Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: S20212

Hankkeen nimi: SoVa -Sosiaalisen Vahvistumisen ohjausmalli

Toimintalinja: 5. Sosiaalinen osallisuus ja köyhyyden torjunta

Erityistavoite: 10.1. Työelämän ulkopuolella olevien työ- ja toimintakyvyn parantaminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.9.2015 ja päättyy 31.12.2017

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Hyvinkään kaupunki

Organisaatiotyyppi: Kunta

Y-tunnus: 0125866-0

Jakeluosoite: PL 86

Puhelinnumero: 019 - 45911

Postinumero: 05801

Postitoimipaikka: Hyvinkää

WWW-osoite: http://www.hyvinkaa.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Varjonen Simo

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: va kulttuuri- ja vapaa-aikajohtaja

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: simo.varjonen(at)hyvinkaa.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 040-5400172

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Vain yksi hakija

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Tämän SoVa - kehittämishankkeen tavoitteena on kehittää kokonaisvaltainen, moniammatilliseen ja –alaiseen yhteistyöhön perustuva jalkautuva ohjauspalvelumalli 16- 25 – vuotiaille nuorille. Monialaisen yhteistyön mahdollisuuksien ja jalkautuvan yksilöohjauksen keinoin tavoitetaan ja sitoutetaan toimintaan ne nuoret, joilla muutoin on joko riski jäädä kokonaan palveluiden ulkopuolelle tai jäädä pirstaloituneessa ja koordinoimattomassa palvelujen kokonaisuudessa ilman riittävää ja oikea-aikaista, nuoren koko elämäntilanteen huomioivaa tukea.
SoVa käsittää nuorten sekä suoran ohjauksen koulutukseen ja työmarkkinoille yhteistyössä yhteistyökumppaneiden kanssa tai ohjauksen erilaisten kuntouttavien toimintojen kautta koulutukseen tai työmarkkinoille. Ohjauksen määrä ja sisältö riippuu nuoren omasta arviosta tilanteestaan ja tarvittavasta tuesta. Painotus on kuitenkin nuoren sosiaalisessa vahvistumisessa.Ohjausmallissa huomioidaan sukupuolisensitiivinen työote.
Hankkeen kehittämistyön tuloksena SoVa on aidosti eri organisaatioiden toteuttama ja rahoittama monialainen sosiaalisen nuorisotyön ohjausmalli. Kehitetyn toimintamallin keinoin SoVa kykenee reagoimaan nopeasti muuttuviin jalkautuvan työn haasteisiin ja kehittää edelleen nuorten yksilölliset erityistarpeet huomioivaa jalkautuvaa yksilö- ja ryhmäohjausta monialaisen yhteistyön keinoin.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

Hyvinkääläiset
1) Nuoret, jotka jäävät vaille peruskoulun päättötodistusta
SoVa:n peruskouluryhmän ja sosiaalisen vahvistamisen keinoin peruskoulun oppimäärä suoritetaan loppuun. Nuorta motivoidaan ammatillisiin opintoihin ja varmistetaan hänelle opiskelupaikka valmentavissa tai ammatillisissa opinnoissa tai työkokeilu nuorten työpajoilla.
2) Nuoret, jotka ovat ilman ammatillista koulutusta
SoVa:n sopimuksettoman valmennuksen keinoin nuorta autetaan löytämään omat vahvuutensa ja kiinnostuksen kohteensa ja hakeutumaan häntä kiinnostavien opintojen pariin tai kuntouttavaan työtoimintaan tai työkokeiluun nuorten työpajoille.
3) Palvelujen ulkopuolella olevat nuoret
Jalkautuvan työotteen (jalkautuva yksilöohjaus, kotityö ja katutyö) sekä tavoitteellisten verkostokumppanuuksien avulla nuoria tavoitetaan heidän sosiaalisten verkostojensa kautta. Nuoria motivoidaan sopimuksettoman valmennuksen keinoin ja rakennetaan heidän tarvitsemansa tukiverkosto mahdollisen muun kuntoutuksen tueksi tai tarvittava kuntoutus hankitaan kumppaneiden avulla.
4) Pitkäkestoista kuntoutusta tai sen lisäksi muuta tukea tarvitsevat nuoret
Mikäli nuori tarvitsee säännöllistä viikkotoimintaa muun pitkäkestoisen kuntoutuksen tueksi, voi nuori osallistua SoVa:n ryhmätoimintoihin. Tällöin nuoren varsinainen hoito tapahtuu esimerkiksi Psykososiaalisissa palveluissa, mutta arkitoimintojen tukeminen SoVa -mallin avulla. Nuori ohjataan tarkoituksenmukaisin lisäpalveluihin tai jatkopalveluihin tarvittaessa yhteistyössä hoitavan tahon kanssa.

