin rakentamiseen ja turvaamaan luonnon monimuotoisuutta.
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
Ei vaikutusta muutoin kuin kaupungin ympäristöpalveluiden ja yhteistyöyritysten kautta.
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Ei vaikutusta muutoin kuin kaupungin ympäristöpalveluiden ja yhteistyöyritysten kautta.
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 0 0
Hanke saa apua Hyvinkään kaupungin ympäristöpalveluista. Hyvinkään ja Riihimäen seudun ammattikoulutussäätiö (HRAKS) sekä sen ylläpitämä kierrätyskeskus ja SER-kierrätykseen erikoistunut yksikkö tomivat hankkeeen yhteistyökumppaneina.SER-kierrätys vastaanottaa: sähkö- ja elektroniikkalaitteet eli SER (esim. kodinkoneet, tietokoneet ja -laitteet, taulutelevisiot), kaapelit, akut, puhtaat muovit, erilaiset metallit ja metalliromu. Lähes kaikki SER-kierrätetty tavara päätyy uusiokäyttöön Suomeen ja muualle maailmaan.
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 6
Hyvinkään kaupungin hankintapalvelut tekee yhteistyötä Hyvin töihin-hankkeen kanssa. Ympäristö- ja energiakriteerit pyritään ottamaan huomioon kaikissa sellaisissa hankinnoissa, joissa se on kokonaistaloudellisesti järkevää ja koetaan mahdolliseksi. Hyvinkää on tehnyt energiansäästösopimuksen KTM:n kanssa. Hyvinkään kaupunki: • edistää energiankäytön tehostamista yrityksissä mm. hukkalämmön hyödyntämisessä ja rakentamisessa • edistää energiatehokkaan liiketoiminnan syntymistä • opastaa yrityksiä energiatehokkuusasioissa (mm. toimitilat, tuotanto/toiminta, liikenne) • edistää yritysten liittymistä kaukolämpöverkkoon tai muihin vähäpäästöisiin energialähteisiin
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 7 0
Hyvinkään kaupungin hankintapalvelut tekee yhteistyötä Hyvin töihin hankkeen kanssa, jotta kaupungin kilpailutukset johtaisivat työllistymisiin. Ympäristö- ja energiakriteerit pyritään ottamaan huomioon kaikissa sellaisissa hankinnoissa, joissa se on kokonaistaloudellisesti järkevää ja koetaan mahdolliseksi. Hankkeen tavoitteena on että hankkeen asiakkaat työllistyvät avointen työmarkkinoiden työpaikkoihin.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 0 0
Hyvin töihin-hanke kehittää uusia palvelumuotoja, joilla työkykyisiä työnhakijoita saadaan siirtymään työhön yrityksiin. Uusina palvelumuotoina ovat työnhakuklubit, työhönvalmennus ja työpaikkavalmentajakoulutus. Lisäksi yhteistyötä kehitetään kaupungin hankintapalveluiden kanssa, jotta kaupungin kilpailutukset johtaisivat työllistymisiin.
Liikkuminen ja logistiikka 0 0
Hyvinkään kaupunki edistää ja tukee joukkoliikennettä sekä edistää ja parantaa kevyen liikenteen käyttämisen edellytyksiä, edistää kestävän kehityksen mukaisen, eheän yhdyskuntarakenteen syntymistä ja säilymistä. Hankkeen toiminnassa huomioidaan Hyvinkään joukkoliikenteen mahdollisuudet.
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 8 0
Asiakkaan ja perheen sosioekonominen asema paranee työllistymisen johdosta. Hankkeen kohderyhmän asiakkaille eli työkokeiluissa ja palkkatukityössä oleville henkilöille on tarjottu terveydentilan selvittelyä. Työtoiminta tai työ lisää arjen hyvinvointia ja osallisuutta. Asiakkaalle tarjotaan myös mahdollisuutta opiskeluun ja lyhyisiin koulutuksiin, jotka voivat edistää pääsyä työelämään.
Tasa-arvon edistäminen 8 0
Hankeen asiakkaita tuetaan työllistymään aloille, joilla on työvoimapula, riippumatta sukupuolesta tai etnisestä taustasta.
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 8 0
Hankkeeseen ohjaudutaan asiakkaiksi taustasta riippumatta. Asiakkaita valmennetaan/markkinoidaan yrityksiin heidän yksilölliset vahvuutensa huomioiden. Asiakkaat ovat hankkeessa yhdenvertaisia riippumatta kansallisuus- tai kulttuuritaustasta tai sukupuolesta.
Kulttuuriympäristö 6 0
Asiakkaat siirtyvät työtoimintaan ja työhön työssäkäyntialueen yrityksiin, jotka vaikuttavat vahvasti alueen kulttuuriympäristöön.
Ympäristöosaaminen 6 7
Hanke saa tukea Hyvinkään kaupungin ympäristöpalveluista. Hyvinkään ja Riihimäen Seudun ammattikoulutussäätiö (HRAKS) ja kierrätyskeskus toimii hankkeeen yhteistyökumppanina. Kierrätyskeskus oli kaupungin omaa toimintaa vuosina 2008-2012, joten sillä on yrpäristöosaamista monen vuoden ajalta.

