Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: S20208

Hankkeen nimi: Maahanmuuttajien kotouttamisen kehittämishanke LAUHA

Toimintalinja: 3. Työllisyys ja työvoiman liikkuvuus

Erityistavoite: 6.1. Nuorten ja muiden heikossa työmarkkina-asemassa olevien työllistymisen edistäminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.1.2015 ja päättyy 31.12.2016

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Mikkelin kaupunki

Organisaatiotyyppi: Kunta

Y-tunnus: 0165116-3

Jakeluosoite: Raatihuoneenkatu 8-10, PL 33

Puhelinnumero: 015 1941

Postinumero: 50100

Postitoimipaikka: Mikkeli

WWW-osoite: http://www.mikkeli.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: PATAMA PEKKA

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Palvelupäällikkö

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: pekka.patama(at)mikkeli.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 0447942270

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Hakijoita on useampi kuin yksi (yhteishanke)

Osatoteuttajat

Savonlinnan kaupunki, 0166906-4

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Hankkeessa kokeillaan ja kehitetään malli, jossa maahanmuuttajien kotouttamis- ja työhönohjauspalvelut liitetään kiinteäksi osaksi elinkeinoalueen muita julkisia palveluja. Asiakastyöhön liittyvä ohjaus liittyy työtoimintapaikoilla ja arkielämässä toteutettuun kielivalmennukseen. Elinympäristössä koettua käydään lävitse myös ryhmämuotoisesti ja toisaalta ryhmässä opittua viedään taas kielenosaamisena elinympäristöön. Kielivalmennuksen lisäksi hankkeessa toteutetaan työhönvalmennusta, jolla varmistetaan maahanmuuttajien pääsy alueella toteutettuihin työllistämispalveluihin. Hankkeen asiakkaiksi valitaan niitä maahanmuuttajia, joiden työelämään ohjaaminen on mahdollista. Toisaalta asiakkaiksi valitaan myös työelämään ohjautuvien omaisia. Tällä halutaan edesauttaa sitä, ettei työelämään pystyvistä maahanmuuttajista tule pelkästään kotiin ja omaan lähiympäristöön sidottuja omaishoitajia.

Asiakkaan näkökulmasta uudistuksena on kaikille maahanmuuttajille kohdistettu palvelu, josta saa tukea silloin, kun kulttuuri- ja kielitausta vaikeuttaa paikallisen palvelujärjestelmän hyödyntämistä. Hankkeen suuri merkitys on se, että kehittämistyö tehdään kuntien oman palvelujärjestelmän sisältä, jolloin hankkeella on paremmat mahdollisuudet juurtua käytännöksi.

Verkoston näkökulmasta hanke antaa tukea palvelutilanteissa ja maahanmuuttaja-asiakkaiden palvelujen kehittämisessä. Työnantajien etuna on työhönvalmennus, jonka avulla asiakkaita valmennetaan työkohteiden vaatimukset huomioiden.

Hanketta hallinnoi Mikkelin kaupunki ja Savonlinnan kaupunki on hankkeessa osatoteuttajana.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

Hankkeen kohderyhmänä ovat:
- Työikäiset maahanmuuttotaustaiset, joiden kohdalla kieli- ja kulttuuritausta ja tietämättömyys paikallisesta elinkeino- ja palvelurakenteesta aiheuttaa vaikeuksia asettua osaksi yhteisöä.
- Maahanmuuttajien omaiset, jotka eivät välttämättä toimi vielä/enää työmarkkinoilla.
- Maahanmuuttajat, joiden kohdalla paikalliseen yhteisöön integrointi on tarkoituksenmukaista.

4.2 Välilliset kohderyhmät

- Työikäisten maahanmuuttajien mukana muuttaneet omaiset, joiden asioiden hoitamattomuus tuottaa lisähaasteita asettumiselle.
- Palveluyksiköt, joilla on vähän kokemusta maahanmuuttajataustaisten palvelusta tai palvelutarpeen tunnistamisesta.
- Työnantajat, jotka kokevat arkuutta maahamuuttajien rekrytoinnissa. Osasyynä kieli- ja kulttuuritaustan erilaisuus.
- Koulutusorganisaatiot, jotka kouluttavat maahanmuuttajataustaisia.
- Yhdistykset ja järjestöt, jotka toimivat maahanmuuttajien tueksi.

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 355 461

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 287 124

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 508 528

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 410 765

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Etelä-Savo

Seutukunnat: Mikkelin, Savonlinnan

Kunnat: Mikkeli, Savonlinna

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite:

Postinumero:

Postitoimipaikka:

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Osallistuvien yritysten lukumäärä