4.2 Välilliset kohderyhmät

Alueellinen Ohjaamo ja Hyvinkäälle rakennetut monialaisten verkostokumppanuudet, kun Alueellisesta Ohjaamossa mallinnetut ja SoVa hankkeessa kehitetyt hyvät käytänteet levitetään käytäntöön monialaisten tiimien avulla.
Hyvinkääläiset Ohjaamokokonaisuuteen liittyvät hankkeet, verkostokumppanit ja mahdolliset uudet verkostokumppanuudet. SoVa hankkeen puitteissa rakennetaan yhteistoimintana työskentelymallia, jossa työntekijät ovat eri organisaatioiden palveluksessa, mutta käytännössä työskentelevät sopimuksen mukaisesti yhteisten asiakkaiden kanssa.

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 220 000

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 195 708

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 293 334

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 260 944

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Uusimaa

Seutukunnat: Helsingin

Kunnat: Hyvinkää

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite:

Postinumero:

Postitoimipaikka:

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Osallistuvien yritysten lukumäärä

Suunniteltu: 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0

7.2 Osallistuvien henkilöiden lukumäärä

Suunniteltu: 320

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
Tarkasteltu eri indikaattoreita, joissa tieto sukupuolittain: mm. nuorisotakuun toteutuminen Hyvinkäällä Nukke – hankkeessa kehitetyn mittarin mukaisesti (Nuoran tuottamaan tietoon verrattuna). Etsivän Nuorisotyön vuosittain tuottama tilastoraportti sekä paikallisesti, että valtakunnallisesti: nuorten miesten osuus suurempi,nuoria äitejä asiakkuudessa.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Suunniteltaessa sopimuksetonta yksilö- ja ryhmävalmennusta huomioidaan esimerkiksi nuorten äitien erityistarpeet, osallistutaan kutsuntoihin (Etsivä Nuorisotyö Henkilöstön rekrytoinnissa huomioidaan sukupuolisensitiivisen työskentelyn mahdollistuminen.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Nuorisotakuu koskee kaikkia nuoria, SoVa toteuttaa toimintaansa tavoitettujen nuorten yksilöllisten tarpeiden mukaisesti, ei pelkästään sukupuolen perusteella, vaikka havaituilla tarpeilla onkin suuri merkitys toimintaa kehitettäessä.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 0 3
* Hyvinkään kaupunki on laatinut ympäristöhallintaan liittyen ohjeet, jotka sisältävät mm. ympäristöpäämäärät, ympäristökäsikirjan, energia- ja jäteohjeet, kestävän kehityksen politiikan ja Hyvinkään kaupungin ympäristöohjelman. Hankkeessa noudatetaan näitä, kaikkia kaupungin yksiköitä koskevia ohjeita. Kierrätystä tehdään mm. jätteiden osalta ja nuoria kasvatetaan taloudellisuuteen, ekologisuuteen sekä luonnon arvostamiseen ja kunnioittamiseen toiminnallisten esimerkein.
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 2
* ks. luonnonvarojen käytön kestävyys
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 2
* ks. luonnonvarojen käytön kestävyys
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 2
* ks. luonnonvarojen käytön kestävyys
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
ei vaikutusta natura 2000 -kohteisiin
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 5 0
SoVa ohjausmallin tavoitteena on nuorten kokonaisvaltainen kasvattaminen. Kasvattamistyöhön kuuluu myös kasvattaminen taloudelliseen vastuullisuuteen konkreettisen materiaalin kierrättämisen ja kuluttamisen liittyen. Nuoria tulee kasvattaa vastuullisuuteen kuluttamisessa myös seuraavat sukupolvet huomioiden. Kouluttautuminen ja aktiivinen ja vastuullinen kansalaisuus ja osallisuus kuuluvat myös kasvattamistyöhön.
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 2
* Ks materiaalit ja jätteet
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 0 2