9 Loppuraportin tiivistelmä

Hyvin töihin - hanke toimi Hyvinkään työssäkäyntialueella auttaen hyvinkääläisiä työttömiä tai työttömyysuhan alla olevia työllistymään onnistuneen työkokeilu- tai palkkatukijakson jälkeen avoimille työmarkkinoille. Hankkeen avulla luotiin yhteistyöverkosto työllisyyspalveluiden ja Hyvinkään työssäkäyntialueella toimivien työnantajien välille.

Hankkeen pääasiallisena kohderyhmänä olivat alle 30-vuotiaat Hyvinkään kaupungilla tai paikallisissa yhdistyksissä työkokeilu- tai palkkatukijaksoilla onnistuneet työttömät tai työttömyysuhan alla olleet työnhakijat. Hankkeen kohderyhmään kuuluivat myös yli 30-vuotiaat vastaavassa tilanteessa olleet henkilöt. Toisena kohderyhmänä olivat Hyvinkään työssäkäyntialueella toimivat työnantajat. Hankkeen tavoitteena oli pyrkiä saattamaan sekä työnantajat että työnhakijat yhteen. Yhteistyötyönantajat antoivat mahdollisuuden sopivien ja räätälöityjen työllistymispolkujen löytymiseen.

Palkkatuki- ja työkokeilujaksojen aikana asiakkaille järjestettiin työnhakuklubeja, joissa heitä tuettiin omatoimiseen työnhakuun. Hankkeen työhönvalmentajat etsivät asiakkaille työkokeilu-, palkkatuki- ja palkkatyöpaikkoja alueen yrityksistä. Työhönvalmentajat olivat sekä työntekijän että työnantajan tukena työn aloituksessa. Lisäksi työnantajia tuettiin työttömän työllistämiseen liittyvässä byrokratiassa ja järjestämällä työpaikkavalmentajakoulutusta. Työpaikkavalmentajien tehtävänä oli perehdyttää ja ohjata työhöntulijoita sekä helpottaa heidän liittymistään työyhteisöön.

Hyvin töihin - hankkeen tavoitteena oli rakentaa Hyvinkäälle uusi toimintamalli, jolla luodaan kontaktit yritysmaailmaan ja saadaan työkykyiset työnhakijat töihin. Työnhakuklubeja järjestettiin palveluntuottajan (Työhönvalmennus Futuuri Oy) kanssa tehdyn suunnitelman mukaisesti yhteensä 20 kappaletta. Hankkeen tavoitteena oli saada sitoutettua yhteistyöyritysten verkostoon 60 yritystä, jotka tarjoavat työkokeilu-, palkkatukityö- ja palkkatyöpaikkoja hyvinkääläisille työttömille, ja joista osallistuu edustajia työpaikkavalmentajakoulutukseen. Yhteistyöyrityksiä sitoutettiin hankkeen toiminnan aikana yhteensä 57. Alueelle muodostui työnantajaverkosto, joka työllistää säännöllisesti myös työttömiä työnhakijoita. Hankkeen aikana alueen työnantajien tietoisuus mahdollisista työllistymisen taloudellista tuista lisääntyi ja kynnys pitkäaikaistyöttömien sekä nuorten työttömien työnhakijoiden työllistämiseen madaltui. Hanke kevensi työnantajien rekrytointiprosesseja ja nopeutti soveltuvan työvoiman saatavuutta. Hankkeen toiminta-aikana hankkeessa oli 286 työnhakija-asiakkuutta. Työnhakija-asiakkuuksista 49 % (141 kpl) päättyi työllistymiseen palkkasuhteiseen työhön avoimille työmarkkinoille. Hankkeen aikana rakennettiin myös malli hankintasopimusten kautta työllistämiseen Hyvinkään kaupungille. Kaupungin hankintasopimusten kautta työllistyi 2 henkilöä avoimille työmarkkinoille.

Hanketoiminnan aikana juurrutettiin työhönvalmennus- ja työnantajapalvelumalli Hyvinkään työllistymisverkoston käyttöön. Työhönvalmennus- ja työnantajapalvelumalli on jatkunut Hyvinkään kaupungin toimintana 1.4.2018 alkaen.

Hankkeessa edistettiin sukupuolten tasa-arvoa sekä sosiaalista ja kulttuurista kestävyyttä ja yhdenvertaisuutta. Hankkeen toiminnassa huomioitiin, että kohderyhmään kuuluvista enemmistö oli miehiä. Hankkeen toiminnan aikana tavoitettiin motivoituneita työttömiä työnhakijoita joiden kanssa etsittiin soveltuvia työllistymismahdollisuuksia avoimilta työmarkkinoilta. Asiakkaiden ja heidän perheidensä sosioekonominen asema yhteiskunnassa parani työllistymisen johdosta. Hyvinkään kaupungin hankintapalvelut oli mukana monialaisessa yhteistyössä Hyvin töihin- hankkeen kanssa, ja pyrki ottamaan ympäristö- ja energiakriteerit huomioon kaikissa sellaisissa hankinnoissa, joissa se oli kokonaistaloudellisesti mahdollista.