Suunniteltu: 22

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0

7.2 Osallistuvien henkilöiden lukumäärä

Suunniteltu: 80

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Ei
Erillistä analyysiä ei ole tehty. Toisaalta maahanmuuttajien palvelussa sukupuolikysymyksiin kiinnitetään huomiota jo kulttuurierojen ja esiintulevien epäkohtien osalta (esim. naisten heikompi asema tietyissä kulttuureissa länsimaalaisen käsityksen mukaan).
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Maahanmuuttajien suomalaiseen yhteiskuntaan sijoittamisessa tärkeätä osaa näyttelee se, että maahanmuuttajalla on tietoisuus suomalaisista tavoista ja siitä miten sukupuoliroolit ja niihin liittyvät tasa-arvopyrkiymykset on maassa sisäistetty. Tätä pyritään tekemään kuitenkin niin, ettei osoiteta epäkunnioitusta vierasta kulttuuriperintöä kohtaan sinänsä.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Hankkeen päätavoite ei ole sukupuolisen tasa-arvon edistäminen. Hankkeen päätavoite on enemmänkin etnisestä tausta johtuvan epätasa-arvon vähentäminen.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 0 0
Ympäristökysymykset eivät nouse hankkeessa esille muutoin kuin yleisten hyväksi koettujen periaatteiden levittämisenä.
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 0
Ei suoranaista vaikutusta.
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Ei suoranaista vaikutusta.
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
Ei suoranaista vaikutusta.
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Ei suoranaista vaikutusta.
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 0 0
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 1 1
Hankkeen asiakkaat tulevat tutustumaan suomalaiseen kierrätystoimintaan.
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 0 0
Mikäli asiakkailla on yrittäjyyshalukkuutta, pyritään sitä edistämään hyvien periaatteiden mukaisesti.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 0 0
Liikkuminen ja logistiikka 0 0
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 5 2
Maahanmuuttajien tasa-arvoisten mahdollisuuksien lisääminen ja monikulttuurisuuden edistäminen edistää yhteisön hyvinvointia.
Tasa-arvon edistäminen 5 2
Vahva vaikutus tasa-arvoisuuden kokemiseen ja palvelujen käytettävyyteen.
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 6 2
Hankkeen päätavoite. Sen lisäksi edistetään elinkeinoelämän mahdollisuuksia käyttää maahanmuuttajien osaamista.
Kulttuuriympäristö 2 0
Moniarvoisuuden lisääntyminen.
Ympäristöosaaminen 0 0
Ei suurta vaikutusta.

9 Loppuraportin tiivistelmä

Hankkeen keskeisin tavoite oli mahdollistaa maahanmuuttajille mahdollisimman nopea väylä päästä niihin palveluihin osallisiksi, joita tuotetaan valtaväestöön kuuluville. Hankkeessa työllisyyspalveluiden ja maahanmuuttotoimiston yhteistyötä haluttiin kehittää niin, että maahanmuuttajien palvelutarpeet tunnistetaan mahdollisimman oikein ja että asiakas ohjataan hänelle soveltuvaan palveluun mahdollisimman nopeasti. Hankkeeseen kirjautuneet asiakkaat saattoivat siis olla kotoutumisen alkuvaiheessa. Asiakkaita hankkeeseen löytyi myös niistä asiakkaista, jotka olivat jo olleet jonkun aikaa Suomessa, mutta kiinnittyminen työelämään oli jäänyt tapahtumatta.

Hankkeen toiminta koostui maahanmuuttaja-asiakkaille järjestetystä kolmen kuukauden mittaisista ryhmätoimintajaksoista, joihin sisältyi kielikoulutusta 2 pv/vko sekä työtoimintaa 2 pv/vko. Asiakkaiden työtoiminta järjestettiin käyttäen hyödyksi kolmatta sektoria (Mikkelin toimintakeskus ry), sekä Mikkelin kaupungin työpajoja. Työtoimintapäivinä hankkeen työhönvalmentaja jalkautui työpaikalle varmistamaan työarjen sujuvuutta. Osa asiakkaista on päässyt palkkatuettuun työsuhteeseen Mikkelin kaupungille. Toiminnan tulokset ovat olleet positiivisia. Hankkeen avulla on asiakkaita saatu aktivoitua, työllistettyä ja ohjattua opintopoluille.

Tämän ryhmätoiminnan lisäksi toteutettiin myös yksilöllistä asiakasvalmennusta niin, että työelämään sijoittautumista tai työpaikan löytämistä tuettiin oikea-aikaisesti. Tässä hyödynnettiin työllisyyspalvelujen normaalia palvelurutiinia, jossa asiakkaan työsuoritteesta haetaan hänelle soveltuvasta harjoittelupaikasta referenssi ja tätä referenssiä hyödynnetään asiakkaan markkinoinnissa työnantajille. Tätä markkinointia helpotti hankkeeseen erikseen suunnattu palkkatukiresurssi, joka toteutettiin rinnakkaishankkeen avulla.

Hankkeen tuloksena maahanmuuttajien kotouttamisessa ja työllistämisessä opittiin hyödyntämään olemassa olevia palvelukäytäntöjä ja liittämään niihin uusia elementtejä tarpeen mukaan. Parhaana mallina tässä suhteessa nousee esiin ryhmävalmennus, jossa työelämään hakeutuminen ja kielivalmennus toimivat toisiaan täydentävänä kokonaisuutena.

Hanketta toteutettiin kahdessa kaupunkikeskuksessa Savonlinna ja Mikkeli. Tämä toteutusmalli toi esiin sen, että maahanmuuttajien palvelujen edistäminen on vahvasti sidoksissa siihen, miten paikkakunnalla valtaväestön palvelut on järjestetty.