SoVa -ohjausmallin lopullisena päämääränä on aina nuoren työllistyminen. Yhteistyöhön kutsutaan mukaan paikallisia yrittäjiä.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 5 2
SoVa ohjausmalli kehittää ja tuottaa valmennusta, jonka voidaan katsoa olevan aineetonta palvelua ja tavoittelee kestävää kehitystä pyrkimällä edistämään kokonaisvaltaista hyvinvointia ja ehkäisemään syrjäytymistä.
Liikkuminen ja logistiikka 5 2
Etsivää Nuorisotyötä tukee Hyvinkään Liikenne, joka myöntää Etsivän Nuorisotyön asiakkaille rajoitetun määrän bussilippuja vuosittain. Näin vähennetään Etsivän Nuorisotyön ohjaajien autoilua keskustassa ja opetetaan nuorille paikallisliikenteen käyttöä.
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 9 7
SoVa:n tavoitteena on lisätä nuorten kokonaisvaltaista ja pitkäkestoista hyvinvointia ja nuorten hyvinvoinnin avulla lisätä myös nuorten läheisten hyvinvointia. Hyvinvoiva nuori on oman elämänsä aktiivinen subjekti, vastuullinen yhteisönsä ja yhteiskunnan jäsen. Lisäämällä nuorten hyvinvointia, edistetään nuorten kouluttautumista, integroitumista yhteiskuntaan ja vaikutetaan myös siihen, millaista yhteiskuntaa ollaan kehittämässä tulevaisuudessa. SoVa:n työntekijöiden työhyvinvointi on erittäin merkittävässä asemassa SoVa:ssa. Vain hyvinvoiva työyhteisö kykenee työskentelemään haasteellisen asiakaskunnan kanssa tehokkaasti, toimintaansa reflektoiden ja laajaan toimintaympäristöönsä vaikuttaen. Esimiestyöskentelyyn SoVa.ssa kiinnitetään huomiota työhyvinvoinnin edistämiseksi. Nukke – hankkeessa monialaisten tiimien jäsenille teetetyn kyselyn perusteella hyvin organisoitu, johdettu ja tavoitteellinen yhteistyö lisää tiimin jäsenten työhyvinvointia. Monialaisten tiimien toiminnan mahdollistaminen ja tiimien kehittäminen yhteisen näkemyksen mukaisesti on yksi SoVa – hankkeen koordinaattorin tehtävistä.
Tasa-arvon edistäminen 9 7
SoVa:n työskentely kohdistuu pääasiassa kaikkein heikoimmassa asemassa olevien nuorten aseman kohentamiseen palvelujärjestelmässä. Nuorten kunnioitus nuoren tilanteesta, asemasta tai muustakaan seikasta riippumatta on SoVa:n tärkeimpiä arvoja Asenteen tulee ilmentyä työntekijöiden toteuttaessa monialaista yhteistyötä kumppaneiden kanssa.
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 9 7
Hankkeessa tehdään yhteistyötä Kulttuurisen nuorisotyön kehittämishankkeen kanssa (ESAVI/2444/07.03.10/2014) ja Hyria Koulutuksen Mosaiikki – toiminnan kanssa (Maahanmuuttajiin kohdentuva ohjaus- ja neuvontapalvelu) Nuorten uskonnollista ja kulttuurista taustaa kunnioitetaan ja mahdollistetaan esimerkiksi oman kulttuuritaustan mukainen toiminta tai huomioidaan ja hyödynnetään eri kulttuurit ryhmätoiminnoissa (Ryhmätoimintojen rikastaminen). Nuorten kulttuurikasvatusta voidaan toteuttaa esimerkiksi erilaisten työpajojen avulla. Kulttuurikasvatuksessa on pääpaino nuorisokulttuurilla ja sen eri ilmenemismuodoissa, mutta kokemuspintaa pyritään laajentamaan esimerkiksi erilaisten kuvataiteiden ja teatteri-ilmaisun avulla. SoVa ohjausmallin avulla nuoren elämäntilanne kohentuu ja voimavarojen lisääntymisen myötä nuorella on mahdollisuus aktiivisempaan osallisuuteen yhteiskunnassa.
Kulttuuriympäristö 7 7
Nuorten kuulemisen toimintamalli on kehitetty Nukke – hankkeen aikana. SoVa nuoret osallistetaan osaksi tätä käytännettä. Nuorten kuulemisessa voidaan teemoiksi nostaa esimerkiksi nuorten vaikuttamismahdollisuuksien parantaminen, nuori kulttuuri ja nuorten näköinen ympäristö
Ympäristöosaaminen 7 7
Hyvinkään kaupunki on laatinut ympäristöhallintaan liittyen ohjeet, jotka sisältävät mm. ympäristöpäämäärät, ympäristökäsikirjan, energia- ja jäteohjeet, kestävän kehityksen politiikan ja Hyvinkään kaupungin ympäristöohjelman. Hankkeessa noudatetaan näitä, kaikkia kaupungin yksiköitä koskevia ohjeita. Lisäksi nuorten työpajojen (HRAKS) ympäristöosaamista voidaan hyödyntää SoVa:ssa yhteistyön avulla

9 Loppuraportin tiivistelmä

SoVa-hankkeen (2015-2017) tavoitteena oli
1) kohdata 320 nuorta aikuista, tukea heidän sosiaalista vahvistumistaan sekä ohjata heitä koulutukseen, työelämään ja muiden palveluiden piiriin nimenomaan ryhmätoiminnan keinoin
2) ideoida kokonaisvaltainen malli, jonka avulla voidaan tukea nuorten sosiaalista vahvistumista Hyvinkäällä.

SoVa-hankkeessa onnistuttiin saavuttamaan ja monilta osin jopa ylittämään nämä tavoitteet. SoVa-hankkeen aikana tehtiin mm. seuraavia toimenpiteitä:
1) Verkostoiduttiin kattavasti ja tiiviisti kaikkien Hyvinkään ja Kuumakuntien olennaisten yhteistyökumppaneiden kanssa. SoVa-hankkeen keskeisiin verkostoihin kuuluivat mm. seuraavat yhteenliittymät: NOP-, Hope-, Nupa- ja LAPE-tiimi, Ohjaamo Hyvinkää, Ohjaamo Keski-Uudenmaan ohjausryhmä, Nuorisotakuun kuntakokeiluhanke ja 24 Turvallista tuntia Hyvinkäällä -ryhmä.
2) Esiteltiin SoVa-hanketta 1161 yhteistyökumppanille 112 tilaisuudessa.
3) Kartoitettiin olemassa olevat, nuorille aikuisille suunnatut palvelut ja ryhmät Hyvinkäällä.
4) Rakennettiin kartoituksen pohjalta Hyvinkään kaupungin www-sivuille "Nuorten aikuisten palvelutori" -sivusto, jonka avulla voidaan a) tehdä näkyväksi hiljaista tietoa olemassa olevista palveluista ja ryhmistä, b) tukea työntekijöitä nuorten moniammatillisessa ohjaamisessa ja c) kannustaa nuoria itseohjautuvuuteen palveluverkostossa.
5) Oltiin mukana ideoimassa ja luomassa konseptia Ohjaamo Hyvinkäälle siinä määrin kuin se oli rahoituksen puitteissa mahdollista.
6) Ideoitiin ja toteutettiin mm. seuraavat, nuorten aikuisten voimaantumista tukevat ryhmät, joihin osallistui useita satoja nuoria vuosina 2015-17:
- Opintopiiri pk-päättötodistusta vailla oleville, oppivelvollisuusiän ylittäneille nuorille
- Omille siiville -koulutuspaketti HYK:n abeille ja Hyrian liiketalouden opiskelijoille (teemoina mm. asuminen, itsenäistyminen, työllistyminen, koulutus, yksinäisyys, taloudenhallinta)
- Oma elämä näkyväksi -itsereflektointipaketti pajanuorille, starttipajalaisille, Move-pajalaisille, mielenterveysyhdistys Verson asiakkaille, Hyvinkään työllisyyspalvelun asiakkaille jne.
- TUTUKS-ryhmä 18-29-vuotiaille yksinäisyyden ja ystävyyden teemoista
- AHAA-ryhmä 18-25-vuotiaille, vaativassa elämäntilanteessa oleville nuorille
- Kotona Hyvinkäällä -ryhmä ja sitä seurannut Taideryhmä alle 30-vuotiaille maahanmuuttajanuorille
- Toimintaperjantai, jossa tarjottiin maksutonta tekemistä joka kuukauden ensimmäinen perjantai 16-29-vuotiaille nuorille, joilla ei ollut työ- tai opiskelupaikkaa
- Mielenterveysyhdistys Verson toimintatiistai ja -torstai alle 30-vuotiaille nuorille henkisen jaksamisen ja arjessa selviämisen teemoista
- Hakalan perhekahvila alle 30-vuotiaille vanhemmille
- Taivun, pystyn, pärjään -ryhmä talouden- ja tunteiden hallintaan nuorille vanhemmille yhdessä Aseman Lapset ry:n kanssa.
7) Tuettiin nuorten sosiaalista vahvistumista antamalla lisää ammatillisia välineitä myös heidän hyväkseen työskenteleville työntekijöille vahvistamalla verkostoitumista, osallistumalla erilaisiin tiimeihin ja organisoimalla mm. seuraavat koulutukset:
- Talouden ja tunteiden hallintaa tukeva Taivun, pystyn, pärjään -koulutus 5.2.2016 / Aseman Lapset ry (osallistujia 25)
- Kiusaamisen jälkihuoltoon liittyvä Valopilkku-koulutus 17.2.2016 / Valopilkku (osall. 70)
- Nuorten seksuaalisuutta ja sen kohtaamista käsittelevä koulutus 5.4.2016 / Hiv-tukikeskus (osall. 27)
- NäytönPaikka-nettipalvelun käyttökoulutus 4.5.2016 / Suomen Setlementtiliitto ry (osall. 36)
- Nuoret aikuiset ja velkaantuminen -koulutus 13.9.2016 / Hyvinkään kaupungin talous- ja velkaneuvonta (osall. 53)
- Maahanmuuttajuus ja monikulttuurisuus Hyvinkäällä 11.10.2016 / Useita kouluttajia (osall. 40)
- Nuoret ja netti -koulutus 17.11.2016 / Verke (osall. 42)
- Romanikulttuuri ja kulttuurisen toiseuden kohtaaminen 17.1.2017 / Romanifoorumi ry (osall. 53)
- Mielenterveys voimaksi -koulutus 13.4.2017 (24 osall.)
- Turvallinen asiakaspalvelu ja haastavien tilanteiden hallinta Puhe-judon avulla 11.5.2017 (osall. 167)
- Kohti uusia suuntia -loppuseminaari 23.5.2017 (55 osall.)
Kaikkiaan näihin 11:een koulutukseen osallistui 592 työntekijää Hyvinkäältä ja lähikunnista.
8) Kirjoitettiin SoVa-hankkeesta laaja raportti, joka julkaistiin kirjana ja PDF:nä Hyvinkään kaupungin www-sivuilla. "Yhdessä vahvemmiksi" -raportissa kuvailtiin hankkeen keskeisimmät toimenpiteet nuorten, työntekijöiden ja palvelujärjestelmän osalta Hyvinkäällä ja lähialueilla sekä tarkasteltiin näiden eri toimintojen vaikuttavuutta, juurtumista ja tulevaisuuden mahdollisuuksia.